Бердник Сергей Константинович / БЕРДНІК Сяргей Канстанцінавіч, кандидат филологических наук, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический   факультет,  специальность русский язык и литература, квалификация – филолог. Преподаватель русского языка и литературы

Какие курсы читает: «Сучасная беларуская мова», «Русский язык как иностранный», «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», «Мова сродкаў масавай камунікацыі»

Сфера научных интересов: лексикология, фразеология, культура речи, стилистика, функционирование языковых единиц в медиатекстах, проблемы билингвизма.

Узнагароджаны Ганаровымі граматамі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (1984, 2002), знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” (2012).

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: более 100

 

Основные научные публикации:

Автореферат кандидатской диссертации:

Бердник С.К.. Фразеология в произведениях Якуба Коласа : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / С.К.Бердник ; Академия наук БССР. Институт языкознания имени Якуба Коласа. – Минск, 1985. – 22 с.

Статьи, опубликованные в научных журналах, научных сборниках и других научных изданиях:

 1. Берднік, С. К. Беларуская арфаграфія ў гісторыях і апавяданнях, табліцах і схемах // Роднае слова. – 2011. – № 8. – С. 43–46 / 0,2 др. арк.
 2. Берднік, С. К., Грыгор’ева Л. М. Сучасная беларуская мова: вучэб. дапам. / С. К. Берднік, Л. М. Грыгор’ева [і інш.]. – Мінск: Вышэйшая школа, 2011. – Раздзелы  Уводзіны.Фразеалогія. – С. 5–26, 195–205. – 1,5 др. арк. (з грыфам Міністэрства адукацыі).
 3. Берднік, С. К. Выкарыстанне фразеалагізмаў у друкаваных СМІ / С. К. Берднік // Журналістыка–2011: Стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы ХІІІ Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ. – Мінск, 8–9 снежня 2011 г. / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.].  Мінск, 2011. – С. 184–186 / 0,1 друк. арк.
 4. Берднік, С. К. Уласна-лексічны выбар Васіля Быкава ў аповесці “Яго батальён” / С. К. Берднік // Жыццём і словам прысягаючы…/ Зборнік нав. прац, Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012.- С. 51 – 56 /  0,3 друк. арк.
 5. Берднік, С. К. На шляху да дасканаласці / С. К. Берднік // Настаўніцкая газета. - №76 (7206). – 2012. – 28 чэрв. / 0,1 др. арк.
 6. Берднік, С. К. Канцэптуальны феномен у загалоўках “Настаўніцкай газеты” / С. К. Берднік // Журналістыка – 2012: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы XIV Міжнар. навук.-практыч. канф., 6-7 снежня 2012 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2012.  – С. 219 – 222 / 0,1 друк. арк.
 7. Берднік, С.К. Узус і аказіянальная канатацыя ў рэкламных тэкстах. Журналістыка – 2013: стан, праблемы і перспетывы: матэрыялы XV Міжнар. навук.-практыч. канф., 6 сенжня 2013 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2013.  - С. 182 - 183 / 0,1 др.арк.
 8. Берднік, С.К. Будаўнічая лексіка ў аповесці Васіля Быкава “Знак бяды”. У сааўт з Т.С.Бабровіч. С. Берднік// На хвалях мовы: да 90-годдзя з дня нараджэння акадэміка М.В. Бірылы: матэрыялы Міжнар. навук. канф, 10–11 вер.2013 г., Мінск. / Цэнтр даследавання бел. культуры, мовы і л-ры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі; БДПУ. – Мінск: Беларуская навука, 2014. С. 44–47. / 0,2 др.арк.
 9. Берднік, С.К. Беларускамоўныя тэксты СМІ ва ўмовах білінгвізму. Журналістыка – 2014: стан, праблемы і перспетывы: матэрыялы 16-й Міжнар. наук.-практыч. канф., 4-5 сенжня 2014 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2014.  - С. 277 - 279 / 0,15 др.арк.
 10. Берднік, С.К. Тэксты сродкаў масавай камунікацыі ў рэчышчы нарматыўнай стылістыкі / С. Берднік // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча : пленарныя даклады / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – 196 с. – С. 16–22. / 0,45 друк.арк.
 11. Берднік, С.К. Тэксты сродкаў масавай камунікацыі: анталагічны і стылістычны аспекты / С. Берднік // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча : зб. навук. прац : у 2 т. / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – Т. 1. – С. 21–27. ¬– Дэп. у БДУ 16.05.2014, № 003816052014. / 0,45 друк.арк.
 12. Берднік, С.К. У пошуках слова. Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – Мінск : БДУ, 2015.. С.255–257 / 0,1 друк.арк.


Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-22

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх