Доктар філалагічных навук, прафесар, прафесар кафедры міжнароднай журналістыкі


У 1973 г. скончыла філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У 1977 г. – аспірантуру Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы Акадэміі навук БССР. З 1977 па 2000 гг. працавала ў гэтай навуковай установе. У 1989 г. абараніла кандыдацкую дысертацыю па тэме «Станаўленне новага героя ў беларускай савецкай прозе 20-х гадоў ХХ стагоддзя» па спецыяльнасці 10.01.02 – літаратура народаў СССР (савецкага перыяду). Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар, акадэмік АН БССР Навуменка І. Я.

Навуковую дзейнасць спалучала з выкладчыцкай. З 1990 па 1999 гг. працавала на кафедры беларусазнаўства філалагічнага факультэта БДУ. У 1994–1999 гг. – дацэнт на кафедры сацыяльных навук у Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. З 1998 г. працуе на факультэце журналістыкі БДУ. У 1998–2003 гг. – дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі. У 2002 г. абараніла доктарскую дысертацыю па тэме «Паэтыка лірызму ў беларускай мастацкай прозе і публіцыстыцы» па спецыяльнасцях 10.01.10 – журналістыка і 10.01.01 – беларуская літаратура. Навуковы кансультант – доктар філалагічных навук, прафесар, член-карэспандэнт НАН Беларусі Лойка А. А.

З 2003 па 2018 гг. узначальвала кафедру замежнай журналістыкі і літаратуры.

Пастановай прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 12 снежня 2018 г. № 20 (пратакол № 20) прысвоена вучонае званне прафесара па спецыяльнасці «Літаратуразнаўства». Атэстат прафесара 25 студзеня 2019 г. уручыў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь у Палацы Незалежнасці.

Узнагароды:

Медаль «За доблестный труд» (1971)

Ганаровыя граматы БДУ (2001, 2011)

Ганаровая грамата выдавецтва «Беларускі Дом друку» (2001)

Ганаровыя граматы Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2004, 2006, 2011)

Ганаровая грамата Беларускага саюза журналістаў (2009)

У 2014 г. узнагароджана нагрудным знакам Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік друку Беларусі».

У 2016 г.  – лаўрэат конкурсу «Жанчына года БДУ» ў намінацыі «Навукова-метадычная праца».

У 2017 г. – лаўрэат прэміі У. Пічэты ў намінацыі «Навука» за цыкл манаграфій і вучэбных дапаможнікаў па беларускай літаратуры і журналістыцы.

У 2018–2019 гг. была занесена на Дошку гонару БДУ.

У 2019 г. узнагароджана нагрудным знакам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Выдатнік адукацыі».


Публікацыйная актыўнасць, навукаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

 

Спіс апублікаваных навуковых прац

Манаграфіі:

 1. Дасаева, Т.М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага / Т.М. Дасаева. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 85 с.
 2. Дасаева, Т.М. Пошукі героя: 3 вопыту беларускай прозы 20–х гадоў / Т.М. Дасаева. – Мінск : Навука і тэхніка, 1993. – 125 с.
 3. Дасаева, Т.М. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе / Т. М. Дасаева. – Мінск : БДУ, 2001. – 152 c.
 4. Дасаева, Т.М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: Тыпалогія малых жанраў / Т.М. Дасаева. – Мінск : БДУ, 2004. – 115 с.

  Вучэбныя дапаможнікі:

 1. Дасаева, Т.Н. Средства массовой информации США: творческие методы и приемы написания новостей / И.И. Саченко, Т.Н. Дасаева, Е.Ф. Конев. – Минск : БГУ. – 2008. – 124 с.
 2. Дасаева, Т.М. Беларуская літаратура ў кантэксце часу: літаратурныя артыкулы, рэцэнзіі, эсэ: вучэб.–метад. дапаможнік / Т.М. Дасаева. – Мінск : БДУ, 2011. – 258 с.
 3. Дасаева, Т.Н. Теория и практика зарубежной журналистики: пособие для студентов Института журналистики БГУ, обучающихся по специальности 1–23 01 09 «Журналистика международная». В 3 ч. Ч. 1 / Е.Ф. Конев, И.И. Саченко, Т.Н. Дасаева. – Минск : БГУ, 2012. – 95 с.
 4. Дасаева, Т.Н. Теория и практика зарубежной журналистики : учеб. пособие. В 3 ч. Ч. 1. Основы зарубежной журналистики / Е.Ф. Конев, И.И. Саченко, Т.Н. Дасаева. – Минск : РИВШ, 2016. – 130 с.
 5. Дасаева, Т.М. Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХΙ стагоддзя: вучэб. дапам. / Т.М. Дасаева. – Мінск : РІВШ, 2016. – 264 с.

Аўтарэфераты:

      1. Дасаева, Т.Н. Становление нового героя в белорусской советской прозе 20–х годов / Т.Н. Дасаева // Институт литературы имение Янки Купалы АН БССР. – Минск.             –  1989. – 20 с.
      2. Дасаева, Т.М. Паэтыка лірызму ў беларускай публіцыстыцы і мастацкай прозе / Т.М. Дасаева // Мінск : БДУ, 2002. – 39 с.

Артыкулы ў зборніках навуковых прац:

 1. Дасаева, Т.М. Рытмы індустрыяльнага жыцця: Рабочая тэма ў творчасці Барыса Мікуліча / Т.М. Дасаева // Беларуская літаратура. Вып. 6. / Рэдкал.: М.М. Грынчык і інш. – Мінск : Выд–ва БДУ, 1978. – С. 64–73.
 2. Дасаева, Т.М. Цішка Гартны / Т.М. Дасаева // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 1: 1901–1920 гг. Нац. акад. навук Беларусі; Ін–т літ. імя Янкі Купалы; навук. рэд. І.Я. Навуменка, В.А. Каваленка. – Мінск : Бел. навука, 1999. – С. 358–380.
 3. Дасаева, Т.М. Праблема лірычнага: функцыянаванне ў празаічных жанрах / Т.М. Дасаева // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У сямі тамах. ІІ том. – Мінск : БДУ, 2001. – С. 474–486.
 4. Дасаева, Т.М. Лірызм у «нашаніўскай» публіцыстыцы / Т.М. Дасаева // Сучасныя аспекты развіцця беларускай журналістыкі. Вып. 4 / Нав. рэд. Б.В. Стральцоў. – Мінск, 2001. – С. 9–20.
 5. Дасаева, Т.М. Уладзімір Дубоўка і Максім Гарэцкі: на скрыжаванні лёсаў і творчасці // Т.М. Дасаева // Літаратура–мова–культура–ІІ : Матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвечанай 100–годдзю Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага. Мінск, 5–6 кастр. 2000. – Мінск, 2000. – С. 104–109.
 6. Дасаева, Т.М. Беларускай традыцыйная і новая крытыка / Т.М. Дасаева // Сучасныя тэндэнцыі літаратурнай крытыкі: тэорыя, практыка, вопыт // Рэдкал.: Е.Л. Бондарава (нав. рэд.) і інш. – Мінск : БДУ, 2002. – С. 25–36.
 7. Дасаева, Т.М. Алена Васілевіч / Т.М. Дасаева // Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. У 4 т. Т. 4: 1966–1985 гг. Нац. акад. навук Беларусі; Ін–т літ. імя Янкі Купалы; навук. рэд. У.В. Гніламёдаў, С.С. Лаўшук. – Мінск : Бел. навука, 2002. – С. 270–294.
 8. Дасаева, Т.М. «Святая служба чалавечнасці» (Публіцыстычная спадчына Веры Палтаран) / Т.М. Дасаева // Жыццём і словам прысягаючы…: да 85–годдзя Заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д–ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д–ра філал. навук, праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 72–76.
 9. Дасаева, Т.Н. Гуманистическая ориентация будущего журналиста как фактор укрепления базовых ценностей / Т.Н. Дасаева // Гуманизация и демократизация университетского образования. Сборник научных статей (третья книга). – София : ЕКСПРЕС, 2008. – С. 70–72.
 10. Дасаева, Т.М. «Чуе на гук і на вобмацак роднае слова…» (Галіна Гарэцкая: лёс і творчасць) / Т.М. Дасаева // Жыццём і словам прысягаючы…: да 90–годдзя М.Я. Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агульн. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 126–138.
 11. Дасаева, Т.М. «Маральная змястоўнасць таленту…» (Янка Брыль) і Міхась Стральцоў / Т.М. Дасаева // СМИ и современная культура: к 90–летию заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь, доктора филол. наук, профессора Ефросиньи Леонидовны Бондаревой : сб. научн. ст. / под общей ред. Л.П. Саенковой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 164–169.
 12. Дасаева, Т.Н. Беларусь – Казахстан: идеология евразийского партнерства / Т.Н. Дасаева, Б.Л. Залесский // Идеология белорусского государства в процессе формирования личности специалиста : сб. статей / Под ред. О.Г. Слуки (гл. ред.) [и др.] – Минск : БГУ, 2012. – С. 38–48.
 13. Дасаева, Т.М. Улада слова: да пытання пра мову як аснову творчасці / Т.М. Дасаева // Мультимедийная журналистика : Сб. научн. трудов междунар. научно–практич. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред. В.П. Воробьева. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 86–92.
 14. Дасаева, Т. Сонечная песня / Т. Дасаева // Чалавек з сонечнай усмешкай : кніга пра Алега Лойку / рэдкал.: А. Бельскі (укл.) [і інш.]. – Мінск : Выдавец Зміцер Колас, 2019. – С. 169–174.
 15. Дасаева, Т.М. Роля беларускіх выдавецкіх суполак у адраджэнскім працэсе пачатку ХХ стагоддзя / Т.М. Дасаева // Выдавецкая справа ў Рэспубліцы Беларусь: гісторыя, сучасны стан, праблемы і перспектывы : зборнік навуковых артыкулаў / Беларус. дзярж. ун–т ; рэдкал. : В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 53–59.

Артыкулы ў часопісах:

 1. Дасаева, Т.М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага / Т.М. Дасаева // Маладосць. – 1983. – № 2. – С. 147–162.
 2. Дасаева, Т.М. Суровы рэаліст і узнёслы рамантык: Да 120–ай гадавіны з дня нараджэння Максіма Горкага / Т.М. Дасаева // Беларусь. – 1988. – № 3. – С. 22–23.
 3. Дасаева, Т.М. Новы герой у маладнякоўскай прыгодніцкай аповесці / Т.М. Дасаева // Весці Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. – 1989. – № 3. – С. 87–93.
 4. Дасаева, Т.М. Новы герой у рамане Цішкі Гартнага «Сокі цаліны» / Т.М. Дасаева // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 5. – С. 32–35.
 5. Дасаева, Т.М. Улада зямлі: Мастацкае ўвасабленне праўды жыцця ў рамане Кузьмы Чорнага «Зямля» і аповесці «Лявон Бушмар» / Т.М. Дасаева // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 5. – С. 34–37.
 6. Дасаева, Т.М. На крылах рэвалюцыйнай рамантыкі: 90 гадоў з дня нараджэння Міхася Зарэцкага / Т.М. Дасаева // Беларуская мова і літаратура. – 1991. – № 10. – С. 43–48.
 7. Дасаева, Т.М. «Ці змагу я быць патрэбным у літаратуры…»: Жыццё і творчасць Платона Галавача / Т.М. Дасаева // Роднае слова. – 1994. – № 4. – С. 7–13.
 8. Дасаева, Т.М. На пераломным этапе: Літаратура і маральна–этычныя праблемы беларускай вёскі / Т.М. Дасаева // Полымя. – 1995. – № 10. – С. 226–247.
 9. Дасаева, Т.М. Не юбілейная гаворка. Творчы партрэт Алены Васілевіч / Т.М. Дасаева // Полымя. – 1995. – № 10. – С. 214–232.
 10. Дасаева, Т.М. Пясняр працы і змагання. Літаратурны партрэт Цішкі Гартнага / Т.М. Дасаева // Роднае слова. – 1997. – № 11. – С. 3–9.
 11. Дасаева, Т.М. Пяром самоты і агню. Літаратурны партрэт Ніны Мацяш / Т.М. Дасаева // Полымя. – 1998. – № 9. – С. 248–263.
 12. Дасаева, Т.М. Асаблівасці лірызму ў прозе Цёткі / Т.М. Дасаева // Весці Нацыянальнай Акадэміі навук Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2001. – № 3. – С. 120–127.
 13. Дасаева, Т.М. Асаблівасці лірызму ў прозе Максіма Гарэцкага / Т.М. Дасаева // Вести Института современных знаний. Сер. Гуманитарных наук. – 2002. – № 1. – С. 103–111.
 14. Дасаева, Т.М. Лірызм у публіцыстыцы Ядвігіна Ш., Максіма Гарэцкага, Вацлава Ластоўскага / Т.М. Дасаева // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 1. – 91–96.
 15. Дасаева, Т.М. Асаблівасці лірызму ў ранняй прозе Якуба Коласа / Т.М. Дасаева // Беларуская думка. – 2002. – № 4. – С. 149–156.
 16. Дасаева, Т.М. Майстэрства лірычнага пейзажу ў «Другім чытанні для дзяцей беларусаў» / Т.М. Дасаева // Роднае слова. – 2002. – № 8. – С. 23–25.
 17. Дасаева, Т.М. З верай у светлыя ідэалы: Асэнсаванне рэчаіснасці ў творчасці Платона Галавача / Т.М. Дасаева // Роднае слова. – 2003. – № 4. – С. 5–7.
 18. Дасаева, Т.М. Лірызм Ядвігіна Ш. / Т.М. Дасаева // Полымя. – 2003. – № 11. – С. 209–215.
 19. Дасаева, Т.М. «Нялёгкім аказаўся мой лёс…»: Да 100–годдзя з дня нараджэння Леанілы Чарняўскай / Т.М. Дасаева // Роднае слова. – 2003. – № 11. – С. 88–91.
 20. Дасаева, Т.М. Факультэт журналістыкі БДУ / Т.М. Дасаева // Репетитор. – 2004. – № 1. – С. 23–27.
 21. Дасаева, Т.М. «Жыць для літаратуры…»: Да 85–годдзя з дня нараджэння Івана Мележа / Т.М. Дасаева // Веснік БДУ. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2006. – № 1. – С. 3–9.
 22. Дасаева, Т.М. Творчасць Максіма Гарэцкага ў школе / Т.М. Дасаева // Беларуская мова і літаратура. – 2008. – № 8. – С. 56–61.
 23. Дасаева, Т.Н. Журналистика глобального сообщества / Т.Н. Дасаева, Б.Л. Залесский // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 61–64.
 24. Дасаева, Т.Н. Инновационные аспекты подготовки журналистов–международников. Новые учебные курсы Института журналистики БГУ / Т.Н. Дасаева, Б.Л. Залесский // Народная асвета. – 2011. – № 12. – С. 6–9.
 25. Дасаева, Т.Н. Международная экономическая журналистика Беларуси: трансформация понятия, направления практического воплощения / Т.Н. Дасаева, М.А. Вальковский // Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2012. – № 1. – С. 99–102.
 26. Дасаева, Т.М. Захавальніца духоўных скарбаў роду Гарэцкіх / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2012. – № 1. – С. 9–14.
 27. Дасаева, Т.М. Якуб Колас і Максім Гарэцкі / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2013. – № 2. – С. 13–16.
 28. Дасаева, Т.М. «Яднанне друкаваным словам…» (журналісцкая дзейнасць Максіма Гарэцкага) / Т.М. Дасаева // Веснік БДУ. – Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 80–90.
 29. Дасаева, Т.М. Лірычнае і эпічнае ў ранняй прозе Кузьмы Чорнага / Т. Дасаева // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – № 6. – С. 46–56.
 30. Дасаева, Т.М. Лірычныя абразкі і публіцыстыка Змітрака Бядулі / Т. Дасаева // Беларуская мова і літаратура. – 2018. – 10. – С. 45–50.
 31. Дасаева, Т.М. «Зямля, дзе было наканавана нарадзіцца…» Случчына ў аўтабіяграфічнай прозе Алены Васілевіч / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2018. – № 10. – С. 13–16, № 11.– С. 10–13.
 32. Дасаева, Т.М. Ён наталяў прагу духоўнасці: Да 90–годдзя з дня нараджэння Віктара Каваленкі / Т. Дасаева // Роднае слова. – 2019. № 9. – С. 4–8.

Матэрыялы і тэзісы канферэнцый:

 1. Дасаева, Т.Н. Полесье и художественный опыт Якуба Коласа (На материале трилогии «На ростанях») / Т.Н. Дасаева // Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения : Тезисы докл. ІІІ Республиканской научной конференции. В 2–х ч. – Ч. 2. – Гомель. – 1985. – С. 16–18.
 2. Дасаева, Т.М. Максім Гарэцкі і Цішка Гартны / Т.М. Дасаева // Гарэцкія чытанні. Тэзісы дакл. і паведамл. – Горкі, 1993. – С. 46–48.
 3. Дасаева, Т.М. Навуковая дзейнасць Максіма Гарэцкага ў Інстытуце беларускай культуры і Беларускай Акадэміі навук / Т.М. Дасаева // Гарэцкія чытанні : Матэрыялы дакл. і паведамл. Магілёў, 17–19 лютага 1994 г. : У 2 ч. Ч 1. Рэдкал: І.М. Ліўшыц (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 1994. – С. 68–69.
 4. Дасаева, Т.М. З вопыту работы над складаннем «Летапісу жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага» / Т.М. Дасаева // Гарэцкія чытанні : Матэрыялы дакл. і паведамл. І Міжнародных чытанняў, Мінск, 23–24 красавіка 1996 г. / Рэдкал.: Я. Брыль і інш. – Мінск, 1997. – С. 115–117.
 5. Дасаева, Т.М. «Скарбы жыцця» Максіма Гарэцкага ў кантэксце беларускай публіцыстыкі 90–х гадоў / Т.М. Дасаева // Мадэлі функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі. Тэзісы дакладаў навуковай канферэнцыі. – Мінск, 1998. – С. 44–45.
 6. Дасаева, Т.М. Янка Брыль – літаратурны крытык / Т.М. Дасаева // Журналістыка на парозе ХХІ стагоддзя: вопыт, праблемы, перспектывы : Матэрыялы Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, прысвечанай 55–годдзю факультэта журналістыкі. Мінск, 16 ліст. 1999 / рэдкал.: В.П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 1999. – С. 35–36.
 7. Дасаева, Т.М. Вобраз Барбары Радзівіл у сучаснай беларускай літаратуры / Т.М. Дасаева // На шляхах да ўзаемаразумення: Мікалай Крыштаф Радзівіл Сіротка. Матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвечанай 450–годдзю з дня нараджэння (1549–1616), Нясвіж, 3–4 верасня 1999 г. Рэдкал.: А.І. Мальдзіс і інш. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2000. – С. 241–245.
 8. Дасаева, Т.М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: Тыпалогія малых жанраў / Т.М. Дасаева // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : Матэрыялы IV Міжнар. навук. канф., Мінск, 12–14 кастрычніка 1999 г. У 2 ч. Ч. 1 / Рэдкал.: С.Я. Ганчарова–Грабоўская і інш. – Мінск, 2000. – С. 67–70.
 9. Дасаева, Т.М. Героі кінастужак «Беларусьфільма» гавораць па–беларуску / Т.М. Дасаева // Белорусское игровое кино на пороге ХХІ века: реальность и перспективы. Сб. материалов научно–практической конференции, Минск, 1–2 декабря 1999 г. / Редкол.: И.Д. Кавелашвили (отв. секретарь) и др. – Мінск, 2000. – С. 60–64.
 10. Дасаева, Т.М. «Ахвярую сваім «я» ва імя святога ўсім нам адраджэння» (Публіцыстычная спадчына Максіма Гарэцкага) / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2000 : Матэрыялы Міжнар. навук.–практ. канф., Мінск, 21 ліст. 2000. – Мінск, 2000. – С. 61–63.
 11. Дасаева, Т.М. Уладзімір Дубоўка і Максім Гарэцкі: на скрыжаванні лёсаў і творчасці / Т.М. Дасаева // Літаратура–мова–культура–ІІ : Матэрыялы Міжнар. навук.–практ. канф., прысвечанай 100–годдзю Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага. Мінск, 5–6 кастрычніка 2000. – Мінск, 2000. – С. 104–109.
 12. Дасаева, Т.М. Праблема лірычнага ў прозе Янкі Брыля і Уладзіміра Салаухіна / Кнігазнаўства. Літаратуразнаўства : матэрыялы ІІІ Міжнароднага кангрэсу беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый», Мінск, 1 сесія, 21–25 мая; 2 сесія, 4–7 снежня, 2000 г. / Рэд. калег. : У. Конан (гал. рэд.) і інш. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 298–309.
 13. Дасаева, Т.М. Публіцыстычная спадчына Цёткі / Т.М. Дасаева // Сродкі масавай інфармацыі ў дэмакратычным працэсе : Матэрыялы Міжнар. наук. канф., прысвечанай 80–годдзю Р.В. Булацкага, Мінск, 3 мая 2001 / Рэдкал.: В.П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мінск : БДУ, 2001. – С. 31–33.
 14. Дасаева, Т.М. Літаратурна–мастацкая крытыка на старонках часопісаў «Полымя», «Крыніца», «Першацвет» / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2001 : матэрыялы ІІІ Міжнароднай навук.–практ. канф., прысвечанай 80–годдзю БДУ, 27–28 лістап. 2001 г. / Рэдкал.: В.П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2001. – С. 66–69.
 15. Дасаева, Т.М. Лірызм у эмацыянальна–вобразнай сістэме публіцыстыкі (жанр нарыса) / Дасаева, Т.М. // Журналістыка–2003 : Матэрыялы ІV Міжнароднай навук.–практ. канф., Мінск, 5–6 снежня 2002 г. / Рэд. калегія: В.П. Вараб’ёў і інш. – Мінск : БДУ, 2002. – С. 66–67.
 16. Дасаева, Т.М. З любоўю і патрабавальнасцю: да праблемы экранізацыі твораў нацыянальнай літаратуры / Т.М. Дасаева // Журналістыка. Крытыка : Матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвечаных 80–гадоваму юбілею д–ра філал. навук, праф., Заслуж. дзеяча навукі Рэсп. Беларусь / Рэд. калегія: В.П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і інш. – Мінск : БДУ, 2002. – С. 24–26.
 17. Дасаева, Т.М. Алена Васілевіч – крытык / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2003 : Матэрыялы міжнар. навук–практ. канферэнцыі, Мінск, 4–5 снежня 2003 г. Вып. 5 / Рэдкал.: В.П. Вараб’ёў (адк. рэд.) і нш. – Мінск, 2003. – С. 76–78.
 18. Дасаева, Т.М. Максім Гарэцкі і праблемы станаўлення і развіцця беларускай літаратурнай мовы / Т.М. Дасаева // Слова ў кантэксце часу : Матэрыялы Рэсп. навук. чытанняў, прысвечаных 75–годдзю з дня нараджэння А.У. Наркевіча, Мінск, 10 сакавіка 2004 г. / Рэдкал.: В.П. Вараб'ёу (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2004. – С. 32–33.
 19. Дасаева, Т.М. Лірызм у сістэме эстэтычных поглядаў Міхася Стральцова / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2004 : Матэрыялы VI Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыi. Вып. 6 / Рэдкал.: В.П. Вараб'ёу (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2004.. – С. 108–110.
 20. Дасаева, Т.М. Міжнародная журналістыка: перспектывы развіцця / Т.М.Дасаева // Журналістыка–2005: на скрыжаванні часу і прасторы : Матэрыялы VII Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, прысвечанай 80–годдзю Беларускага радыё і 50–годдзю Беларускага тэлебачання, 2005 г. / Рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2005. – С . 109–110.
 21. Дасаева, Т.М. Уладзімір Караткевіч – літаратуразнаўца, крытык, журналіст. Да 75–годдзя з дня нараджэння / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2005: На скрыжаванні часу і прасторы. Матэрыялы VII Міжнароднай навукова–практычнай канцерэнцыі, прысвечанай 80–годдзю Беларускага радыё і 50–годдзю Беларускага тэлебачання, 2005 г. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і iнш. – Мiнск, 2005. – С. 245– 247.
 22. Дасаева, Т.М. Ля вытокаў былі і пісьменнікі / Т.М. Дасаева // Беларускае радыё: гісторыя, сучаснасць, перспектывы развіцця. Матэрыялы Рэспубліканскай канф., прысвечанай 80–годдзю Беларускага радыё. Мінск, 20 снежня 2005 г. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2005. – С. 25–28.
 23. Дасаева, Т.М. Вяртанне да традыцый / Т.М. Дасаева // Нацыянальнае тэлевяшчанне: учора, сёння, заўтра. Матэрыялы Рэсп. навукова–практычнай канферэнцыі, прысвечанай 50–годдзю Беларускага тэлебачання. Мінск, 17 лютага 2005 г. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мiнск, 2006. – С. 20–21.
 24. Дасаева, Т.М. Методыка інавацыйнага падыходу да адукацыі журналіста–міжнародніка / Т.М. Дасаева // Журналістка–2006: Тэорыя. Практыка. Творчасць. Матэрыялы 8–й Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, прысвечанай 85–годдзю Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Мінск, 1–2 снежня 2006 г. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк.рэд.) і інш. – Мінск, 2007. – С. 138–139.
 25. Дасаева, Т.М. Літаратурная старонка у рэгіянальных газетах / Т.М. Дасаева // Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы. Матэрыялы Рэсп. навукова–практычнай канферэнцыі, Мінск, 27 кастр. 2006 г. / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2007. – С. 33–35.
 26. Дасаева, Т.М. Радыёстанцыя «Беларусь» у міжнароднай інфармацыйнай прасторы / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2007: надзённыя праблемы. Перспектывы. Матэрыялы ІХ міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, Мінск, 6–7 снежня 2007 г. / Рэд. калег.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2007. – С. 165–167.
 27. Дасаева, Т.М. Максім Гарэцкі і «Звязда» / Т.М. Дасаева // Матэрыялы Рэспубліканскай навукова–практычнай, прысвечанай 90–годдзю газеты «Звязда» і 80–годдзю газеты «Советская Белоруссия». – Мінск, 2007. – С. 32–34.
 28. Дасаева, Т. 3 павагай да творчасці (Літаратурныя партрэты Алены Васілевіч) / Т.Дасаева // Журналистика. Искусство. Критика. Материалы научно–практической конференции, посвященной 85–летию со дня рождения доктора филологических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Республики Беларусь Е.Л. Бондаревой. – Минск : БГУ, 2008. – С. 60–63.
 29. Дасаева, Т. Асаблівасці працы журналіста–міжнародніка ў агенцтве тэлевізійных навін Першага канала / Т. Дасаева // Журналістыка–2008: стан, праблемы і перспектывы. Матэрыялы 10–й Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, Мінск, 11–12 снежня 2008 г. / Рэд. кал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2008. – С. 197–199.
 30. Дасаева, Т. Асвятленне ў беларускіх СМІ праграмы «Усходняе партнёрства» / Т. Дасаева // Журналістыка–2009: стан, праблемы, перспектывы. Матэрыялы 10–ай Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, прысвечанай 65–годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3–4 сн. 2009, Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 11. – Мінск : БДУ, 2009. – С. 187–191.
 31. Дасаева, Т. Рэаліі і перспектывы фарміравання Мытнага саюза ў адлюстраванні беларускіх друкаваных СМІ / Т. Дасаева // Журналістыка–2010 : Матэрыялы 12–ай Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі. 8–9 сн. 2010 г., Мінск. – Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) ( і інш.). – Вып. 12. – Мінск : БДУ, 2010. – С. 137–140.
 32. Дасаева, Т. Лірызм у эстэтычнай сістэме Якуба Коласа – апавядальніка / Т. Дасаева // Куляшоўскія чытанні : Матэрыялы Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі. У дзвюх частках. Частка 1. 29–30 красавіка 2010 г., г. Магілёў. – Магілёў, 2010. – С. 244–250.
 33. Дасаева, Т. Асвятленне каляровых рэвалюцый у арабскім свеце (на прыкладзе Лівіі) у расійскіх і беларускіх друкаваных СМІ / Т. Дасаева // Журналістыка–2011 : стан, праблемы, перспектывы: Матэрыялы 13–ай Міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі. прысвечанай 90–годдзю БДУ, 8–9 сн. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Вып. 13. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 148–152.
 34. Дасаева, Т. З любоўю і павагай да чалавека (партрэт сучасніка на старонках газеты «Слуцкі край») / Т. Дасаева // Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы: Матэрыялы Рэсп. навук.–практ. семінара, 2–3 чэрв. 2011 г., Мінск / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 188–193.
 35. Дасаева, Т. Инновационные аспекты подготовки журналистов– международников в высшей школе / Т. Дасаева, Б. Залесский // Методика преподавания журналистских дисциплин. Международная научно–практическая конференция. Оренбург, 3–5 окт. 2011 г. : программа и тезисы докладов / сост. С. С. Распопова; Московский госуд. ун–т им. М.В. Ломоносова, фак. журналистики; Оренбургский пед. ун–т, филол. фак. – Оренбург : Изд–во ОГПУ, 2011. – С. 36–37.
 36. Дасаева, Т. Внедрение в учебный процесс образовательных стандартов нового поколения (на примере специальности 1–23 01 09 «Журналистика международная») / Т. Дасаева // Международная журналистика–2012: современное состояние и направления развития: Материалы Междунар. научн.–практ. конф., 17 февр. 2012 г., Минск / под общей ред. Т.Н. Дасаевой; – Минск : Изд. Центр БГУ, 2012. – С. 48–53.
 37. Дасаева, Т. Из учебной аудитории – на трибуну конференции / Т. Дасаева // Рекламно–медийная поддержка белорусского экспорта: состояние, проблемы, перспективы: материалы кафедральной студенческой научно–практической конференции, 29 февр. 2012 г. – Минск : БГУ, 2012. – С. 7–10.
 38. Дасаева, Т. Приоритетные направления деятельности кафедры зарубежной журналистики и литературы / Т. Дасаева // Международная журналистика–2013: глобализация информационного пространства : материалы ІІ Междунар. науч.–практ. конф., 20 февр., 2013 г., Минск / под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – С. 78–86.
 39. Дасаева, Т. Международно–правовой аспект деятельности журналистов в зонах конфликтов / Т. Дасаева // Журналістыка–2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16–й Міжнар. навук.–практ. канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск : БДУ, 2014. – С. 223–227.
 40. Дасаева, Т. Новыя парадыгмы міжнароднай журналістыкі абумоўленыя ўтварэннем Еўразійскага эканамічнага саюза / Т. Дасаева // Международная журналистика–2015: формирование информационного партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа: материалы ΙV Междунар. науч.–практ. конф., Минск, 19 февр. 2015 г./ сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск; Изд. центр БГУ, 2015. – С. 91–95.
 41. Дасаева, Т. Роля міжнародных навукова–практычных канферэнцый ва ўдасканаленні падрыхтоўкі журналістаў–міжнароднікаў / Т. Дасаева // Журналістыка–2015: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 17–й Міжнар. навук.–практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 203–207.
 42. Дасаева, Т. Новыя парадыгмы міжнароднай журналістыкі абумоўленыя ўтварэннем Еўразійскага эканамічнага саюза / Т. Дасаева // Международная журналистика–2016: турбулентность межгосударственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.–практ. конф. Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – С. 47–57.
 43. Дасаева, Т. Цішка Гартны і «Наша ніва» / Т. Дасаева // Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы (да 110–годдзя выхаду газет «Наша доля» і «Наша ніва») : матэрыялы Рэсп. навук.–практ. канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. / пад агул. рэд. Д.М. Драздова. – Мінск, 2016. – С.42–45.
 44. Дасаева, Т. Міжнародная дзейнасць Рэспублікі Беларусь у галіне культуры ў асвятленні спецыялізаванага выдання / Т. Дасаева // Журналістыка–2016: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 18–й Міжнар. навук.–практ. канф., прысвечанай 95–годдзю БДУ, 10–11 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 18. – Мінск, 2016. – С. 224–230.
 45. Дасаева, Т. Мужнасць духу / Т. Дасаева // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 90–годдзя з дня нараджэння Г.М. Гарэцкай і 50–годдзя вяртання на Беларусь Г.І. Гарэцкага : матэрыялы XXIV Гарэцкіх чытанняў. Мінск, 16 чэрв. 2016 г. / Дзярж. музей гіст. бел. літ., Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр дасл. бел. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адк. рэд.). – Мінск, 2016. – С. 110–120.
 46. Дасаева, Т. Международная жизнь в корпоративных СМИ: жанровые особенности / Т. Дасаева // Корпоративная пресса в условиях конвергенции СМИ и глобализации информационного пространства : материалы круглого стола, Минск, 16 марта 2017 г. / редкол. С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 30–32.
 47. Дасаева, Т. Евразийский экономический союз: проблемы и перспективы (по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня» / Т. Дасаева // Международная журналистика–2017: идея интеграций и медиа: материалы VI Междунар. научн.–практ. конф., Минск, 16 февр. 2017 г. / сост. Б.Л. Залесский; под общ. ред. доктора филол. наук Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2017. – С.83–89.
 48. Дасаева, Т. Міжнародная праблематыка ў газеце «Звязда» / Т. Дасаева // Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100–летию газеты «Советская Белоруссия»): материалы Междунар. науч.–практ. конф., Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол.: С.В. Дубовик (отв. ред.) [и др.] – Минск : Изд. центр БГУ, 2017 – С. 54–57.
 49. Дасаева, Т. Миролюбивая внешняя политика Республики Беларусь в условиях усиливающейся экономической глобализации (по материалам газеты «СБ. Беларусь сегодня») / Т. Дасаева // Журналістыка–2017: стан, праблемы и перспектывы: матэрыялы 19–й Міжнар. навук–практ. канф., 16–17 ліст. 2017 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 19. – Мінск : БДУ, 2017. – С. 180–184.
 50. Дасаева, Т. Творчая індывідуальнасць Максіма Багдановіча ў асэнсаванні Максіма Гарэцкага / Т. Дасаева // Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць (прысвячаецца літаратурна–мастацкай і навуковай дзейнасці братоў Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 22 чэрв. 2017 г. / Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр. даслед. беларус. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, рэдкал.: Р. Гарэцкі (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : РІВШ, 2017. – С. 82–88.
 51. Дасаева, Т. Формирование положительного имиджа межгосударственных интеграционных объединений / Т. Дасаева // Международная журналистика–2018: глобальные вызовы, рекомендательное партнёрство и медиа: Материалы VII Междунар. научн.–практ. конф., Минск, 15 февраля 2018 г. под общ. ред. Т.Н. Дасаевой. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 79–84.
 52. Дасаева, Т. Новые направления сотрудничества региональных медиа Беларуси и Кыргыстана / Т. Дасаева // Журналістыка–2018: стан, праблемы і перспектывы: Матэрыялы 20–й Міжнар. навук.–практ. канф., Мінск, 15–16 ліст. 2018 г. / рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк.рэд.) і інш. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 285–288.
 53. Дасаева, Т.Н. VI форум регионов Беларуси и России: пути дальнейшего развития интеграции (по материалам «СБ. Беларусь сегодня» и «Союз. Беларусь–Россия») / Т.Н. Дасаева // Журналістыка–2019: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 21–й Міжнар. навук.–практ. канф., Мінск, 14–15 лiст. 2019 г. / рэдкал. : В.М. Самусевич (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 405–410.
 54. Дасаева, Т.М. Літаратурна–рэдактарская дзейнасць Змітрака Бядулі / Т.М. Дасаева // Слова ў кантэксце часу : матэрыялы IV Міжнар. навук.–практ. канф., прысвеч. 90–годдзю з дня нараджэння д–ра філал. навук праф. А.І. Наркевіча, Мінск, 14–15 сак. 2019 г. / Беларус. дзярж. ун–т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2019. – С. 259–262.
 55. Дасаева, Т.Н. Будущее евразийской интеграции: освещение заседания межпарламентского совета ЕАЭС в белорусских печатных СМИ / Т.Н.Дасаева // Журналістыка–2020: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 22–й Міжнар. навук.–практ. канф., Мінск, 12 ліст. 2020 г. / рэдкал. : В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 377–382.
 56. Дасаева, Т.М. Рэгіянальная прэса Беларусі як аб’ект навуковага даследавання / Т.М. Дасаева // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы : матэрыялы Рэсп. навук.–практ. канф., Мінск, 5 мая 2020 г. / Беларус. дзярж. ун–т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2020. – С. 79–83.
 57. Дасаева, Т.М. «Дарагая мая раёнка! Ты – мой лёс, маё жыццё» (да 100–годдзя з дня нараджэння Івана Муравейкі) / Т.М. Дасаева // Рэгіянальныя СМІ Рэспублікі Беларусь у лічбавую эпоху: ад лакальнай праблематыкі да інфармацыйнай бяспекі дзяржавы [Электронны рэсурс] : матэрыялы III Рэсп. навук.–практ. канф., Мінск, 24 чэрв. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун–т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 68–74.
 58. Дасаева, Т.М. Лiтаратурная камунiкацыя на Беларусi пачатку ХХ стагоддзя: традыцыi i пераемнасць / Т.М. Дасаева // Журналістыка–2021: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 23–й Міжнар. навук.–практ. канф., прысвеч. 100–годдзю Беларус. дзярж. ун–та, Мінск, 11 лістап. 2021 г. / Беларус. дзярж. ун–т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2021. – С. 411–414.
 59. Дасаева, Т.М. Навуковая дзейнасці Максіма Гарэцкага ў Інстытуце беларускай культуры / Т.М. Дасаева // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст [Электронны рэсурс] : матэрыялы V Міжнар. навук.–практ. канф., прысвеч. 100–годдзю заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д–ра філал. навук, праф. М.Я. Цікоцкага, Мінск, 23–24 лют. 2022 г. / Беларус. дзярж. ун–т ; рэдкал.: В.М. Самусевіч (гал. рэд.) [i iнш.]. – Мінск : БДУ, 2022. – С. 93–98.

Тыпавыя i вучэбныя праграмы:

 1. Дасаева, Т.М. Літаратурна–мастацкая крытыка беларускіх пісьменнікаў / Т.М. Дасаева // Вучэбная праграма спецкурса для студэнтаў спецыяльнасці 1–23 0108 «Журналістка», 1–23 0107 «Інфармацыя і камунікацыя». – Мінск, 2003. – 10 с.
 2. Дасаева, Т.Н. Основы международной журналистики / Т.Н. Дасаева // Типовая учебная программа для высших учебных заведений по специальности 1–23 0109 «Журналистика международная». – Минск, 2008. – 27 с.
 3. Дасаева, Т.М. Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя / Т.М. Дасаева, П.В. Васючэнка, А.П. Бязлепкіна // Тыпавая вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1–23 0109 «Журналістыка міжнародная», 1–23 01 10 «Літаратурная работа» (па напрамках), 1–23 0107 «Інфармацыя і камунікацыя». – Мінск : БДУ, 2009. – 31 с.
 4. Дасаева, Т.Н. История зарубежной журналистики / Т.Н. Дасаева, И.И. Саченко // Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1–23 0109 «Журналистика международная». – Минск : БДУ, 2015. – 27 с.
 5. Дасаева, Т.Н. Основы международной журналистики / Т.Н. Дасаева, И.В. Беляева // Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности 1–23 0109 «Журналистика международная». – Минск : БГУ, 2021. – 31 с.

Член экспертнага савета № 27 па філалагічных навуках Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь

Член прафесарскага сходу БДУ

Член інфармацыйна-прапагандысцкай групы БДУ

Член Савета факультэта журналісткі БДУ

Кіраўнік навукова-даследчай кафедральнай тэмы па напрамку «Журналістыка міжнародная»

Член рэдкалегіі навуковага часопіса «Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика»

Член камітэта па прысуджэнні прэміі імя У. Пічэты ў намінацыі «Філалогія і журналістыка»

Член Саюза жанчын БДУ

Член грамадскага аб’яднання «Белая Русь»

Міжнародны член рэдакцыйнага савета навуковага часопіса «Вопросы теории и практики журналистики» Байкальскага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Іркуцк)

Кіраўнік студэнцкага літаратурнага творчага аб’яднання «Вуліца летуценнікаў»

Навуковы кіраўнік замежнага аспіранта (грамадзяніна Японіі)

Чытае наступныя курсы:

Асновы міжнароднай журналістыкі

Уводзіны ў спецыяльнасць

Гісторыя замежнай журналісткі

Беларуская літаратура ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя

С/к «Літаратурна-мастацкая крытыка беларускіх пісьменнікаў»

Прымала ўдзел у распрацоўцы адукацыйнага стандарта трэцяга пакалення для спецыяльнасці 1–23 01 09 «Журналістыка міжнародная». 

Кантакты:
тэл. +375-17-259-70-07 (тэл. кафедры)


 

Вверх