ГОРБАЧ Ольга Александровна / ГОРБАЧ Вольга Аляксандраўна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования

Вуз, который закончила, специальность: Белорусский государственный университет, специальность «Белорусский и русский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы

Какие курсы читает: «Современный белорусский язык», спецкурс «Параграфемика», курс по профилю «Редактор рекламы»

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: семиотический анализ метонимии в публицистической речи, вербальные и невербальные аспекты в рекламных сообщениях

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Метонимия в публицистической речи (парадигматические способности и синтагматическая необходимость)», 2000 г., БГУ, научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Виктор Иванович Ивченков

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: свыше 20

Учебно-методические публикации:
Параграфеміка: вучэбная праграма спецкурса. – Мінск: БДУ, 2009. – 10 с.
Рэдактар рэкламы: вучэбная праграма курса па профілі. – Мінск: БДУ, 2009. – 11 с.
Основные статьи:
Парадыгматыка і сінтагматыка метаніміі // Лінгвістычныя чытанні: Памяці педагога і навукоўца С. М. Грабчыкава: Матэрыялы чытанняў /. – Мінск: БДУ 1998. – С. 7–11.
Фенаменальнасць метаніміі: адлюстраванне маўленчай рэчаіснасці (грамадска-палітычная лексіка) // Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай журналістыкі: Матэрыялы навук.-практ. семінара аспірантаў і суіскальнікаў. – Мінск: БДУ 1999. – С. 12–15.
Парадыгматыка метаніміі // Журналістыка на парозе I стагоддзя: Вопыт, праблемы перспектывы: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. – Мінск, 1999. – С. 27–30.
Метанімія ў публіцыстычным маўленні (агульнатэарэтычны аспект) // Жыццём слугуючы айчыне: Матэрыялы навук. канф. да 80-х угодкаў прафесара Фёдара Янкоўскага. – Брэст: БрДУ 1999. – С. 163–170.
Метанімія ў публіцыстычным маўленні (парадыгматычныя здольнасці і сінтагматычная неабходнасць): Аўтарэф. дыс... канд. філал. навук: 10.01.10/ БДУ. – Мінск, 2000. – 18 с.
Моўныя асаблівасці рэкламных тэкстаў у друку // Журналістыка – 2001: Матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю БДУ, 27–28 лістапада 2001 г. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 53 – 56.
Да праблемы даследавання стылістыкі рэкламы //Жыццём і словам прысягаючы...: Матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвеч. 80-гадоваму юбілею доктара філал. навук, прафесара, заслужанага работніка адукацыі РБ М. Я. Цікоцкага. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 19–21.
Рэклама ў СМІ як спецыфічны прадмет лінгвастылістычнага і рэдактарскага аналізу // Журналістыка – 2002: Матэрыялы 4-й Міжнар. навук.-практ. канф. Вып. 4. – Мінск: БДУ, 2002. – С. 59–61.
Некаторыя аспекты дыскурснага аналізу (на прыкладзе французскай школы) // Жыццём напоўненае слова...: Матэрыялы Рэсп. лінгвістычных чытанняў, прысвечаных памяці педагога і навукоўца С. М. Грабчыкава. Да 80-годдзя з дня нараджэння. – Мінск: БДУ, 2003. – С. 11–12.
Газетная метанімія ў палітычным дыскурсе // Журналістыка – 2003: Матэрыялы 5-й Міжнар. навук.-практ. канф. Вып.5. – Мінск: БДУ, 2003. – С. 65–66.
Дыскурсны аналіз рэкламных тэкстаў // Слова ў кантэксце часу: Матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвеч. памяці доктара філал. навук, прафесара А. І. Наркевіча. Да 75-годдзя з дня нараджэння, 10 сакавіка 2004 г. – Мінск, 2004. – С. 28–30.
Сучасныя падыходы да вызначэння дэфініцыі метанімія // Журналістыка – 2005: Матэрыялы 7-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага тэлебачання. Вып. 7. – Мінск: БДУ, 2005. – С. 168–170.
Метанімія ў маўленні журналіста // Жыццём і словам прысягаючы...: да 85-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага: зб. навук. прац. – Мінск, 2007. – С. 55 – 57.
Лічбы ў публіцыстычным тэксце // Журналістыка – 2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць. Матэрыялы 8-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годдзю БДУ. Вып. 8 /. – Мінск: БДУ, 2006. – С. 179 – 181.
Семіятычная прырода метаніміі // Журналістыка – 2007: надзённыя праблемы. Перспектывы. Матэрыялы 9-й Міжнар. навук.-практ. канф. Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2007. – С. 213–215.
Праяўленне газетнай метаніміі ў сінхронным і дыяхронным зрэзах // Роднае слова. – 2008. – № 7. – С. 42–44.
Метанімія як лінгвістычны інструмент дыскурснага аналізу СМІ // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Педагогіка. Журналістыка. – 2008. – № 2. – С. 73–76.
Крэалізаваныя тэксты ў газетна-часопісных выданнях // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 245–247.

Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-12; е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх