доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук, доцент

Образование: Белорусский государственный университет (1979)

Кандидат филологических наук по специальности 10.01.10 - журналистика

Тема диссертационного исследования "Становление и развитие местной печати Беларуси (1918-1925 гг.)"

Дисциплины, которые читает: история Беларуси, история белорусской журналистики, концепция белорусской государственности в СМИ

Научные интересы: проблемы становления белорусской государственности в публицистике XIX-ХХ вв.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Основные публикации:
1. Дарашчонак, П. Л. Фарміраванне дэмакратычнай мадэлі Беларускай рэспублікі ў матэрыялах друку аб працы І Усебеларускага з'езда (снежань 1917 г.) / П.Л.Дарашчонак // Проблемы управления. - 2007. - № 1. - С. 172-176.
2. Дарашчонак, П. Л. Буфер паміж Усходам і Захадам: праблемы будаўніцтва беларускай дзяржаўнасці на савецкай аснове ў публіцыстыцы "Звезды" 1919-1920 гг. / П. Л. Дарашчонак // Проблемы управления. - 2007. - № 2. - С. 76-79.
3. Дарашчонак, П. Л. Пытанні будаўніцтва нацыянальнай дзяржаўнасці ў купалаўскай публіцыстыцы 1919-1920 гг. / П. Л. Дарашчонак // Беларускі гістарычны часопіс. - 2007. - № 6. - С. 3-8.
4. Дарашчонак, П. Л. У федэрацыі з Расіяй. Пытанні нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва Беларусі ў газеце "Дзянніца" (1918-1919 гг.) / П. Л. Дарашчонак // Проблемы управления. - 2009. - № 3. - С. 113-118.
5. Дарашчонак, П. Л. Зброяй друкаванага слова. Беларускія перыядычныя выданні ў пачатку Вялікай Айчыннай вайны / П. Л. Дарашчонак // Роднае слова. – 2009. – № 4. -С. 22-25.
6. Дарашчонак, П. Л. Летапісцы ўсенароднай барацьбы з ворагам: Падпольны і партызанскі друк Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны / П. Л. Дарашчонак. – Роднае слова. – 2009. – № 7. - С. 22-28.
7. Дарашчонак, П. Л. Падпольны і партызанскі друк Беларусі ў ідэйнай барацьбе з акупацыйнымі выданнямі / П. Л. Дарашчонак. – Роднае слова. – 2009. – № 10. - С. 28-33.
8. Дорощенок, П. Л. Публицисты журнала "Заря" (1869-1872 гг.) в соперничестве России и Польши за политическое, культурное и религиозное лидерство в Северо-Западном крае / П. Л. Дорощенок // Проблемы управления. - 2010. - № 1. - С. 242-247.
9. Дарашчонак, П. Л. Гістарычныя прадпасылкі фарміравання ідэалогіі беларускай дзяржавы (праз прызму нацыянальнай прэсы) / П. Л. Дарашчонак // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста: сб. статей / Под ред. О. Г. Слуки [и др.]. - Минск: БГУ, 2012. - С. 32-38.
10. Дарашчонак, П. Л. Юбілейны партрэт без глянцу. Як КІЖ каваў прафесіяналаў з актывістаў прэсы / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. - 2012. - № 11. - С. 22-29.
11. Дарашчонак, П. Л. Друк за "жалезнымі кратамі" / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. - 2013. - № 12. - С. 60-67.
12. Дарашчонак, П. Л. Публіцыстыка Максіма Танка ў барацьбе за нацыянальнае адзінства беларускага народа / П. Л. Дарашчонак // Роднае слова. – 2022. – № 9. – С. 33–37.
13. Дарашчонак, П. Л. Паверх цэнзурных бар’ераў. Як публіцысты газеты «Северо-Западный край» у пачатку ХХ ст. змагаліся за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне беларускага народа / П. Л. Дарашчонак // Беларуская думка. – 2022. – № 12. – С. 48 –56.
14. Дарашчонак, П. Л. Чытацкая аўдыторыя дарэвалюцыйнага Мінска: погляд з Вільні / П.Л. Дарашчонак. – Стылістыка: мова, маўленне і тэкст [Электронны рэсурс] : матэрыялы V Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю заслуж. Работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага, Мінск, 23–24 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – ISBN 978-985-881-263-8. С. 89–92.

15. Дарашчонак, П. Л. Творчы праект «Год малой радзімы» на старонках газеты «Железнодорожник Белоруссии» / П. Л. Дарашчонак. – Корпоративные медиа в процессе реализации государственной политики Республики Беларусь [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 июня 2022 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2022. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM). – ISBN 978-985-881-277-5. С. 48–51.
16. Дарашчонак, П. Л. Тэма ўз’яднання беларускага народа ў адзінай нацыянальнай дзяржаве ў публіцыстыцы М. Танка 30-х гг. ХХ ст. / П. Л. Дарашчонак. – Журналістыка – 2022: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 24-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3 лістап. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: Л. Р. Хмель (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – ISBN 978-985- 881-433-5. С. 39–43.
17. Дарашчонак, П. Л. Каб ведалі гісторыю «малой радзімы» / П. Л. Дарашчонак. – В. П. Рагойша – педагог, вучоны, пісьменнік. Да 80-годдзя з дня нараджэння і 55-годдзя навукова-педагагічнай дзейнасці прафесара В. П. Рагойшы: матэрыялы навук.-практ. семінара, Рэсп. Беларусь, Мінск, 10 чэрв. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Важнік (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 78–83.
18. Дорощёнок, П. Л. Фронтовик, ученый, педагог. 20 февраля 2022 г. исполнилось 100 лет со дня рождения заслуженного работника образования Республики Беларусь, доктора филологических наук, профессора М. Е. Тикоцкого / П. Л. Дорощёнок // Журналист. – 2022. – № 1 (49). – С. 21–24.
19. Дорощёнок, П. Л. На государственных позициях / П. Л. Дорощёнок // Журналист. – 2022. – № 2 (50). – С.36–41. 

Контакты: 

ул. Кальварийская, 9, комн. 301

тел. раб. +375-17-259-70-32

Вверх