Кузьміч Наталля Васільеўна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства”, дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі факультэта журналістыкі, намеснiк дэкана па навуковай рабоце.

Лаўрэат прэміі часопіса “Маладосць” за лепшы твор (1997 г.), лаўрэат прэміі Беларускага саюза літаратурна-мастацкіх крытыкаў (1999 г)., лаўрэат Рэспубліканскага творчага конкурсу Дзяржаўнага камітэта Рэспублікі Беларусь па друку (1999 г.), узнагароджана дыпломам аддзела па справах моладзі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта за актыўную работу па рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў горадзе Мінску, ганаровай граматай Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь (2006 г.), граматай Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, граматай рэдакцыі часопіса “Роднае слова”(2009 г.).

 

На факультэт журналістыкі прынята ў 2001 годзе на пасаду дацэнта кафедры сацыялогіі журналістыкі. На кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі працуе з верасня 2003 г. Да гэтага часу працавала загадчыкам аддзела крытыкі часопіса маладых літаратараў Беларусі “Першацвет”, вядучай праграмы “Кнігазбор” на Першым Нацыянальным тэлеканале, загадчыкам аддзела культуры газеты “Переходный возраст”.

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, прозвішча навуковага кіраўніка. “Маральна-этычныя пошукі ў сучаснай беларускай прозе” (навуковы кіраўнік – прафесар Д. Я. Бугаёў).

Якія курсы чытае: “Беларуская літаратура”.

Мае больш 300 публікацый у СМІ, больш за 100 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі:

 1. Рэцэнзія: праблемы жанру // TERRA ALBA I. Праблемы беларускага літаратуразнаўства (Да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова) / Рэд. С.І. Даніленка і Я.Я. Іваноў, Рэдкал.: Я.І. Клімуць (адк. рэд.) і інш. – Мінск: “Маладзёжнае навуковае таварыства”, 2000. – С. 209 – 211.
 2. Эсэ “Балады каменя” Уладзіміра Караткевіча (мастацкае вырашэнне аўтарскай задумы) // Слово в культуре: Сб. научн. ст. В 2 ч. – Ч. 2: Слово и текст в философии, богословии, культурологи. Художественный текст в современном научном знании. Сучасныя напрамкі літаратуразнаўства і фалькларыстыкі / Под общ. ред. В.Н. Калмыкова, И.И. Морозовой. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2004. – С. 283 – 287.
 3. Жанр слова ў публіцыстычнай спадчыне Васіля Быкава // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: Зборнік навуковых артыкулаў / Рэдкал.: Л.В. Алейнік, З.І. Бадзевіч, У.В. Рагойша; Пад аг. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск, 2005. – С. 112 – 117.
 4. Аповесць “Палескае лета” Міколы Капыловіча: праблема эстэтыкі стылю // Літаратурнае Палессе ў постацях і лёсах: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 17–18 лістапада 2004 г., г. Мазыр. – Мазыр: УА МДПУ, 2005. – С. 120 – 123.
 5. Стылявая мадэль і яе мадыфікацыі на аснове ўнутранага маналогу ў аповесцях Барыса Сачанкі // “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”: міжнародная навуковая канф. (2005, Гомель). Міжнародная навуковая канферэнцыя “VII Навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу”, 27 мая 2005 г.: [прысвеч. Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы] / рэдкал.: А.А. Станкевіч [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны (Навук.-даслед. ін-т гісторыі і культ. усходнеслав. народаў). – Гомель: Гомельскі дзяржаўны ун-т імя Ф. Скарыны, 2005. – С. 229 – 231.
 6. Образ солнца в рассказах Ивана Пташникова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. № 787. Серія Філологія. Випуск 52. Харків, 2007 г. – С. 307 – 309.
 7. Рассказ: к проблеме формы и художественной формы // Филология в парадигме гуманитарных наук: традиции и современность: Материалы Междунар. науч.-теор. конф. – Караганда: Изд-во КарГУ, 2008. – С. 134 – 138.
 8. Рассказы Яна Скрыгана: эволюция стиля // Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность: Материалы ІІ Международной научной конференции (18–19 октября 2007). – Ростов на/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2008. – С. 165 – 170.
 9. Лирическая проза: герой и автор // Литературный персонаж как форма воплощения авторских интенций [Текст]: материалы Международной научной интернет-конференции (г. Астрахань, 20 – 25 апреля 2009 г.) / под ред. Г. Г. Исаева; сост.: Т. Ю. Громова, Д. М. Бычков. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2009. – С. 147 – 149.
 10. Аўтар-апавядальнік: ад самапазнання да самавыяўлення (на матэрыяле апавяданняў “Сена на асфальце” і “Смаленне вепрука” Міхася Стральцова) // Роднае слова. – 2009. – № 6. – С. 31 – 33.
 11. Матывы дарогі і памяці ў апавяданнях Вячаслава Адамчыка // Роднае слова. – 2009. – № 9. – С. 7 – 11.
 12. Художественное решение авторского замысла (на примере трех рассказов белорусских писателей) // Language and culture. – 2009. – № 2. – С. 117–119
 13. Некоторые особенности поэтики белорусского рассказа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. № 910. Серія Філологія. Випуск 60. Частина ІІ. – Харків, 2010 г. – С. 205–209.
 14. Горад і вёска ў апавяданнях Міхася Стральцова // Актуальні проблеми слов’янськоï філологïі. Серія: Лінгвістика і літературознавство: міжвуз. эб. наук. ст., відп. ред. В.А.Зарва. – Бердяньск: БДПУ, 2010 г. – Вип. ХХІІІ. – Ч. 1. – С. 171–179.
 15. Моральный идеал в рассказах Владимира Степана: поиск и художественное решение // Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 69–75.
 16. Вобраз сям’і ў апавяданнях Галіны Багданавай, Уладзіміра Сцяпана, Уладзіміра Клімовіча // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ: БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. – 562 с. – С. 197–205.
 17. Рассказ И. Пташникова «Львы»: некоторые особенности поэтики // 3rd International Scientific Conference "Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development": Papers of 3rd International Scientific Conference. September 2-3, 2013, Stuttgart, Germany. – 100 р. – С. 58–59.
 18. Белорусский рассказ: на путях трансформации // The First International Conference on European Conference on Languages, Literature and Linguistics/ Proceedings of the Conference (April 14, 2014)/ Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – 501 р. – С. 151–
 19. Модель художественного времени и концепция литературного произведения // European Science review. Scientific – 2014. – № 2 (March–April) / Vienna, OR: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna. – С. 157–159.
 20. Образ белоруса в рассказах Кузьмы Черного // Text. Literary work. Reader: materials of the II international scientific conference on May 20–21, 2014. – Prague: Vědesko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ». – 368 р. – С. 228–233.
 21. Антропоморфизм как художественная доминанта // Социосфера. – № 2. – 2018. – С. 73–77.
 22. Образ героя: пространственно-временная парадигма // Filologické vědomosti. – № 3. – 2018. – С. 17–19.
 23. Тождество образов и художественная манера писателя // Социосфера. – № 3. – 2018. – С. 66–70.

 

Кантакт: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

тел. +375-17-259-70-23 (кафедра)

 

Вверх