Дата создания: 29 октября 1969 г. 

Заведующий кафедрой: Зеленко Сергей Викторович, кандидат филологических наук, доцент

Количество преподавателей: 12 (штатных и внештатных), из них профессоров – 1, доцентов – 8.

Групы кафедры ў сацыяльных сетках: УКантакце, Facebook.
Канал кафедры ў Telegram

Агульная інфармацыя:

Кафедра медыялінгвістыкі і рэдагавання (да 2019 г. – стылістыкі і літаратурнага рэдагавання) – адно са старэйшых навукова-метадычных вучэбных падраздзяленняў журфака. Створаная ў 1969 годзе, праз два гады як факультэт журналістыкі атрымаў самастойнасць, яна вырозніваецца традыцыямі і ўласным падыходам да навучання студэнтаў, слухачоў адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.

Вынікам больш як пяцідзесяцігадовай дзейнасці кафедры стала выданне звыш васьмі дзясяткаў падручнікаў і дапаможнікаў, каля ста манаграфій, тысяч артыкулаў. Кафедра шмат зрабіла для развіцця айчыннага і рускага мовазнаўства, станаўлення культуры маўлення. З яе веснічак атрымала жыццё беларуская стылістыка.

Плёнам вылучаецца навуковая праца кафедры. Акрамя выканання кафедральных тэм, вучоныя актыўна ўдзельнічаюць у конкурсах праектаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў. Так, за апошнія гады кафедра выканала НДР «Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы. Рэалізацыя Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ў пераходны перыяд (2010–2013 гг.)», «Медыядыскурс сучаснасці: стылістычныя прыярытэты і экстралінгвістычныя фактары» (2016–2018 гг.). З 2014 г. прафесар В. І. Іўчанкаў з’яўляецца членам экспертнага савета аддзялення гуманітарных навук БРФФД.

Актыўна выдаюцца навуковыя манаграфіі («Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні», дацэнт С. В. Зелянко; «Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча», дацэнт П. П. Жаўняровіч і інш.).

Імёны вучоных кафедры добра вядомы сярод калег МДУ імя Ламаносава, СПбДУ, КНУ імя Тараса Шаўчэнкі і іншых навуковых цэнтраў блізкага і далёкага замежжа. Так, беларуская школа медыялінгвістаў прадстаўлена на сайтах Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта ў праекце «Медыялінгвістыка – ХХІ стагоддзе», Стылістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце славістаў (Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В.Ламаносава) і інш.

Навуковы і творчы патэнцыял кафедры дазваляе з поспехам вырашаць надзённасці медыялінгвістычнай, рэдактарскай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў у галіне масавай камунікацыі. Чытаць далей.

Научные направления: изучение языка и стиля СМИ; генезис публицистической речи; проблемы лексики, фонетики, грамматики, стилистики; дивергенция и конвергенция в условиях билингвизма; проблемы речевой коммуникации; дискурсный анализ СМИ.

Важнай падзеяй у жыцці кафедры стала адкрыццё ў 1998 годзе спецыяльнасці «Літаратурная работа (рэдагаванне)» з прысваеннем выпускнікам кваліфікацыі «Літаратурны рэдактар. Журналіст».

Презентация специальности "Литературная работа (редактирование)":

Loading...

 

Преподаватели кафедры:

  1. Зеленко Сергей Викторович – заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, доцент
  2. Абрамова Евгения Ильинична – кандидат филологических наук, доцент
  3. Бердник Сергей Константинович – кандидат филологических наук, доцент
  4. Горбач Ольга Александровна – кандидат филологических наук, доцент
  5. Груздева Мария Александровна – преподаватель
  6. Малицкий Юрий Вячеславович – кандидат филологических наук, доцент 
  7. Мясникова Ольга Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент
  8. Перзашкевич Анна Олеговна – преподаватель
  9. Трухан Юлия Николаевна – старший преподаватель
  10. Хромченко Альбина Ришардовна – кандидат филологических наук, доцент
  11. Шестернева Лилия Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент

Преподаватели-совместители кафедры

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай медыялінгвістыкі і рэдагавання

УВАГА! ПРАГРАМА ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНУ для спецыяльнасці 1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамках) для напрамку спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)

УВАГА! Апісанні дысцыплін, замацаваных за супрацоўнікамі кафедры

 

Спецыяльнасць “Літаратурная работа”. Накірунак “Літаратурная работа (творчасць)”. Код накірунка 1-23 01 10-03

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 3-4. Методыка рэдагавання

Семестр 4-6. Стылістыка

Семестр 5. Тэорыя і практыка перакладу

Семестр 7. Медыярыторыка

Семестр 7. Дыскурс СМІ

Семестр 7. Маўленчы ўплыў у тэкстах арт-журналістыкі

 

Спецыяльнасць Журналістыка. Накірунак Журналістыка (друкаваныя СМІ). Код накірунка 1-23 01 08-01

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Трэвэл-медыятэкст

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (менеджмент СМІ)". Код накірунка 1-23 01 08-04

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Трэвэл-медыятэкст

Семестр 6. Лингвистические ресурсы менеджмента

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (вэб-журналістыка)". Код накірунка 1-23 01 08-03

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (аўдыявізуальная)". Код накірунка 1-23 01 08-02

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Інфармацыя і камунікацыя (тэхналогіі камунікацыі)". Код накірунка 1-23 01 07-01

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Речевая коммуникация

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка міжнародная". Код накірунка 1-23 01 09

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 3. Рэдагаванне

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5-6. Культура русской речи

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка (замежнае аддзяленне)"

Семестр 1. Актуальная лексика русского языка

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 1-4. Русский язык как иностранный

Семестр 3. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Методическое сопровождение учебного процесса:

Основные учебные пособия, разработанные на кафедре:
Цікоцкі М.Я. Сугучнасць слоў жывых... - Мн.: Выд-ва БДУ, 1981. - 191 с.
Наркевіч А.І. Практычны курс сучаснай беларускай мовы. - Мн.: Універсітэцкае, 1992. - 320 с.
Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы. - Мн.: Універсітэцкае, 1995. - 294 с.
Руденко А.А. Современный русский язык: УМК: В 2 ч. Ч. 1. - Мн.: БГУ, 2002. - 124 с.
Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. - Мн.: Бел. навука, 2002. - 223 с.
Ивченков В.И. Лингвистическая организация текста: В творческой лаборатории В.Короткевича. - Мн.:БГУ, 2002. - 211 с.
Басава Г.І., Іўчанкаў В.І., Сінькова Л.Д. Святло слова. - Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2002. - 142 с.
Ивченков В.И. Лингвостилистика тропов Ю. Казакова. - Мн.: УП ""Ред. науч.-метод. журн. ""Пачатковая школа"", 2002. - 112 с.
Руденко А.А. Современный русский язык: УМК: В 2 ч. Ч. 2. - Мн.: БГУ, 2003. - 228 с.
Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і тыпалагічная характарыстыка. - Мн.: БДУ, 2004. - 147 с.

 

Наша история:

Вялікая Айчынная ў біяграфіі прафесара М.Я.Цікоцкага

 

Контакт: г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 406, тел. +375-17-259-70-12

Лаборант: Гахович Виктория Алексеевна
Заведующий кафедрой: Зеленко Сергей Викторович
ул. Кальварийская, 9, комн. 306, тел. 259-70-12

Вверх