Чарнякевіч Аксана Пятроўна, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі кандыдат філалагічных навук, дацэнт па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”

bez.jpg

ВНУ, якую скончыла, спецыяльнасць: філалагічны факультэт БДУ, 2003 г., беларуская філалогія.

Якія курсы чытае: “Беларуская літаратура ХІХ ст.”, “Сучасны беларускі літаратурны працэс”, “Беларуская літаратура 1970-2010-х гг.”, “Выпуск вучэбнай газеты”

Сферы навукі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ ст., параўнальнае літаратуразнаўства

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка. “Ідэйна-мастацкая пераемнасць у беларускім літаратурным працэсе канца ХХ ст.”, 2006 г., Мінск, БДУ, доктар філалагічных навук, прафесар Л.Д. Сінькова.
У 2007 годзе стажыравалася ў Сілезскім універсітэце (Польшча) ў якасці выкладчыка польскай мовы як замежнай. У 2007 – 2009 гг. – член рэдакцыйнай калегіі часопіса “Фокус” (Нацыянальны інстытут адукацыі), укладальнік альманаха “Літота”. У 2007 – 2012 гг. – намеснік галоўнага рэдактара навукова-метадычнага зборніка “Беларускае літаратуразнаўства” (філалагічны факультэт БДУ). У 2008-2012 – супрацоўніцтва з факультэтам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі БДУ. У 2011 – 2013 гг. – супрацоўніцтва з Мінскім абласным інстытутам развіцця адукацыі. У 2011 – 2012 г. вяла літаратурна-крытычную рубрыку “Экслібрыс “Звязды”. У 2014 годзе – супрацоўніцтва з Ольдэнбургскім універсітэтам (Германія).

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 50

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі
1. Разам і паасобку: Таварыства “Тутэйшыя”: Гісторыя, асобы, жанры. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2003. – 163 с.
2. Маладзёжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Бум-Бам-Літ // Роднае слова. – 2005. – №12. – С. 82–83.
3. Маладзёжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Таварыства Вольных Літаратараў // Роднае слова. – 2005. – №4. – С. 96–98.
4. Маладзёжны літаратурны рух у Беларусі напрыканцы ХХ ст.: Таварыства “Тутэйшыя” // Роднае слова. – 2005. – №2. – С. 91–93.
5. Формы беларускага літаратурнага руху ХХ стагоддзя: пытанне тэрміналогіі // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 76–80.
6. Бум-Бам-Літ: маніфесты, праекты, эстэтычныя кірункі // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. альманах / рэдкал. Л.Д. Сінькова [і інш.] – Мінск: РІВШ, 2006. – Вып. 2. – С. 88–100.
7. 100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру. – Мінск: Лімарыус, 2012. – С. 224.
8. Беларуская літаратура ХІХ ст.: курс лекцый [электроннае выданне]. – Мінск: БДУ, 2012 - 100 с.
9. Пазалітаратурныя фактары фарміравання героя сучаснай прозы і аўтарскіх стратэгій беларускіх пісьменнікаў // "Жыццём і словам прысягаючы..." Да 90-годдзя заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара М.Я. Цікоцкага. Зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2012. – 607 с. – С. 64-69
10. Уплыў СМІ і інтэрнэта на развіццё беларускай літаратуры // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2010 – №2. – С.76-79.
11. Эвалюцыя гістарычнай прозы ў беларускай літаратуры: ад рамантычных твораў да альтэрнатыўнай гісторыі // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, да 85-годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі (Гомель, 7-8 кастрычніка 2010 г) / [рэдкалегія : І.Ф. Штэйнер]. – Гомель, 2010. – 370 с. – С. 281-287.
12. Містыфікацыі ў сучаснай беларускай літаратуры // Чтение: рецепция и интерпретация : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т.Е. Автухович. – Гродно: ГрГУ, 2011. – 447 с. – С. 353 – 360.
13. Сучасныя беларускія літаратурныя дыскусіі пра літаратуру ХІХ ст. у посткаланіяльным аспекце // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / рэдкал. Л.Д. Сінькова [і інш.] – Мінск: Паркус плюс, 2011. – Вып. 9. – 125 с. – С. 18-21.
14. Беларуская літаратура мяжы ХХ-ХХІ ст.: вычарпаныя тэмы і лакуны // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: мат-лы Х Міжнар. навук. канф., Мінск, 6-8 кастр. 2011 г. / пад агуль. рэд. І.А. Чароты. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – 398 с. – С. 59-66.
15. Праблема пераемнасці ў сучаснай беларускай літаратуры // Studia białorutenistyczne / red. R. Radzik, M. Sajewicz. – 2008. –№2. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – Str. 221–230.
16. Трансляцыя традыцыі ў беларускім літаратурным працэсе // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / рэдкал. Л.Д. Сінькова [і інш.] – Мінск: Паркус плюс, 2008. – Вып. 6. – 158 с. – С. 101–106.
17. Нацыянальная традыцыя і канструяванне іміджу пісьменніка // Слова ў кантэксце часу : да 80-годдзя доктара філалагічных навук, прафесара А.І. Наркевіча: зб. навук. Прац , пад агуль. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – 472 с. – С.81-88.
18. Выкладанне гарадской прозы ХХ-ХХІ стст. ва ўніверсітэце: стратэгія і тактыка // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / рэдкал. Л.Д. Сінькова [і інш.] – Мінск: Паркус плюс, 2009. – Вып. 7. – 186 с. – С. 121–124.
19. Уплыў СМІ і інтэрнэта на развіццё беларускай літаратуры // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2010 – №2. – С.76-79.
20. Эвалюцыя гістарычнай прозы ў беларускай літаратуры: ад рамантычных твораў да альтэрнатыўнай гісторыі // Рэгіянальнае, нацыянальнае і агульначалавечае ў славянскіх літаратурах : матэрыялы Міжнародных навуковых чытанняў, да 85-годдзя з дня нараджэння Івана Навуменкі (Гомель, 7-8 кастрычніка 2010 г) / [рэдкалегія : І.Ф. Штэйнер]. – Гомель, 2010. – 370 с. – С. 281-287.
21. 100 слоў пра сучасную беларускую літаратуру. – Мінск: Лімарыус, 2012. – С. 224.
22. Містыфікацыі ў сучаснай беларускай літаратуры // Чтение: рецепция и интерпретация : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: Т.Е. Автухович. – Гродно : ГрГУ, 2011. – 447 с. – С. 353 – 360.
23. Сучасныя беларускія літаратурныя дыскусіі пра літаратуру ХІХ ст. у посткаланіяльным аспекце // Беларускае літаратуразнаўства: навук.-метад. зборнік / рэдкал. Л.Д. Сінькова [і інш.] – Мінск: Паркус плюс, 2011. – Вып. 9. – 125 с. – С. 18-21.
24. Беларуская літаратура мяжы ХХ-ХХІ ст.: вычарпаныя тэмы і лакуны // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: мат-лы Х Міжнар. навук. канф., Мінск, 6-8 кастр. 2011 г. / пад агуль. рэд. І.А. Чароты. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – 398 с. – С. 59-66.
25. Беларуская літаратура ХІХ ст.: курс лекцый [электроннае выданне]. – Мінск: БДУ, 2012 - 100 с.
26. Пазалітаратурныя фактары фарміравання героя сучаснай прозы і аўтарскіх стратэгій беларускіх пісьменнікаў // "Жыццём і словам прысягаючы..." Да 90-годдзя заслужанага работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, доктара філалагічных навук, прафесара М.Я. Цікоцкага. Зборнік навуковых прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2012. – 607 с. – С. 64-69.

Кантакты: тэл. +375-17-259-70-23 (кафедра)

Вверх