ЛУКЬЯНЮК Юлия Николаевна / ЛУК’ЯНЮК Юлія Мікалаеўна, кандидат филологических наук, заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью

Вуз, который закончила, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский и русский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы.

Какие курсы читает: «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», «Сучасная беларуская мова», «Лінгвістычныя асаблівасці менежменту»

Сфера научных интересов: язык и стиль средств массовой коммуникаций, язык и стиль интернет-изданий, лингвистика публицистического текста, терминология и терминография

Страница в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: более 50

Основные научные публикации:
Автореферат кандидатской диссертации:
1. Лук’янюк, Ю. М. Сучасная беларуская філасофская тэрміналогія: (семантычныя і структурныя аспекты): аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.М. Лук’янюк; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2003. – 16 с.

Статьи, опубликованные в научных журналах:
1. Лук’янюк, Ю. М. Сістэмнасць беларускай філасофскай тэрміналогіі / Ю.М. Лук’янюк // Веснік БДУ. Сер.4. – 2002. – № 3. – С. 41-46.
2. Лук’янюк, Ю. М. З гісторыі беларускай філасофскай тэрміналогіі / Ю.М. Лук’янюк // Роднае слова. – 2003. – № 8. – С. 28-30.
3. Лук’янюк, Ю. М. Састаўныя філасофскія тэрміны ў сучаснай беларускай мове / Ю.М. Лук’янюк // Веснік БДУ. Сер.4. – 2003. – № 2. – С. 55-60.
4. Лук’янюк, Ю. М. Палітычныя эўфемізмы ў СМІ / Ю.М. Лук’янюк // Беларуская лінгвістыка : зборнік артыкулаў / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, інстытут мовы і літаратуры ім.Якуба Коласа. – 2010. – Вып. 64– С. 60–66.
5. Лук’янюк, Ю. М. Тэрміналагічныя наватворы ў інтэрнэце / Ю.М. Лук’янюк // Беларуская мова і літаратура : навукова-метадычны часопіс. – 2009.– № 9. – С. 51–55.

Статьи, опубликованные в научных сборниках и других научных изданиях:
1. Лук’янюк, Ю. М. З гісторыі фарміравання беларускай філасофскай тэрміналогіі / Ю.М. Лук’янюк // Разнастайнасць моў і культур у кантэксце глабалізацыі. – Мн., 2003. – Кн.1. – С. 245—250.
2. Лук’янюк, Ю. М. Марфалагічны спосаб утварэння беларускіх філасофскіх тэрмінаў / Ю.М. Лук’янюк // Надзённыя праблемы лексікалогіі і анамастыкі славянскіх моў: Зб. навук. ар. – Мазыр, 2006. – С. 222—225.
3. Лук’янюк, Ю. М. Формирование философской терминологии белорусского литературного языка / Ю.М. Лук’янюк // Альманах современной науки и образования – Тамбов: “Грамота”, 2008. -- № 2 (9): Языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания языка и литературы. – В 3 ч. – Ч. 1. – С. 131—133.
4. Лук’янюк, Ю. М. Семантычныя змены агульналітаратурнай лексікі як спосаб утварэння тэрмінаў беларускай мовы / Ю.М. Лук’янюк // Вісник Дніпропетровського університету. Серія “Мовознавство”. – 2008. – Вып. 14. – С. 155–160.
5. Лук’янюк, Ю. М. Спосабы ўтварэння тэрмінаў Інтэрнэта ў руска-беларускім супастаўляльным плане / Ю.М. Лук’янюк // Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». – М., 2009.
6. Лук’янюк, Ю. М. Структурно-семантические характеристики белорусской философской терминологической лексики (в рамках терминосистем «Диалектика», «Гносеология», «Онтология») / Ю.М. Лук’янюк // Активные процессы в различных типах дискурсов: функционирование единиц языка, социалекты, современные речевые жанры / под ред. О.В. Фокиной. – М.–Ярославль: Ремдер, 2009. – С. 301–308.
7. Лук’янюк, Ю. М. Лінгвістыка інтэрнэта як самастойная дысцыпліна / Ю.М. Лук’янюк // Журналісцкая адукацыя. Зборнік навуковых і метадычных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. Вып. І / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2009. – С. 103–107.

Тезисы и материалы конференций:
1. Лук’янюк, Ю. М. Спосабы ўтварэння тэрмінаў інтэрнэта ў руска-беларускім супастаўляльным плане / Ю.М. Лук’янюк, Л.Г. Шасцярнёва // Журналісцкая адукацыя. Зборнік навуковых і метадычных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. Вып. І / Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) і інш. – Мінск, 2009. – С. 100–103.
2. Полісемія і аманімія ў лексіцы камп’ютэрнай падсістэмы / Ю.М. Лук’янюк, Л.Г. Шасцярнёва // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 11-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / Рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. Рэд.). – Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 286–289.
3. Лук’янюк, Ю. М. Дэматыватары як новы жанр у інтэрнэт-камунікацыі / Ю.М. Лук’янюк, Л.Г. Шасцярнёва // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 снеж. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск : БДУ, 2014. – С. 313–316. http://elib.bsu.by/handle/123456789/121539
4. Лук’янюк, Ю. М. Дэматыватары як своеасаблівы палікодавы тэкст у інтэрнэт-дыскурсе / Ю.М. Лук’янюк, Л.Г. Шасцярнёва // Слова ў кантэксце часу : да 85-годдзя прафесара А.І.Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – У 2-х т. Т. 1. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 188–192. http://elib.bsu.by/handle/123456789/106187
5. Лук’янюк, Ю. М. Аб іранічна-камічным словаўтварэнні ў камп’ютарным жаргоне / Ю.М. Лук’янюк, Л.Г. Шасцярнёва // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 289–291.

Контакт:
• ул. Кальварийская, 9, каб. 408
• тел. раб. +375-17-259-70-18;
• e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
• Facebook: https://www.facebook.com/lukianqk
• ВКонтакте: https://vk.com/id67434216
• Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=hGqXGkgAAAAJ

Вверх