Часнок Ірына Чаславаўна, кандыдат філалагічных навук, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (2013 г.), магістратура БДУ па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства” (2014 г.), аспірантура (2018 г.).

Прафесійная дзейнасць: працавала настаўнікам у ДУА “Сярэдняя школа № 161 г. Мінска”, малодшым навуковым супрацоўнікам філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры “Музей-дача Васіля Быкава”, выкладчыкам кафедры тэорыі і метадалогі журналістыкі ІЖ БДУ.

З 2017 г. – супрацоўніцтва з факультэтам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі факультэта журналістыкі БДУ.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка: «Наратыўныя стратэгіі ў творах Максіма Гарэцкага і Кузьмы Чорнага» 2018 г., філалагічны факультэт БДУ , г. Мінск, навук. кір. – доктар філалагічных навук, прафесар Л. Д. Сінькова.

Грамадская дзейнасць: Беларуская інтэлектуальная гульня.

Навуковыя зацікаўленні: беларуская проза ХХ стагоддзя, сучасная паэзія, нараталогія, структуралізм, семіётыка, псіхалогія.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Беларуская літаратура к. ХІХ-20-х гг. ХХ стст.”;

“Беларуская літаратура 1920-1975-х гг.”;

"Беларуская літаратура 1975-2018 гг.";

"Псіхалогія крэатыўнага пісьма";

“Сучасны літаратурны працэс”;

"Факт і вымысел у мастацкай прозе".

 

Узнагароды:

Лаўрэат ХХІ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў (Тэма даследавання: “Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ ст.”, 2014 г.);

Дыплом ХХ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў за работу першай катэгорыі “Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў творах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько”.

Атрымала грант Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аспірантам на 2016 г. Тэма даследавання: «Наратыўныя стратэгіі ў творах М. Гарэцкага і К. Чорнага».

Уключана ў банк дадзеных адоранай моладзі.

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 40.

Публікацыі ў часопісах, уключаных у пералік навуковых выданняў ВАК Беларусі, і замежных навуковых выданнях:

 1. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія ў аповесці «Ціхая плынь» Максіма Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 9. – С. 10-14.
 2. Часнок, І.Ч. Рэцэпцыя апавядальнай культуры Ф. М. Дастаеўскага ў рамане Кузьмы Чорнага «Сястра» / І. Ч. Часнок // Веснік БДУ – 2015. – № 2. – С. 20-24.
 3. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх апавяданнях Кузьмы Чорнага // Журнал Белорусского государственного университета. Филология, 2017, №1. – С. 24-29.
 4. Часнок, І.Ч. Наратыўная арганізацыя аповесці Кузьмы Чорнага «Люба Лук’янская» / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 17-19.
 5. Часнок, І.Ч. Метанаратыўна акцэнтаваная наратыўная стратэгія ў рамане Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні» / І.Ч. Часнок // Полымя. – 2017. – №10. – С. 117-123.
 6. Часнок, І.Ч. Устаноўка на непрамое маўленне ў тэксце рамана Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 13. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – С. 345 – 352.
 7. Часнок, І.Ч. Унутраная падзейнасць у рамане «Сястра» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Białorutenistyka Białostocka, т. 5. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 – С. 319 – 330.
 8. Чеснок, И.Ч. Эволюция нарративной организации текста в белорусском романе ХХ в. (на примерах произведений Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько). – Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С. 324-331.
 9. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 440-447.
 10. Часнок, І.Ч. Асаблівасці нарацыі ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 16. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – С. 47-55.
 11. Часнок, І.Ч. Вялікая Айчынная вайна ў наратыўнай будове твораў «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага, «У тумане» Васіля Быкава / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 6. – С. 16-20.
 12. Часнок, І.Ч. Наратыўная рамана Кузьма Чорнага "Пошукі будучыні" / І.Ч. Часнок // Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. -- 2018. -- №2.
 13. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя летапіснай стылізацыі і раманнага аповеду ў "Камароўскай хроніцы" Максіма Гарэцкага / Ірына Часнок // Полымя. -- 2018. -- № 2. -- С. 138-141.

Навукова-метадычныя выданні:

     14. Часнок І.Ч. Семіятычная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 81-92.

     15. Часнок І.Ч. Фармальная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 60-70.

Артыкулы, тэзісы, матэрыялы канферэнцый:

     16.  Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі тэксту рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 7. Часть 2. – Минск: Белорусский дом печати. – БГУ, 2013. – С. 187-190.

     17. Часнок, І.Ч. Пісьменнік – аўтар – апавядач у рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» // Зборнік навук. прац «Слова ў кантэксце часу». – Мінск, БДУ, 2014. – С. 119-127.

     18. Часнок, І.Ч. Ацэнка ідэі паўстання ў рамане Алеся Наварыча «Літоўскі воўк» // Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 125-130.

     19. Часнок, І.Ч. Наратыўныя прыёмы ў рамане «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 8. Часть 2. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2014. – С. 286-290.

     20. Часнок, І.Ч. Мадэрнізацыя нашаніўскага метанаратыву ў аповесці Максіма Гарэцкага «Ціхая плынь» / І. Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 9. Часть – Минск: РИВШ, 2015. – С. 262-265.

     21. Часнок, І.Ч. Экспрэсіянісцкі дыскурс у «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 10: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «ИВЦ Минфина», 2016. – С. 322-325.

     22. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў тэкстах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько / І. Ч. Часнок // Мова і літаратура ў ХХІ 20 стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд.: П. І. Навойчык; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: БДУ, 2013. – Мінск: БДУ, 2013.

     23. Часнок, І.Ч. Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр.2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 207-212.

     24. Часнок, І.Ч. Сучасны наратыў: іронія – сродак ад болю. (Раман Алеся Наварыча «Літоўскі воўк») / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Междунар. науч. практ. конференции, Минск, 22 апреля 2013 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 395- 402. (Электронны зборнік).

     25. Часнок, І.Ч. «Сястра» і «Зямля» Кузьмы Чорнага: адметнасці наратыўнай будовы // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.

     26. Часнок, І.Ч. Разбурэнне метанаратыву ў аповесці В. Быкава «У тумане» / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы V Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2014 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том I. – Минск: БГУ, 2014. – С. 249-255.

     27. Часнок, І.Ч. Наратыўныя стратэгіі ў беларускай прозе ХХ стагоддзя (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько) / І.Ч. Часнок // Молодежь в науке – 2013: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 5. Серия гуманитарных наук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 94-99.

     28. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» / Чеснок И.Ч. // [Электронны рэсурс] http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/pdfs/chesnok.pdf – Дата доступу: 15.05.2014.

     29. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх раманах Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно- практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова. 15-16 мая 2013 г. Могилев; МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 329 – 331.

     30. Часнок, І.Ч. Наратыў Кузьмы Чорнага і Фёдара Дастаеўскага: узроўні рэцэпцыі. // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: Працоўныя матэрыялы. Том 4. – Kaunas, Lithuenia, 2015. – С. 186-190.

     31. Часнок, І.Ч. Дэструкцыя рамантычнага нацыянальнага метанаратыву ў рамане А. Наварыча «Літоўскі воўк» // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 272-276.

     32. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыву ў творы М. Гарэцкага «Лявоніус Задумекус» // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць: (да 115-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага і 95-годдзя першага выдання «Гісторыі беларускай літаратуры» Максіма Гарэцкага): матэрыялы ХІІІ Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 17 красавіка 2015 г. Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслаедав.бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адказны рэдактар). – Мінск, 2015. – С. 190-196.

    33. Часнок, І.Ч. Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2014» / редкол.: А.И. Жук (пред.) [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 433-436.

    34. Часнок, І.Ч. Падзейнасць у раманах К. Чорнага «Сястра» і «Зямля» // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы VI Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2015 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том V. – Минск: БГУ, 2015. − С. 83-89.

    35. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя паэтычнага і наратыўнага ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750- годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф. – РІВШ, 2016. – С. 91-98.

    36. Часнок, І.Ч. Ацэнка рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» ў літаратуразнаўстве // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10- 11 літ. 2016 г. Мінск / рэдкал. С.В. Дубовік (адк. рэд.) [i iнш.] – Вып. 18. – Мінск: ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 429-432.

    37. Часнок, І.Ч. Дынаміка стылю Максіма Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Галіны Максімаўны Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага): матэрыялы ХХІV Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2016. – С. 238-243.

    38. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія «Камароўскай хронікі» М. Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: матэрыялы ХХV Міжнародных Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2017. – С. 174-179.

   39. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў паэтычным зборніку Віктара Жыбуля “Стапеліі” // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков: сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 299 – 302.

   40. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў сучаснай беларускай паэзіі (на матэрыяле зборнікаў В. Рыжкова, Н. Кудасавай, В. Жыбуля) ХІХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка» – 2017. – С. 414-417.

   41. Часнок, І.Ч. Мастацкая вобразнасць у зборніку вершаў Віктара Жыбуля “Прыкры крык” (2001) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 76-78.

   42. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў творах Віктара Казько (на прыкладзе рамана “Хроніка дзетдомаўскага саду” і аповесці “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 108-112.

   43. Часнок, І.Ч. Наратыўная будова драматызаванай аповесці "Антон" М. Гарэцкага / Идеи. Поиски. Решения: сборник статей и тезисов ХІ Международной научно-практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов. Минск, 22 ноября 2017 г. В 7 ч. Ч. 6. / БГУ, Филологический фак., Кафедра английского языкознания. -- Минск: БГУ, 2018. -- С. 168-173.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх