Точицкая Надежда Александровна

Адукацыя: Скончыла факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2017 г.) па спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя СМІ)” (дыплом з адзнакай). З 2018 года вучыцца ў магістратуры БДУ па спецыяльнасці “Журналістыка”. Навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук дацэнт Саянкова-Мяльніцкая Людміла Пятроўна.

Прафесійная дзейнасць: Працавала ў газетах “Знамя юности” і “Беларус-МТЗ обозрение”, супрацоўнічала з газетай “Літаратура і мастацтва” і часопісам “Большой”, была валанцёрам прэс-цэнтра фестываляў ТЭАРТ і “Лістапад”.

Навуковыя інтарэсы: арт-журналістыка, інтэрпрэтацыя мастацкага твора.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Асновы літаратурна-мастацкай творчасці”

“Менеджмент і маркетынг у сучаснай культуры”

“Беларуская літаратура” (30 гг. ХХ ст. – канец ХХ ст.)

Узнагароды: II кваліфікацыйная катэгорыя на ХХV Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (2018 г.) за даследаванне “Беларуская арт-журналістыка: тэматычны кантэнт, жанравыя асаблівасці, класіфікацыя”

Агульная колькасць навуковых публікацый: 10

Спіс асноўных публікацый:

 

Публікацыі ў часопісах, уключаных у пералік навуковых выданняў ВАК Беларусі:

  1. Точицкая Н. А. Арт-журналистика как понятие и вид творческой деятельности // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2019. 2. С. 57-63.

Артыкулы, тэзісы, матэрыялы канферэнцый:

  1. Точицкая, Н.А. Социально-политический дискурс современной белорусской арт-журналистики / Н.А. Точицкая // Медиачтения СКФУ: Материалы Третьей Международной научно-практической конференции (Ставрополь, 23–25 мая 2019 г.) / отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев, Н.Н. Борисенко, Д.А. Шевцова. – Ставрополь : Сервисшкола, 2019. – С. 205-207.
  1. Тачыцкая, Н. Феномен перфарматыўнасці ў арт-журналістыцы / Н. Тачыцкая // ХХІ республиканская нацчно-практическая конференция молодых ученых, Брест, 10 мая 2019 г. : сб. материалов : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Брест. Гос. Ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. А.Е. Будько. – Брест : БрГУ, 2019. – Ч.2. – С. 135-136.
  1. Точицкая, Н. Блоговая арт-журналистика Беларуси (на примере портала Kinorama) // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 2019. – С. 156-158.
  1. Тачыцкая, Н. Кампазіцыйныя сродкі стварэння гульнявога эфекту ў тэкстах арт-журналістыкі // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 112-115.
  1. Точицкая, Н.А. Литературно-художественная критика и арт-журналистика / Н.А. Точицкая // Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. Журн. МГУ, 2019. – 728 с. – С. 149-150.
  1. Точицкая, Н.А. Авторские стратегии репрезентации фестиваля / Н.А. Точицкая // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 18-й Международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (6–7 марта 2019 года) / Под ред. А. С. Смоляровой; сост. А. Н. Марченко. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2019. — С. 89-91.
  1. Точицкая, Н.А. Коммуникативные стратегии речевого воздействия в текстах современной арт-журналистики [Электронный ресурс] / Н.А. Точицкая // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2019. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
  1. Тачыцкая, Н. Аўтарскія стратэгіі ў рэпрэзентацыі літаратурнага твора / Н. Тачыцкая// Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сб. материалов Респ. науч-.-практ. интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, 14 марта 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма; редкол.: И.И. Минчук, А.А. Булгакова, И.А. Герасимчик. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2019. – С. 140-144.
  1. Точицкая, Н. Литературно-художественная критика и арт-журналистика: сходства и различия в понятиях // Белорусская журналистика-2017 : материалы 74-й науч.-практ. конф. студентов и аспирантов / редкол. : С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 49-52.

Кантакты:

nadezha.tochickaya@ gmail.com

Вверх