Зубченок Наталья Анатольевна

Кандидат филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика

Образование: Белорусский государственный университет (1994)

Тема диссертационного исследования: “Беларускі друк у перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху
(1906–1917 гг.)”

Дисциплины, которые читает: история белорусской журналистики, история коммуникации и журналистики, русская литература (древняя и XVII-XVIII вв.)

Научные интересы: история развития средств коммуникации; белорусская печать в различные исторически периоды

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations:

44 публикации, h-индекс  2.

Основные публикации:
1. Зубчонак, Н. А. Некаторыя аспекты нацыянальнага пытання на старонках “Нашай нівы” / Н. А. Зубчонак // Журналістыка на парозе ХХІ ст: канцэпцыі і тэндэнцыі развіцця: тэзісы дакл. навукова-практычнай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1996.
2. Зубчонак, Н. А. Беларуская нацыянальная ідэя ў нашаніўскай публіцыстыцы Вацлава Ластоўскага / Н. А. Зубчонак // Беларуская дзяржаўнасць і сродкі масавай інфармацыі: матэрыялы навуковай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1998.
3. Зубчонак, Н. А. Беларускамоўныя выданні ў сістэме перыядычнага друку міжрэвалюцыйнага перыяду 1906 – 1916 гг. / Н. А. Зубчонак // Журналістыка на парозе ХХІ ст.: вопыт, праблемы, перспектывы: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канф. / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 1999.
4. Зубчонак, Н. А. Беларуская прэса пачатку ХХ ст. Асаблівасці тыпалагічнай характарыстыкі і класіфікацыі перыядычных выданняў / Н. А. Зубчонак // Нацыянальныя СМІ ў кантэксце грамадска-палітычнага жыцця Рэспублікі Беларусь: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2000. – Вып. 1.
5. Зубчонак, Н. А. Прэса, улада і капітал. Асаблівасці развіцця беларускага друку ва ўмовах капіталістычнай эканомікі (1906 -1916 гг.) / Н. А. Зубчонак // Нацыянальныя СМІ ў кантэксце грамадска-палітычнага жыцця Рэспублікі Беларусь: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2000. – Вып. 2.
6. Зубчонак, Н. А. Беларускі друк у перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху (1906-1917 гг.) / Н. А. Зубчонак // Аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.01.10 / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.
7. Зубчонак, Н. А. Газета “Homan” працэсе станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху пачатку ХХ ст. / Н. А. Зубчонак // СМІ Беларусі ў дэмакратычным працэсе: матэрыялы міжнароднай навук. канф., прысвечанай 80-годдзю Р. В. Булацкага / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.
8. Зубчонак, Н. А. Беларуская земская прэса. Асаблівасці станаўлення і развіцця / Н.А.Зубчонак // Журналістыка-2001: матэрыялы 3-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 80-годдзю БДУ/ Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2001.
9. Зубчонак, Н. А. Тэорыя беларускай дзяржаўнасці ў дарэвалюцыйнай публіцыстыцы / Н. А. Зубчонак // Гісторыка-філасофскія асновы беларускай дзяржаўнасці: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2002.
10. Зубчонак, Н. А. Беларусь у пачатку ХХ ст.: сацыяльна-палітычныя і эканамічныя фактары станаўлення нацыянальна-дзяржаўнай ідэалогіі / Н. А. Зубчонак // Ідэалогія беларускай дзяржаўнасці: гістарычны вопыт і перспектывы развіцця: зб. артыкулаў / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2003.
11. Зубчонак, Н. А. “Сын Маці - Беларусі”. Адраджэнцкая публіцыстыка Г. Гарэцкага / Н.А.Зубчонак // Журналістыка-2004: матэрыялы 6-й міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 60-годдзю факультэта журналістыкі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2004.
12. Зубчонак, Н. А. Газета “Народны мсцівец” – выданне Слуцкага РК КП(Б)Б у гады Вялікай Айчыннай вайны / Н. А. Зубчонак // Журналістыка-2005: матэрыялы 7-й міжнароднай навукова-практычнай канф. / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2005.
13. Зубчонак, Н. А. Журналісцкі позірк у мінулае: гісторыка-культурная спадчына беларускага народа ў дакументальных крыніцах ІХ-ХІІІ стст. / Н. А. Зубчонак // Журналістыка-2006: матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2006.
14. Зубчонак, Н. А. Абітурыент-студэнт-журналіст: аб праблемах і перспектывах супрацоўніцтва факультэта журналістыкі БДУ з рэгіянальнымі СМІ / Н. А. Зубчонак // Региональная пресса: традиции, опыт, перспективы: матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2006.
15. Зубченок, Н. А. Журналистскому образованию в Беларуси – 75. Коммунистический институт журналистики. Страницы истории / Н. А. Зубченок // Журналистика в 2007 году: СМИ в условиях глобальной трансформации социальной среды: тезисы Всероссийской научно-практической конференции / Моск. гос. ун-т. – М., 2007.
16. Зубчонак, Н. А. Летапіс ваеннай пары: “Звязда” 40-х гг. у даследаванні М.Е.Дастанкі / Н. А. Зубчонак // Матэрыялы рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 90-годдзю газеты “Звязда” і 80-годдзю газеты “Советская Белоруссия” / Бел. дзярж. ун-т. – Мн., 2007.
17. Зубчонак, Н. А. Беларуская журналістыка ў перыяд станаўлення нацыянальна-дэмакратычнага руху: вучэб. дапам. / Н. А. Зубчонак. - Мінск: БДУ, 2010.
18. Зубчонак, Н. А. М. Е. Дастанка - журналіст і навуковец / Н. А. Зубчонак // Рэтраспектыва і актуаліі электроннай журналістыкі Беларусі. Зб. навук. артыкулаў выкладчыкаў кафедры тэлебачання і радыёвяшчання. - Мінск: БДУ, 2011.
19. Зубченок, Н. А. Быть журналистом престижно, трудно, но необходимо / Н.А.Зубченок // Журналист. - 2011. - № 11.
20. Зубчонак, Н. А. "Полымя" праз 90 гадоў... З гісторыі дзейнасці часопіса ў перыяд беларусізацыі / Н. А. Зубчонак // СМІ і сучасная культура: зб. матэрыялаў Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай памяці д-ра філал. навук прафесара Е.Л.Бондаравай. - Мінск, 2012.
21. Зубчонак, Н. А. Газета "Сталинская молодежь" у сістэме друку 30-40-х гг.: функцыянальны аспект / Н. А. Зубчонак // Гісторыя журналістыкі: урокі мінулага і практыка сучасных СМІ: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. - Мінск: БДУ, 2013.
22. Зубчонак Н.А. Каштоўнасць культуры ў кантэксце гісторыі. Сучасная беларуская аўдыяКУЛЬТУРА ва ўмовах цывілізацыйных выклікаў: матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч 20-годдзю канала “Культура” Беларускага радыё (г.Мінск,16-18 лютага 2022 г.). Минск: А.М. Вараскін, 2022. – 188 с. С.141-144.
23. Зубчонак Н.А. Гісторыя друку ў даследаванні М.Я. Цікоцкага: Стылістыка: мова, маўленне і тэкст(Электронны рэсурс): матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч.100-годдзю заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М.Я. Цікоцкага. Мінск, 23-24 лют. 2022, БДУ рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк.рэд.) і інш.- Мінск, БДУ, 2022. С.137-141.
24. Зубчонак Н.А. З гісторыі ўніверсітэцкага друку. Корпоративные медиа в процессе реализации государственной политики Республики Беларусь(Электронный ресурс Материалы Междунар. научн.-практ.конф.(Минск, 2 июня 2022) редкол.: О.М. Самусевич (отв.ред.) и др.- Минск: БГУ, 2022 196 с. С. 68-72.
25. Зубчонак Н.А. М.Е. Дастанка – першы загадчык кафедры тэлебачання і радыёвяшчання: материалы Междунар. научн.-практ.конф.(Минск, 21-22 сент.2022) редкол.: О.М. Самусевич (отв.ред.) и др.- Минск: БГУ, 2022. С.31-34.
26. Зубчонак Н.А. Журналістыка ў сучасным грамадстве- ідэалагічныя задачы.: матэрыялы 24-й Міжнар.навук.-практ.канф.(Мінск, 3 ліст.2022г.)/ рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк.рэд.) і інш..- Мінск: БДУ, 2022.- 627 с. С.45-49.0,3 п.л с.50--54.

Контакты:Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Тел. +375-17-259-70-93

Вверх