Адукацыя:

1992-1997 гг. ‒ навучанне  ў БДУ па спецыяльнасці  «Белоруская мова і літаратура»

1998-2000 гг. – навучанне ў МДІУН па спецыяльнасці «Англійская мова»

2018 г. – навучанне ў  МДУ ім. Ламаносава па  спецыяльнасці «Выкладчык рускай мовы як замежнай»

2018 г.  –  стажыроўка ў Іспаніі  (Універсітэт Кадзіса).Сфера навуковых інтарэсаў:  літаратуразнаўства, , нараталогія, культуралогія, міжкультурная камунікацыя, методыка выкладання роднай і замежных моваў.  

Тэма дысертацыі, год абароны:

2012г. – абарона  кандыдацкай дысертацыі  па спецыяльнасці 10.01.01. – беларуская літаратура. «Раман Максіма Гарэцкага “Віленскія камунары” ў кантэксце беларускай прозы 1920-1930-х гадоў: жанравае наватарства», 2012 г., філалагічны факультэт БДУ , г. Мінск, навук. кір.– кандыдат філал. навук, прафесар Д.Я. Бугаёў, навуковы кансультант– доктар філал. навук, прафесар Л.Д. Сінькова.

2017г. – прысвоена вучонае званне дацэнта.


Дысцыпліны, якія выкладае: беларуская літаратура


Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 60 публікацый 

Спіс асноўных публікацый:

2013

 1. Губская, В.М. Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары»: інтэрпрэтацыя праз прызму ХХІ стагоддзя / В. М. Губская // Актуальныя праблемы сучаснай філалогіі і выкладання філалагічных дысцыплін. Зборнік навук. арт. міжнар. навук.-практ. канферэнцыі. Магілëў: МГУ, 2013. С. 299-302.
 2. Губская, О.Н. Жизнь, воплощенная в слове/ О.Н. Губская // Нëман. – 2013. – № 2. –  C. 144-158.
 3. Губская, В.М. Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» – новае адраджэнне/ В. М. Губская // Bialorutenistyka Bialostocka. – 2013. –Т.5. – С. 203-219.

2014

 1. Губская, В.М. Браты Гарэцкія: дзейнасць на шляху да адраджэння Беларусі/ В. М. Губская // Республиканская научно-практическая конференция «Трансформационные процессы в белорусском обществе в Новейшее время». Барановичи: РИО БарГУ., 2014. – С. 46-50.
 2. Губская, В.М. Шлях беларуса ад ecce homo да homo soveticus (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага, В. Быкава і С. Алексіевіч)/ Губская, В.М. // Максім і Гаўрыла Гарэцкія : ХХІІ Гарэцкія чытанні: матэрыялы чытанняў. Мінск: ТАА “СМЭЛТАК”, 2014. –  C. 65-70.
 3. Губская, В.М. Творчасць Янккі Купалы праз прызму творчасці М. Гарэцкага / Губская, В.М. // ХІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні “Праблемы рэцэпцыі і інтэрпрэтацы спадчыны Янкі Купалы”. Мінск: Дзярж. літ. музей Янкі Купалы, 2014. – С. 43-49.
 4. Губская, В.М. Адлюстраванне Першай сусветнай вайны ў творчасці Максіма Гарэцкага / Губская, В.М. // Матэрыялы міжнар. навук. канферэнцыі “Першая сусветная вайна ў мастацкай памяці і адлюстраванні”. Мінск: Права і эканоміка, 2014. –  С. 139-143.

2015

 1. Губская, В.М. Актуалізацыя архетыпа трыкстара ў рамане М. Гарэцкага “Віленскія камунары” / Губская, В.М. // Миф-фольклор-литература: эстетическая проекция мира. Монография. Вроцлав: Русско-польский институт, 2015. –  С. 183-200.
 2. Губская, В.М. Жанравая прырода твора М. Гарэцкага “Віленскія камунары” / Губская, В.М. // Скарынаўскія традыцыі: гістрыя і сучаснасць: зборн. навук. арт: у 2-х ч. Ч.2. Гомель: М-ва адукацыі РБ, Гом. Дзярж. Ун-т ім. Ф. Скарыны, 2015. –  С. 155-161.
 3. Губская, В.М. Спадчына Гарэцкіх чытанняў: спроба сістэматызацыі даследаванага / Губская, В.М. // Bialorutenistyka Bialostocka. Том 7. Беласток, 2015. –  С. 407-419.

2016

 1. Губская, В.М. Сеціўная літаратурная крытыка: ці варта крытыкам дамаўляцца з “амаль-крытыкамі” / Губская, В.М. // Литературно-художественная критика в интернете: сборник научных статей. Минск: БГУ, 2015.— С. 44-51.
 2. Губская, В.М. Асэнсаванне творчай спадчыны М. Гарэцкага ў навуковай дзейнасці М. Мушынскага / Губская, В.М. //.  Роднае слова. — 2016— № 1 (337). — С. 20-25.
 3. Губская, В.М. Тэксты Максіма Гарэцкага на старонках “Нашай нівы” праз прызму ўспрыняцця журналістыкі / Губская, В.М. // Полымя. —2016 —№ 11.  С. 119-126. 
 4. Губская, В.М. “Гжацкая восень” Максіма Гарэцкага / Губская, В.М. // Максім і Гаўрыла Гарэцкія : ХХІV Гарэцкія чытанні: матэрыялы чытанняў. Мінск: Беларуская навука, 2016. –  C. 96-103.
 5. Губская, В.М. Нашаніўская дзейнасць Максіма Гарэцкага: ад карэспандэнта да пісьменніка / Губская, В.М. // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет “Наша доля” і “Наша ніва”): матэр. Рэсп навук.-практ. канф. Мінск: Выд. Цэнтр БДУ, 2016. ‒ С. 32-36.
 6. Губская, В.М. Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў / Л. Д. Сінькова, І. Ч. Часнок, А. У. Давыдава, В. М. Губская і інш. Мінск: БДУ, 2016. – 106/8с.
 7. Губская, В.М. Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы рамана “Віленская камунары” М. Гарэцкага / В.М. Губская. . Мінск: РІВШ, 2016. –  108 с.
 8. Губская, В.М. Мировая литература / О. Н. Губская, И. И. Шматкова. Минск: РИВШ, 2016. –  244/93с.              

2017

 1. Губская, В. М. Містыфікацыі паводле твораў Максіма Гарэцкага: развагі і думкі/ В.М. Губская//Маскім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: матэрыялы ХХV Гарэцкіх чытанняў. – Мн.: РІВШ, 2017. – С. 72-78.
 2. Губская, О.Н. Рецепция литературного наследия М. Горецкого в контексте современной культуры/ О.Н.  Губская //  МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188). – С. 74-80.
 3.  Губская, В.М. Раман А. Глобуса “Дом”: спроба интэрпрэтацыі / В.М. Губская // III Международной научно-практической конференции «Языковая личность и эффективная коммуникация в современном поликультурном мире» (Минск, Беларусь, Белорусский государственный университет, факультет социокультурных коммуникаций, 26–27 октября 2017 г.). – с. 41-47.
 4. Губская, О.Н.  Осмысление феномена человек: от ecce homo от homo soveticus (на примере произведений Максима Горецкого, Василя Быкова и Светланы Алексиевич)/ О.Н. Губская // Вторая международная научная конференция «Социальные, политические и культурные процессы на территории центральной и Восточной Европы в исторической перспективе». – Пинск,  ПГУ, 2017. – С. 18-22.
 5. Губская, В.М. Рэцэнзія на манаграфію З. Траццяк Паэтыка амерыканскай і беларускай прозы пра Першую сусветную вайну (на прыкладзе твораў Э. Хемінгуэя і М. Гарэцкага) / Журнал Белорусского государственного университета. Серия 4. – С.84-87.
 6. Губская, В.М. Топас "дому" ў аднайменным рамане Адама Глобуса/ В.М. Губская // BialorutenistykaBialostocka. Том 9. Белосток, 2017 - C. 257-266.
 7. Губская, О.Н. Русская революция в произведениях классика белорусской литературы Максима Горецкого/ О.Н. Губская//Великая Русская Революция в контексте геополитики и политической персоналистики.  Материалы  международной  научно-практической конференции в рамках X научно-образовательного форума. Под редакцией В.В. Бобылева. - М., Издательство «Перо», 2017.- С. 178-183.
 8. Губская, В.М. Мае героі-людзі, якія заўсёды канфліктавалі з грамадствам / В. М. Губская // Маладосць, 2017. -№ 6, с. 98-100.
 9. Губская В.М. Г.І. Гарэцкі / Янка Купала: энцыклапедыя.Т.1.- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – С. 230-232.
 10. Губская В.М. М.І. Гарэцкі / Янка Купала: энцыклапедыя.Т.1.- Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – С. 232-234.

2018

 1. Губская, О.Н. Асаблівасці ўспрыняцця літаратурных твораў Максіма Гарэцкага кітайскім чытачом/ О.Н. Губская // Картина мира через призму  китайской и белорусской культур. – Минск: БГУ, 2018. – с. 20-25.
 2. Губская В.М. “Дайце нам нашу мясцінку пад небам”: да 125-годдзя М. Гарэцкага // В.М. Губская/ Народная асвета. 2018/ 2. Мінск: Беларускі дом друку. –С. 81-84.
 3. Губская О.Н. К вопросу о специфике языкового сознания китайцев /О.Н. Губская // Русский язык в системе международного образования. Иркутск, 2018. – с. 71-74.
 4. Губская В.М. Ранняя проза Максіма Гарэцкага: ад рэальнага факта да мастацкага вобраза / В.М. Губская // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца 125-годдзю з дня нараджэння Максіма Гарэцкага) : матэрыялы ХХVІ Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 19 красав. 2018 г. / Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даследав. бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адк. рэд.). – Мінск : РІВШ, 2018. – С. 69-73.

2019                                   

 1. Губская, В. М. Беларуская мова для эканамістаў: дапам. / В. М. Губская, І. І. Шматкова. – Мінск: БДЭУ, 2019. – 135 с.            

 Кантакты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх