Точицкая Надежда Александровна

Адукацыя: Скончыла факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (2017 г.) па спецыяльнасці “Журналістыка (друкаваныя СМІ)” (дыплом з адзнакай). З 2018 года вучыцца ў магістратуры БДУ па спецыяльнасці “Журналістыка”. Навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук дацэнт Саянкова-Мяльніцкая Людміла Пятроўна.

Прафесійная дзейнасць: Працавала ў газетах “Знамя юности” і “Беларус-МТЗ обозрение”, супрацоўнічала з газетай “Літаратура і мастацтва” і часопісам “Большой”, была валанцёрам прэс-цэнтра фестываляў ТЭАРТ і “Лістапад”.

Навуковыя інтарэсы: арт-журналістыка, інтэрпрэтацыя мастацкага твора.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Асновы літаратурна-мастацкай творчасці”

“Менеджмент і маркетынг у сучаснай культуры”

“Беларуская літаратура” (30 гг. ХХ ст. – канец ХХ ст.)

Узнагароды: II кваліфікацыйная катэгорыя на ХХV Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў (2018 г.) за даследаванне “Беларуская арт-журналістыка: тэматычны кантэнт, жанравыя асаблівасці, класіфікацыя”

Агульная колькасць навуковых публікацый: 10

Спіс асноўных публікацый:

 

Публікацыі ў часопісах, уключаных у пералік навуковых выданняў ВАК Беларусі:

 1. Точицкая Н. А. Арт-журналистика как понятие и вид творческой деятельности // Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика. 2019. 2. С. 57-63.

Артыкулы, тэзісы, матэрыялы канферэнцый:

 1. Точицкая, Н.А. Социально-политический дискурс современной белорусской арт-журналистики / Н.А. Точицкая // Медиачтения СКФУ: Материалы Третьей Международной научно-практической конференции (Ставрополь, 23–25 мая 2019 г.) / отв. ред. О.И. Лепилкина, А.М. Горбачев, Н.Н. Борисенко, Д.А. Шевцова. – Ставрополь : Сервисшкола, 2019. – С. 205-207.
 1. Тачыцкая, Н. Феномен перфарматыўнасці ў арт-журналістыцы / Н. Тачыцкая // ХХІ республиканская нацчно-практическая конференция молодых ученых, Брест, 10 мая 2019 г. : сб. материалов : в 2 ч. / М-во образования Респ. Беларусь, Брест. Гос. Ун-т им. А.С. Пушкина ; под общ. ред. А.Е. Будько. – Брест : БрГУ, 2019. – Ч.2. – С. 135-136.
 1. Точицкая, Н. Блоговая арт-журналистика Беларуси (на примере портала Kinorama) // Мультимедийная журналистика: медиакоммуникации и медиаиндустрия [Электронный ресурс] : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1 марта 2019 г. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: О. М. Самусевич (отв. ред.) [и др.] ; под общ. ред. Н. А. Федотовой. – Минск : БГУ, 2019. – С. 156-158.
 1. Тачыцкая, Н. Кампазіцыйныя сродкі стварэння гульнявога эфекту ў тэкстах арт-журналістыкі // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. А. І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 112-115.
 1. Точицкая, Н.А. Литературно-художественная критика и арт-журналистика / Н.А. Точицкая // Журналистика в 2018 году: творчество, профессия, индустрия: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф. – М.: Фак. Журн. МГУ, 2019. – 728 с. – С. 149-150.
 1. Точицкая, Н.А. Авторские стратегии репрезентации фестиваля / Н.А. Точицкая // Медиа в современном мире. Молодые исследователи : материалы 18-й Международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов (6–7 марта 2019 года) / Под ред. А. С. Смоляровой; сост. А. Н. Марченко. — СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 2019. — С. 89-91.
 1. Точицкая, Н.А. Коммуникативные стратегии речевого воздействия в текстах современной арт-журналистики [Электронный ресурс] / Н.А. Точицкая // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2019» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: МАКС Пресс, 2019. — 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
 1. Тачыцкая, Н. Аўтарскія стратэгіі ў рэпрэзентацыі літаратурнага твора / Н. Тачыцкая// Медиакоммуникации в XXI веке: традиции и новации : сб. материалов Респ. науч-.-практ. интернет-конф. молодых исследователей, Гродно, 14 марта 2019 г. / ГрГУ им. Я. Купалы, факультет истории, коммуникации и туризма; редкол.: И.И. Минчук, А.А. Булгакова, И.А. Герасимчик. - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2019. – С. 140-144.
 1. Точицкая, Н. Литературно-художественная критика и арт-журналистика: сходства и различия в понятиях // Белорусская журналистика-2017 : материалы 74-й науч.-практ. конф. студентов и аспирантов / редкол. : С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – С. 49-52.

Кантакты:

nadezha.tochickaya@ gmail.com

Сержант Наталья Леонидовна

Контакты: nataliaserzhant@mail.ru

 

W7qD154x34kМаксімовіч Валерый Аляксандравіч, доктар філалагічных навук, прафесар кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі БДУ

Адукацыя:  філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская і руская мова і літаратура” (1989 г.). У 1989 – 1992 гг. з’яўляўся аспірантам кафедры беларускай літаратуры філалагічнага факультэта БДУ.

Прафесійная дзейнасць: Педагагічную працу распачынаў ў Зарэчанскай базавай школе Лагойскага раёна. Са снежня 1992 па верасень 2003 год працаваў на кафедры беларускай літаратуры БДУ. У 1996 годзе выконваў абавязкі намесніка дэкана філалагічнага факультэта згаданай установы. З кастрычніка 2003 па студзень 2006 года займаў пасаду прарэктара, першага прарэктара па выхаваўчай і арганізацыйнай рабоце Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Са студзеня 2006 па люты 2008 выконваў абавязкі дырэктара Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі. З лютага 2008 па студзень 2010 гг. выконваў абавязкі намесніка дырэктара Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, са студзеня 2010 па сакавік 2019 – намесніка дырэктара па навуковай рабоце Інстытута філасофіі НАН Беларусі. У дадзены момант з'яўляецца загадчыкам Цэнтра філасофіі літаратуры і эстэтыкі Інстытута філасофіі НАН Беларусі і па сумяшчальнітве выкладае на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі.

Тэма дысертацыі, год абароны: У 1993 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму “Паэзія “Узвышша: эстэтыка слова і асаблівасці паэтычнага майстэрства”. 

У 2002 годзе абаронена доктарская дысертацыя “Тэндэнцыі мадэрнізму ў эстэтычнай ідэнтыфікацыі беларускай літаратуры пачатку ХХ ст.”.

Дысцыпліны, якія выкладае: “Беларуская літаратура канца ХІХ – 20-х гг. ХХ стст.”

Узнагароды:

За высокія дасягненні ў працы на пасадзе першага прарэктара Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, актыўны ўдзел ў грамадскім жыцці раёна ўзнагароджаны Ганаровай граматай Адміністрацыі Першамайскага раёна (2005). Узнагароджаны таксама лістом з Падзякай ад Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2006), граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за якасную і своечасовую падрыхтоўку вучэбных выданняў для 11-гадовай агульнаадукацыйнай сярэдняй школы (2009), граматай Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь за значны ўклад у развіццё сацыякультурнай і навукова-адукацыйнай сферы сучаснага грамадства, шматгадовую плённую навуковую працу па аднаўленні, сістэматызацыі і папулярызацыі літаратурнай спадчыны беларускага народа, папулярызацыю беларускага мастацтва (2011), граматай Саюза пісьменнікаў Беларусі (2012), ганаровай граматай Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі (2019), дыпломам лаўрэата конкурса за кнігу “Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы ХIХ – пачатку ХХI стагоддзя ў постацях” (2012), ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь (2017.

Лаўрэат прэміі НАН Беларусі (2003), стыпендыят Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2007). Дэлегат I з’езда вучоных Беларусі, удзельнік ХIV Міжнароднага з’езда славістаў (Охрыд, 2008).

Манаграфіі: 

1. “Беларускі мадэрнізм: эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку ХХ стагоддзя” (Мн., 2001. – 228 с.).

 1. “Нацыянальны космас класікі: дыялог традыцый і наватарства ў творчасці Янкі Купалы і Якуба Коласа” (Мн., 2008. – 320 с.).
 2. “Шляхам спазнання існасці: літаратурны працэс другой паловы XIX– пачатку XXI ст. у постацях” (Мн., 2011. – 239 с.).
 3. “Нацыянальная мастацкая традыцыя ў кантэксце гуманітарнай бяспекі Беларусі” (Мн., 2019. – 267 с.)

Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

 1. Максимович В.А. Феномен «пограничности» в кросс-культурном диалоге национальных литератур // Интеллектуальный капитал и потенциал Республики Беларусь. - Минск: Белар. навука, 2015. – с. 288–303.
 2. Максімовіч В.А. Фарміраванне ідэалаў годнасці і свабоды асобы ў беларускай літаратурнай традыцыі // Логика достоинства и свободы личности / сост. И науч. Ред. Л.Ф.Евменов. – Минск: Белар. Навука, 2016. – С. 238 – 256.

 Дапаможнікі і вучэбныя дапаможнікі для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей вышэйшых навучальных устаноў:
7. “Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя” (Мн., 2000. – 351 с.)
8. “Беларуская літаратура першай трэці ХХ стагоддзя” (Мн., 2006. – 424 с.).

Артыкулы:

 1. Максимович В.А. Креативный потенциал личности в субстанциировании традиции и становлении национального эстетического канона // Философия и гуманитарные науки в информационном обществе / [Сетевой журнал]. – Выпуск 3 (13), июль-сентябрь 2016. – С.-Петербур.
 2. Максимович В.А. Личность как созидающий субъект культурной традиции // Интеллектуальная культура Беларуси: управление знаниями в контексте задач социально-экономической модернизации. – Минск, 2016. – С. 115-117.
 3. Максимович В.А. Коммуникация и творчество как формообразующие факторы духовной жизни общества // Вестник МГИРО. Научно-методический журнал. – 2016. – № 2 (25), февраль–март. – с. 25–29.

12.Максимович, В.А. Коммуникативно-личностные аспекты формирования национально-культурной идентичности / В.А.Максимович // Веснік БДУКМ. 2017. – № 2. – С. 14-20.

 1. Максимович, В.А. Творческая личность в конституировании социокультурной традиции (к вопросу становления белорусского национального эстетического канона) / В.А.Максимович // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Философские науки». – №1 (21). – М., 2017. – С. 62–73.
 2. Максімовіч, В.А. Праблема пошуку шляхоў духоўнага яднання ў паэме Янкі Купалы «Магіла льва» / В.А.Максімовіч // Гісторыя беларускай літаратуры : стан і перспектывы даследавання (да 135-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа) : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 15–16 лістапада 2017 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – С. 81-85.
 3. Максімовіч, В.А. Творчы патэнцыял асобы ў прасторы міжкультурнай камунікацыі / В.А.Максімовіч // Национальная философия в глобальном мире: материалы Первого белорусского философского конгресса (Республика Беларусь, г. Минск, 18-20 октября 2017 г.). Доклады / НАН Беларуси, Ин-т философии НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2018. – 766 с. / С. 522 – 525
 4. Максімовіч, В. Творчы патэнцыял асобы ў працэсе культурабудаўніцтва і міжкультурнай камунікацыі (Пленарны даклад) / В.А.Максімовіч // Картина мира через призму китайской и белорусской культур: сб. ст. науч.-практ. круглого стола, Минск, 15 дек. 2017 г. / редкол.: Н.В.Попок (гл. ред.) [др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – 224 с. / С. 17-20
 5. Максімовіч, В. Традыцыя і наватарства ў літаратурна-філасофскім дыскурсе Максіма Багдановіча і Паўла Фларэнскага // Максім Багдановіч: дыялог з часам (асоба пісьменніка і яго творчасць у сусветным дыскурсе ХХ – ХХІ стст.) : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 21 снеж. 2016 г. / Літ. муз. Максіма Багдановіча; уклад. М. М. Запартыка. – Мінск : РІВШ, 2017. – 132 с. / С. 53-58 [
 6. Максимович, В.А. Творчество Максима Горецкого в контексте экзистенциальной традиции / В.А.Максимович // Белая вежа. – 2018. – №2 (49). – С.4-13
 7. Максімовіч, В. Ідэя нацыянальнай кансалідацыі ў творчасці Янкі Купалы / В.Максімовіч // Полымя. – 2018. – № 7. – С.130-136
 8. Максимович, В.А. Творческий потенциал личности в контексте становления национальной художественной традиции / В.А. Максимович // Философские исследования: Сборник научных трудов. – Выпуск 5. – Минск: Бел. навука, 2018. – С. 115-130.
 9. Максімовіч, В. А. Тэма малой радзімы ў творчасці беларускіх паэтаў / В.Максімовіч // Филологическая наука в школе: современное состояние и перспективы развития: тезисы докладов науч.-практ. конф. (28 марта 2018 г., Минск, Беларусь) [Электронный ресурс] / под ред. Т. И. Мороз. – Минск : МГИРО, 2018. – 161 с. – 1 электронный опт. диск (CD-ROM). – Системные требования : IBM-совместимый компьютер ; Microsoft Windows XP/Vista/7/8 ; Adobe Reader ; CD-дисковод.; мышь. – С.78-82.
 10. Максімовіч, В. А. Існае слова паэта (да 85-годдзя Л.Ф.Яўменава // Леонид Федорович Евменов: к 85-летию со дня рождения / Нац. акад. наук Беларуси, Инс-т философии; сост.: Т.И.Адуло [и др.]; науч. ред. Т.И.Адуло. – Минск: Бел. навука, 2018. – С. 94-101.
 11. Максімовіч, В. А. Максім Гарэцкі і экзістэнцыялізм / В.Максімовіч // Полымя. – 2018. – №10. – С. 141-149.
 12. Максимович, В.А. Национальная художественная традиция в формировании духовно-нравственных компетенций педагогов / В.А. Максимович // Вестник МГИРО: Научно-методический журнал. – 2018. – №4 (36). – С. 13-20.
 13. Максимович, В.А. Творчество Василя Быкова: экзистенциальный дискурс/ В.А. Максимович // Studia Rossica Gedanensia. – 2018. – №5. – С. 135 – 146. (Публикация не представлялась в отчете за 2018 год) [1,0 д.а.].
 14. Максімовіч, В.А. Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага праз прызму экзістэнцыйнай свядомасці / В.А.Максімовіч // Роднае слова. – 2019. – № 2. – С. 11-14.
 15. Максімовіч, В.А. Раннія апавяданні Кузьмы Чорнага праз прызму экзістэнцыйнай свядомасці / В.А.Максімовіч // Роднае слова. – 2019. – № 3. – С. 14-20.
 16. Максімовіч, В.А. Класічная літаратура ў фарміраванні і развіцці культурнай традыцыі / В.А. Максімовіч // Вестник МГИРО.2019. № 2 (38).  С. 76-78.
 17. Максімовіч, В.А. Экзістэнцыяльны аспект вывучэння творчасці Кузьмы Чорнага / В.А. Максімовіч // Приложение к научно-методическому журналу "Вестник МГИРО".2019.  – С.72-73.
 18. Максимович, В.А. Механизмы и мотивации художественного творчества в аспекте субъективно-творческой сублимации / В.А. Максимович // Вестник МГИРО.2019. № 3 (39).  С. 11-16.

 

Кантакты: valery.maximovich@gmail.com

Развадовская Наталья Анатольевна

1.     Общие сведения:

Основное место работы

БГПУ имени Максима Танка

Должность

Доцент кафедры белорусской и зарубежной литературы

Стаж научно-педагогической работы

18 лет

Ученая степень

Кандидат филологических наук

Ученое звание

доцент

2.     Сведения об образовании (учебное заведение, год окончания, специальность, последипломное образование):

Высшее, БГПУ имени Максима Танка, 1996, «русский язык и литература»

Аспирантура БГПУ имени Максима Танка, 1999

3.     Дополнительная информация (получение почетного звания, государственных наград, год получения):

Почетная грамота БГПУ имени Максима Танка,2016,

Почетная грамота БГПУ имени Максима Танка,2017.

4.     Профессиональная деятельность: научная фантастика, фентези, фантастическая литература, литературная сказка, мифология, современная американская литература.

5.     Тема диссертации «Творчество Роберта Эрвина Говарда и американская литературная сказка» (08.06.2005 г.)

6.     Преподаваемые дисциплины: «История зарубежной литературы ( литература Средних веков и Возрождения, литература XVII–XVIII веков, литература XIX века, литература рубежа XIX–XX веов, литература XX века), «История русской литературы и литературной критики (древнерусская литература, литература XVIII века, литература второй половины XIX века).

7. Список публикаций:

Название

Вид работы

Выходные данные

Объем

(в стр.)

Соавторы

1.

Героическая сказка Роберта Говарда

Материалы

Русский язык и литература: вопросы теории и методики преподавания: Материалы науч.-практ. конф., Минск, 18 апр. 1996 г. — Минск, 1996.—

С. 77–78.

2

 

2.

Русская народная волшебная сказка и героическая фэнтази Роберта Эрвина Говарда (из опыта сопоставления)

Статья

Методология изучения литературы и основы анализа художественного текста // Учеб.-метод. пособие для студентов. — Минск, 1998. — С. 86–89.

4

 

3.

Фэнтази и научная фантастика

Статья

Актуальные вопросы русского языка и литературы: теория, методика преподавания // Материалы 2-ой науч.-практ. конф., Минск, 28 апр. 1999 г. — Минск, 1999. —

С. 58–61.

4

 

4.

Творчество Роберта Эрвина Говарда в контексте американской литературной сказки

Статья

Американские исследования: Ежег., 2001 / Под ред. Ю.В. Стулова. — Минск: ЕГУ, 2001. —

С. 135–146.

11

 

5.

Жизнь и творчество Роберта Эрвина Говарда

Статья

Всемирная литература. — 2001. — № 11. —

С. 152–157.

6

 

6.

Эволюция художественно-философских взглядов

в творчестве Р. Э. Говарда

Статья

Диалектика литературы и творческая эволюция писателя // Сб. науч. тр. — Минск, 2002. — С. 96–100.

5

 

7.

Мифологические сюжеты в творчестве Роберта Эрвина Говарда

Статья

Весцi Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. —2003. — № 3 (37). — С. 103–106.

4

 

8.

Мифологические персонажи и предметы в творчестве Р. Говарда

Статья

Культура речи в условиях билингвизма: состояние, перспективы, инновационные технологии // Материалы Междунар. науч. конф., Минск, 25–26 февр. 2004 г. — Минск, 2004. —

С. 161–163.

3

 

9.

Образы мифологических богов и сверхъестествен-ных существ в творчестве Роберта Э. Говарда

Статья

Весцi Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. —2004. — № 2 (40). — С. 103–106.

4

 

10.

Мифологические мотивы и явления в произведениях Р. Говарда

Статья

Весцi Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. —2005.— № 1 (43). — С. 100-103.

4

 

11.

Творчество Роберта Говарда и американская литературная сказка

Автореферат

 

20

 

12.

К вопросу о переосмысле-нии мифологии в литературе ХХ века (на примере творчества Р. Говарда)

Статья

Американистика как предмет научного познания // Материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 12-14 мая 2004 г. — Минск, 2006. —

С.80-86.

7

 

13.

Творчество Роберта Эрвина Говарда и американская литературная сказка

Монография

Монография / Под ред. В.И. Самусенко. — Минск: БГПУ-ИСЗ, 2007. — 80 с.

78

 

14.

Отечественная и мировая литература (Часть 1. От Античности до XVIII в.)

Пособие

Отечественная и мировая литература: пособие. В 2.ч. Ч.1. От Античности до XVIII в./авт-сост Т.Е. Комаровская [и др.]; под общ. Ред. Н.Л. Сержант. — Минск: БГПУ, 2007. —85 с.

85

8

 

15.

Образ Агасфера в рассказе Джеймса Балларда «Похищенный Леонардо»

Статья

Взаимодействие и взаимопроникновение языков и культур: состояние и перспективы: материалы Междунар. науч. конф., г. Минск, 20-21 марта 2008 г. В 2 ч. Ч. 2/Бел. Гос. Пед. Ун-т им. М. Танка; редкол. Т.В. Балуш (отв. Ред.), В.Д. Старичёнок, И.П. Кудреватых. — Минск: БГПУ, 2008. — 277 с.

3

 

16.

Образ Агасфера (Вечного Жида) в литературе

Статья

Актуальные проблемы анализа художественного текста. Материалы третьей межвуз. науч.-прак. конф./ Под ред. В.И. Самусенко. — Минск – Рига: Лайма – Геликон – Золотой век, 2008. — 69 с.

5

 

17

Сатира в повести Гарри Гаррисона «Фантастическая сага»

Статья

Замысел и воплощение: Формы и способы реализации авторских идей в художественном произведении. Сборник научных трудов/Под ред. В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2009,-56 с.

9

 

18.

Сказочная морфология повести Андре Нортон «Янтарь Хейла»

Статья

Язык произведений литературы и кино: Материалы научно-практической конференции 27-28 марта 2009 г./Под. Ред.В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2009.-52 с.

9

 

19.

Пушкинские реминисценции в поэзии В.С. Высоцкого

Статья

Пушкин и мировая культура: материалы 3 Междунар. Науч. Конф., г. Минск, 21-22 апр. 2009 г.В 2 ч. Ч. 2/белорус. Гос. Пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: В.Д. Стариченок и [др.].- Минск: РИВШ, 2009. -180 с.

4

 

20.

Трансформация религиозно-мифологического сюжета о рождении Христа В.М. Дорошевичем как средство выражения социально-политических взглядов

Статья

Научные труды кафедры русской и зарубежной литературы БГПУ.- Минск: РИВШ, 2010.-152.

6

 

21.

Зарубежная литература 19 века

Учебно-методическое пособие

Зарубежная литература 19 века:учеб.-метод. пособие/Н.А. Развадовская. – Минск: БГПУ, 2010. – 300 с.

300

 

22.

Архетип в творчестве Роберта Эрвина Говарда.

Статья

Весцi Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. —2010.— № 3 (65). — С. 87-89.

3

 

23.

Жанрово-тематическое своеобразие поэзии В. Высоцкого

Статья

Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ-ХIХ вв. К 70-летию кафедры русской лит-ры: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч.2/под ред. Проф. С.Я.Гончаровой-Грабовской. – Минск: РИВШ, 210. –С. 102-106

5

 

24.

«Вечные вопросы» в произведениях Роберта Говарда

Статья

Научные труды кафедры русской и зарубежной литературы БГПУ.- Минск: РИВШ, 2011.-116 с.

7

 

25.

«Конаниана» Р. Говарда как отражение мировоззрения писателя и его «alter ego»

Статья

Сборник научных трудов/Под ред. В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2011,-56 с.

12

 

26.

Миф и его трансформация в рассказе Р. Говарда «Люди Черного Круга»

Статья

Сборник научных трудов/Под ред. В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2011,-56 с.

8

 

27.

«Евгений Онегин» в школе: проблемы восприятия и преподавания

Статья

Пушкин и мировая литература: материалы IV Междунар. Науч. Конф., г. Минск, 17-18 апр. 2012г./Белор. Гос. Пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: В.Д. Стариченок (и др). –Минск: РИВШ, 2012. – 236 с.

4

 

28.

Фэнтези А. Сапковского: синтез мировой и национальной культур

Статья

Универсальное и национальное в культуре: сб. науч. Ст./ Белорус. Гос. Ун-т; редкол.: Э.А. Усовская (отв. Ред.) [др.].– Минск,: Изд. Центр БГУ, 2012. -447 с.

.

10

 

29.

Миф и сказка в фэнтези А. Сапковского (романы «Ведьмак» и «Меч предназначения»).

Статья

Сборник научных трудов/Под ред. В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2012,-72 с.

5

 

30.

История в фэнтези А. Сапковского (роман «Башня шута»)

Статья

Сборник научных трудов/Под ред. В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2013,-81 с.

5

 

31.

Гуманистическая проблематика малой прозы Гарри Гаррисона

Статья

Сборник научных трудов/Под ред. В.И. Самусенко.-Минск-Рига: «Лайма»-«Геликон»-«Золотой век», 2013,-81 с.

6

 

32.

История зарубежной литературы (эпоха Средних веков и Возрождения): комплекс тестовых занятий: практикум

Практикум

История зарубежной литературы (эпоха Средних веков и Возрождения): комплекс тестовых занятий: практикум / Н.А. Развадовская. – Минск: БГПУ, 2014. – 84 с.

84 с.

 

33.

Образ Пушкина в поэзии бардов и поэтов-песенников (Б. Окуджавы, А. Городницкого, А. Дементьева, Н. Доризо)

Статья

Пушкин и мировая литература: материалы V Междунар. науч. конф., г. Минск, 7-8 окт. 2014 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка; редкол.: Т.Е. Комаровская (отв. ред.), О.Р. Хомякова, Т.В. Данилович. – Минск: БГПУ, 2014. С. 105-109.

5 с.

 

34.

Фэнтези А. Сапковского: переплетение мифа и сказки

Статья

Весцi Беларус. дзярж. пед. ун-та імя М. Танка. Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. —2015.— № 2 (84). — С. 68-72.

5 с.

 

35

Русская литература: от древности до «золотого» века: хрестоматия/сост. Н.А. Развадовская.

Хрестоматия

Русская литература: от древности до «золотого» века: хрестоматия/сост. Н.А. Развадовская. –Минск: БГПУ, 2015. – 300 с.

   

36

Историческое фэнтези А. Сапковского

Статья

Славанскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і 85-годдзя Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы XII Міжнар. Навук. Канф., Мінск, 22-24 кастр., 2015 г.: у 2 ч. Ч. 1/ пад. Рэд. Г.М. Бутырчык. – Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2015. – С. 404-410.

   

37.

Мультимедийные технологии как средство преодоления трудностей в обучении иностранных студентов

Статья

Х Танкаўскія чытаннш (да Года культуры ў Беларусі): зб. навук. артыкулаў / Беларус.дзярж. пед. ун-т імя М. Танка, рэдкал.: В. Старычонак, І.М. Гоўзіч, Н.В. Заяц; адк. рэд. В.Д. Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2016. – 424 с. (С. 281-285)

5 с.

 

38.

История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: комплекс тестовых заданий: практикум

Практикум

История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: комплекс тестовых заданий: практикум / Е.В. Гранкина, Н.А. Развадовская. – Минск: БГПУ, 2016. – 148 с.

148 с.

В соавторстве

39.

Традиции «вальтер-скоттовского» романа в повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка»

Статья

Пушкин и мировая культура: сб. науч. ст. / редкол.: Т.Е. Комаровская (отв. ред.), Т.В. Данилович, О.Р. Хомякова. – Минск: БГПУ, 2017. – 256 с. (С. 99-103)

5 с.

 

40.

Тестовые контрольные работы и учебно-исследовательские задания по курсу «История зарубежной литературы XIX века»

Учебное электронное издание локального распространения

Тестовые контрольные работы и учебно-исследовательские задания по курсу «История зарубежной литературы XIX века»:практикум /Т.Е. Комаровская, Н.А. Развадовская. – Минск: БГПУ, 2017

3,08 Мб

В соавторстве

41.

История зарубежной литературы (История зарубежной литературы XIX века): комплекс тестовых заданий: практикум

Практикум

История зарубежной литературы (История зарубежной литературы XIX века): комплекс тестовых заданий: практикум / Н. А. Развадовская. – Минск : БГПУ, 2-18. – 148 с.

148 с.

 

42.

Легенды и сказки Востока в творчестве В. М. Дорошевича

Статья

Пушкин и мировая культура : сборник научных статей / Белор. Гос. Пед. Ун-т им. М. Танка редкол. : А. И. Гаранина [и др.]. –Минск : БГПУ, 2019. – С. 109 – 113.

2 с.

 

43.

Духовная лирика иеромонаха Романа: традиция и новаторство

 

Адзінаццатыя Танкаўскія чытанні : зб. Навуковых артыкулаў / Беларус. Дзярж. Пед. Ун-т імя М. Танка; рэдкал. В.Д. Старычонак [і інш.] ; адк. Рэд. В. Д. Старычонак. – Мінск : БДПУ, 2018. – С. 176-179.

4 с.

 

Контакты: raznat2003@ yandex.by

Лысова Наталья Богдановна, доцент кафедры, кандидат филологических наук, доцент.

Вверх