прафесар кафедры медыялогii, доктар фiлалагiчных навук, дацэнт 

Podolyak

Адукацыя: скончыла факультэт журналiстыкi БДУ (1986 г.).

Больш за 25 гадоў працавала ў практычнай журналістыцы, у тым ліку па размеркаванні – карэспандэнтам пухавiцкай раённай газеты, шматтыражнай газеты завода iмя Вавiлава БелОМА.
У 1989 г. паступiла ў аспiрантуру БДУ. З верасня 1991 г. – выкладчык, старшы выкладчык, з лютага 1999 г. – дацэнт факультэта журналiстыкi БДУ.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год абароны: “Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай інфармацыі: канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларускай публіцыстыкі” па спецыяльнасцi 10.01.10 – Журналiстыка (1998 г.). Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар Е.Л. Бондарава).

У 2004 г. Прэзiдыумам ВАК прысвоена вучонае званне “дацэнт” па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”.
З ліпеня 1992 г. працавала па сумяшчальнiцтве ў рэдакцыi газеты “Звязда”, з верасня 2000 г. – рэдактар аддзела культуры, член рэдакцыйнай калегіі выдання. Са студзеня 2009 г. па снежань 2011 г. – намеснік дырэктара па інфармацыйнай рабоце РУП “Дом прэсы”– кіраўнік Прэс-цэнтра. Са снежня 2011 г. па кастрычнік 2012 г. – намеснік галоўнага рэдактара газеты “Звязда”.
З лістапада 2012 г. – дактарант кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі БДУ. 

У 2019 г. абараніла доктарскую дысертацыю "Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі" (аўтарэферат).

Сфера навуковых інтарэсаў: тэорыя і метадалогія журналістыкі, прафесійная этыка журналіста, уздзеянне прэсы на фарміраванне аксіялагічных прыярытэтаў аўдыторыі СМІ.

Выкладае наступныя вучэбныя дысцыпліны па распрацаваных аўтарскіх праграмах: “Прафесійная этыка журналіста”, “Тэхналогія інтэрв’ю”, “Журналісцкае майстэрства”.
Аўтар каля 90 навуковых прац, больш за 1000 публікацый у СМІ.

Публікацыйная актыўнасць, навуковаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

Асноўныя публікацыі:

Манаграфіі, кнігі
1. Падаляк, Т. У. Маральна-этычныя прыярытэты беларускага друку / Т. У. Падаляк. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2001. – 84 с.
2. Падаляк, Т. У. Прафесійная этыка журналіста: Вучэбна-метад. дапаможнік / Т. У. Падаляк. – Мінск : БДУ, 2003. – 47 с.
3. Падаляк, Т. У. Нашчадкі вогненных вёсак: дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны / Т. У. Падаляк. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. – 192 с.
4. Падаляк, Т. У. Дыялогі на мяжы стагоддзяў. Класікі і сучаснікі ў інтэр’еры часу. У 2 ч. Ч. 1 / Таццяна Падаляк. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – 216 с.
5. Падаляк, Т. У. Медыяэтыка: сацыяльныя каштоўнасці, маральныя імператывы, прафесійныя нормы сучаснай журналістыкі (тэорыя і практыка – методыка – творчы досвед) : вучэбна-метадычны дапаможнік, з грыфам ВМА. Мінск : БДУ, 2015. – 192 с.
6. Падаляк, Т. У. Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі / Т. У. Падаляк ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : БДУ, 2016. – 263 с.

 

Артыкулы ў рэцэнзуемых часопісах:

1. Падаляк, Т. У. Прафесійна-этычныя канфлікты ў журналістыцы: вопыт грамадскага рэгулявання / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 91–96.
2. Падаляк, Т. У. Маральныя арыенціры грамадства і аксіялагічныя прыярытэты сродкаў масавай інфармацыі / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 3. – С. 99–103.
3. Падаляк, Т. У. Жанры журналістыкі: традыцыі і навацыі / Т. У. Падаляк // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 71–73.
4. Падаляк, Т. У. Яго вялікасць Факт: Спецыфіка адбору і інтэрпрэтацыі фактаў у журналістыцы / Т. У. Падаляк // Роднае слова. – 2007. – № 2. – С. 90–92.
5. Падаляк, Т. У. Рэпарцёр атрымаў заданне: Спецыфіка рэпартажу ў сучаснай прэсе / Т. У. Падаляк // Роднае слова. – 2008. – № 1. – С. 90–93.
6. Падаляк, Т. У. Традыцыі часу і час традыцый: Янка Купала і газета “Звязда” / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 3. – С. 38–41.
7. Падаляк, Т.У. Праўдзе вайны няма альтэрнатывы / Т. У. Падаляк // Беларуская думка. – 2008. – № 12. – С. 80—85.
8. Падаляк, Т.У. Узыходжанне да праўды / Т. У. Падаляк // Беларуская думка. – 2010. – № 2. – С. 52—57.
9. Падаляк, Т. У. Жывём і помнім /Т. У. Падаляк //Беларуская думка. – 2014. – № 6. – С. 21–25.
10. Падаляк, Т. У. Злачынствы супраць чалавецтва не маюць тэрміну даўнасці: да пытання аб рэабілітацыі (гераізацыі) нацызму / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 62–66.
11. Падаляк, Т. У. Беларуская журналістыка ва ўмовах сістэмнай трансфармацыі медыяпрасторы / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 78–83.
12. Падаляк, Т. У. Сямейная сага Браніслава Тарашкевіча / Т. У. Падаляк // Беларус. думка. – 2016. – № 5. – С. 98–103.
13. Падаляк, Т. У. Справа жыцця як неад’емная частка гiсторыi / Т. У. Падаляк // Беларус. думка. – 2016. – № 11. – 4 с. 
14. Падаляк, Т. У. Сучасная беларуская журналістыка і праблема канцэптуальна-тэрміналагічных навацый / Т. У. Падаляк // Вес. Нац. акад. Навук Беларусі. Сер.гуманітар. навук. – 2016. – № 3. – С. 101–106.
15. Падаляк, Т. У. Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі: навукова-гуманітарны кантэкст / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 3. – 5с.
16. Подоляк, Т. В. Медиаэкоэтика: феномен современной журналистики / Т. В. Подоляк // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016. – № 2. – С. 15–28.
17. Падаляк Т. У. Беларускі лёс: гісторыка-літаратурная рэтраспектыва і “оптыка” сучаснасці // Беларус. думка. – 2018. – № 6. – С. 98–103.
18. Подоляк Т. В. Аксиологические вызовы современности: медиадокументализация // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та (РФ). Сер.: Гуманитар. науки. – 2018. – Т. 37. – № 1. – С. 82–89.
19. Подоляк Т. В. Медийная актуализация исторической правды в средствах массовой информации Беларуси и Казахстана // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Журналистская серия. – 2021. – №4.
20. Падаляк Т. У. Трагедыя Дальвы: сведчанні следчага // Беларус. думка. – 2021. – № 7. – С. 31–37.
21. Падаляк Т. У. Дыялектыка традыцый нацыянальнай школы беларускай кінакрытыкі // Беларус. думка. – 2022. – № 11. – С. 35-43.

 

Артыкулы ў зборніках навуковых прац

1. Подоляк, Т. В. Этические проблемы освещения техногенных катастроф в СМИ. Уроки Чернобыля / Т. В. Подоляк // Междунар. семинар для средств массовой информации “Роль СМИ в предотвращении техногенных катастроф. Опыт Беларуси и международных организаций в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС”, 23–24 мая 2006 г., г. Минск. – Минск : РУП “Международный центр интеграционной информации. Общественный пресс-центр Дома прессы”, 2006. – С. 85–95.
2. Падаляк, Т. У. Двухмоўе (фармальнае?.. рэальнае?..): аксіялагічны аналіз і публіцыстычная рэфлексія / Т. У. Падаляк // Жыццём і словам прысягаючы…: да 85-годдзя д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук, праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 206–212.
3. Падаляк, Т. У. Аксіялагічны статус журналістыкі / Т. У. Падаляк // Современная журналистика: методология, творчество, перспективы : сб. науч. ст. / редкол.: Н.Т. Фрольцова (гл. ред.) [и др.]. – Минск. : БГУ, 2008. – С. 114–142.
4. Падаляк, Т. У. Каштоўнасці журналістыкі і праблемы самарэгуляцыі сродкаў масавай інфармацыі / Т. У. Падаляк // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя д-ра філал. навук, праф. А.І. Наркевіча : зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – С. 299–307.
5. Подоляк, Т.В. Методология медиапространства: специфика информационного взаимодействия / Т. В. Подоляк // Безопасность информационного пространства Союзного государства : материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. – Гродно, 17–19 мая 2011; под. ред. С.Г. Стрельченко. – Москва : Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 2011. – С. 143–147.
6. Падаляк, Т.У. Газета «Звязда» як нацыянальна-культурная каштоўнасць / Т. У. Падаляк // СМИ и современная культура : к 90-летию заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра филол. наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. науч. тр. / под общ. ред. Л. П. Саенковой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 433–438.
7.Падаляк, Т. У. Каштоўнасць публіцыстычнага слова як эмпірычны факт / Т. У. Падаляк // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 2. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 269–275.
8. Падаляк, Т. У. Публіцыстыка як індыкатар аксіялогіі журналістыкі / Т. У. Падаляк // Журналістыка ў суладдзі з жыццём : да 90-годдзя заслуж. дзеяча культуры Рэсп. Беларусь, д-рафілал. навук, праф. Б. В. Стральцова : зб. навук. пр. / Беларус. дзярж. ун-т ; пад агул. рэд. В. П. Вараб’ёва. – Мінск, 2016. – С. 26–32.
9. Падаляк Т. У. Выдавецкая дзейнасць газеты «Звязда» ў пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны: невядомыя старонкі гісторыі // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і перспектывы : зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 186–190.
10. Падаляк Т. У. Год гістарычнай памяці: як усталёўваўся праспект газеты «Звязда» / Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы [Электронны рэсурс] : матэрыялы 24-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3 лістап. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Л. Р. Хмель (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 215-219.

 

Матэрыялы навуковых канферэнцый

1.Падаляк, Т. У. Феномен папарацы ў журналістыцы і этычныя пастулаты прафесіі / Т. У. Падаляк // Международная журналистика-2013: глобализация и регионализация информационного пространства : материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2013 г., Минск / под общ. ред. Т. Н. Дасаевой ; сост. Б. Л. Залесский. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 195–205.
2.Падаляк, Т. У. Этыка вэб-журналістыкі: свабода слова = свабода знявагі? / Т. У. Падаляк // Журналістыка – 2013: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 сн. 2013 г., г. Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 29–32.
3.Падаляк, Т. У. Аптымізацыя сістэмы СМІ Беларусі і анталагічныя традыцыі “Звязды” / Т. У. Падаляк // Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики : материалы науч.-практ. конф. / под общ. ред. канд. филол. наук, доц. С. В. Дубовика – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 97–103.
4. Падаляк, Т. У. Вайна – самы страшны грэх : маральна-публіцыстычны дослед /Таццяна Падаляк. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – 320 с.
5.Падаляк, Т. У. Каштоўнасць публіцыстычнага слова як эмпірычны факт / Т. У. Падаляк //Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т.Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 269–275.
6.Падаляк, Т. У. Аптымізацыя сістэмы СМІ Беларусі і анталагічныя традыцыі “Звязды” /Т. У. Падаляк //Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики: мат. науч.-практ. конф. /под общ. ред. канд. филол. н, доц. С. В. Дубовика – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 97–103.
7. Падаляк, Т. У. Прафесіяналізм і маральны выбар журналіста / Т. У. Падаляк // Международная журналистика – 2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа : материалы Четвертой Междунар. науч.-практ. конф., 19 февр. 2015 г., Минск / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 204–207.
8.Падаляк, Т. У. Аксіялагічныя дамінанты асвятлення ваенна-гістарычнай праблематыкі ў СМІ / Т. У. Падаляк // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материлы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 20–21 марта 2015 г. / редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 111–115.
9.Подоляк, Т. В. Аксиологический вызов времени и медийная актуализация документализма [Электронный ресурс] / Т. В. Подоляк // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения : тезисы Междунар. науч. форума 23–24 апреля 2015 г. / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : Институт “Высш. шк. журн. и масс. комм.” СПбГУ, 2015. – Режим доступа: http://jf.spbu.ru/conference/5385/5389.html. – Дата доступа: 12.04.2015.
10. Падаляк, Т. У. Міжканфесійная згода як сацыякультурная каштоўнасць: аксіялагічныя альтэрнатывы асвятлення рэлігійнай тэматыкі ў СМІ / Т. У. Падаляк // Международная журналистика – 2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т ; сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск, 2016. – С. 217–220.
11. Подоляк, Т. В. Медиаэкоэтика: феномен современной журналистики / Т. В. Подоляк // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016. – № 2. – С. 15–28.
12. Падаляк Т. У. Нашчадкі «вогненных вёсак»: сацыяльная памяць як фундамент маральнасці грамадства // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 239–243.

 

Узнагароды:
Лаўрэат Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва ў намінацыі “Журналістыка” (2008).
Выдатнiк друку Беларусi (2004), Выдатнік адукацыі Беларусі (2007).
Ганаровая грамата Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2002).
Ганаровая грамата Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (2007).
Ганаровыя граматы Міністэрства інфармацыі РБ (1994), Дзяржаўнага камiтэта РБ па друку (1999), Мiнiстэрства культуры РБ (2002, 2007), Міністэрства абароны РБ (2012), Беларускага саюза журналістаў (2013).
Падзяка рэктара БДУ (2013).
Лаўрэат прэміі “Залатое пяро” Беларускага саюза журналістаў (1997, 2002).
Дыплом Першай ступені ў намінацыі “Прафесіяналізм і журналісцкае майстэрства” творчага конкурсу Міністэрства абароны і Міністэрства інфармацыі РБ (2012).

Кантакты:
г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9, пакой 327

тэл. працоўны: +375-17-259-70-28

Вверх