Доктар філалагічных навук, прафесар, прафесар кафедры міжнароднай журналістыкі


У 1973 г. скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1977 г. – аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР. З 1977 па 2000 гг. працавала ў гэтай навуковай установе. У 1989 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Станаўленне новага героя ў беларускай савецкай прозе 20-х гадоў ХХ стагоддзя» па спецыяльнасці 10.01.02 – літаратура народаў СССР (савецкага перыяду). Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік АН БССР Навуменка І. Я.

Навуковую дзейнасць спалучала з выкладчыцкай. З 1990 па 1999 гг. працавала на кафедры беларусазнаўства філалагічнага факультэта БДУ. У 1994–1999 гг. – дацэнт на кафедры сацыяльных навук у Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. З 1998 г. працуе на факультэце журналістыкі БДУ. У 1998–2003 гг. – дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі. У 2002 г. абараніла доктарскую дысертацыю па тэме «Паэтыка лірызму ў беларускай мастацкай прозе і публіцыстыцы» па спецыяльнасцях 10.01.10 – журналістыка і 10.01.01 – беларуская літаратура. Навуковы кансультант – доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі Лойка А. А.

З 2003 па 2018 гг. узначальвала кафедру замежнай журналістыкі і літаратуры.

Пастановай прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня 2018 г. № 20 (пратакол № 20) прысвоена вучонае званне прафесара па спецыяльнасці «Літаратуразнаўства». Атэстат прафесара 25 студзеня 2019 г. уручыў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у Палацы Незалежнасці.

Узнагароды:

Медаль «За доблестный труд» (1971)

Ганаровыя граматы БДУ (2001, 2011)

Ганаровая грамата выдавецтва «Беларускі Дом друку» (2001)

Ганаровыя граматы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2004, 2006, 2011)

Ганаровая грамата Беларускага саюза журналістаў (2009)

У 2014 г. узнагароджана нагрудным знакам Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік друку Беларусі».

У 2016 г.  – лаўрэат конкурсу «Жанчына года БДУ» ў намінацыі «Навукова-метадычная праца».

У 2017 г. – лаўрэат прэміі У. Пічэты ў намінацыі «Навука» за цыкл манаграфій і вучэбных дапаможнікаў па беларускай літаратуры і журналістыцы.

У 2018–2019 гг. была занесена на Дошку гонару БДУ.

У 2019 г. узнагароджана нагрудным знакам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік адукацыі».


Публікацыйная актыўнасць, навукаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

 

Спіс апублікаваных навуковых прац

Манаграфіі:

 1. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага / Т.М. Дасаева. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 85 с.
 2. Пошукі героя: 3 вопыту беларускай прозы 20-х гадоў / Т.М. Дасаева. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 125 с.
 3. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе / Т. М. Дасаева. – Мінск : БДУ, 2001. – 152 c.
 4. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: Тыпалогія малых жанраў / Т.М. Дасаева. – Мінск : БДУ, 2004. – 115 с.

 Вучэбныя дапаможнікі:

 1. Средства массовой информации США: творческие методы и приемы написания новостей / И.И. Саченко, Т.Н. Дасаева, Е.Ф. Конев. – Минск : БГУ. – 2008. – 124 с.
 2. Беларуская літаратура ў кантэксце часу: літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэб.-метад. дапаможнік / Т.М. Дасаева. – Мінск : БДУ, 2011. – 258 с.
 3. Теория и практика зарубежной журналистики: пособие для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная». В 3 ч. Ч. 1 / Е.Ф. Конев, И.И. Саченко, Т.Н. Дасаева. – Минск : БГУ, 2012. – 95 с.
 4. Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХΙ стагоддзя: вучэб. дапам. / Т.М. Дасаева. – Мінск : РІВШ, 2016. – 264 с.
 5. Теория и практика зарубежной журналистики : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. Основы зарубежной журналистики / Е.Ф. Конев, И.И. Саченко, Т.Н. Дасаева. – Минск : РИВШ, 2016. – 130 с.

Артыкулы ў навуковых зборніках:

 1. Цішка Гартны / Т.М. Дасаева // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 1: 1901–1920 гг. Нац. акад. навук Беларусі; Ін-т літ. імя Янкі Купалы; навук. рэд. І.Я. Навуменка, В.А. Каваленка. – Мінск : Бел. навука, 1999. – С. 358–380.
 2. Праблема лірычнага: функцыянаванне ў празаічных жанрах / Т.М. Дасаева // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У сямі тамах. ІІ том. – Мінск : БДУ, 2001. – С. 474–486.
 3. Алена Васілевіч / Т.М. Дасаева // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4: 1966–1985 гг. Нац. акад. навук Беларусі; Ін-т літ. імя Янкі Купалы; навук. рэд. У.В. Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Бел. навука, 2002. – С. 270–294.
 4. «Чуе на гук і на вобмацак роднае слова…» (Галіна Гарэцкая: лёс і творчасць) / Т.М. Дасаева // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90-годдзя М.Я. Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агульн. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 126–138.
 5. «Маральная змястоўнасць таленту…» (Янка Брыль) і Міхась Стральцоў / Т.М. Дасаева // СМИ и современная культура: к 90-летию заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, доктора филол. наук, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. научн. ст. / под общей ред. Л.П. Саенковой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 164–169.
 6. Беларусь – Казахстан: идеология евразийского партнерства / Т.Н. Дасаева, Б.Л. Залесский // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста : сб. статей / Под ред. О.Г. Слуки (гл. ред.) [и др.] – Минск : БГУ, 2012. – С. 38–48.
 7. Сонечная песня / Т. Дасаева // Чалавек з сонечнай усмешкай : кніга пра Алега Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (укл.) [і інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С. 169–174.

Артыкулы ў часопісах:

 1. Журналистика глобального сообщества / Т.Н. Дасаева, Б.Л. Залесский // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 61–64.
 2. Инновационные аспекты подготовки журналистов-международников. Новые учебные курсы Института журналистики БГУ / Т.Н. Дасаева, Б.Л. Залесский // Народная асвета. – 2011. – № 12. – С. 6–9.
 3. Международная экономическая журналистика Беларуси: трансформация понятия, направления практического воплощения / Т.Н. Дасаева, М.А. Вальковский // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 99–102.
 4. Захавальніца духоўных скарбаў роду Гарэцкіх / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 9–14.
 5. Якуб Колас і Максім Гарэцкі / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2013. – № 2. – С. 13–16.
 6. «Яднанне друкаваным словам…» (журналісцкая дзейнасць Максіма Гарэцкага) / Т.М. Дасаева // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 80–90.
 7. Лірычнае і эпічнае ў ранняй прозе Кузьмы Чорнага / Т. Дасаева // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 6. – С. 46–56.
 8. Лірычныя абразкі і публіцыстыка Змітрака Бядулі / Т. Дасаева // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – 10. – С. 45–50.
 9. «Зямля, дзе было наканавана нарадзіцца…» Случчына ў аўтабіяграфічнай прозе Алены Васілевіч / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2018. - № 10. – С. 13–16, № 11.– С. 10–13.
 10. Ён наталяў прагу духоўнасці: Да 90-годдзя з дня нараджэння Віктара Каваленкі / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2019. № 9. – С. 4–8.

Матэрыялы і тэзісы канферэнцый:

 1. 3 павагай да творчасці (Літаратурныя партрэты Алены Васілевіч) / Т. Дасаева // Журналистика. Искусство. Критика. Материалы научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Е.Л. Бондаревой. – Минск : БГУ, 2008. – С. 60–63.
 2. Асаблівасці працы журналіста-міжнародніка ў агенцтве тэлевізійных навін Першага канала / Т. Дасаева // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы. Матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 11–12 снежня 2008 г. / Рэд. кал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2008. – С. 197–199.
 3. Асвятленне ў беларускіх СМІ праграмы «Усходняе партнёрства» / Т. Дасаева // Журналістыка-2009: стан, праблемы, перспектывы. Матэрыялы 10-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3–4 сн. 2009, Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 11. – Мінск : БДУ, 2009. – С. 187–191.
 4. Рэаліі і перспектывы фарміравання Мытнага саюза ў адлюстраванні беларускіх друкаваных СМІ / Т. Дасаева // Журналістыка-2010 : Матэрыялы 12-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. 8–9 сн. 2010 г., Мінск. – Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) ( і інш.). – Вып. 12. – Мінск : БДУ, 2010. – С. 137–140.
 5. Лірызм у эстэтычнай сістэме Якуба Коласа – апавядальніка / Т. Дасаева // Куляшоўскія чытанні : Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. У дзвюх частках. Частка 1. 29–30 красавіка 2010 г., г. Магілёў. – Магілёў, 2010. – С. 244–250.
 6. Асвятленне каляровых рэвалюцый у арабскім свеце (на прыкладзе Лівіі) у расійскіх і беларускіх друкаваных СМІ / Т. Дасаева // Журналістыка-2011 : стан, праблемы, перспектывы: Матэрыялы 13-ай Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. прысвечанай 90-годдзю БДУ, 8–9 сн. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 13. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 148–152.
 7. З любоўю і павагай да чалавека (партрэт сучасніка на старонках газеты «Слуцкі край») / Т. Дасаева // Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы: Матэрыяла Рэсп. навук.-практ. семінара, 2–3 чэрв. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 188–193.
 8. Инновационные аспекты подготовки журналистов- международников в высшей школе / Т. Дасаева, Б. Залесский // Методика преподавания журналистских дисциплин. Международная научно-практическая конференция. Оренбург, 3–5 окт. 2011 г. : программа и тезисы докладов / сост. С. С. Распопова; Московский госуд. ун-т им. М.В. Ломоносова, фак. журналистики; Оренбургский пед. ун-т, филол. фак. – Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2011. – С. 36–37.
 9. Внедрение в учебный процесс образовательных стандартов нового поколения (на примере специальности 1-23 01 09 «Журналистика международная») / Т. Дасаева // Международная журналистика-2012: современное состояние и направления развития: Материалы Междунар. научн.-практ. конф., 17 февр. 2012 г., Минск / под общей ред. Т.Н. Дасаевой; – Минск : Изд. Центр БГУ, 2012. – С. 48–53.
 10. Из учебной аудитории – на трибуну конференции / Т. Дасаева // Рекламно-медийная поддержка белорусского экспорта: состояние, проблемы, перспективы: материалы кафедральной студенческой научно-практической конференции, 29 февр. 2012 г. – Минск : БГУ, 2012. – С. 7–10.
 11. Приоритетные направления деятельности кафедры зарубежной журналистики и литературы / Т. Дасаева // Международная журналистика-2013: глобализация информационного пространства : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр., 2013 г., Минск / под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 78–86.
 12. Международно-правовой аспект деятельности журналистов в зонах конфликтов / Т. Дасаева // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск : БДУ, 2014. – С. 223–227.
 13. Новыя парадыгмы міжнароднай журналістыкі абумоўленыя ўтварэннем Еўразійскага эканамічнага саюза / Т. Дасаева // Международная журналистика-2015: формирование информационного партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа: материалы ΙV Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 19 февр. 2015 г./ сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск; Изд. центр БГУ, 2015. – С. 91–95.
 14. Роля міжнародных навукова-практычных канферэнцый ва ўдасканаленні падрыхтоўкі журналістаў-міжнароднікаў / Т. Дасаева // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 203–207.
 15. Новыя парадыгмы міжнароднай журналістыкі абумоўленыя ўтварэннем Еўразійскага эканамічнага саюза / Т. Дасаева // Международная журналистика-2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 47–57.
 16. Цішка Гартны і «Наша ніва» / Т. Дасаева // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110-годдзя выхаду газет «Наша доля» і «Наша ніва») : матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. / пад агул. рэд. Д.М. Драздова. – Мінск, 2016. – С.42–45.
 17. Міжнародная дзейнасць Рэспублікі Беларусь у галіне культуры ў асвятленні спецыялізаванага выдання / Т. Дасаева // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10–11 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск, 2016. – С. 224–230.
 18. Мужнасць духу / Т. Дасаева // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 90-годдзя з дня нараджэння Г.М. Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Г.І. Гарэцкага : матэрыялы XXIV Гарэцкіх чытанняў. Мінск, 16 чэрв. 2016 г. / Дзярж. музей гіст. бел. літ., Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр дасл. бел. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адк. рэд.). – Мінск, 2016. – С. 110–120.
 19. Международная жизнь в корпоративных СМИ: жанровые особенности / Т. Дасаева // Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства : материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол. С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 30–32.
 20. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы (по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня» / Т. Дасаева // Международная журналистика-2017: идея интеграций и медиа: материалы VI Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 16 февр. 2017 г. / сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. доктора филол. наук Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2017. – С.83–89.
 21. Міжнародная праблематыка ў газеце «Звязда» / Т. Дасаева // Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию газеты «Советская Белоруссия»): материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол.: С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.] – Минск : Изд. центр БГУ, 2017 – С. 54–57.
 22. Миролюбивая внешняя политика Республики Беларусь в условиях усиливающейся экономической глобализации (по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня») / Т. Дасаева // Журналістыка-2017: стан, праблемы и перспектывы: матэрыялы 19-й Міжнар. навук-практ. канф., 16–17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 180–184.
 23. Творчая індывідуальнасць Максіма Багдановіча ў асэнсаванні Максіма Гарэцкага / Т. Дасаева // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца літаратурна-мастацкай і навуковай дзейнасці братоў Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 22 чэрв. 2017 г. / Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр. даслед. беларус. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 82–88.
 24. Формирование положительного имиджа межгосударственных интеграционных объединений / Т. Дасаева // Международная журналистика-2018: глобальные вызовы, рекомендательное партнёрство и медиа: Материалы VII Междунар. научн.-практ. конф., Минск, 15 февраля 2018 г. под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 79–84.
 25. Улада слова: да пытання пра мову як аснову творчасці / Т. Дасаева // Мультимедийная журналистика: Сб. научн. трудов междунар. научно-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред. В.П. Воробьёва. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 86–92.
 26. Новые направления сотрудничества региональных медиа Беларуси и Кыргыстана / Т. Дасаева // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 20-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15–16 ліст. 2018 г. / рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк.рэд.) і інш. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 285–288.
 27. Літаратурна-рэдактарская дзейнасць Змітрака Бядулі / Т. Дасаева // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 90-годдзю з дня нараджэння д-ра філал. навук праф. А.І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 259–262.

Член экспертнага савета № 7 па філалагічных навуках Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь

Член прафесарскага сходу БДУ

Член інфармацыйна-прапагандысцкай групы БДУ

Член Савета факультэта журналісткі БДУ

Кіраўнік навукова-даследчай кафедральнай тэмы па напрамку «Журналістыка міжнародная»

Член рэдкалегіі навуковага часопіса «Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика»

Член камітэта па прысуджэнні прэміі імя У. Пічэты ў намінацыі «Філалогія і журналістыка»

Член Саюза жанчын БДУ

Член грамадскага аб’яднання «Белая Русь»

Міжнародны член рэдакцыйнага савета навуковага часопіса «Вопросы теории и практики журналистики» Байкальскага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Іркуцк)

Кіраўнік студэнцкага літаратурнага творчага аб’яднання «Вуліца летуценнікаў»

Навуковы кіраўнік замежнага аспіранта (грамадзяніна Японіі)

Чытае наступныя курсы:

Асновы міжнароднай журналістыкі

Уводзіны ў спецыяльнасць

Гісторыя замежнай журналісткі

Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя

С/к «Літаратурна-мастацкая крытыка беларускіх пісьменнікаў»

Прымала ўдзел у распрацоўцы адукацыйнага стандарта трэцяга пакалення для спецыяльнасці 1–23 01 09 «Журналістыка міжнародная». 

Кантакты:
тэл. +375-17-259-70-07 (тэл. кафедры)


 

Вверх