доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук, доцент

Образование: Белорусский государственный университет (1979)

Кандидат филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика

Тема диссертационного исследования "Становление и развитие местной печати Беларуси (1918-1925 гг.)"

Дисциплины, которые читает: история Беларуси, история белорусской журналистики, концепция белорусской государственности в СМИ

Научные интересы: проблемы становления белорусской государственности в публицистике XIX-ХХ вв.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Основные публикации:
1. Дарашчонак, П. Л. Фарміраванне дэмакратычнай мадэлі Беларускай рэспублікі ў матэрыялах друку аб працы І Усебеларускага з'езда (снежань 1917 г.) / П.Л.Дарашчонак // Проблемы управления. - 2007. - № 1. - С. 172-176.
2. Дарашчонак, П. Л. Буфер паміж Усходам і Захадам: праблемы будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ў публіцыстыцы "Звезды" 1919-1920 гг. / П. Л. Дарашчонак // Проблемы управления. - 2007. - № 2. - С. 76-79.
3. Дарашчонак, П. Л. Пытанні будаўніцтва нацыянальнай дзяржаўнасці ў купалаўскай публіцыстыцы 1919-1920 гг. / П. Л. Дарашчонак // Беларускі гістарычны часопіс. - 2007. - № 6. - С. 3-8.
4. Дарашчонак, П. Л. У федэрацыі з Расіяй. Пытанні нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі ў газеце "Дзянніца" (1918-1919 гг.) / П. Л. Дарашчонак // Проблемы управления. - 2009. - № 3. - С. 113-118.
5. Дарашчонак, П. Л. Зброяй друкаванага слова. Беларускія перыядычныя выданні ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны / П. Л. Дарашчонак // Роднае слова. – 2009. – № 4. -С. 22-25.
6. Дарашчонак, П. Л. Летапісцы ўсенароднай барацьбы з ворагам: Падпольны і партызанскі друк Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / П. Л. Дарашчонак. – Роднае слова. – 2009. – № 7. - С. 22-28.
7. Дарашчонак, П. Л. Падпольны і партызанскі друк Беларусі ў ідэйнай барацьбе з акупацыйнымі выданнямі / П. Л. Дарашчонак. – Роднае слова. – 2009. – № 10. - С. 28-33.
8. Дорощенок, П. Л. Публицисты журнала "Заря" (1869-1872 гг.) в соперничестве России и Польши за политическое, культурное и религиозное лидерство в Северо-Западном крае / П. Л. Дорощенок // Проблемы управления. - 2010. - № 1. - С. 242-247.
9. Дарашчонак, П. Л. Гістарычныя прадпасылкі фарміравання ідэалогіі беларускай дзяржавы (праз прызму нацыянальнай прэсы) / П. Л. Дарашчонак // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста: сб. статей / Под ред. О. Г. Слуки [и др.]. - Минск: БГУ, 2012. - С. 32-38.
10. Дарашчонак, П. Л. Юбілейны партрэт без глянцу. Як КІЖ каваў прафесіяналаў з актывістаў прэсы / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. - 2012. - № 11. - С. 22-29.
11. Дарашчонак, П. Л. Друк за "жалезнымі кратамі" / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. - 2013. - № 12. - С. 60-67.
12. Дарашчонак, П. Л. Публіцыстыка Максіма Танка ў барацьбе за нацыянальнае адзінства беларускага народа / П. Л. Дарашчонак // Роднае слова. – 2022. – № 9. – С. 33–37.
13. Дарашчонак, П. Л. Паверх цэнзурных бар’ераў. Як публіцысты газеты «Северо-Западный край» у пачатку ХХ ст. змагаліся за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне беларускага народа / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. – 2022. – № 12. – С. 48 –56.
14. Дарашчонак, П. Л. Чытацкая аўдыторыя дарэвалюцыйнага Мінска: погляд з Вільні / П.Л. Дарашчонак. – Стылістыка: мова, маўленне і тэкст [Электронны рэсурс] : матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю заслуж. Работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага, Мінск, 23–24 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – ISBN 978-985-881-263-8. С. 89–92.

15. Дарашчонак, П. Л. Творчы праект «Год малой радзімы» на старонках газеты «Железнодорожник Белоруссии» / П. Л. Дарашчонак. – Корпоративные медиа в процессе реализации государственной политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 июня 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-277-5. С. 48–51.
16. Дарашчонак, П. Л. Тэма ўз’яднання беларускага народа ў адзінай нацыянальнай дзяржаве ў публіцыстыцы М. Танка 30-х гг. ХХ ст. / П. Л. Дарашчонак. – Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 24-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3 лістап. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Л. Р. Хмель (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – ISBN 978-985- 881-433-5. С. 39–43.
17. Дарашчонак, П. Л. Каб ведалі гісторыю «малой радзімы» / П. Л. Дарашчонак. – В. П. Рагойша – педагог, вучоны, пісьменнік. Да 80-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці прафесара В. П. Рагойшы: матэрыялы навук.-практ. семінара, Рэсп. Беларусь, Мінск, 10 чэрв. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 78–83.
18. Дорощёнок, П. Л. Фронтовик, ученый, педагог. 20 февраля 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного работника образования Республики Беларусь, доктора филологических наук, профессора М. Е. Тикоцкого / П. Л. Дорощёнок // Журналист. – 2022. – № 1 (49). – С. 21–24.
19. Дорощёнок, П. Л. На государственных позициях / П. Л. Дорощёнок // Журналист. – 2022. – № 2 (50). – С.36–41. 

Контакты: 

ул. Кальварийская, 9, комн. 301

тел. раб. +375-17-259-70-32

СУББОТ Владимир Павлович, доцент

Образование: окончил факультет журналистики БГУ в 1975 году и экономический факультет Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в 1988 году.

Трудовую деятельность начал редактором на Белорусском радио в 1975 году.

Работал: заместителем главного редактора главной редакции пропаганды Белорусского телевидения, главным редактором научно-популярных и просветительских программ Белорусского телевидения, главным редактором социально-экономических программ Белорусского телевидения, заведующим отделом вещания на Минскую область ЗАО “Столичное телевидение”, генеральным продюсером Первого Национального телеканала Белтелерадиокомпании Республики Беларусь.

Общий стаж научно-педагогической деятельности в Белорусском государственном университете – 14 лет.

Книги:

1. Книга стихов “Столинское путешествие”

2. Сборник очерков “Истоки” о людях белорусской деревни (в печати)

Публикации за 2015 г.:
1. Субат, Ул. П. Селянінам трэба нарадзіцца / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 12. 03. 2015. - № 29 (20558).
2. Субат, Ул. П. Батарэі прасілі агню / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 21. 03. 2015. - № 33 (20562).
3. Субат, Ул. П. Свойскі хлеб / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 28. 03. 2015. - № 36 (20565).
4. Субат, Ул. П. Бацькоўскі сад / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 04. 04. 2015. - № 39 (20568).
5. Субат, Ул. П. Слава і Філямена / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 11. 04. 2015. - № 42 (20571).
6. Субат, Ул. П. Людзьмі на балоце звацца / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 14. 04. 2015. - № 43 (20572).
7. Субат, Ул. П. Шлюбны штамп у салдацкай кніжцы / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 18. 04. 2015. - № 45 (20574).
8. Субат, Ул. П. Альтэрнатывы адступанню не было / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 25. 04. 2015. - № 47 (20576).
9. Субат, Ул. П. Мы ўсе - радня / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 30. 04. 2015. - № 49 (20567).
10. Субат, Ул. П. Брат за брата / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 08. 05. 2015. - № 51 (20580).
11. Субат, Ул. П. Паказаць Паўліку сонца / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 16. 05. 2015. - № 54 (20583).
12. Субат, Ул. П. Народжаны лячыць, лятаць можа / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 21. 05. 2015. - № 56 (20585).
13. Субат, Ул. П. Чырвоныя макі Монта-Касіна / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 21. 05. 2015. - № 56 (20585).
14. Субат, Ул. П. Тарктарыстка Зінуха / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 23. 05. 2015. - № 57 (20586).
15. Субат, Ул. П. Адзін дзень квітнее лён / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 30. 05. 2015. - № 60 (20589).
16. Субат, Ул. П. Воз дроў / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 06. 06. 2015. - № 63 (20592).
17. Субат, Ул. П. Высокая планка Радамана / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 09. 06. 2015. - № 64 (20593).
18. Субат, Ул. П. Быць заўсёды. Простым чалавекам / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 13. 06. 2015. - № 66 (20595).
19. Субат, Ул. П. Чым наша слова адзавецца / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 20. 06. 2015. - № 69 (20598).
20. Субат, Ул. П. Хлеб, грошы і медныя трубы / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 27. 06. 2015. - № 72 (20601).
21. Субат, Ул. П. Залаты скарб Грычынскіх балот / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 11. 07. 2015. - № 77 (20606).
22. Субат, Ул. П. Нам знялі з рук кайданкі і надзелі на шыю ярмо / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 23. 07. 2015. - № 82 (20611).
23. Субат, Ул. П. Пад шэпт жытнёвых каласоў / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 25. 07. 2015. - № 83 (20612).
24. Субат, Ул. П. Урокі вернасці / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 01. 08. 2015. - № 86 (20615).
25. Субат, Ул. П. Не цягаць вярыгі, а лунаць над зямлёю / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 08. 08. 2015. - № 89 (20618).
26. Субат, Ул. П. Не адступай, не бойся, не прасі / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 22. 08. 2015. - № 95 (20624).
27. Субат, Ул. П. Прыцяжэнне мотальскіх берагоў / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 29. 08. 2015. - № 98 (20627).
28. Субат, Ул. П. Паважаць іншых у сабе / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 12 09. 2015. - № 104 (20633).
29. Субат, Ул. П. Легенда аграрнай школы / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 19. 09. 2015. - № 107 (20636).
30. Субат, Ул. П. Белыя каменчыкі жыцця / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 26. 09. 2015. - № 110 (20639).
31. Субат, Ул. П. Дваццаць мяхоў кніг / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 10. 10. 2015. - № 116 (20645).
32. Субат, Ул. П. Кароўка ў пасаг і дзевяць дзетачак-кветачак / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 17. 10. 2015. - № 119 (20648).
33. Субат, Ул. П. Не прасіць, а дзякаваць / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 24. 10. 2015. - № 122 (20651).
34. Субат, Ул. П. Тры колы каштоўнасцяў / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 31. 10. 2015. - № 125 (20654).
35. Субат, Ул. П. Ніколі не пакіну вёску / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. –07. 11. 2015. - № 128 (20657).
36. Субат, Ул. П. Шчасце любіць цішыню / Ул. П. Субат // “Сельская газета”. – 14. 11. 2015. - № 131 (20660).
37. Субат, У. П. Кожную вясну прарастаў / У.Субат. // Сельская газета.—2016. – 6 янв.  
38. Субат,У. П. Райскі педсавет / У.Субат.// Сельская газета. – 2016. – 14 янв.
39. Субат,У.П. Давыд-гарадоцкія конікі / У.Субат.// Сельская газета. – 2016.—16 янв.
40. Субат, У.П. Тройчы ўдава / У.Субат.// Сельская газета. – 2016. – 31 янв.
41. Субат,У.П. Бацька і сын Гумілеўскія /У.Субат. // Сельская газета. – 2016. – 11 февр.
42. Субат, У.П. Шлях праз вернасць/ У.Субат.// Сельская газета. – 2016. – 13 февр.
43. Субат,У.П. Вішнёвы сад, што спадчынаю зваўся / У.Субат.//Сельская газета.—2016. – 20 февр.
44. Субат,У.П. Рыгор Дзямко і яго Фядоры… / У.Субат. // Сельская газета.—2016. – 12 марта.
45. Субат,У.П. Ля возера / У.Субат.//Сельская газета. –2016. – 15 марта.
46. Субат, У.П. Няўрымслівы быў, ёсць, буду / У.Субат.//Сельская газета. – 2016. 26 марта.
47. Субат,У.П. Цвёрдая рука хірурга / У.Субат.// Сельская газета.—2016.— 2 апр.
48. Субат,У.П. Лагодзіць сэрца слязамі / У.Субат.//Сельская газета.—2016. – 09 апр.
49. Субат,У.П. Згуртаванне дапамагло / У.Субат.// Сельская газета.—2016.—23 апр.
50. Субат,У.П. Зыслаў. Востраў партызанскай славы… / У.Субат.// Сельская газета. –2016.— 07 мая.
51. Субат,У.П. Максімава поле /У.Субат.// Сельская газета. – 2016. – 28 мая.
52. Субат,У.П.Людзі і неба - маё галоўнае багацце /У.Субат.//Сельская газета.– 2016. – 4 июня.
53. Субат, У.П. Жалезны Кебіч / У.Субат.//Сельская газета. –2016.—11 июня.
54. Субат,У.П. Сорак гадоў старшынёўства / У.Субат.// Сельская газета. – 2016. –25 июня.
55. Субат,У.П. Жыццё як панядзелак /У.Субат.//Сельская газета. –2016.—02 июля.
56. Субат,У.П. Абавязкова вярнуцца ў вёску /У.Субат.//Сельская газета. – 2016. – 09 июля.
57. Субат,У.П. Любіць Бога, Айчыну… / У.Субат.//Сельская газета.—2016. – 16 июля.
58. Субат,У.П. Вярнуць славу / У.Субат.//Сельская газета. – 2016. – 23 июля.
59. Субат, У.П. Каўказская лязгінка /У.Субат. //Сельская газета.—2016. – 06 авг.
60. Субат,У.П. Урокі Акцяброва / У.Субат.//Сельская газета. – 2016. -- 13 авг.
61. Субат,У.П. Рукавы закасаць /У.Субат.//Сельская газета. – 2016. – 08 авг.
62. Субат,У.П. Каханавіцкі арол /У.Субат.//Сельская газета. – 2016. – 10 сент.
63. Субат,У.П. Хто не сее, той не жне /У.Субат.//Сельская газета. –2016.--17 сент.
64. Субат,У.П. Буслы над Амудар’ёй / У.Субат.//Сельская газета. – 2016. – 24 сент.

Награды:
медаль “За трудовое отличие”, бронзовая медаль ВДНХ СССР, орден Справедливости Международной конфедерации журналистов, знак “Согласия” Международной конфедерации журналистов и Евразийской академии телевидения и радио, Почетные Грамоты Гостелерадио СССР и Республики Беларусь, Почетная грамота Верховной Рады Украины, Почетная грамота министерства сельского хозяйства Беларуси, четырежды обладатель Гран При Международного телефестиваля “Агромир”, лауреат Международного телерадиофестиваля “Калиновые мосты” (Польша), лауреат Международного телерадиофестиваля “Победили вместе” (Севастополь, Россия), лауреат Международного телефестиваля “Память” (Волгоград, Россия), лауреат Международного телефестиваля “Экасвет”.

Контакты:
тел. +375-17-259-70-19

прафесар кафедры медыялогii, доктар фiлалагiчных навук, дацэнт 

Podolyak

Адукацыя: скончыла факультэт журналiстыкi БДУ (1986 г.).

Больш за 25 гадоў працавала ў практычнай журналістыцы, у тым ліку па размеркаванні – карэспандэнтам пухавiцкай раённай газеты, шматтыражнай газеты завода iмя Вавiлава БелОМА.
У 1989 г. паступiла ў аспiрантуру БДУ. З верасня 1991 г. – выкладчык, старшы выкладчык, з лютага 1999 г. – дацэнт факультэта журналiстыкi БДУ.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год абароны: “Духоўнае станаўленне асобы і сродкі масавай інфармацыі: канструктыўныя і дэструктыўныя тэндэнцыі сучаснай беларускай публіцыстыкі” па спецыяльнасцi 10.01.10 – Журналiстыка (1998 г.). Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар Е.Л. Бондарава).

У 2004 г. Прэзiдыумам ВАК прысвоена вучонае званне “дацэнт” па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”.
З ліпеня 1992 г. працавала па сумяшчальнiцтве ў рэдакцыi газеты “Звязда”, з верасня 2000 г. – рэдактар аддзела культуры, член рэдакцыйнай калегіі выдання. Са студзеня 2009 г. па снежань 2011 г. – намеснік дырэктара па інфармацыйнай рабоце РУП “Дом прэсы”– кіраўнік Прэс-цэнтра. Са снежня 2011 г. па кастрычнік 2012 г. – намеснік галоўнага рэдактара газеты “Звязда”.
З лістапада 2012 г. – дактарант кафедры тэорыі і метадалогіі журналістыкі БДУ. 

У 2019 г. абараніла доктарскую дысертацыю "Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі" (аўтарэферат).

Сфера навуковых інтарэсаў: тэорыя і метадалогія журналістыкі, прафесійная этыка журналіста, уздзеянне прэсы на фарміраванне аксіялагічных прыярытэтаў аўдыторыі СМІ.

Выкладае наступныя вучэбныя дысцыпліны па распрацаваных аўтарскіх праграмах: “Прафесійная этыка журналіста”, “Тэхналогія інтэрв’ю”, “Журналісцкае майстэрства”.
Аўтар каля 90 навуковых прац, больш за 1000 публікацый у СМІ.

Публікацыйная актыўнасць, навуковаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

Асноўныя публікацыі:

Манаграфіі, кнігі
1. Падаляк, Т. У. Маральна-этычныя прыярытэты беларускага друку / Т. У. Падаляк. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2001. – 84 с.
2. Падаляк, Т. У. Прафесійная этыка журналіста: Вучэбна-метад. дапаможнік / Т. У. Падаляк. – Мінск : БДУ, 2003. – 47 с.
3. Падаляк, Т. У. Нашчадкі вогненных вёсак: дакументальныя нарысы, эсэ, успаміны / Т. У. Падаляк. – Мінск : Літаратура і Мастацтва, 2009. – 192 с.
4. Падаляк, Т. У. Дыялогі на мяжы стагоддзяў. Класікі і сучаснікі ў інтэр’еры часу. У 2 ч. Ч. 1 / Таццяна Падаляк. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2013. – 216 с.
5. Падаляк, Т. У. Медыяэтыка: сацыяльныя каштоўнасці, маральныя імператывы, прафесійныя нормы сучаснай журналістыкі (тэорыя і практыка – методыка – творчы досвед) : вучэбна-метадычны дапаможнік, з грыфам ВМА. Мінск : БДУ, 2015. – 192 с.
6. Падаляк, Т. У. Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі / Т. У. Падаляк ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : БДУ, 2016. – 263 с.

 

Артыкулы ў рэцэнзуемых часопісах:

1. Падаляк, Т. У. Прафесійна-этычныя канфлікты ў журналістыцы: вопыт грамадскага рэгулявання / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 91–96.
2. Падаляк, Т. У. Маральныя арыенціры грамадства і аксіялагічныя прыярытэты сродкаў масавай інфармацыі / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2004. – № 3. – С. 99–103.
3. Падаляк, Т. У. Жанры журналістыкі: традыцыі і навацыі / Т. У. Падаляк // Роднае слова. – 2006. – № 3. – С. 71–73.
4. Падаляк, Т. У. Яго вялікасць Факт: Спецыфіка адбору і інтэрпрэтацыі фактаў у журналістыцы / Т. У. Падаляк // Роднае слова. – 2007. – № 2. – С. 90–92.
5. Падаляк, Т. У. Рэпарцёр атрымаў заданне: Спецыфіка рэпартажу ў сучаснай прэсе / Т. У. Падаляк // Роднае слова. – 2008. – № 1. – С. 90–93.
6. Падаляк, Т. У. Традыцыі часу і час традыцый: Янка Купала і газета “Звязда” / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2008. – № 3. – С. 38–41.
7. Падаляк, Т.У. Праўдзе вайны няма альтэрнатывы / Т. У. Падаляк // Беларуская думка. – 2008. – № 12. – С. 80—85.
8. Падаляк, Т.У. Узыходжанне да праўды / Т. У. Падаляк // Беларуская думка. – 2010. – № 2. – С. 52—57.
9. Падаляк, Т. У. Жывём і помнім /Т. У. Падаляк //Беларуская думка. – 2014. – № 6. – С. 21–25.
10. Падаляк, Т. У. Злачынствы супраць чалавецтва не маюць тэрміну даўнасці: да пытання аб рэабілітацыі (гераізацыі) нацызму / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 1. – С. 62–66.
11. Падаляк, Т. У. Беларуская журналістыка ва ўмовах сістэмнай трансфармацыі медыяпрасторы / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2015. – № 2. – С. 78–83.
12. Падаляк, Т. У. Сямейная сага Браніслава Тарашкевіча / Т. У. Падаляк // Беларус. думка. – 2016. – № 5. – С. 98–103.
13. Падаляк, Т. У. Справа жыцця як неад’емная частка гiсторыi / Т. У. Падаляк // Беларус. думка. – 2016. – № 11. – 4 с. 
14. Падаляк, Т. У. Сучасная беларуская журналістыка і праблема канцэптуальна-тэрміналагічных навацый / Т. У. Падаляк // Вес. Нац. акад. Навук Беларусі. Сер.гуманітар. навук. – 2016. – № 3. – С. 101–106.
15. Падаляк, Т. У. Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі: навукова-гуманітарны кантэкст / Т. У. Падаляк // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 3. – 5с.
16. Подоляк, Т. В. Медиаэкоэтика: феномен современной журналистики / Т. В. Подоляк // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016. – № 2. – С. 15–28.
17. Падаляк Т. У. Беларускі лёс: гісторыка-літаратурная рэтраспектыва і “оптыка” сучаснасці // Беларус. думка. – 2018. – № 6. – С. 98–103.
18. Подоляк Т. В. Аксиологические вызовы современности: медиадокументализация // Научные ведомости Белгородского гос. ун-та (РФ). Сер.: Гуманитар. науки. – 2018. – Т. 37. – № 1. – С. 82–89.
19. Подоляк Т. В. Медийная актуализация исторической правды в средствах массовой информации Беларуси и Казахстана // Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева. Журналистская серия. – 2021. – №4.
20. Падаляк Т. У. Трагедыя Дальвы: сведчанні следчага // Беларус. думка. – 2021. – № 7. – С. 31–37.
21. Падаляк Т. У. Дыялектыка традыцый нацыянальнай школы беларускай кінакрытыкі // Беларус. думка. – 2022. – № 11. – С. 35-43.

 

Артыкулы ў зборніках навуковых прац

1. Подоляк, Т. В. Этические проблемы освещения техногенных катастроф в СМИ. Уроки Чернобыля / Т. В. Подоляк // Междунар. семинар для средств массовой информации “Роль СМИ в предотвращении техногенных катастроф. Опыт Беларуси и международных организаций в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС”, 23–24 мая 2006 г., г. Минск. – Минск : РУП “Международный центр интеграционной информации. Общественный пресс-центр Дома прессы”, 2006. – С. 85–95.
2. Падаляк, Т. У. Двухмоўе (фармальнае?.. рэальнае?..): аксіялагічны аналіз і публіцыстычная рэфлексія / Т. У. Падаляк // Жыццём і словам прысягаючы…: да 85-годдзя д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук, праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 206–212.
3. Падаляк, Т. У. Аксіялагічны статус журналістыкі / Т. У. Падаляк // Современная журналистика: методология, творчество, перспективы : сб. науч. ст. / редкол.: Н.Т. Фрольцова (гл. ред.) [и др.]. – Минск. : БГУ, 2008. – С. 114–142.
4. Падаляк, Т. У. Каштоўнасці журналістыкі і праблемы самарэгуляцыі сродкаў масавай інфармацыі / Т. У. Падаляк // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя д-ра філал. навук, праф. А.І. Наркевіча : зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2009. – С. 299–307.
5. Подоляк, Т.В. Методология медиапространства: специфика информационного взаимодействия / Т. В. Подоляк // Безопасность информационного пространства Союзного государства : материалы постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России. – Гродно, 17–19 мая 2011; под. ред. С.Г. Стрельченко. – Москва : Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 2011. – С. 143–147.
6. Падаляк, Т.У. Газета «Звязда» як нацыянальна-культурная каштоўнасць / Т. У. Падаляк // СМИ и современная культура : к 90-летию заслуж. деятеля науки Респ. Беларусь, д-ра филол. наук, проф. Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. науч. тр. / под общ. ред. Л. П. Саенковой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 433–438.
7.Падаляк, Т. У. Каштоўнасць публіцыстычнага слова як эмпірычны факт / Т. У. Падаляк // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 2. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 269–275.
8. Падаляк, Т. У. Публіцыстыка як індыкатар аксіялогіі журналістыкі / Т. У. Падаляк // Журналістыка ў суладдзі з жыццём : да 90-годдзя заслуж. дзеяча культуры Рэсп. Беларусь, д-рафілал. навук, праф. Б. В. Стральцова : зб. навук. пр. / Беларус. дзярж. ун-т ; пад агул. рэд. В. П. Вараб’ёва. – Мінск, 2016. – С. 26–32.
9. Падаляк Т. У. Выдавецкая дзейнасць газеты «Звязда» ў пачатковы перыяд Вялікай Айчыннай вайны: невядомыя старонкі гісторыі // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і перспектывы : зб. навук. артыкулаў / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 186–190.
10. Падаляк Т. У. Год гістарычнай памяці: як усталёўваўся праспект газеты «Звязда» / Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы [Электронны рэсурс] : матэрыялы 24-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3 лістап. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Л. Р. Хмель (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 215-219.

 

Матэрыялы навуковых канферэнцый

1.Падаляк, Т. У. Феномен папарацы ў журналістыцы і этычныя пастулаты прафесіі / Т. У. Падаляк // Международная журналистика-2013: глобализация и регионализация информационного пространства : материалы Второй Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2013 г., Минск / под общ. ред. Т. Н. Дасаевой ; сост. Б. Л. Залесский. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 195–205.
2.Падаляк, Т. У. Этыка вэб-журналістыкі: свабода слова = свабода знявагі? / Т. У. Падаляк // Журналістыка – 2013: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 сн. 2013 г., г. Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 29–32.
3.Падаляк, Т. У. Аптымізацыя сістэмы СМІ Беларусі і анталагічныя традыцыі “Звязды” / Т. У. Падаляк // Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики : материалы науч.-практ. конф. / под общ. ред. канд. филол. наук, доц. С. В. Дубовика – Минск : Изд. центр БГУ, 2014. – С. 97–103.
4. Падаляк, Т. У. Вайна – самы страшны грэх : маральна-публіцыстычны дослед /Таццяна Падаляк. – Мінск : Выдавецкі дом “Звязда”, 2014. – 320 с.
5.Падаляк, Т. У. Каштоўнасць публіцыстычнага слова як эмпірычны факт / Т. У. Падаляк //Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т.Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 269–275.
6.Падаляк, Т. У. Аптымізацыя сістэмы СМІ Беларусі і анталагічныя традыцыі “Звязды” /Т. У. Падаляк //Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики: мат. науч.-практ. конф. /под общ. ред. канд. филол. н, доц. С. В. Дубовика – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 97–103.
7. Падаляк, Т. У. Прафесіяналізм і маральны выбар журналіста / Т. У. Падаляк // Международная журналистика – 2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа : материалы Четвертой Междунар. науч.-практ. конф., 19 февр. 2015 г., Минск / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 204–207.
8.Падаляк, Т. У. Аксіялагічныя дамінанты асвятлення ваенна-гістарычнай праблематыкі ў СМІ / Т. У. Падаляк // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материлы Респ. науч.-практ. конф., Минск, 20–21 марта 2015 г. / редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 111–115.
9.Подоляк, Т. В. Аксиологический вызов времени и медийная актуализация документализма [Электронный ресурс] / Т. В. Подоляк // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения : тезисы Междунар. науч. форума 23–24 апреля 2015 г. / отв. ред. В. В. Васильева. – СПб. : Институт “Высш. шк. журн. и масс. комм.” СПбГУ, 2015. – Режим доступа: http://jf.spbu.ru/conference/5385/5389.html. – Дата доступа: 12.04.2015.
10. Падаляк, Т. У. Міжканфесійная згода як сацыякультурная каштоўнасць: аксіялагічныя альтэрнатывы асвятлення рэлігійнай тэматыкі ў СМІ / Т. У. Падаляк // Международная журналистика – 2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / Белорус. гос. ун-т ; сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск, 2016. – С. 217–220.
11. Подоляк, Т. В. Медиаэкоэтика: феномен современной журналистики / Т. В. Подоляк // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2016. – № 2. – С. 15–28.
12. Падаляк Т. У. Нашчадкі «вогненных вёсак»: сацыяльная памяць як фундамент маральнасці грамадства // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2020. – С. 239–243.

 

Узнагароды:
Лаўрэат Спецыяльнай прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва ў намінацыі “Журналістыка” (2008).
Выдатнiк друку Беларусi (2004), Выдатнік адукацыі Беларусі (2007).
Ганаровая грамата Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь (2002).
Ганаровая грамата Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь (2007).
Ганаровыя граматы Міністэрства інфармацыі РБ (1994), Дзяржаўнага камiтэта РБ па друку (1999), Мiнiстэрства культуры РБ (2002, 2007), Міністэрства абароны РБ (2012), Беларускага саюза журналістаў (2013).
Падзяка рэктара БДУ (2013).
Лаўрэат прэміі “Залатое пяро” Беларускага саюза журналістаў (1997, 2002).
Дыплом Першай ступені ў намінацыі “Прафесіяналізм і журналісцкае майстэрства” творчага конкурсу Міністэрства абароны і Міністэрства інфармацыі РБ (2012).

Кантакты:
г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9, пакой 327

тэл. працоўны: +375-17-259-70-28

Фрольцова Нина Тихоновна - доктор филологических наук, кандидат искусствоведения, профессор, член Белорусского Союза кинематографистов. Специалист по средствам массовой информации и коммуникации, киноведению и аудиовизуальным СМК, теории и методологии творческой деятельности в медиасфере.

Отрасли науки, в рамках которых проводится научно-исследовательская работа: - филологические науки: специальность 10.01.10 – журналистика; искусствоведение: специальности: 17.00.03 - кино-, теле- и другие экранные искусства, 17.00.01 - театральное искусство.
В 2003 -- 2010 гг. была членом совета по защите диссертаций Д 01.42. 02 в Институте искусствоведения, этнографии и фольклора НАН Беларуси. С 2003 г. по 2021 -- зам.председателя совета по защите диссертаций Д 02.01.08 при Белорусском государственном университете.
Работает на факультете журналистики БГУ с 1975 г. Входила в штат преподавателей кафедр телевидения и радиовещания, технологий коммуникации, теории и методологии журналистики. С 2019 г. - профессор кафедры медиалогии.
Преподает следующие учебные дисциплины по разработанным авторским программам: «Теория и практика журналистики», «Теория медиа» для студентов и «Теория медиа и массовых коммуникаций» - для магистрантов.
Профессор Н.Т.Фрольцова принимает активное участие в общественно-культурной и творческой жизни Беларуси. В 1976 -- 1998 гг. была автором и ведущей ежемесячных программ, посвященных кинематографу и творчеству кинематографистов, на национальном телеканале «Белорусское телевидение» («Время, фильмы, герои», «Киноафиша», «Киногод»). Она автор сценариев 4-х документальных фильмов («Владимир Гостюхин», реж.Н.Князев; «Браво, Броварская!» и «Остров забытых снов» -- оба реж. С.Гайдука; «Беларусь была его судьбою», реж.А.Кошевников) производства РУП «Белвидеоцентр» и», редактором 2-х художественных фильмов «Беларусьфильм» «Маленький боец» (реж.М.Касымова) и «Армия спасения» (реж.Е.Кравцов) РУП «Беларусьфильм», созданных в 1998—2002 гг.
Параллельно с научно-преподавательской деятельностью Н.Т.Фрольцова работала в 1989--1994 гг. советником по кинематографу министра культуры; в 1994 -- 1998 гг.-- помощником генерального директора киностудии «Беларусьфильм» по творческим вопросам; в 1998--2001 гг. -- и.о.главного редактора киностудии «Беларусьфильм». С 1990 г. является членом Экспертного совета по киновидеоискусству Министерства культуры. В 2010—2013 гг. -- член жюри открытого конкурса киносценариев, проводимого Министерством культуры.
С 2001 г. по настоящее время профессор Н.Т. Фрольцова является председателем Республиканской экспертной комиссии предотвращению порнографии, насилия и жестокости (РЭК), состав и Положение о работе которой утверждаются постановлением Совета Министров Республики Беларусь. Действующий сегодня состав утвержден Постановлением СМ РБ № 657 от 25. 07.2013 г. Деятельность Н.Т.Фрольцовой как Председателя РЭК отмечена рядом благодарностей руководства МВД.
Н.Т.Фрольцова награждена:
В 2003 г. -- нагрудным знаком Министерства культуры «За вклад в развитие культуры Беларуси»;
В 2006 г. -- нагрудным знаком Министерства информации «Отличник печати Беларуси»;
В 2012 г. -- нагрудным знаком «За заслуги» РУП «Национальная киностудия «Беларусьфильм».
В 2010 г. профессор Фрольцова Н.Т. удостоена почетного звания «Заслуженный работник Белорусского государственного университета».

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Публикации в рецензируемых научных журналах:
1. Фрольцова, Н.Т. Развлекательный радиотелеэфир и смеховая культура /Н.Т.Фрольцова //Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.5 /Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі: навук.рэд.А.І.Лакотка. Мінск: Права і эканаміка, 2008. С.276-283.
2. Фрольцова, Н.Т. Белорусская журналистика в ХХI веке: перспективы взаимодействия науки и практики /Н.Т.Фрольцова //Веснiк БДУ. Серыя 4. Фiлалогія. Журналiстыка. Педагогіка. № 1. 2009. С.80-83.
3. Фрольцова, Н.Т. Эстетические принципы творчества журналиста /Фрольцова Н.Т. //Трансформация жанров литературно-художественной кри-тики. Под общ. ред. Л.П.Саенковой. Вып. 5. Серия «СМИ и художественная культура». Минск: БГУ, 2013. С.7-15.

Публикации в сборниках научных статей, трудов:
1. Фрольцова, Н.Т. Основные тенденции развития современного телевидения Республики Беларусь /Н.Т.Фрольцова //Современная журналист-ка: методология, творчество, перспективы: сб. науч. ст./ Н.Т.Фрольцова (гл.ред.). Минск: БГУ, 2008. С.31-52.
2. Фрольцова, Н.Т. Маркетология и современная теория журналистики /Н.Т.Фрольцова //Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста: сб. статей. /Под ред. проф. О.Г.Слуки (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2012. С. 93-106.

Основные тезисы конференций: 
1. Фрольцова, Н.Т. Белорусская журналистика в поиске смыслов / Н.Т.Фрольцова // Журналістыка – 2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі  /Рэдкал.:С.В.Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. Вып. 10. Мінск, БДУ, 2008. С. 44-46.
2. Фрольцова, Н. Т. Переход на цифровые технологии и межкультурная коммуникация в Белоруссии  /Н. Т. Фрольцова //Журналистика в 2009 году: Трансформация систем СМИ в современном мире. Материалы Международ-ной научно-практической конференции. Москва, 9-11 февраля 2010 г. С. 231-232.
3. Фрольцова, Н.Т. Принцип гипертекста и сетевая модель телевидения / Н.Т.Фрольцова // Материалы научной конференции «IV Нефедовские чте-ния». Минск, 24 апреля 2011 г. /Белорусская академия искусств, 2011. С.24—29.
4. Фрольцова, Н.Т. Реабилитация массовой культуры в интернет-среде /Фрольцова Н.Т. // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэ-рыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф. 5-6 сн. 2013 г., Мінск: рэдкал. С.В.Дубовик (адк. рэд.)[і інш.]. Вып. 15. Мінск: БДУ, 2013. С. 39-41.
5. Фрольцова, Н.Т. Медиахолдинги в модернизации производства массовой информации /Фрольцова Н.Т. // Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики: материалы Ме-ждунар. науч.-практ. конф. 25 окт. 2013 г., Минск. /Под общ. ред. С.В.Дубовика БГУ. Минск: БГУ, 2013. С. 110-121.
6. Фрольцова, Н.Т. Гипертекст журналистики: «тихая» семиотическая революция медиа-языков /Фрольцова Н.Т. //Слова ў кантэксце часу. Зб. навук. прац /Пад агульн. рэд. праф. В.І.Іўчанкова. Мінск, БДУ, 2014. С. 121-128.
7. Фрольцова, Н.Т. Профессиональная культура журналиста / Н.Т. Фрольцова// Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар.навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ. 10-11 ліст. 2016 г. Мінск / рэдкал. С.В.Дубовік [і інш.] – Вып. 18  – Мінск, 2016. – С. 44-46. 0,1875 п.л.
8. Фральцова, Н.Ц. Забароненая тэма / Н.Ц.Фральцова // Культура. Інтэрв’ю. – 30 красавіка 2016. – С.1, 6-7.
9. Фрольцова Н. Т. Белорусское телевидение и зритель: в поиске взаимодействия // Журналістыка-2019: стан, праблемы i перспектывы: матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 14-15 ліст. 2019 г. / рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [i інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 83-86.

Учебно-методическая литература:
1. Фрольцова , Н.Т. «Золотое сечение» фотографии / Н.Т. Фрольцова // «Золотое сечение» фотографии: уч. пособие / сост. В.И. Шимолин; под ред. Н.Т Фрольцовой. – Минск: БГУ, 2015. - С.7-29. 

Основные научные и научно-методические публикации (монографии, разделы коллективных монографий, учебники, учебные пособия, статьи):
1. Фрольцова, Н.Т. Основные современные подходы к изучению массовой культуры /Н.Т.Фрольцова //Материалы научно-методологического семинара «Массовая культура: современные интерпретации, понятия и процессы». 26 мая 2011г. Минск: Белорусская академия искусств, 2011. С. 4-12.

 

Контакты:

г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 327
тел. рабочий: +375-17-259-70-28

Градюшко Александр АлександровичГрадюшко Александр Александрович, доцент кафедры периодической печати и веб-журналистики (заместитель декана на общественных началах по цифровым технологиям), кандидат филологических наук, доцент

Образование:
Белорусский государственный университет, факультет журналистики (1998 г.). Диплом с отличием. Квалификация – журналист.

Публиковался в следующих изданиях:
«Автогазета», «Автобизнес-weekly», «Ва-Банкъ», «Гастроном», «Знамя юности», «Мiнская праўда», «Минский курьер», «Народная газета», «Рэспублiка», «Чырвоная змена», «Частная собственность». Общее количество газетных публикаций – 2450.

Тема кандидатской диссертации, научный руководитель, год защиты:
«Деятельность ЮНЕСКО по формированию нового международного информационного и коммуникационного порядка (НМИКП) на современном этапе» (научный руководитель профессор Саченко И.И.). Диссертация защищена досрочно (2001 г.).

Читаемые курсы:
"Цифровая журналистика", "Современные медиаформаты", "Региональные интернет-СМИ", "Технологии медиапроизводства", "Журналистское мастерство", "Веб-журналистика".

Научные интересы:
цифровая журналистика, социальные медиа, цифровизация, региональные медиа, массовая коммуникация, медиапотребление.

Общее количество научных публикаций на 1 марта 2024 г.: 319, из них:
монографий - 2;
публикаций в зарубежных научных изданиях, в том числе на иностранных языках (научные статьи) – 20 (из них в Scopus – 9, в Web of Science – 2);
публикаций в журналах, включенных в перечень изданий ВАК Беларуси (научные статьи) – 57;
публикаций в сборниках статей, трудов – 62;
материалов конференций – 153;
авторских учебных изданий – 5;
учебных и научных изданий в соавторстве – 7;
статей в журналах – 13.

Публикационная активность, наукометрические показатели:
в Scopus : 9 публикаций, 36 цитирований, h-индекс – 5
в Web of Science : 2 публикации, 4 цитирования, h-индекс – 1
в Google Scholar : 381 публикация, 1137 цитирований, h-индекс – 18, i10-индекс – 33
в РИНЦе : 232 публикации, 720 цитирований, индекс Хирша – 11
Web of Science Researcher ID F-4222-2018
ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2953-9670


Монографии
1. Градюшко А. А. Современная веб-журналистика Беларуси / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2013. – 179 с.
2. Градюшко, А. А. Региональные медиа в цифровой среде / А. А. Градюшко. – Минск : Звязда, 2020. – 184 с.

Учебные издания
1. Градюшко, А. А. Сетевая пресса в системе СМИ : учебно-методический комплекс / А. А. Градюшко. – Минск : Современные знания, 2005. – 144 с.
2. Градюшко, А. А. Основы журналистики. Организация работы редакции СМИ : учебно-метод. комплекс для студ. фак. журналистики / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2005. – 104 с.
3. Градюшко, А. А. Основы интернет-журналистики : учеб.-метод. комплекс для студ., обуч. по спец. 1-23 01 08-03 "Журналистика (веб-журналистика)" / А. А. Градюшко. –Минск : БГУ, 2012. – 152 с.
4. Градюшко, А. А. Основы творческой деятельности веб-журналиста : учеб.-метод. пособие / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2019. – 239 с.
5. Градюшко, А. А. Цифровая журналистика : пособие / А. А. Градюшко. – Минск : БГУ, 2021. – 171 с.

Публикации в зарубежных научных изданиях, в том числе на иностранных языках (научные статьи)
1. Градюшко, О. О. Структурні особливості комунікативної діяльності в сучасній інтернет-журналістиці України та Білорусі / О. О. Градюшко // Комунікаційні технології: наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 5. – Київ: Київський національний університет культури і мистецтв, 2014. - С. 138-145.
2. Градюшко, О. О. Комунікативні характеристики сервісу Twitter у регіональному медiапросторi / О. О. Градюшко // Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Мiжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р. / МОН України, Київ. ун-т iм. Б. Грiнченка ; за заг. ред. Огнев’юка В.О.; [редкол.: Огнев’юк В.О., Хоружа Л.Л., Бондарева О. Є. та iн.]. – К. : Київ. ун-т iм. Б. Грінченка, 2014. – С. 138-146.
3. Градюшко, А. А. Тематические приоритеты современной веб-журналистики Беларуси и Казахстана / А. А. Градюшко // Хабаршы-Вестник Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. Серия гуманитарных наук. – 2015. – № 1 (104). – С. 248-253.
4. Градюшко, О. О. Потенціал соціальних мереж у контексті функціонування сучасних регіональних інтернет-ЗМI України та Білорусі / О. О. Градюшко // Вісник Львівського університету. Серія журналістика. — Випуск 40. — Львів, 2015. — С. 333–339.
5. Градюшко, А. А. Приемы использования инструментов социальных медиа в современной региональной веб-журналистике Беларуси / А. А. Градюшко // Вестник Челябинского государственного университета. 2015. № 5 (360). Филология. Искусствоведение. Вып. 94. – С. 9–14.
6. Toktagazin, M. B., Turysbek, R. S., Ussen, A. A., Nurtazina, R. A., Korganbekov, B. S., and Hradziushka, A. A. (2016). Modern Internet Epistolary in Information and Media Discourse. International Electronic Journal of Mathematics Education, 11(5), pp. 1305-1319.
7. Градюшко, А. А. Современные технологии обучения студентов в области интернет-журналистики / А. А. Градюшко // Знак : проблемное поле медиаобразования : научный журнал – Челябинск, 2017. – № 1 (23). – С. 63–69.
8. Градюшко, А. А. Дигитализация белорусских печатных СМИ: модели использования социальных медиа / А. А. Градюшко // Знак : проблемное поле медиаобразования : научный журнал – Челябинск, 2017. – № 3 (25). – С. 127–134.
9. Bykov I., Hradziushka A., Ibrayeva G., Turdubaeva E. (2018) Instant Messaging for Journalists and PR-Practitioners: A Study of Four Countries. In: Bodrunova S. (eds) Internet Science. INSCI 2018. Lecture Notes in Computer Science, vol 11193. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01437-7_20
10. Bakanov RP, Egorova LG, Mayorov VS, Tumanov DV, Hradziushka, AA (2019) Printed media of the Russian Federation and the Republic of Belarus in digitalization conditions: transformation of content delivery methods and search for a new audience. Revista Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, GEPLAT, Caderno Suplementar, n. 02, dezembro, 2019. URL: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/view/241
11. Hradziushka, A. A., Bykov I. A. and Bakhvalova A. A.. Local Media and Digital Environment in the Republic of Belarus: Strategies to Survive. Proceedings of the 2020 IEEE Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), St. Petersburg, Russia, 2020, pp. 87-90. https://doi.org/10.1109/ComSDS49898.2020.9101307
12. Быков, И. А., Градюшко, А. А. Влияние мессенджера Telegram на развитие медиапространств России и Беларуси: сравнительный анализ / И. А. Быков, А. А. Градюшко // Вестник КазНУ. Серия журналистики. – 2020. – Том 58, № 4. – С. 4–12.
13. Bykov, I.A., Medvedeva, M.V., Hradziushka, A.A. Anonymous Communication Strategy in Telegram: Toward Comparative Analysis of Russia and Belarus. Proceedings of the 2021 Communication Strategies in Digital Society Seminar, ComSDS 2021, art. no. 9422858, pp. 14-17. DOI: 10.1109/ComSDS52473.2021.9422858
14. Vikhrova, O., Hradziushka, A., Muravyova, O., Alekyan, M., Akhmedova, N. (2021) Information support of the Eurasian integration: The image of the EAEU in the mainstream media of the member states // World of Media. Journal of Russian Media and Journalism Studies, 2: 75-104. DOI 10.30547/worldofmedia.2.2021.4
15. Градюшко, А.А., Свитич, Л.Г., Колесниченко, А.В., Смирнова, О.В., Шкондин, М.В. Журналисты региональных газет России и Беларуси: сравнительное исследование / А. А. Градюшко // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. – 2021.– Т. 1. – № 4 (36). – С. 183-200.
16. Vikhrova O. Y., Hradziushka A. A., Gorlova I. S. Digital Information Openness of Public Authorities in Russia and Belarus. Proceedings of the 2022 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), St. Petersburg, Russia, 2022, pp. 55-61, doi: 10.1109/ComSDS55328.2022.9769133.
17. Hradziushka A. A., Machalava A. V. Local Digital Media in the Struggle for the Attention of the Audience in a Changing Media Landscape of Belarus. Proceedings of the 2022 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), St. Petersburg, Russia, 2022, pp. 108-112, doi: 10.1109/ComSDS55328.2022.9769118.
18. Градюшко, А. А. Белорусская региональная журналистика в условиях цифрового развития / А. А. Градюшко // Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева. Серия Журналистика. – 2022. – № 2 (139). – С. 8-16.
19. Hradziushka A. A., Vikhrova O. Y., Velikaborats H. F. Digital Transformation of Public Life in Russia and Belarus: Dialogue Between the Government and Citizens on New Media Platforms. Proceedings of the 2023 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 106-111, doi: 10.1109/ComSDS58064.2023.10130427.
20. Hradziushka A. A., Minchuk I. I., Velikaborats H. F. Strategies of Interaction with the Audience of Belarusian Regional Media in Messengers. Proceedings of the 2023 Communication Strategies in Digital Society Seminar (ComSDS), Saint Petersburg, Russian Federation, 2023, pp. 127-131, doi: 10.1109/ComSDS58064.2023.10130420.

Публикации в журналах, включенных в перечень изданий ВАК Беларуси (научные статьи)
1. Градзюшка, А. А. Праблемы фармiравання “iнфармацыйнага грамадства” на мяжы тысячагоддзяў / А. А. Градзюшка // Маладосць. – 2001. – № 1. – С. 235-242.
2. Градзюшка, А. А. Дзейнасць ЮНЕСКА па стварэнню новай мiжнароднай iнфармацыйнай i камунiкацыйнай прасторы на сучасным этапе / А. А. Градзюшка // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2001. – № 1. – С. 82-85.
3. Градюшко, А. А. Путь к “информационному обществу”: проблемы и перспективы / А. А. Градюшко // Вести Института современных знаний. – 2001. – № 1. – С. 69-74.
4. Градзюшка, А. А. Не застацца на перыферыi сусветных камунiкацый / А. А. Градзюшка // Беларуская думка. – 2001. – № 3. – С. 135-140.
5. Градзюшка, А. А. Пабудова “iнфармацыйнай магiстралi”: шлях у будучыню цi катастрофа? / А. А. Градзюшка // Маладосць. – 2001. – № 4. – С. 205-211.
6. Градзюшка, А. А. ЮНЕСКА і сучасныя адукацыйныя тэхналогii / А. А. Градзюшка // Народная асвета. – 2001. – № 6. – С. 44-47.
7. Градюшко, А. А. Сетевая пресса Беларуси в условиях формирования информационного общества / А. А. Градюшко // Вести Института современных знаний. – 2005. – № 2. – С. 96-101.
8. Градюшко, А. А. Сетевая пресса: место и перспективы в современном информационном пространстве Беларуси / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2007. – № 3. – С. 110-115.
9. Градюшко, А. А. Трансформация традиционных СМИ на платформе новейших технологий / А. А. Градюшко // Веснiк Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2007. – № 1(43). – С. 97-102.
10. Градюшко, А. А. Печатные СМИ в Интернете: модификация информационного производства / А. А. Градюшко // Вести Института современных знаний. – 2007. – № 4. – С. 115-118.
11. Градюшко, А. А. СМИ и Интернет. Стратегии медиаконвергенции / А. А. Градюшко // Вести Института современных знаний. – 2008. – № 2. – С. 111-114.
12. Градюшко, А. А. Роль и место Интернет – СМИ в системе масс-медиа / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2008. – № 2. – С. 63-66.
13. Градюшко, А. А. Становление и развитие инфраструктуры Интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта. – 2009. – № 4 (54). – С.83-88.
14. Градюшко, А. А. Стратегии развития интернет-СМИ Беларуси / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2011. – № 2. – С. 110-113.
15. Градюшко, А. А. Печатные СМИ и социальные сети. Стратегии медийного взаимодействия / А. А. Градюшко // Беларуская думка. – 2011. – № 11. – С. 10-14.
16. Градюшко, А. А. Социальные медиа как инструмент современной интернет-журналистики / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2012. – № 2. – С. 69-73.
17. Градюшко, А. А. Принципы создания новостных текстов в интернет-журналистике / А. А. Градюшко // Весцi БДПУ. Серыя 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. – 2012. – № 2. – С. 78-82.
18. Градюшко, А. А. Печатные СМИ Могилевской области в медиасфере интернета / А. А. Градюшко // Веснiк Магілёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова. Серыя А : Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 2012. – № 2. – С. 86-91.
19. Градюшко, А. А. Проблематика современной региональной веб-журналистики Беларуси / А. А. Градюшко // Ученые записки УО "ВГУ им. П. М. Машерова" : сб. науч. трудов / [редкол.: А. П. Солодков (гл. ред.), И. М. Прищепа, В. Ю. Боровко [и др.]] ; М-во образования РБ, Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова". – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. – Т. 16. – С. 121-125.
20. Градюшко, А. А. Заголовок как важнейший элемент текста в веб-журналистике / А. А. Градюшко // Весцi БДПУ. Серыя 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. – 2014. – № 1. – С. 73-77.
21. Градюшко, А. А. Творческие методы и приемы современной веб-журналистики Беларуси / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2014. – № 1. – С. 69-73.
22. Градюшко, А. А. Стратегии новостных интернет-изданий Беларуси в социальных сетях / А. А. Градюшко // Веснiк Магілёўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А. А. Куляшова. Серыя А : Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 2014. – № 2. – С. 67-73.
23. Градюшко, А. А. Творческие инновации региональной веб-журналистики / А. А. Градюшко // Беларуская думка. – 2014. – № 11. – С. 48-54.
24. Градюшко, А.А. Жанрово-стилистические особенности новостной веб-журналистики / А. А. Градюшко // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І.П. Шамякіна. – 2014. – № 3(44). – С. 114-118.
25. Градюшко, А. А. Региональные интернет-СМИ Беларуси в условиях трансформации медиасистемы / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2014. – № 3. – С. 31-35.
26. Градюшко, А. А. Сетевой текст как особый продукт творческой деятельности в веб-журналистике / А. А. Градюшко // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2014. – № 10. – С. 144-148.
27. Градзюшка, А. А. Кампазiцыйна-стылiстычныя характарыстыкi тэкстаў сучаснай вэб-журналiстыкi Беларусi / А. А. Градзюшка // Роднае слова. – 2015. – № 1. – С. 34-37.
28. Градюшко, А. А. Визуализация как новый творческий метод веб-журналистики Беларуси / А. А. Градюшко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. – 2015. – № 1(88). – С. 84-88.
29. Градюшко, А. А. Интернет-версия районной газеты в условиях конвергенции медиапространства / А. А. Градюшко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2015. – № 1(190). – С. 33-39.
30. Градюшко, А. А. Современные средства визуализации контента в белорусских интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Веснiк Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта. Серыя 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. – 2015. – № 1. – С. 48-51.
31. Градюшко, А. А. Коммуникативные стратегии районных газет в контексте дигитализации медиасистемы / А. А. Градюшко // Ученые записки УО ВГУ им. П.М. Машерова : сб. науч. трудов / [редкол.: А. В. Егоров (гл. ред.), В. Ю. Боровко, П. А. Водопьянов [и др.]] ; Учреждение образования "Витебский государственный университет имени П. М. Машерова". – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2016. – Том 22. – С. 185–190.
32. Градюшко, А. А. Мобильный  интернет  как  фактор  трансформации  медиасферы  Беларуси / А. А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. – 2017. – № 1. – С. 71–77.
33. Градюшко, А.А. Белорусские интернет-СМИ в контексте меняющегося медиапотребления / А.А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. – 2018. – № 1. – С. 4–11.
34. Быков, И.А., Градюшко, А.А., Ибраева, Г.Ж., Турдубаева, Э.О. Мессенджеры в профессиональной коммуникации журналистов и PR-специалистов в странах Евразийского экономического союза // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. – 2018. – № 2. – С. 4–13.
35. Градюшко, А. А. Оценка эффективности деятельности региональных медиа в цифровой среде / А. А. Градюшко // Труды БГТУ. Серия 4, Принт- и медиатехнологии. – Минск : БГТУ, 2018. – № 2 (213). – С. 56–62.
36. Градюшко, А. А. Сообщества «ВКонтакте» и их роль в медийном ландшафте: опыт трех регионов / А. А. Градюшко, К. Р. Нигматуллина, А. В. Пустовалов // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - Минск : БГТУ, 2019. - № 1 (219). - С. 54-61.
37. Градюшко, А. А. Региональные медиа в век цифровой журналистики: социологическое исследование / А. А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. - 2019. - № 1. - С. 36-46.
38. Градюшко, А. А. Платформа YouTube как площадка для массмедиа: оценка эффективности / А. А. Градюшко // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - Минск : БГТУ, 2019. - № 2 (225). - С. 63-69.
39. Градюшко, А. А. Цифровые технологии в работе региональных медиа: результаты опроса главных редакторов / А. А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. - 2020. - № 1. - С. 28-33.
40. Hradziushka, A. A. Digital news consumption in an age of mobile media: experience of two countries / A. A. Hradziushka, Md. Abdul Kabil Khan // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - Минск : БГТУ, 2020. - № 1 (231). - С. 27-32.
41. Градюшко, А. А. Приемы создания кликбейт-заголовков в цифровой журналистике / А. А. Градюшко // Весцi БДПУ. Серыя 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. – 2020. – № 3. – С. 37-40.
42. Градюшко А. А. Да будет цифра! Как меняются региональные медиа / А. А. Градюшко // Беларуская думка. – 2020. – № 10. – С. 76-83.
43. Градюшко А. А. Белорусские медиа в Telegram: стратегии распространения новостей / А. А. Градюшко // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - Минск : БГТУ, 2020. - № 2. - С. 58-64.
44. Градюшко, А. А. Проблемы оценки охвата и вовлеченности аудитории интернет-ресурсов / А. А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика = Journal of the Belarusian State University. Journalism and pedagogics. - 2020. - № 2. - С. 87-93.
45. Градюшко, А. А. Стратегии редакций и трансформация работы журналистов Витебской области в цифровой среде / А. А. Градюшко // Ученые записки УО «ВГУ имени П.М. Машерова» : cборник научных трудов / Витеб. гос. ун-т ; редкол.: В.В. Богатырёва (гл. ред.) [и др.]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2020. – Т. 32. – С. 125–130.
46. Градюшко, А. А. Производство медиаконтента в цифровой среде: опыт СМИ Могилевской области / А. А. Градюшко // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А.А. Куляшова. Серыя А. Гуманітарныя навукі: гісторыя, філасофія, філалогія. – 2021. – № 1 (57). – С. 114-118– 2021. – № 1 (57). – С. 114-118.
47. Градюшко, А. А. Медиатекст в цифровой среде: факторы эффективности / А. А. Градюшко // Весцi БДПУ. Серыя 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. – 2021. – № 1. – С. 61-64.
48. Градюшко А. А. Платформы Instagram и TikTok в цифровом пространстве: сравнительный аспект / А. А. Градюшко // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - 2021. - № 1(243). - С. 12-19.
49. Градюшко, А. А. Региональные медиа Гродненской области в условиях цифровой трансформации / А. А. Градюшко // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. – 2021. – Т. 11. – № 3. – С. 20-28.
50. Градюшко А. А. Современные тенденции развития региональных СМИ в многоплатформенной среде / А. А. Градюшко // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - 2021. - № 2 (249). - С. 44-49.
51. Градюшко, А. А. Языковая специфика новостных медиатекстов в телеграм-каналах / А. А. Градюшко // Весцi БДПУ. Серыя 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. – 2022. – № 1. – С. 98-101.
52. Градюшко А. А. Пейволл и краудфандинг как перспективные модели монетизации интернет-ресурсов / А. А. Градюшко // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. - 2022. - № 1 (255). - С. 29-34.
53. Градюшко, А. А. Современная журналистика в цифровой экосистеме: теоретические подходы зарубежных медиаисследователей / А. А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. - 2022. - № 1. - С. 22-27.
54. Градюшко, А. А. Приемы адаптации масс-медийного текста для цифровых платформ / А. А. Градюшко // Вес. БДПУ. Сер. 1, Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – 2022. – № 3. – С. 107–110.
55. Градюшко, А. А. Производство и распространение контента на цифровых платформах: оценка вовлеченности аудитории / А.А. Градюшко // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2022. – № 2 (261). – С. 43–49.
56. Градюшко, А. А. Платформенная журналистика: специфика и тенденции развития / А. А. Градюшко // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. – 2023. – № 1. – С. 4–9.
57. Градюшко А. А. Платформизация в цифровой журналистике: новые стратегии медиапроизводства // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2023. – № 1 (267). – С. 34–40.
 

Публикации в сборниках статей, трудов
1. Градюшко, А. А. Пресса в информационном обществе: отличия между СМИ Беларуси и Германии / А. А. Градюшко // Журналистика без границ : заметки белорусских журналистов по результатам образовательных поездок в Германию и Бельгию в рамках проекта "Европейский СМИ" прогр. ТАСИС "Развитие гражданского общества" Европейской комиссии / [редкол.: К. Байер [и др.]. – Минск : ЕГУ, 2002. – С. 43-45.
2. Градюшко, А. А. Стилистические особенности сетевой прессы Беларуси / А. А. Градюшко // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвечаных памяцi д-ра фiлал. навук, прафесара А. I. Наркевiча. Да 75-годдзя з дня нараджэння (10 сакавiка 2004 г.) / БДУ, Фак. журналiстыкi, Каф. стылiстыкi i лiт. рэдагавання ; [рэдкал.: В.П. Вараб'еў (адк.рэд.) i iнш.]. – Мінск, 2004. – С. 30-31.
3. Градюшко, А. А. Белорусская пресса в Интернете: в поисках новой реальности / А. А. Градюшко // Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі : [зборнік артыкулаў] / БДУ, Фак. журналістыкі, Навукова-даследчая лабараторыя сродкаў масавай інфармацыі ; [рэдкал.: В. П. Вараб'еў (адказ. рэд.) і інш]. – Мінск, 2004. – Вып. 8. – С. 44-50. – Библиогр.: с. 50 (8 назв.).
4. Градюшко, А. А. Постжурналистика в информационном обществе: эволюция модели традиционных СМИ / А. А. Градюшко // Жыццем і словам прысягаючы... : да 85-годдзя заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зборнік навуковых прац / М-ва адукацыі РБ, БДУ, Фак. журналістыкі, Каф. стылістыкі і літаратурнага рэдагавання ; [пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава]. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 58-64. – Библиогр.: с. 63-64 (12 назв.).
5. Градюшко, А. А. Принципы написания текстов для Интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Слова ў кантэксце часу : мова, стылістыка і журналістыка. Гісторыя, тэорыя і метадалогія журналістыкі. Культура мовы журналіста. Тэорыя і практыка рэдагавання. Лінгвістыка публіцыстычнага тэксту і аналіз дыскурса СМІ. Медыярыторыка : да 80-годдзя Аркадзя Іосіфавіча Наркевіча : зб. навуковых прац / М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі, Каф. стылістыкі і літаратурнага рэдагавання ; [пад агульнай рэд. В. І. Іўчанкава]. – Мінск : Адукацыя і выхаванне , 2009. – С. 126-135.
6. Градюшко, А. А. Традиционные СМИ и Интернет. Стратегия онлайновой журналистики / А. А. Градюшко // Журналісцкая адукацыя : зборнік навуковых і метадычных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. – Вып. 1. – Мінск, 2009. – С. 4-11. – Библиогр.: с. 11 (9 назв.).
7. Градюшко, А. А. Продвижение региональных СМИ в интернете / А. А. Градюшко // Рэгiянальныя СМI ў сучаснай iнфармацыйнай прасторы : матэрыялы Рэсп. навук-практ. семiнара, 2-3 чэрвеня 2011 г., Мiнск / [рэдкал.: С. В. Дубовiк (адк. рэд.) i iнш.]. – Мінск, 2011. – С. 50-58. – Библиогр.: с. 57-58 (5 назв.).
8. Градюшко, А. А. Новые формы представления контента в интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Жыццём і словам прысягаючы ... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 105-115.
9. Градюшко, А. А. Продвижение интернет-СМИ в социальных медиа / А. А. Градюшко // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста : сборник статей / М-во образования РБ, БГУ, Ин-т журналисти, Фак. повышения квалификации и переподготовки ; [редкол.: О. Г. Слука (гл. ред.), С. В. Дубовик, А. И. Басова]. – Минск : БГУ , 2012. – С. 23-32. – Библиогр.: с. 32 (7 назв.).
10. Градюшко, А. А. Концепции развития сайтов литературно-художественных изданий / А. А. Градюшко // СМИ и современная культура : к 90-летию заслуженного деятеля науки РБ, д-ра филологических наук, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сборник науч. трудов / М-во образования РБ, БГУ, Ин-т журналистики, Каф. литературно-художественной критики ; [под общ. ред. Л. П. Саенковой]. – Минск : Изд. центр БГУ , 2012. – С. 150-158. – Библиогр.: с. 158 (9 назв.).
11. Градюшко, А. А. Медиатекст веб-формата в современной новостной журналистике Беларуси / А. А. Градюшко // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 1. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 334-345.
12. Градюшко, А. А. Потенциал социальных медиа в структуре инновационной коммуникации / А. А. Градюшко // Медиа- и межкультурная коммуникация в европейском контексте: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (15–18 октября 2014 г.) / отв. ред. О. И. Лепилкина, С. В. Серебрякова. — Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2014. — с. 81-85.
13. Градюшко, А. А. Приемы использования социальных сетей и мобильных приложений в гибридных образовательных медиасистемах / А. А. Градюшко // Информатизация образования - 2014: педагогические аспекты создания и функционирования виртуальной образовательной среды = Informatization of education - 2014: Pedagogical aspects of the development of virtual educational environment: материалы V Международной научной конференции, Минск, 22-25 октября 2014 г. / [редкол. В. В. Казаченок (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014. — С. 132-135.
14. Градюшко, А.А. Проблематика современной веб-журналистики в контексте трансформации медиасферы / А. А. Градюшко // Коммуникативные платформы для социальных и медийных инноваций. Материалы 1-й Междунар. науч.-практ. конф. 22 мая 2014 г. Изд. 2-е. — М.: Академия медиаиндустрии, 2014. — С. 43-51.
15. Градюшко, А. А. Гибридные жанровые формы в современной интернет-журналистике / А. А. Градюшко // Век информации. Медиа в современном мире — Петербургские чтения: матер. 54-го междунар. форума (22–24 апреля 2015 г.) / ред.-сост. С. Г. Корконосенко, Д. П. Гавра ; отв. ред. С. Г. Корконосенко. 2015. № 3 (S4). — СПб. : Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2015. – С. 156-158.
16. Градюшко, А.А. Визуальный контент в системе современных интернет-СМИ Белоруссии / А. А. Градюшко // Визуальная коммуникация в социокультурной динамике: сб. статей Международной научно-практической конференции (23 октября 2014 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2015. – С. 197-201.
17. Градюшко, А.А. Региональные Интернет-СМИ Республики Беларусь в современной медиасфере / А. А. Градюшко // Информационное поле современной России: практики и эффекты: Сборник статей XII Международной научно-практической конференции (15-17 октября 2015 г.) / под. ред. Р.П. Баканова. – Казань: Казан. ун-т, 2015. – С. 162-169.
18. Градюшко, А. А. Печатные СМИ Республики Беларусь в интернете: новые медиаформаты трансляции контента / А. А. Градюшко // Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы : Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. 20-21 октября 2015 г. / сост. Д.Р. Аксянова, Г.Н. Трофимова; под ред. В.В. Барабаша. – М.: РУДН, 2015. – С. 443-448.
19. Градюшко, А.А. Творческая деятельность веб-журналиста в контексте визуализации медиасферы Евразии / А. А. Градюшко // Мультимедийная журналистика Евразии - 2014: интегративные медиапроекты, медийная коммуникация и информационализм в условиях интеллектуализации общества Востока и Запада. Евразия молодая – 2014. Казань, 11-12 декабря 2014 г. Сборник научных статей и материалов VIII Международной научно-практической конференции. – Казань : Казанский (Приволжский) федеральный университет, 2015. – С. 112-118.
20. Градюшко, А.А. Региональные интернет-СМИ Республики Беларусь в процессах медиаконвергенции / А. А. Градюшко // Проблемы гуманитарного образования: Филология, Журналистика, История: сб. науч. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 10-12 декабря 2015 г.) / под ред. канд. пед. наук, доц. Т.В. Стрыгиной. – Пенза, Изд-во ПГУ, 2015. – С. 177-180.
21. Градюшко А.А. Содержательная и жанровая специфика новостных интернет-порталов Республики Беларусь / А. А. Градюшко // Гуманизация информационного пространства в контексте диалога культур. Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посв. 80-летию со дня рождения первого декана факультета журналистики Казанского университета Флорида Агзамова (11 февраля 2016 г., г. Казань) [Электронный ресурс] / под ред. В.З. Гарифуллина; сост. Р.Л. Зайни. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 262-269.
22. Градюшко, А. А. Корпоративный сайт в современной медиасистеме / А. А. Градюшко // Корпоративные стратегические коммуникации [Электронный ресурс] : сб. науч. ст. / редкол. : С. В. Дубовик(отв. ред.) [и др.]. – Вып. 2. – Электрон. дан. (10,93 Мб). – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 67-70.
23. Градюшко, А.А. Современные мультимедийные форматы аналитических жанров журналистики / А. А. Градюшко // Журналістыка ў суладдзі з жыццём: да 90-годдзя заслужанага дзеяча культуры Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара Барыса Васільевіча Стральцова : зб. навук. прац / пад агул. рэд. канд. філал. навук дацэнта В.П. Вараб’ёва. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 192-197.
24. Градюшко А. А. Периодическая печать Республики Беларусь в новой технологической среде / А. А. Градюшко // Журналистика цифровой эпохи: как меняется профессия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 14–15 апреля 2016 года. — Екатеринбург, 2016. — С. 40-42.
25. Градюшко А.А. Современная периодика Республики Беларусь в контексте развития интернет-технологий / А. А. Градюшко // Современные массмедиа: проблемы и перспективы: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар, 21 апреля 2016 г. – Краснодар: КСЭИ, 2016. – С. 87–91.
26. Градюшко, А. А. Печатные СМИ Республики Беларусь в эпоху новых медиа / А. А. Градюшко // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения: матер. 55-го междунар. форума (21–22 апреля 2016 г.) / отв. ред. С. Г. Корконосенко. 2016. № 2. — СПб. : Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2016. — С. 50-52.
27. Градюшко, А. А. Региональный медиарынок Могилевской области в условиях развития интернет-технологий / А. А. Градюшко // Медиасфера и медиаобразование: специфика взаимодействия в современном социокультурном пространстве [Электронный ресурс] : сборник статей / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» ; редкол.: С. В. Венидиктов (отв. ред.) [и др.]. – Могилев : Могилев. институт МВД, 2016. – 1 электрон. опт. диск (СD-R). – Загл. с экрана. – С. 96-104.
28. Градюшко, А. А. Белорусская интернет-журналистика в условиях «визуального поворота» / А. А. Градюшко // Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования: II Международная научно-практическая конференция. Актуальные проблемы современной медиалингвистики и медиакритики в России и за рубежом: II Международный научный семинар. Белгород, НИУ «БелГУ», 5–7 октября 2016 г.: сборник научных работ / под ред. Е.А. Кожемякина, А.В. Полонского. – Белгород: ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2016. – с. 224-230.
29. Градюшко, А. А. Белорусская медиасфера в контексте мобильного интернета / А. А. Градюшко // Информационное поле современной России: практики и эффекты: Сборник статей XIII Международной научно-практической конференции (20-22 октября 2016 г.) / под. ред. Р.П. Баканова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 174-182.
30. Градюшко, А. А. Мобильное медиапотребление как фактор трансформации современной журналистики / А. А. Градюшко // Ценностные ориентиры современной журналистики: сб. науч. ст. IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-летию кафедры журналистики Пенз. гос. ун-та (г. Пенза, 28–30 сентября 2016 г.) / под ред. Е. К. Рева. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С. 74-78.
31. Градюшко, А. А. Тенденции визуализации медиаконтента в интернет-СМИ Республики Беларусь / А. А. Градюшко // Визуальная коммуникация в социокультурной динамике: сборник статей II Международной научной конференции (24–25 ноября 2016 года), под ред. Н.Ф. Федотовой. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 315-318.
32. Градюшко, А.А. Медиаинфографика как способ визуализации данных в материалах информационных сайтов / А. А. Градюшко // Дизайн СМИ: тренды XXI века. Материалы V Международной научно-практической конференции 25-26 ноября 2016 года. - М.: Факультет журналистики МГУ, 2016. - С. 33-37.
33. Градюшко, А. А. Белорусские медиа в новой технологической реальности / А. А. Градюшко // Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Москва, РУДН, 10 ноября 2016 г. / сост. Е. Ю. Бурдовская, Г. Н. Трофимова ; под ред. В. В. Барабаша. – Москва : РУДН, 2016. – С. 247–252.
34. Градюшко, А. А. Белорусские интернет-СМИ в системе производства и распространения цифрового контента / А. А. Градюшко // Проблемы гуманитарного образования: филология, журналистика, история : сб. науч. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 8–10 декабря 2016 г.) / под ред. канд. пед. наук, доц. Т. В. Стрыгиной. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С. 87–89.
35. Градюшко, А. А. Журналистский текст в условиях дигитализации медиасферы / А. А. Градюшко // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст: матэрыялы IV Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 95-годдзю заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара Міхася Яўгенавіча Цікоцкага; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – С. 453-459.
36. Градюшко, А. А. Творческие стратегии белорусских интернет-СМИ: адаптация к цифровой реальности / А. А. Градюшко // Сучасная медыясфера: практыка трансфармацыі, тэарэтычнае асэнсаванне, інстытуцыянальныя перспектывы: матэрыялы I Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 30 сакавіка 2017 г. / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]; БДУ, Інстытут журналістыкі, каф. тэорыі і метадалогіі журналістыкі. — Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2017. – С. 45–53.
37. Градюшко, А. А. Печатные медиа в условиях многоканальной дистрибуции: новые формы взаимодействия с аудиторией / А. А. Градюшко // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения : матер. 56-го междунар. форума (13–14 апреля 2017 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. – 2017. – № 2 : в 2 т. – Т. 2. – СПб : Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2017. – C. 149–151.
38. Градюшко, А. А. Мобильный интернет и журналистика: цифровые стратегии белорусских медиа / А. А. Градюшко // Профессиональная культура журналиста цифровой эпохи : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Екатеринбург, 19 мая 2017 г.) / сост. О. Ф. Автохутдинова ; Урал. фед. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – C. 106–109.
39. Градюшко, А. А. Медиарынок Республики Беларусь в условиях визуализации / А. А. Градюшко // Мультимедийная журналистика Евразии–2016: национальные медиасистемы в условиях новой медиареальности Востока и Запада: матер. X Междунар. науч.-практ. конф. (Казань, 8–9 декабря 2016 г.) / науч. ред. проф. Е.С. Дорощук. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – C. 48–57.
40. Градюшко, А. А. Белорусский опыт применения мультимедийных технологий в интернет-журналистике / А. А. Градюшко // Современные медиакоммуникации как информационная площадка межнационального и межэтнического диалога: матер. Междунар. науч.-практ. конф. (Краснодар, 21 апреля 2017 г.). – Т. 1. – Краснодар: КСЭИ, 2017. – C. 102–117.
41. Градюшко, А. А. Пресса регионов в медиапространстве Республики Беларусь: между «бумажным» прошлым и цифровым будущим / А. А. Градюшко // Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации: труды пятой юбилейной Международной научно-практической конференции (14–15 сентября 2017 г.); часть 1 / редкол.: А.Н. Гуда (пред.) [и др.]; Ростов-на-Дону, ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. – C. 210–218.
42. Градюшко, А. А. Мессенджеры в структуре творческой деятельности журналистов / А. А. Градюшко // Мультимедийная журналистика : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / БГУ, Институт журналистики, каф. медиалогии и веб-журналистики; под общ. ред. В. П. Воробьева. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018.– С. 8–14.
43. Градюшко, А. А. Новостное видео для соцсетей как новый медийный формат / А. А. Градюшко // Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., под общ. ред. А. В. Должиковой, В. В. Барабаша. Москва, РУДН, 29–30 марта 2018 г. : в 2 т. – Т. 1. – Москва : РУДН, 2018. – С. 268–273.
44. Градюшко, А. А. Трансформация журналистского контента в условиях цифровизации / А. А. Градюшко // Век информации. Медиа в современном мире. Петербургские чтения : матер. 57-го междунар. форума (19–20 апреля 2018 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. 2018. – № 2. – В 2-х томах. – Т. 1. – СПб. : Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2018. – С. 245–246.
45. Градюшко, А. А. Коммуникационные стратегии региональных онлайн-медиа Республики Беларусь в условиях цифровизации / А. А. Градюшко // Стратегические коммуникации в бизнесе и политике : матер. междунар. науч. конф. (22–23 ноября 2018 г.) / отв. ред.-сост. Д. П. Гавра. – СПбГУ, 2018. № 4. – C. 273–279.
46. Градюшко, А. А. Белорусские медиа в условиях цифрового разрыва / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 58-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. науч. форума (18–19 апреля 2019 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. В 2-х томах. Т. 1. – СПбГУ, 2019. – C. 189-191.
47. Градюшко, А. А. Трансформация работы белорусских журналистов в цифровой среде / А. А. Градюшко // Цифровизация коммуникативно-культурной памяти: роль журналистики как социального института : сборник материалов Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Екатеринбург, 25–26 апреля 2019 г.). В 2 ч. Ч. 1 / сост. О. Ф. Автохутдинова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. – С. 28-31.
48. Градюшко, А. А. Кликбейт как способ создания эффективного заголовка в цифровой журналистике / А. А. Градюшко // Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура : сборник статей IV Международной научно-практической конференции. Москва, РУДН, 29 апреля 2020 г. : в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. А. В. Должиковой, В. В. Барабаша. – Москва : РУДН, 2020. – С. 263–269.
49. Градюшко, А. А. Печатные медиа Гродненщины: актуальные проблемы цифровой трансформации / А. А. Градюшко // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сб. науч. ст. / ГрГУ имени Янки Купалы ; редкол.: Т. А. Пивоварчик (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2020. – С. 286–289.
50. Градюшко, А. А. Журналистское образование в Республике Беларусь в эпоху цифровизации / А. А. Градюшко // Современное состояние медиаобразования в России в контексте мировых тенденций. Материалы II международной научной конференции. Таганрог, 15 октября 2020 г. : сборник статей / И. В. Челышева, отв. ред. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – С. 48–52– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – С. 48–52.
51. Градюшко, А. А. Альтернативные цифровые медиа в экоситеме города / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 59-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. науч. форума (9–12 ноября 2020 г.) / отв. ред. В. В. Васильева. В 3-х т. Т. 2. – СПбГУ, 2020. – С. 70–72.
52. Градюшко, А. А. Практики медиапроизводства в цифровой среде: опыт двух городов / А. А. Градюшко // Ценностные ориентиры современной журналистики : сб. науч. ст. по материалам VII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 8–10 октября 2020 г.) / под ред. д-ра филол. наук, доц. Е. К. Рева. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2020. – С. 28–33.
53.  Градюшко, А. А. Современные приемы монетизации контента в новейших медиа / А. А. Градюшко // Средства массовой коммуникации в многополярном мире : проблемы и перспективы : материалы XI Всероссийской научно-практической конференции. Москва, РУДН, 12 ноября 2020 г. / под ред. В. В. Барабаша. – Москва : РУДН, 2020. – C. 227–231.
54. Градюшко, А. А. Приемы организации медиатекста в мессенджере Telegram / А. А. Градюшко // Язык и речь в Интернете: личность, общество, коммуникация, культура : сб. статей V Междунар. науч.-практ. конф. Москва, РУДН, 22–23 апреля 2021 г. : в 2 т. / под общ. ред. А. В. Должиковой, В. В. Барабаша. – Т. 1. – Москва : РУДН, 2021. – С. 248-253.
55. Градюшко, А. А. Платформы Instagram и TikTok как лидеры цифрового сторителлинга: белорусский контекст / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 60-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. научн. форума (30 июня — 2 июля 2021 г.) / отв. ред. А. А. Малышев. В 2 т. Т. 2. – СПб.: Медиапапир, 2021. – C. 163-164– СПб.: Медиапапир, 2021. – C. 163-164.
56. Градюшко, А. А. Влияние цифровых платформ на белорусское медиапространство в ситуации коммуникативной агрессии / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 60-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. научн. форума (30 июня — 2 июля 2021 г.) / отв. ред. А. А. Малышев. В 2 т. Т. 2. – СПб.: Медиапапир, 2021. – C. 198-200.
57. Градюшко, А. А. Приемы создания вовлекающих заголовков и текстов в цифровой журналистике (на примере белорусских медиа) / А. А. Градюшко // Медиалингвистика. Вып. 8. Язык в координатах массмедиа : мат-лы V Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 30 июня – 2 июля 2021 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев.— СПб. : Медиапапир, 2021. – С. 31-35.
58. Градюшко, А. А. Региональные медиа Гродненской области в мультиплатформенной среде / А. А. Градюшко // Социальные, культурные и коммуникативные практики в динамике общественного развития : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Янки Купалы ; редкол.: В. А. Белозорович (гл. ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2021. – С. 314-322.
59. Градюшко, А. А. Белорусские локальные медиа в борьбе за внимание аудитории // А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 61-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. научн. форума (21–22 апреля 2022 г.) / отв. ред. А. А. Малышев. В 2 т. Т. 1. – СПб.: Медиапапир, 2022. – С. 151-152.
60. Градюшко, А. А. Платформы в экосистеме цифровой журналистики: белорусский контекст / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 62-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. научн. форума (28 июня – 01 июля 2023 г.) / отв. ред. А. А. Малышев. В 2 т. Т. 2. – СПб.: Медиапапир, 2023. – С. 104-106.
61. Градюшко, А. А. Политическая коммуникация белорусских органов власти в Telegram: зачем мэру и губернатору Telegram-канал? / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 62-е Петербургские чтения: сб. матер. Междунар. научн. форума (28 июня – 01 июля 2023 г.) / отв. ред. А. А. Малышев. В 2 т. Т. 2. – СПб.: Медиапапир, 2023. – С. 236-237.
62. Градюшко, А. А. Приемы взаимодействия СМИ с аудиторией в Tелеграм (на примере канала «Матч ТВ») / А. А. Градюшко // Медиалингвистика. Вып. 10. Язык в координатах массмедиа : мат-лы VII Междунар. научн. конференции (Санкт-Петербург, 28 июня – 1 июля 2023 г.) / науч. ред. Л. Р. Дускаева, отв. ред. А. А. Малышев. – СПб.: Медиапапир, 2023. – С. 348-351.

Материалы конференций
1. Градюшко, А. А. Политика ЮНЕСКО по созданию более справедливого “информационного общества” на пороге XXI века / А. А. Градюшко // Журналiстыка-2000 : матэрыялы Мiжнароднай навукова-практычнай канферэнцыi (21 лiстапада) / БДУ, Фак. журналiстыкi ; [рэдкал.: В. П. Вараб`еў (адк. рэд.) i iнш.]. – Мінск, 2000. – С. 56-58.
2. Градюшко, А. А. Перспективные направления деятельности ЮНЕСКО по формированию нового международного информационного порядка / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2001: гістарычны вопыт, сучасная практыка : матэрыялы навукова-практычнай канферэнцыі аспірантаў, красавік 2001 г. / [рэдкал.: В. П. Вараб`еў (адк. рэд.) i iнш.]. – Мінск, 2001 – С. 14-16.
3. Градюшко, А. А. Противодействие негативным тенденциям в СМИ как основная миссия ЮНЕСКО на современном этапе / А. А. Градюшко // Сродкі масавай інфармацыі Беларусі ў дэмакратычным працэсе : матэрыялы Міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю з дня нараджэння доктара гістарычных навук, прафесара Р. В. Булацкага (3 мая 2001) / М-ва адукацыі РБ, БГУ, Фак. журналістыкі, Беларускі дзярж. пед. уні-т імя М. Танка, Беларускі саюз журналістаў ; [рэдкал.: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ , 2001. – С. 27-29.
4. Градюшко, А. А. Процесс глобализации и изменения на рынке СМИ / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2001 : матэрыялы 3-й Мiжнарод. навук.-практ. канф., прысв. 80-годдзю БДУ (27-28 лiстапада) / БДУ, Фак. журналiстыкi; [рэдкал.: В. П. Вараб`еў (адк. рэд.) i iнш.]. – Мінск, 2001– С. 58-61.
5. Градюшко, А. А. Сетевая пресса Беларуси / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2002 : матэрыялы 4-й Мiжнар. навук.-практ. канф. (5–6 снежня) / БДУ, Фак. журналiстыкi ; [рэдкал.: В. П. Вараб`еў (адк. рэд.) i iнш.]. – Мінск, 2002. – Вып. 4. – С. 65-67.
6. Градюшко А.А. Использование электронной почты в процессе подготовки студентов по специальности «Журналистика» / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2003 : матэрыялы 5-й Мiжнар. навук.-практ. канф. (4-5 снежня) / БДУ, Фак. журналiстыкi ; [рэдкал.: В. П. Вараб'ёў і інш.]. – Мінск, 2003. – Вып. 5. – С. 68-70.
7. Градюшко, А. А. Персональный сайт преподавателя в системе дистанционного обучения / А. А. Градюшко // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : материалы 4 Международной научно-методической конференции (10-12 ноября 2004 г.). – Минск, 2004. – С. 138-140.
8. Градюшко, А. А. Тенденции развития сетевых СМИ Беларуси на современном этапе / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2004 : матэрыялы 6 Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысв. 60-годдзю фак. журналістыкі (2-3 снежня) / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Фак. журналістыкі ; [рэдкал.: В. П. Вараб'ёў і інш.]. – Мінск, 2004. – С. 100-103.
9. Градюшко, А. А. Проблемы, перспективы и тенденции развития белорусских сетевых СМИ в ХХI веке / А. А. Градюшко // Личность – слово – социум : материалы 5-ой Международной научно-практической конференции, 13 - 15 апреля 2005 г., г. Минск : в 2 ч. / Частное учреждение образования "Ин-т совр. знаний им. А. М. Широкова", Частное производственное унитарное предприятие "Паркус плюс" ; [отв. ред. В. В. Фалалеев]. – Минск : [Паркус плюс], 2005. – Ч. 1. – С. 19-22.
10. Градюшко, А. А. Персональный сайт преподавателя в контексте журналистского образования XXI века / А. А. Градюшко // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : материалы V Международной научно-методической конференции (10-12 ноября 2005 г.). – Минск, 2005. – С. 152-155.
11. Градюшко, А. А. Жанровая палитра сетевых СМИ Беларуси / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2005: на скрыжаванні часу і прасторы : матэрыялы 7-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё і 50-годдзю Беларускага тэлебачання, 1-2 снежня / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Фак. журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2005. – С. 18-20.
12. Градюшко, А. А. Радио в Интернете: типология и структура сайтов / А. А. Градюшко // Беларускае радыё: гісторыя, сучаснасць, перспектывы развіцця : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80-годдзю Беларускага радыё, [Мінск, 20 снежня 2005 г.] / М-ва інфармацыі РБ, Нац. дзярж. тэлерадыекампанія РБ, БДУ, Фак. журналістыкі, Каф. тэлебачання і радыевяшчання ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адказ. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2005. – С. 23-25.
13. Градюшко, А. А. Интернет-телевидение в условиях конвергенции СМИ / А. А. Градюшко // Нацыянальнае тэлевяшчанне: учора, сення, заўтра : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 50-годдзю Беларускага тэлебачання (17 лютага) [2006 г., Мінск] / М-ва інфармацыі РБ, Нац. дзярж. тэлерадыекампанія РБ, БДУ, Фак. журналістыкі, Каф. тэлебачання і радыевяшчання ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : [б. и.], 2006. – С. 17-19.
14. Градюшко, А. А. СМИ и Интернет: проблемы правового регулирования / А. А. Градюшко // Личность – слово – социум : материалы 6-ой Международной научно-практической конференции, 19 - 20 апреля 2006 г. / ответственный редактор В. В. Фалалеев. – Минск : [Паркус плюс], 2006. – С. 23-28.
15. Градюшко, А. А. Мультимедийные СМИ как фактор трансформации медиарынка / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2006: тэорыя, практыка, творчасць : матэрыялы 8 Міжнар. навук.-практ. канферэнцыі, прысвеч. 85-годдзю БДУ, [Мінск], (1-2 снежня [2006 г.]) / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ БДУ, Фак. журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск, 2006. – С. 20-23.
16. Градюшко, А. А. Региональная пресса Беларуси в Интернете / А. А. Градюшко // Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы : матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, 27 кастрычніка / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Фак. журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : ВЭВЭР , 2007. – С. 26-29.
17. Градюшко, А. А Масс-медиа белорусского Интернета / А. А. Градюшко // Профессия - журналист: вызовы XXI века : материалы международной научной конференции, Москва, 5-8 февраля 2007 г. / Фак. журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, Союз журналистов России, Международная федерация журналистских союзов ; [отв. ред.: Я. Н. Засурский, Е. Л. Вартанова, М. В. Шкондин ; редкол.: Я. Н. Засурский и др. ; науч. ред. И. Б. Александрова и др.]. – М. : Факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова , 2007. – С. 221-222.
18. Градюшко, А. А. Официальный сайт факультета журналистики БГУ в системе дистанционного обучения / А. А. Градюшко // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : материалы VI Международной научно-методической конференции (22-23 ноября 2007 г.). – Мінск, 2007. – С 54-57.
19. Градюшко, А. А. Печатные СМИ Беларуси в условиях глобальной трансформации информационной среды // Матэрыялы Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю газеты "Звязда" і 80-годдзю газеты "Советская Белоруссия", 25 кастрычніка 2007 г. / БДУ, Фак. журналістыкі, Рэдакцыя газеты "Звязда", Рэдакцыя газеты "Советская Белоруссия", Бел. Саюз журналістаў, Нац. архіў РБ ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : [б. и.] , 2007. – С 21-27.
20. Градюшко, А. А. Медиа-конвергенция в традиционных СМИ / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2007 : надзённыя праблемы, перспектывы : матэрыялы 9 Міжнар. навук.-практ. канферэнцыі, [Мінск] (6-7 снежня [2007 г.]) / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ БДУ, Фак. журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. –Мінск : [б. и.], 2007. – С. 17-20.
21. Градюшко, А. А. Основные тренды развития Интернет-СМИ на современном этапе / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2008: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 10 Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, [Минск] (11-12 снежня [2008]) / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2008. – С. 11-14.
22. Градюшко, А. А. Новые медиа и традиционная журналистика: стратегии взаимодействия / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2009: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 11 Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі, прысвеч. 65-годдзю фак. журналістыкі, [Мінск], (3-4 снежня [2009 г.]) / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адказны рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2009. – С. 11-15.
23. Градюшко, А. А. Печатные СМИ России и Беларуси в Интернете: стратегии медиаконвергенции / А. А. Градюшко // Медиасфера России и Беларуси в условиях современных геополитических трансформаций : материалы Междунар. науч.-практ. конференции, Минск, 21–22 октября 2010 г. / Информационно-аналитический центр Администрация Президента РБ [и др.] ; [редкол.: Л. Е. Криштапович (пред.) и др.]. – Минск : Издательский центр БГУ, 2010. – С. 48-52.
24. Градюшко, А. А. Социальные медиа в системе Интернет-коммуникаций / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2010: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 12-й Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі, [Мінск], (8–9 снежня [2009 г.]) / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адказны рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2010. – С. 10-13.
25. Градюшко, А. А. Принципы оценки эффективности интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13 Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ, [Мінск], (8–9 снежня) [2011 г.] / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 10-13.
26. Градюшко, А. А. Повышение квалификации и переподготовка в сфере интернет-СМИ: методики и новые подходы / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю БДУ, [Мінск], (8–9 снежня) [2011 г.] / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 405-408.
27. Градюшко, А. А. Дистанционное обучение с использованием социальных медиа / А. А. Градюшко // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : материалы VII Международной научно-метод. конф. (Минск, 1–2 декабря 2011 года) / М-во образования РБ, УО "БГУИР", Общественный совет базовой организации государств – участников СНГ по образованию в обл. информатики и радиоэлектроники науч.-техн. ассоциации "Инфопарк" ; [редкол.: Б. В. Никульшин и др.]. – Минск : БГУИР , 2011. – С. 429-431.
28. Градюшко, А. А. Социальные медиа в системе зарубежных интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Международная журналистика – 2012: современное состояние и направления развития : материалы междунар. науч.-практ. конференции, 17 февраля 2012 г., Минск / М-во информации РБ, М-во образования РБ, БГУ, Ин-т журналистики, Каф. зарубежной журналистики и литературы ; [под общ. ред. Т. Н. Дасаевой ; сост. Б. Л. Залесский]. – Минск : Изд. центр БГУ , 2012. – С. 38-48.
29. Градюшко, А. А. Мобильные медиа в системе Интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2012: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 14-й Міжнар. навукова-практычнай канферэнцыі, [Мінск], (6–7 снежня) [2012 г.] / М-ва інфармацыі РБ, М-ва адукацыі РБ, БДУ, Ін-т журналістыкі ; [рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш.]. – Мінск : БДУ, 2012. – С. 12-16.
30. Градюшко, А. А. Становление и развитие веб-журналистики Беларуси в условиях конвергенции информационного пространства / А. А. Градюшко // Мультимедийная журналистика Евразии-2012: международные медиапроекты, глобальные Сети и информационные тренды Востока и Запада. Программа и сборник тезисов VI Международной научно-практической конференции. Казань, 12-14 декабря 2012 года. - Казань: Издательство Казанского университета, 2012. – С. 28-29.
31. Градюшко, А. А. Жанровая стратегия зарубежных Интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Международная журналистика – 2013: глобализация и регионализация информационного пространства : материалы 2 междунар. науч.-практ. конференции, 20 февраля 2013 г., Минск / М-во информации РБ, М-во образования РБ, БГУ, Ин-т журналистики, Каф. зарубежной журналистики и литературы ; [сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой]. – Минск : Изд. центр БГУ , 2013. – С. 65-74.
32. Градюшко, А. А. Порталы в системе современной веб-журналистики Беларуси / А. А. Градюшко // Гiсторыя журналiстыкi: урокi мiнулага i практыка сучасных СМI : матэрыялы Мiжнар. навук.-практ. канф., 19-20 красавiка 2013 г., Мiнск / [пад. агул. рэд. канд. фiлал. навук дац. П. Л. Дарашчонка]. – Мiнск : Выд. цэнтр БДУ, 2013. – С. 56–63.
33. Градюшко, А. А. Продвижение сайтов интернет-СМИ в «ВКонтакте», Facebook и Twitter / А. А. Градюшко // Журналiстыка-2013: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5-6 снеж. 2013 г. / БДУ, Инстытут журналістыкі ; [рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 7-11.
34. Градюшко, А. А. Особенности развития интернет-версий корпоративных СМИ / А. А. Градюшко // Корпоративная пресса в системе СМИ Республики Беларусь: традиции, опыт, пути развития : материалы Республик. науч.-практ. конф., 1-2 ноября 2013 г., Минск / [редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 57-63.
35. Градюшко, А. А. Современный медиахолдинг в интернет-пространстве / А. А. Градюшко // Национальные медиахолдинги в контексте реализации государственной информационной политики : материалы научно-практ. конф., 25 октября 2013 г., Минск / [под общ. ред. канд. филол. наук, доц. С.В. Дубовика]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 42-53.
36. Градюшко, А. А. Перспективные стратегии веб-журналистики в глобальном информационном пространстве / А.А. Градюшко // Международная журналистика-2014: диалог культур и взаимодействие медиа разных стран : материалы Третьей Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2014 г., Минск / [под общ. ред. Т.Н. Дасаевой]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2014. – С. 42-53. — Минск, 2014. — С. 77-89.
37. Градюшко, А. А. Творческие ресурсы современной веб-журналистики Беларуси / А. А. Градюшко // Петербургские чтения: тезисы 53-й междунар. науч.-практ. конф. 23-25 апреля 2014 г. / отв. ред. В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Высш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2014. Электронный сборник http://jf.spbu.ru/conference/4279.html
38. Градюшко, А. А. Особенности информационно-коммуникационной деятельности в социальных медиа / А.А. Градюшко // Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере связей с общественностью и рекламы [Электронный ресурс] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 25 апр. 2014 г., Минск / редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. — Минск : Изд. центр БГУ, 2014. — С. 44-47. — Режим доступа : http://www.elib.bsu.by, ограниченный.
39. Градюшко, А. А. Современные модели распространения новостей в социальных медиа / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований–2014 : материалы III Всероссийской науч.-практ. конференции, Москва, 30 мая 2014 г. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014. – С. 23-24.
40. Градюшко, А. А. Дизайн сетевых сообществ в контексте визуализации медиапространства / А. А. Градюшко // Дизайн СМИ: тренды XXI века: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 26-27 сентября 2014 г., Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014. – С. 19-24.
41. Градюшко, А. А. Современные концепции развития креативных индустрий в белорусских региональных онлайн-медиа / А. А. Градюшко // Шестые Международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации - 2014». Креативные индустрии в реиндустриализирующемся мире: медиапрактики Запада и Востока. Creative Industries in the Reindustrializing World: Media Practices of the West and the East. Тезисы. 17-18 октября 2014 г., Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2014. – С. 168-172.
42. Градюшко, А. А. Структурные особенности медиаландшафта Беларуси и Казахстана в контексте развития современной веб-журналистики / А. А. Градюшко // Стандарты современного журналистского образования: сборник Республик. науч.-практ. конф., 28 октября 2014 г., Астана. ?азіргі журналистік білім беруді? стандарттары. Республикалы? ?ылыми-т?жірибелік конференциясы материалдарыны? жина?ы 28 ?азан 2014 жыл / ??раст. (сост.): М.То?та?азин. – Астана: Мастер ПО ЖШС, 2014 – С. 62-69.
43. Градюшко, А. А. Влияние творческих инноваций на журналистский дискурс в интернет-СМИ Беларуси и Казахстана / А. А. Градюшко // Материалы международ. науч.-практ. конф. "Информационные процессы в казахстанском обществе: вызовы и тренды времени", Алматы, Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 5 декабря 2014 г. — Алматы, 2015 г. — С. 50-55.
44. Градюшко, А. А. Социальная ответственность веб-журналиста в условиях конвергентности / А. А. Градюшко // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 снеж. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск : БДУ, 2014. – С. 436-440.
45. Градюшко, А. А. Современные формы публичного диалога в белорусских интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Журналистика в 2014 году. СМИ как фактор общественного диалога. Сборник материалов междунар. научно-практ. конф. – Москва : МедиаМир; Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. – С. 241–242.
46. Градюшко, А. А. Современные творческие концепции интернет-СМИ в странах Евразийского экономического союза / А. А. Градюшко // Международная журналистика-2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа : материалы Четвертой Междунар. науч.-практ. конф., 19 февр. 2015 г., Минск / под общ. ред. Т. Н. Дасаевой ; сост. Б. Л. Залесский. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – С. 74-81.
47. Градюшко, А. А. Гибридные жанровые формы в современной интернет-журналистике / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 54-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума 23-24 апреля 2015 г. / отв. ред. В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Высш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2015. Электронный сборник http://jf.spbu.ru/conference/5385.html
48. Градюшко, А. А. Лонгрид как формат визуализации контента в современных интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии: материалы Респ. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г., Минск / редкол.: С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2015. – с. 44-48.
49. Градюшко, О. О. Особливостi функціонування сучасних регіональних інтернет-ЗМІ Білорусі / О. О. Градюшко // Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010 – 2015 рр.) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова] – К. : Інститут журналістики, 2015. – c. 79-81. Електронний збірник http://journlib.univ.kiev.ua/conf/conf2015.pdf
50. Градюшко, О. О. Жанрово-стильові різновиди новинних текстів у сучасній інтернет-журналістиці Білорусі / О. О. Градюшко // Мова. Суспільство. Журналістика : Збірник матеріалів ХХI міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови (Київ, 3 квітня 2015). – К. : Інститут журналістики, 2015. – c. 79-81. Електронний збірник http://journ.univ.kiev.ua/mova/zbirnyk-materialiv-xxi-konferentsiji-mova-suspilstvo-zhurnalistyka-3-kvitnya-2015-roku-rozshyrena-versiya
51. Градюшко, О. О. Просування в соцiальних мережах як прiоритетний напрям дiяльностi бiлоруських iнтернет-ЗМI / О. О. Градюшко // Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід", Одеса, 24-25 квітня 2015 р. [наук. ред. Т. Кузнєцова; упоряд. – І . Тімченко]. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – c. 20-22.
52. Градюшко, А. А. Современные форматы визуализации в белорусских интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. "Проблемы массовой коммуникации", Воронеж, 15-16 мая 2015 г. Часть II / под общей ред. В.В. Тулупова. — Воронеж, 2015 г. – С. 112-114.
53. Градюшко, А. А. Белорусские интернет-СМИ в контексте государственного регулирования / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований-2015: тезисы конференции, Москва, 15 мая 2015 г. — М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. — С. 43-45.
54. Градюшко, А. А. Потенциал визуальных коммуникаций в современной веб-журналистике Беларуси и Казахстана / А. А. Градюшко // Актуальные вопросы журналистики и массовой коммуникации: сборник Республик. науч.-практ. конф., 25 сентября 2015 г., Астана. Журналистика мен б??аралы? коммуникацияны? ?зекті м?селелері. Аатты республикалы? ?ылыми-т?жірибелік конференциясыны? материалдары. 25 ?ырк?йек 2015 жыл / ??раст. (сост.): М.То?та?азин. – Астана: Мастер ПО ЖШС, 2015. – С. 134–140.
55. Градюшко, А. А. Новые форматы мобильной веб-журналистики / А. А. Градюшко // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – Мінск : БДУ , 2015. – С. 427-431.
56. Градюшко, А. А. Псевдонаучные теории и противодействие им в СМИ Республики Беларусь // Лженаука в современном обществе: теоретико-методологические подходы и стратегии противодействия. Тезисы Международной научной конференции, 26 ноября 2015 г. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. – С. 59-60.
57. Градюшко, А. А. Современные медиаугрозы в информационном пространстве Республики Беларусь / А. А. Градюшко // Экология медиасреды: проблемы безопасности и рационального использования коммуникативных ресурсов. Сборник тезисов Международной научно-практической конференции, 10 декабря 2015 г. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2015. – С. 31-32.
58. Градюшко, А. А. Современная медиаструктура региональных интернет-СМИ Республики Беларусь / А. А. Градюшко // Управление информационными ресурсами. Материалы XII Международной научно-практической конференции, Минск, 11 декабря 2015 г. – Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2015. – С. 164-166.
59. Градюшко, А. А. Ресурсный потенциал белорусских интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Журналистика в 2015 году. Информационный потенциал общества и ресурсы медиасистемы. Сборник материалов междунар. научно-практ. конф. – Москва : МедиаМир; Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2016. – С. 146–147.
60. Градюшко, А. А. Мультимедийная история и сторителлинг в структуре современной веб-журналистики / А. А. Градюшко // Международная журналистика-2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа: материалы V Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 87–91.
61. Градюшко, А. А. Системные характеристики региональных интернет-СМИ Брестской области / А. А. Градюшко // Современная журналистика: традиции, новаторство, контекст : материалы Респ. науч.-практ. конф., Брест, 10–11 марта 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: О. Б. Переход, Т. А. Кисель, Е. В. Дебелая ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2016. – С. 30-34.
62. Градюшко, О. О. Сучасні тенденції розвитку новинної інтернет-журналістики Білорусі / О. О. Градюшко // Перспективні напрямки дослідження українського медіного контенту: фундаментальні та прикладні аспекти : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 7 квітня 2016 р.[наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова, А. Волобуєва] – К. : Інститут журналістики, 2016. - c. 83-86. Електронний збірник http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/index.php/60-fv/103-journkonf.html
63. Градюшко, О. О. Структура новинних текстiв мережевих видань Бiлорусi / О. О. Градюшко // Мова. Суспільство. Журналістика : Збірник матеріалів ХХII міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови (Київ, 8 квітня 2016). – К. : Інститут журналістики, 2016. - К. : Видавець Паливода А. В., 2016. – 152 с. – c. 29-33. Електронний збірник http://journ.univ.kiev.ua/mova/zbirnyk-materialiv-i-tez-konferentsiji-mova-suspilstvo-zhurnalistyka-kyjiv-8-kvitnya-2016-roku
64. Градюшко, А. А. Печатные СМИ Республики Беларусь в эпоху новых медиа / А. А. Градюшко // Медиа в современном мире. 55-е Петербургские чтения: тезисы Междунар. науч. форума 21-22 апреля 2016 г. / отв. ред. В.В.Васильева. - СПб.: Институт "Высш.шк. журн. и масс. комм." СПбГУ, 2015. Электронный сборник http://jf.spbu.ru/conference/6081.html
65. Градюшко, О. О. Контент медіаринку Білорусії в комунікативному просторі нових медіа / О. О. Градюшко // Матеріали IIІ Міжнародної науково-практичної конференції "Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід", Одеса, 22-23 квітня 2016 р. [наук. ред. Т. Кузнєцова; упоряд. О. Андрєєва, І . Тімченко]. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – c. 47-50.
66. Hradziushka, A.A. Regional online media of the Rebublic of Belarus in modern media system / А.А. Hradziushka // Cultural-pragmatic aspects of media texts as an object of linguistics : materials and abstracts : I International research and practice conference, Moscow, RUDN university, April 28-29, 2016 / Peoples' friendship univ. of Russia, Philol. fac., Mass communication dep. ; [сост.: Н. В. Поплавская, А. А. Колосова, К. Кхан]. - Moscow : Peoples' friendship univ. of Russia, 2016. – Р. 38-43.
67. Градюшко, А. А. Белорусские интернет-СМИ в конвергентном медиапространстве / А. А. Градюшко // Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. "Проблемы массовой коммуникации", Воронеж, 13-14 мая 2016 г. Часть I / под общей ред. В.В. Тулупова. — Воронеж, 2016 г. – С. 95-97.
68. Градюшко, А. А. Белорусские медиа в эпоху мобильного интернета / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований-2016: материалы Международной научно-практической конференции НАММИ, Москва, 20 мая 2016 г. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. – С. 56-57.
69. Градзюшка, А.А. Сайт газеты «Наша Ніва» ў сучасным медыйным асяродку / А.А. Градзюшка // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет «Наша Доля» і «Наша Ніва»): матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. / пад агул. рэд. канд. філал. навук дац. Д.М. Драздова. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2016. – С. 29-32.
70. Градюшко, А. А. Творческая деятельность журналиста в эпоху мобильных технологий / А. А. Градюшко // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 95-годдзю БДУ (10–11 лістапада 2016 г., Мінск) / БДУ, Інстытут журналістыкі; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск : БДУ, 2016. - С. 442-445.
71. Градюшко, А. А. Медийный ландшафт Республики Беларусь. Новые форматы развития медиа / А. А. Градюшко // Международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации - 2016». Расширение медиаграниц в XXI веке: влияние дигитализации на медиасреду. Expanding media frontiers in the XXI century: the impact of digitalization upon media environment. Тезисы. 17-18 ноября 2016 г., Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2016. – С. 125-128.
72. Градюшко, А. А. Мобильная журналистика в контексте новой медийной экосистемы / А. А. Градюшко // Экология медиасреды: проблемы безопасности и рационального использования коммуникативных ресурсов. Материалы второй Международной научно-практической конференции. – М.: Ф-т журн. МГУ, 2016. – С. 33–35.
73. Градюшко, А.А. Публичные страницы в социальных сетях как новый сегмент медиасферы / А. А. Градюшко // Управление информационными ресурсами: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9 дек. 2016 г. – Минск : Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2016. – С. 56–57.
74. Градюшко, О. О. Сучасний медiаринок Білорусі в новому цифровому середовищі / О. О. Градюшко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальні комунікації і нові комунікативні технології", м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – с. 19-22.
75. Градюшко, А. А. Мобильный интернет как фактор трансформации журналистского творчества / А. А. Градюшко // Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – М.: МедиаМир; Факультет журналистики МГУ имени М. И. Ломоносова, 2017. – С. 141–142.
76. Градюшко, А. А. Влияние дигитализации на медиасреду Витебской области / А. А. Градюшко // Новые коммуникативные технологии и современное белорусское общество: электрон. сб. ст. Междунар. науч. конф., Новополоцк, 11–12 нояб. 2016 г. / Полоц. гос. ун-т; под общ. ред. И. А. Бортника. – Новополоцк : Полоцкий государственный университет, 2017. – 1 CD-ROM. – С. 12–24.
77. Градюшко, А. А. Ключевые тенденции развития зарубежных интернет-СМИ в условиях дигитализации медиасреды / А. А. Градюшко // Международная журналистика-2017: идея интеграции интеграций и медиа: материалы VI Международной научно-практической конференции, Минск, 16 февраля 2017 г. / сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 66–71.
78. Градюшко, А. А. Корпоративные медиа онлайн: стратегии и технологии / А. А. Градюшко // Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства: материалы круглого стола, 16 марта 2017 г., Минск / редкол: С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2017. – С. 22–27.
79. Градюшко, А. А. Прямые трансляции как новый формат интернет-журналистики // Материалы Всеросс. науч.-практ. конф. "Проблемы массовой коммуникации", Воронеж, 11-13 мая 2017 г. Часть I / под общей ред. В.В. Тулупова. — Воронеж, 2017 г. – С. 124-126.
80. Градюшко, А. А. Видеоконтент в белорусских интернет-СМИ: результаты эмпирического исследования / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований-2017. Тезисы VI Международ. науч.-практ. конференции, Москва, 19 мая 2017 г. — М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2017. – C. 42–43.
81. Градюшко, А. А. Сайты газет «СБ. Беларусь сегодня» и «Звязда» в интернет-пространстве / А. А. Градюшко // Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия») : материалы Международной научно-практической конференции, г. Минск, 20 октября 2017 г. / БГУ, Институт журналистики; редкол. : С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 45-48.
82. Градюшко, А. А. Журналистский текст в условиях медиатрансформации / А. А. Градюшко // Журналістыка-2017: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 19-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 16–17 лістапада 2017 г., Мінск / БДУ, Інстытут журналістыкі; рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 339–342.
83. Градюшко, А. А. Региональная газета в условиях дигитализации медиапроизводства / А. А. Градюшко // Журналистика – словесность – культура : материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф., Брест, 1 марта 2017 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; редкол.: С. С. Клундук [и др.] ; под общ. ред. Л. В. Скибицкой. – Брест : БрГУ, 2017. – С. 40–43.
84. Градюшко, А. А. Дигитализация медиасферы: к вопросу о новых форматах журналистики / А. А. Градюшко // Современные медиа: процессы и контексты: материалы IV очно-заочной всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 5-летию кафедры и 20-летию журналистского образования в Ярославле, 25-26 ноября 2016 г. / науч. ред. Е.А. Ермолин, А.А. Маслова, Т.В. Юрьева. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – С. 128–131.
85. Градюшко, А. А. Белорусские медиа в контексте цифровой эпохи: новые технологии и инструменты / А. А. Градюшко // Журналистика в 2017 году: творчество, профессия, индустрия. Сборник материалов международной научно-практической конференции. – М.: МедиаМир; Факультет журналистики МГУ имени М. И. Ломоносова, 2018. – С. 308–309.
86. Градюшко, А. А. Дигитализация газеты “Bild” в контексте глобальных тенденций / А. А. Градюшко // Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, региональное партнерство и медиа : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 15 февр. 2018 г. / БГУ, Институт журналистики, Каф. зарубежной журналистики и литературы; сост. Б. Л. Залесский ; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 69-75.
87. Градюшко, А. А. Подходы к обучению интернет-журналистов в условиях цифровизации / А. А. Градюшко // Профессиональная коммуникативная личность в институциональных дискурсах : тез. докл. междунар. круглого стола, Минск, 22–23 марта 2018 г. / БГУ, Институт журналистики, каф. англ. яз. и реч. комм. ; редкол.: О. В. Лущинская (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 149–152.
88. Градюшко, А. А. Дрон как инструмент цифровой интернет-журналистики / А .А. Градюшко // Веб-программирование и интернет-технологии WebConf2018 : тез. докл. 4-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14–18 мая 2018 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. М. Галкин (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – С. 130–131.
89. Градюшко, А. А. Белорусская медиаиндустрия в условиях глобальной цифровизации / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований–2018. VII Международная научно-практическая конференция НАММИ: мат-лы конф. Москва, 18 мая 2018 г. – М.: Фак. журн. МГУ, 2018. – С. 41–42.
90. Градюшко, А. А. Дроны в структуре творческой деятельности журналистов интернет-СМИ / А. А. Градюшко // Современное телевидение: между национальным и глобальным. Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международным участием (26-28 апреля 2018 г.) / под ред. Р.В. Даутовой, А.Р. Шакуровой. – Казань: Изд-во Казан. ун-т, 2018. – С. 36–41.
91. Градюшко, А. А. Современный медиарынок Республики Беларусь: новые принципы распространения цифрового контента / А. А. Градюшко // Десятые международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации 2018». Цифровые трансформации СМИ: региональный, национальный и глобальный аспекты. The 10th International Media Readings in Moscow «Mass Media and Communications 2018». Digital Transformations of Mass Media: Regional, National and Global Aspects. Тезисы. 25-26 октября 2018 г., Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2018. – С. 141–142.
92. Градюшко, А. А. Цифровой журналистский контент в мобильной среде / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2018: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15–16 ліст. 2018 г. / рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 445–448.
93. Быков, И. А., Градюшко, А. А. Актуальные проблемы социологии мобильных коммуникаций / И. А. Быков, А. А. Градюшко // Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. - М.: Фак. журн. МГУ, 2019. – С. 40.
94. Градюшко, А. А. Печатные СМИ в цифровом мире: опыт трех белорусских газет / А. А. Градюшко // Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. - М.: Фак. журн. МГУ, 2019. – С. 523–524.
96. Градюшко, А. А. Цифровизация региональных медиа: проблемы и решения (по результатам опроса главных редакторов) / А. А. Градюшко // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 12–13 лют. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 45-52.
96. Градюшко, А. А. Международная журналистика в эпоху цифровых трансформаций / А. А. Градюшко // Международная журналистика – 2019: евразийско-атлантическое партнерство и медиа : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 21 февр. 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Б. Л. Залесский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 28-34.
97. Градюшко, А. А. Профессия журналиста под ударом цифровизации: контуры новой медийной Беларуси / А. А. Градюшко // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 2019. – С. 12-18.
98. Градюшко, А. А. Прагматика медиатекста в эпоху мобильных медиа / А. А. Градюшко // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 251-254.
99. Градюшко, А. А. Контент-стратегии городских онлайн-медиа в цифровой среде (белорусский контекст) / А. А. Градюшко // Журналистский текст в новой технологической среде : достижения и проблемы : сб. материалов III конф. PMMIS (Post massmedia in the modern informational society), Челябинск, 28–29 марта 2019 г. / под общ. ред. М. В. Загидуллиной. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2019. – С. 88-92.
100. Градюшко, А. А. Проблемы адаптации ТВ-контента к платформе YouTube: оценка вовлеченности аудитории / А. А. Градюшко // Аудиовизуальные медиа в условиях трансформации социокультурной среды : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 апр. 2019 г. / Белорус. гос. ун­т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. В. Г. Булацкого. – Минск : БГУ, 2019. – С. 23-28.
101. Градюшко, А. А. Белорусские телеканалы на YouTube в контексте цифровизации / А. А. Градюшко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Проблемы массовой коммуникации", Воронеж, 16-18 мая 2019 г. Часть I / под общей ред. В.В. Тулупова. – Воронеж, 2019 г. – С. 112–114.
102. Градюшко, А. А. Профессия журналиста в цифровую эпоху: белорусский контекст / А. А. Градюшко // Медиачтения СКФУ: Материалы Третьей Международной научно-практической конференции (Ставрополь, 23-25 мая 2019 г.) / отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев, Н.Н. Борисенко, Д.А. Шевцова. – Ставрополь : Сервисшкола, 2019. – С. 109–112.
103. Градюшко, А. А. Региональная журналистика Республики Беларусь в цифровой среде / А. А. Градюшко // Одиннадцатые международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации 2019». Цифровизация медиа: коммуникация, аудитория, регулирование. The 11th International Media Readings in Moscow «Mass Media and Communications 2019». Digitalizing media: Communication, Audiences, Policies. Тезисы. 17-18 октября 2019 г., Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2019. – С. 183–184.
104. Градюшко, А. А. Районная газета в цифровом медиапространстве (на материале белорусских СМИ) / А. А. Градюшко // Журналистика регионов: дискурсы и медиапрактики : Материалы Международной научно-практической онлайн-конференции (Томск, 22 ноября 2018 г.) / кол. авторов. - Москва: Русайнс, 2019. – С. 57–62.
105. Градюшко, А. А. Цифровые технологии в работе журналистов региональных газет Беларуси / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 21­й Міжнар. навук.­практ. канф., Мінск, 14–15 ліст. 2019 г. / рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 114-117.
106. Градюшко, А. А. Проблемы монетизации цифровых медиа в Республике Беларусь / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований–2019. IX Международная научно-практическая конференция НАММИ: мат-лы конф. Москва, 5 декабря 2019 г. – М.: Фак. журн. МГУ, 2019. – С. 41–42.
107. Градюшко, А. А. Вовлеченность аудитории каналов белорусских медиа в YouTube / А. А. Градюшко // Журналистика в 2019 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. - М.: Фак. журн. МГУ, 2020. – С. 549–550.
108. Градюшко А. А. Современные аспекты развития автоматизированной журналистики в Республике Беларусь / А. А. Градюшко // Профессиональная культура журналиста в эпоху социальных и технологических трансформаций медиасферы: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 23–24 апреля 2020 г.). – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – С. 14–16.
109. Градюшко, А. А. Цифровизация региональных медиа: результаты анкетирования журналистов / А. А. Градюшко // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 5 мая. 2020 г. Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 62-67.
110. Градюшко, А. А. Провокативные техники создания заголовков в цифровой журналистике / А. А. Градюшко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Проблемы массовой коммуникации", Воронеж, 14-16 мая 2020 г. Часть I / под общей ред. В.В. Тулупова. – Воронеж, 2020. – С. 68–70
111. Градюшко, А. А. Современные подходы к оценке вовлеченности аудитории цифровых медиа / А. А. Градюшко // Реклама и связи с общественностью: традиции и инновации: материалы Восьмой Международной научно-практической конференции (17–18 сентября 2020 г.) / редкол.: А.Н. Гуда (пред.) [и др.]; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов-на-Дону, 2020. – С. 118–125.
112. Градюшко, А. А. Перспективные направления автоматизации журналистики в Республике Беларусь / А. А. Градюшко // Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности : материалы Третьей Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 8–9 окт. 2020 г. / Белорус. гос. ун­т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2020. – С. 388–392.
113. Градюшко, А. А. Чат-бот в Telegram как новый источник информации для журналистов / А. А. Градюшко // MEDIAОбразование: медиа как тотальная повседневность: материалы V Междунар. науч. конф. (Челябинск, 24–25 ноября 2020 г.) : Часть 1 / под ред. А. А. Морозовой : Челябинский государственный университет. – Челябинск : Изд-во Челябинского государственного университета, 2020. – С. 305-309.
114. Градюшко, А. А. Новостные рекомендательные системы как основной источник трафика белорусских цифровых медиа / А. А. Градюшко // Двенадцатые международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации 2020». Девестернизация исследований медиа и культуры: новые дискурсивные практики в цифровом мире. The 12th International Media Readings in Moscow «Mass Media and Communications 2020». De-Westernizing media and cultural studies: New discourse practices in the digital world. Тезисы. 19-20 ноября 2020 г. Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2020. – С. 183–184.
115. Градюшко, А. А. Цифровые технологии в практике журналистов белорусских региональных газет / А. А. Градюшко // Журналистика в современном медиапространстве: глобализация, конвергенция, мультимедийность: материалы Восьмой Международной научно-практической конференции (Тамбов, 25 ноября 2020 г.). – Тамбов, ТГУ имени Г.Р. Державина, 2020. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2020/25112020_zhurnalistika/2/Gradyushko.pdf. – Дата доступа: 25.11.2020
116. Градюшко, А. А. Белорусские Telegram-­каналы в системе альтернативных медиа / А. А. Градюшко // Журналістыка - 2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22-й Міжнар. навук.­практ. канф., Мінск, 12–13 лістап. 2020 г. / Беларус. дзярж. ун­т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 123-126.
117. Градюшко, А. А. Модели распространения контента в мессенджере Telegram / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований – 2020. Международндая научно-практическая конференция НАММИ: сб. мат. конф. Москва, 11 декабря 2020 г. – М.: Фак. журн. МГУ, 2020. – С. 49–50
118. Градюшко, А. А. Практики медиапроизводства в белорусском сегменте Telegram / А. А. Градюшко // Журналистика в 2020 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. - М.: Фак. журн. МГУ, 2021. – С. 133–134.
119. Градюшко, А. А. Платформа TikTok в белорусском медиапространстве: особенности развития / А. А. Градюшко // Журналистика – Медиалогия – Наставничество [Электронный ресурс] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95­летию проф. Б. В. Стрельцова и 100-летию Белорус. гос. ун­та, Минск, 1 марта 2021 г. / Белорус. гос. ун­т ; под общ. ред. Н. А. Федотовой ; редкол.: О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2021. – С. 359-365.
120. Градюшко, А. А. Потенциал TikTok в системе альтернативных медиа: особенности контента / А. А. Градюшко // Пользовательский контент в современной коммуникации: сб. материалов I междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск, 22–23 апреля 2021 г.) / сост. И. В. Топчий. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – С. 27-31.
121. Градюшко, А. А. Платформизация журналистики: к осмыслению нового этапа развития медиа / А. А. Градюшко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Коммуникация в современном мире", Воронеж, 20-21 мая 2021 г. Часть II / под общей ред. В.В. Тулупова. – Воронеж, 2021. – С. 22–24.
122. Градюшко, А. А. Приемы организации медиатекста в цифровой журналистике / А. А. Градюшко // Диалог культур в медиапространстве : материалы Международного научного онлайн-семинара (СКФУ, 23 апреля 2021 г.) / отв. ред. О.А. Ганжара, И.А. Орден. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2021. – С. 67-70.
123. Градюшко, А. А. Периодизация региональной веб-журналистики в контексте развития цифровых технологий / А. А. Градюшко // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы [Электронны рэсурс] : матэрыялы III Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 24 чэрв. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 54-58.
124. Градюшко, А. А., Воронкович, А. Д. Первыми в области освоили TikTok». Как редакция из Докшиц внедряет цифровые технологии / А. А. Градюшко, А. Д. Воронкович // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы [Электронны рэсурс] : матэрыялы III Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 24 чэрв. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 298-302.
125. Градюшко, А. А. Особенности работы региональных медиа Республики Беларусь в цифровую эпоху / А. А. Градюшко // Журналистика и общественные коммуникации в цифровом пространстве: создавая смыслы. Международная научно-практическая конференция, Владивосток, 30 сентября – 1 октября 2021 г. : сборник материалов / отв. редактор Н.А. Аргылов. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2021. – С. 61-65.
126. Градюшко, А. А. Специфика работы региональных медиа в многоплатформенной среде / А. А. Градюшко // Региональная журналистика в новой коммуникационной среде: уроки пандемии COVID-19: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (Екатеринбург, 19–24 апреля 2021 г.). / сост. О. Ф. Автохутдинова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – C. 21-23апреля 2021 г.). / сост. О. Ф. Автохутдинова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – C. 21-23.
127. Градюшко, А.А. Влияние платформы Instagram на формирование новостной повестки / А. А. Градюшко // MEDIAОбразование: медиавключенность vs медиаизоляция: материалы VI Международной научной конференции (Челябинск, 23–25 ноября 2021 года) : Часть 2 / под ред. А. А. Морозовой : Челябинский государственный университет. – Челябинск : Изд-во Челябинского государственного университета, 2021. – С. 270-274.
128. Градюшко, А. А. Вовлеченность аудитории как основная метрика работы журналистов в цифровой среде / А. А. Градюшко // Журналістыка-2021: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 26-29.
129. Градюшко, А. А. Белорусские цифровые СМИ в условиях многоплатформенности // А. А. Градюшко // Медиация социальных и индивидуальных практик в цифровом обществе: журналистика и коммуникация в эпоху неопределенности. Abstracts the 13th International Media Readings in Moscow. Тезисы. 18–19 ноября 2021 г. Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2021. – С. 144–145.
130. Градюшко, А. А. Правовые аспекты регулирования белорусских цифровых медиа / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований – 2021. XI Международная научно-практическая конференция НАММИ: сб. мат. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2021. – С. 51-52.
131. Градюшко, А. А. Платформа Instagram в белорусском медиапространстве / А. А. Градюшко // Журналистика в 2021 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2022. – С. 56-57.
132. Градюшко, А. А. Специфика развития Instagram-аккаунтов радиостанций в цифровой среде (на примере радиоканала «Культура») / А. А. Градюшко // Сучасная беларуская аўдыяКУЛЬТУРА ва ўмовах цывілізацыйных выклікаў : матэрыялы Рэспубліканскай навук.-практ. канф., прысвеч. 20-годдзю канала «Культура» Беларускага радыё (г. Мінск, 16-18 лют. 2022 г.). – Минск : А. М. Вараксiн, 2022. – С. 17-22.
133. Градюшко, А. А. Лингвостилистические характеристики интерактивного новостного медиатекста в Telegram-каналах / А. А. Градюшко // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст [Электронны рэсурс] : матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага, Мінск, 23–24 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 70-75.
134. Градюшко, А. А. Практики распространения визуального контента в белорусском сегменте Instagram / А. А. Градюшко // Визуальные медиакоммуникации и реклама: новые технологии и методология исследований : материалы II Междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск, 28–29 апреля 2022 г.) / под ред. К. В. Киуру. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022. – С. 139-143.
135. Градюшко, А. А. Современные модели монетизации интернет-СМИ в цифровой медиасреде / А. А. Градюшко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Коммуникация в современном мире", Воронеж, 20-21 мая 2022 г. Часть I / под общей ред. В.В. Тулупова. – Воронеж, 2022. – С. 67–69.
136. Быков, И. А., Градюшко А. А. Маркетинговые коммуникации в корпоративных YouTube-каналах Беларуси и России / И. А. Быков, А. А. Градюшко // Корпоративные медиа в процессе реализации государственной политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 июня 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 26-29.
137. Градюшко, А. А. Специфика развития корпоративных Telegram-каналов промышленных предприятий / А. А. Градюшко // Корпоративные медиа в процессе реализации государственной политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 июня 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 37-40.
138. Градюшко, А. А. Редакционные метрики как инструмент оценки вовлеченности аудитории / А. А. Градюшко // Диалог культур в медиапространстве : материалы Международного научного онлайн-форума (СКФУ, 22 апреля 2022 г.) / отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев. – Ставрополь: изд-во СКФУ, 2022. – С. 54-57.
139. Градюшко, А. А. Короткое видео как новый медийный формат в цифровой среде / А. А. Градюшко // Аудиовизуальные медиа в эпоху интернета и информационных войн: от традиций к инновациям : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 55-летию каф. телевидения и радиовещания БГУ, Минск, 21–22 сент. 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – С. 245-249.
140. Градюшко, А. А. Динамика вовлеченности аудитории цифровых платформ (на материале белорусских медиа) / А. А. Градюшко // Цифровые платформы и будущее традиционных СМИ. Четырнадцатые международные научные чтения в Москве «СМИ и массовые коммуникации–2022». Тезисы. 27–28 октября 2022, г. Москва. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, 2022. – С. 113–114.
141. Градюшко, А. А. Влияние цифровых платформ на распространение массмедийного контента / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 24-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3 лістап. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Л. Р. Хмель (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 27-30.
142. Градюшко, А. А. Профессия журналиста в эпоху цифровых технологий: теоретические подходы и практические решения / А. А. Градюшко // Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности перспективы : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., г.Минск, 3-4 ноября 2022 г. / ред.кол. : Мысливец Н.Л. (гл.ред.) [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск : Донарит, 2022. – С. 66-69.
143. Градюшко, А. А. Современные форматы дистрибуции контента на цифровых платформах (на материале белорусских медиа) // А. А. Градюшко // Средства массовой коммуникации в многополярном мире : проблемы и перспективы : материалы XIII Всероссийской науч.-практ. конф. Москва, РУДН, 10 ноября 2022 г. / под ред. Г. Н. Трофимовой. – Москва : РУДН, 2022. – с. 137-141.
145. Градюшко, А. А. Структурное развитие журналистики в условиях цифровой среды / А. А. Градюшко // Журналистика в эпоху цифровых трансформаций: ценности и практики : сборник материалов Х Междунар. науч.-практ. конф. 17 ноября 2022 года ; М-во науки и высш. обр. РФ, ФГБОУ ВО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». – Тамбов : Издательский дом «Державинский», 2022. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.tsutmb.ru/dl/docs/elib831.pdf/info. – С. 19-26 – С. 19-26.
145. Градюшко, А. А. Переосмысление роли аудитории в цифровой журналистике: региональный аспект / А. А. Градюшко // MEDIAОбразование: цифровая среда в условиях вынужденной метаморфозы : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Челябинск, 22–24 ноября 2022 года) [сетевое издание] / под ред. А. А. Морозовой ; Челябинский государственный университет. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2022. – С. 276-280.
146. Градюшко, А. А. Тенденции развития белорусских локальных медиа в цифровую эпоху / А. А. Градюшко // Коммуникации в условиях цифровой трансформации : сборник материалов VI Междунар. науч.-практ. конф. Санкт-Петербург, 29–30 ноября 2022 г. / под ред. проф. А.Д. Кривоносова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2022. – С. 125-128.
147. Градюшко, А. А. Короткие новостные ролики в социальных медиа как инструмент вовлечения аудитории / А. А. Градюшко // Актуальные проблемы медиаисследований – 2022. XII Международная научно-практическая конференция НАММИ: сб. мат. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2022. – С. 52-53.
148. Градюшко, А. А. Диверсификация цифровых доходов редакции в условиях растущего влияния платформ / А. А. Градюшко // Журналистика в 2022 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. журн. МГУ, 2023. – С. 138-139.
149. Градюшко, А. А. Специфика функционирования Telegram-каналов местных органов государственной власти / А. А. Градюшко // Журналистика – медиалогия – наставничество : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти проф. Б. В. Стрельцова, Минск, 1 марта 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: Е. Р. Хмель (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 52–57.
150. Градюшко, А. А. Работа белорусских медиа в условиях растущего влияния цифровых платформ (на основе опроса главных редакторов) / А. А. Градюшко // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. "Коммуникация в современном мире", Воронеж, 19-20 мая 2023 г. Часть II / под общей ред. В.В. Тулупова. – Воронеж, 2023. – С. 48–50.
151. Градюшко, А. А. Публичные каналы в Telegram: актуальные аспекты реализации государственной информационной политики / А. А. Градюшко / Корпоративные стратегические коммуникации: тренды в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию со дня рождения В. Р. Вашкевича, Минск, 5–6 окт., 2023 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: А. В. Беляев (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2023. – С. 63-66.
152. Градюшко, А. А. Производство контента в цифровой журналистике: новые подходы в работе с аудиторией / А. А. Градюшко // Журналістыка – 2023: стан, праблемы і перспектывы [Электронны рэсурс] : матэрыялы 25-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 22 лістап. 2023 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: А. В. Бяляеў (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ , 2023. С. 118-120.
153. Градюшко, А. А. Детская журналистика в цифровую эпоху: опыт белорусских медиа / А. А. Градюшко // Научная конференция «Детская журналистика: история и современность» (к 95-летию Ирины Токмаковой). – М.: Фак. жур. МГУ, 2024. – С. 22-23.


Учебные и научные издания в соавторстве

1. Градюшко, А. А. СМИ и Интернет. Эволюция традиционной журналистики // Современная журналистика: методология, творчество, перспективы : сб. науч. ст. / [редкол.: Н. Т. Фрольцова (гл. ред.) и др.]. – Минск : БГУ , 2008. – С.77-99.
2. Градюшко, А. А. Студенческая печать: проблематика, дизайн, язык и стиль : сб. статей / А. А. Градюшко, В. И. Ивченков, А. К. Свороб ; [под ред. А. А. Градюшко]. – Минск : БГУ, 2008. – 208 с.
3. Градюшко, А. А. Технология создания интересной публикации / А. А. Градюшко // Студенческая журналистика : метод. рекомендации / [авт.: О. М. Самусевич и др. ; в авт .ред.]. – Минск : БГУ, 2010. – С. 21-29.
4. Градюшко, А. А. Студенческие СМИ в Интернете / А. А. Градюшко // Студенческая журналистика : метод. рекомендации / [авт.: О. М. Самусевич и др. ; в авт .ред.]. – Минск : БГУ, 2010. – С. 58-70.
5. Градюшко, А. А. Современная белорусская фотожурналистика в медиасфере интернета / А. А. Градюшко // «Золотое сечение» фотографии : пособие / сост. В. И. Шимолин ; под ред. Н. Т. Фрольцовой. – Минск : БГУ, 2015. – С. 30-45.
6. Градюшко, А.А. Подготовка специалистов по цифровой журналистике в Республике Беларусь: проблемы и тенденции / А. А. Градюшко // Профессиональная культура журналиста в условиях медиатрансформаций : [моногр.] / под. ред. М. А. Мясниковой ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2020. – С. 205–212.
7. Градзюшка, А. А. Творчая дзейнасць журналiста / А. А. Градзюшка // Журналісцкае майстэрства [Электронны рэсурс] : вучэб.-метад. комплекс / Д. А. Нікановіч [і інш.] ; пад агул. рэд. В. М. Самусевіч, Д. А. Нікановіча. – Мінск : БДУ, 2020. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – С. 19–38.

Статьи в журналах

1. Градюшко, А. А. Пабудова iнфармацыйнага грамадства ў Беларусі: мара цi рэальнасць? / А. А. Градюшко // Кантакты i дыялогi. Iнфармацыйна - аналiтычны i культуралагiчны бюлетэнь. – 2001. – № 3-4. – С. 31-32.
2. Градюшко, А. А. В Белоруссии будут готовить акул виртуального пера / А. Градюшко // Журналистика и медиарынок. – 2008. – № 6. – С. 44-45.
3. Градюшко, А. А. Веб-журналистика уже в Беларуси! / А. А. Градюшко // Журналист. – 2008. – № 2 (7). – С. 42-43.
4. Градюшко, А. А. Дорога… в.онлайновое будущее! / А. А. Градюшко // Журналист. – 2008. –№ 3. – С. 24-29.
5. Градюшко, А. А. Профессия – народный журналист / А. А. Градюшко // Журналист. – 2008. – № 4 (9). – С. 16-19.
6. Нигматуллина, К. Р. Подслушано в Кудымкаре. Почему профессионалы проигрывают любителям / К. Р. Нигматуллина, А. А. Градюшко, А. В. Пустовалов // Журналист. – 2019. – № 3. – С. 52-53.
7. Градюшко, А. А. Цифровое будущее для региональных медиа в Беларуси уже наступило / А. А. Градюшко // Журналист. - 2019. - № 1 (40). - С. 16-19.
8. Градюшко, А. А. Региональные СМИ в эпоху перемен: как научиться жить в «цифре»? / А. А. Градюшко // Журналист. - 2019. - № 2 (41). - С. 2-6.
9. Градюшко, А. А. Цифровой вызов. Как учат веб-журналистов в БГУ? / А. А. Градюшко // Журналист. - 2019. - № 3 (42). - С. 22-23.
10. Градюшко, А. А. Как региональным медиа работать в соцсетях / А. А. Градюшко // Журналист. - 2020. - № 2 (44). - С. 25-27.
11. Градюшко, А. А. Как региональным СМИ заработать деньги в интернете / А. А. Градюшко // Журналист. - 2020. - № 3 (45). - С. 29-31.
12. Градюшко, А. А. Пять советов, как СМИ стать влиятельным на YouTube / А. А. Градюшко // Журналист. - 2020. - № 4 (46). - С. 24-25.
13. Градюшко, А. А. Как региональным СМИ выжить в цифровой среде / А. А. Градюшко // Журналист. - 2021. - № 1 (47). - С. 32-34.

Диссертации, авторефераты диссертаций
Градюшко, А. А. Деятельность ЮНЕСКО по формированию нового международного информационного и коммуникационного порядка (НМИКП) на современном этапе : автореферат диссертации ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / А. А. Градюшко. – Минск, 2001. – 18 с.
Градюшко, А. А. Деятельность ЮНЕСКО по формированию нового международного информационного и коммуникационного порядка (НМИКП) на современном этапе : диссертация ... кандидата филологических наук : 10.01.10 / А. А. Градюшко. – Минск, 2001.

Награды
2006 г.
Диплом победителя конкурса "Куратор года БГУ" 2005-2006 учебного года, второе место (приказ БГУ № 895-ПК, 14.09.2006 г.)
Грамота Белорусского государственного университета за многолетнюю успешную научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи с 85-летием со дня основания БГУ (приказ БГУ № 81, 30 октября 2006 г.)
2009 г.
Благодарственное письмо председателя Минского областного исполнительного комитета за активную работу по оптимизации региональных СМИ в современных условиях и в связи с 65-летием факультета журналистики Института журналистики Белорусского государственного университета (5 ноября 2009 г.)
2010 г.
Благодарность ректора БГУ за участие в организации Республиканского семинара-практикума «Зимняя школа студенческой журналистики» (21 февраля 2010 г.).
Благодарность председателя Минского областного исполнительного комитета за плодотворное творческое сотрудничество со средствами массовой информации области (5 мая 2010 г.)
Почетная грамота Белорусского государственного университета за многолетнюю успешную научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи с 89-летием со дня основания Белорусского государственного университета (приказ БГУ № 397, октябрь 2010 г.)
2011 г.
Благодарность Министерства внутренних дел Республики Беларусь за высокий уровень взаимодействия, передачу ценного опыта в области стратегических коммуникаций и развития официальных сайтов системы МВД (7 октября 2011 г.)
Благодарственное письмо ректора БГУ в связи с 90-летием со дня образования Белорусского государственного университета (30 октября 2011 г.)
2014 г.
Благодарность общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи" за деятельное участие в реализации проектов и программ Белорусского республиканского союза молодежи, а также в честь 70-летия со дня образования факультета журналистики Белорусского государственного университета (декабрь 2014 г.)
Благодарность Министерства внутренних дел Республики Беларусь за высокий уровень взаимодействия, большой вклад в профессиональную подготовку специалистов, а также в связи с 70-летием со дня образования Института журналистики Белорусского государственного университета (приказ № 316 л/с, 16 декабря 2014 г.)
2016 г.
Почетная грамота Белорусского государственного университета за многолетнюю успешную научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов и в связи с 40-летием со дня рождения (апрель 2016 г.)
Нагрудный знак «Отличник печати Беларуси» (приказ Министра информации Республики Беларусь от 21 октября 2016 г., № 127/л, нагрудный знак № 738)
2019 г.
Диплом Лауреата премии Белорусского союза журналистов за лучшую журналистскую работу в номинации «За весомый вклад в развитие региональной журналистики» в республиканском творческом конкурсе «Золотое перо» (май 2019 г.)
Грамота Министерства образования Республики Беларусь за многолетнюю успешную научно-педагогическую деятельность, достигнутые успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов (приказ № 117-у, 14 октября 2019 г.)
2020 г.
Диплом лауреата Международного конкурса медиаисследований «НАММИ-2020» в номинации «Серия статей» (II место) за серию статей «Белорусская журналистика в условиях цифровизации медиапространства» (декабрь 2020 г.)

Повышение квалификации
Повышение квалификации по образовательной программе "Система профессиональных компетенций современного лидера в сфере науки и образования" с 3 по 7 февраля 2014 г. в Белорусском государственном университете (свидетельство № 1905078)
Повышение квалификации по образовательной программе "Реализация кейс-технологии в системе практико-ориентированной подготовки специалистов" с 13 по 24 апреля 2020 г. в Государственном учреждении образования "Республиканский институт высшей школы" (свидетельство № 3501314)
Повышение квалификации по образовательной программе "Реализация кейс-технологии в системе практико-ориентированной подготовки специалистов" с 22 января по 02 февраля 2024 г. в Государственном учреждении образования "Республиканский институт высшей школы" (свидетельство № 4286284)

Контакты:
г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 301
тел. раб. +375 (17) 259-70-32
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
http://www.journ.bsu.by
http://www.websmi.by/

КAФЕДРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ И ВЕБ-ЖУРНАЛИСТИКИ

Вверх