Шестернева Лилия Георгиевна, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования

she

Вуз, который закончила, специальность: Белорусский государственный университет, специальность «Белорусский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского языка и литературы

Какие курсы читает: «Современный белорусский язык», «Речевое мастерство Ивана Мележа», «Новые формы коммуникативной активности жаргона»

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: лексикология, стилистика

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Глагольная синонимика в «Полесской хронике» Ивана Мележа», 2002 г., Институт языкознания Академии наук Беларуси, научный руководитель – академик Национальной академии наук Беларуси, доктор филологических наук, профессор Александр Иосифович Подлужный

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: более 20

Научно-методические публикации:
Лексікалогія. Фразеалогія. Лексікаграфія: ВМК. – Мінск: БДУ, 2006. – 80 с.
Новыя формы камунікатыўнай актыўнасці жаргону: Праграма спецкурса. – Мінск: БДУ, 2006 – 12 с.
Моўнае майстэрства Івана Мележа: Праграма спецсемінара. – Мінск: БДУ, 2006. – 12 с.

Основные статьи:
Абсалютныя сінонімы ў “Палескай хроніцы” І.Мележа // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў творчым пошуку: Матэрыялы навуковай канферэнцый, прысвечанай 80-годдзю БДУ (20 красавіка, 2001). – Мн.: Права і эканоміка, 2001. – С. 197–199.
Асаблівасці выражэння катэгорыі трывання ў беларускай мове // Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich, Białystok 2000. У 4 ч. – Ч. 3.– Беласток, 2000. – С. 47–52.
З’ява паўторнай намінацыі ў мастацкім тэксце // Сучасная літаратурна-мастацкая крытыка ў СМІ: Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, 10 мая, 2001 г., Мінск. – Мн: Артыфэкс, 2001. – С. 34–37.
Дзесловы руху ў “Палескай хроніцы” І.Мележа // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. – 2001. – № 3. – С. 143–147.
Дзеясловы руху і маўлення ў “Палескай хроніцы” І.Мележа і іх утварэнне // Словообразование и номинативная деривация в славянских языках: Материалы VII Международной научной конференции, 14 -15 апреля 2000 г., Гродно. – Гродно: ГрГУ, 2000 – С. 220–223.
Кантэкстуальныя сінонімы ў трылогіі І.Мележа “Палеская хроніка” // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманіт. навук. – 2000. – № 4. – С.130–133.
Колеравая палітра ў “Палескай хроніцы” І. Мележа // На шляху да сталасці: стан і перспектывы развіцця беларускай мастацкай крытыкі: Зборнік матэрыялаў Семінара маладых літаратурных крытыкаў. – Мн.: Артыфэкс, 2001. – С. 44–48.
Дзеяслоў у “Палескай хроніцы” І.Мележа // Альманах “Запіскі Беларускай акадэміі мастацтваў”. – 2001. – № 3. – С. 52–58.
Слова і кантэкст // Беларуская мова і мовазнаўства на рубяжы III тысячагоддзя: Матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 70-годдзю Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 2-3 лістапада 1999 г. – Мн.: Права і эканоміка, 2000. – С. 83–185.
Стылістычная дыферэнцыяцыя дзеясловаў маўлення // От слова к тексту. Материалы докладов Международной научной конференции. Минск / Беларусь, 13-14 ноября 2000 г. В трёх частях. – Ч. 3. – Мн.: б. в., 2000. – С. 44–46.
Функцыянаванне дзеяслоўнай эмацыянальнай лексікі ў трылогіі І.Мележа “Палеская хроніка” // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 28-30 верасня 2000 г. – Брэст: БрДУ імя А.С.Пушкіна, 2001. – С. 287–290.
Дзеяслоўная сінаніміка ў “Палескай хроніцы” Івана Мележа: аўтарэф. … кандыд. дысерт. – Мінск: Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі, 2002.
Аб размежаванні варыянтаў і лексічных сінонімаў // Журналістыка – 2002: матэрыялы 4-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5-6 снежня 2002 г. Вып. 4. – Мінск, 2002.
Лексіка іншамоўнага пахожання ў СМІ // Журналістыка-2003: матэрыялы 5-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 4-5 снежня, 2003 г. Вып. 5. – Мінск, 2003. – C. 284–285.
Параўнанне як сродак выразнасці мовы ў “Палескай хроніцы” Івана Мележа // Жыццём напоўнае слова… : Матэрыялы Рэсп. лінгв. чытанняў, прысв. памяці педагога і навукоўца С.М. Грабчыкава. Да 80-годдзя з дня нараджэння, Мінск, 13 мая 2003 г. – Мінск, 2003. – С. 54-57.
Вобразна-выяўленчыя сродкі ў “Палескай хроніцы” І. Мележа // Журналістыка-2004: матэрыялы 6-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 60-годдзю факультэта журналістыкі, Мінск, 2-3 снежня 2004 г. – Мінск, 2004. – С. 358 – 361.
Жаргонная лексіка ў перыядычным друку // Беларуская лінгвістыка. – № 58. – 2006. – С. 63 – 68.
Маладзёжны слэнг у перыядычным друку // Журналістыка-2006: матэрыялы 6-й Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 1-2 снежня 2006 г. – Мінск, 2006. – С. 193 – 196.
Дзеяслоўная метафара ў “Палескай хроніцы” І.Мележа // Жыццём і словам прысягаючы…: да 85-годдзя заслуж. Работніка адукацыі РБ, праф. М Я. Цікоцкага. Зборнік навуковых прац. – Мн., 2007. – С. 295 – 301.
Жаргонна-прастамоўная лексіка ў перыядычным друку // Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования. Материалы III Международной научно-методической конференции, Брест, 22 – 23 ноября 2007 г. – Брэст, БрДУ, 2007.
Осторожно: жаргон в СМИ // Журналістыка-2007: матэрыялы 7-й Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 6-7 снежня 2007 г. – Мінск, 2007.

Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-12; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх