Саянова (Тумилович) Наталья Вячеславовна, преподаватель кафедры периодической печати.

Вуз, который закончила, специальность: 2003 г. – факультет журналистики БГУ.

Какие курсы читает: «Основы творческого мастерства журналиста», «Теория и практика журналистики», «Выпуск учебной газеты»

Сферы науки, в которых работает: Проблематика и жанровая типология современной прессы, корпоративные СМИ, функционирование региональных изданий, писательская публицистика. 

Тема кандидатской диссертации, фамилия научного руководителя: «Асоба аўтара і вобраз часу ў беларускай публіцыстыцы другой паловы ХХ ст.», научный руководитель доктор филологических наук, профессор Дасаева Т. Н.

Общее количество публикаций: более 20.

Основные статьи:

1. Айчынная публіцыстыка ў перыяд перабудовы і станаўлення дзяржаўнай незалежнасці (другая палова 1980-х – сярэдзіна 1990-х гадоў) / Сборник тезисов докладов Х Республ. научн. конф. студентов и аспирантов вузов Республики Беларусь. В 3 ч. Ч.1. – Минск, 2005.

2. Беларуская публіцыстыка перыяду перабудовы (другая палова 1980-х – сярэдзіна 1990-х гг.) / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – №3.

3. Нацыянальная ідэя ў публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2006. – №2.

4. Асэнсаванне гісторыі і будучыні Беларусі ў мастацкай публіцыстыцы Янкі Сіпакова (цыкл “Партрэт Беларусі”) // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. Ф. Куляшова. – 2007. – №№ 2–3.

5. Вобраз аўтара ў мастацкай публіцыстыцы Янкі Сіпакова / Н. Нарынкевіч // Жыццём і словам прысягаючы... : да 85-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, праф. М. Я. Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук, праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск, 2007. – С. 187–191.

6. Дакументальна-мастацкая проза і публіцыстыка А. Адамовіча // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – №2. 

Нарыс і эсэ – асноўныя жанры беларускай мастацкай публіцыстыкі. / Слова ў кантэксце часу: Да 80-годдзя праф., докт. Філалаг. Навук А. І. Наркевіча. – Мн., 2009. – С. 387-396.

7. Жанровая структура студенческой прессы. /Студенческая журналистика: методические рекомендации. – Мн., БГУ, 2010. – С. 30-36.

8. Жанрово-тематическая трансформация районной прессы (на примере борисовской газеты «Адзінства») / Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы : матэрыялы Рэсп. Навук.-практ. семінара, 2-3 чэрв. 2011 г, Мінск. Рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. Рэд.) і інш. – Мн.: Выд. Цэнтр БДУ, 2011. – С. 146-151.

9. Трансформация современной региональной прессы: жанрово-содержательный аспект / СМИ и современная культура : сб. мат. межд. науч.-практ. конф., посвящ. 90-летию заслуж. деятеля науки РБ, докт. филолог. наук, проф. Е.В. Бондаревой. – Мн., БГУ, 2012. – С. 418 – 425. 

10. Туміловіч, Н.В. Выпрабаванне часам: публіцыстычнае асэнсаванне рэчаіснасці. – Мн.: БДУ, 2012. – 104 с. – Режим доступа:http://elib.bsu.by/handle/123456789/19241– Дата доступа: 06.12.2013.

11. Основные типологические характеристики современной региональной прессы Беларуси / Н. В. Тумилович // Вестник БГУ. Серия 4. – 2013. – № 2.

12. Издания учреждений образования как сегмент корпоративной прессы / Н. В. Тумилович // Современная корпоративная пресса Беларуси: материалы Республ. науч.-практ. конф. 31 окт. 2013 г. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. 

13. Основы творческого мастерства: учебно-методический комплекс. – Мн.: БГУ, 2014. – 152 с. 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ

Основы творческого мастерства журналиста

Мастацка-публіцыстычныя жанры

Теория и практика журналистики

Выпуск учебной газеты, телерадиопередачи

Журналистское мастерство

 

Контакты: +375 (29) 556 71 72.

Е-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Саянова (Тумилович) Наталья Вячеславовна, преподаватель кафедры периодической печати.

Вуз, который закончила, специальность: 
2003 г. – факультет журналистики БГУ.

Какие курсы читает: 
«Основы творческого мастерства журналиста», «Теория и практика журналистики», «Выпуск учебной газеты»

Сферы науки, в которых работает:
Проблематика и жанровая типология современной прессы, корпоративные СМИ, функционирование региональных изданий, писательская публицистика. 

Тема кандидатской диссертации, фамилия научного руководителя:
«Асоба аўтара і вобраз часу ў беларускай публіцыстыцы другой паловы ХХ ст.», научный руководитель доктор филологических наук, профессор Дасаева Т. Н.

Общее количество публикаций: 
более 20.

Основные статьи:
1. Айчынная публіцыстыка ў перыяд перабудовы і станаўлення дзяржаўнай незалежнасці (другая палова 1980-х – сярэдзіна 1990-х гадоў) / Сборник тезисов докладов Х Республ. научн. конф. студентов и аспирантов вузов Республики Беларусь. В 3 ч. Ч.1. – Минск, 2005. 
2. Беларуская публіцыстыка перыяду перабудовы (другая палова 1980-х – сярэдзіна 1990-х гг.) / Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2005. – №3. 
3. Молодежная проблематика в региональной прессе (на примере борисовской газеты «Адзінства // Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы. Матэрыялы Рэспубл. навук.-практ. канф. – Мінск, 2007. 
4. Нацыянальная ідэя ў публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2006. – №2. 
5. Асэнсаванне гісторыі і будучыні Беларусі ў мастацкай публіцыстыцы Янкі Сіпакова (цыкл “Партрэт Беларусі”) // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. Ф. Куляшова. – 2007. – №№ 2–3. 
6. Дакументальна-мастацкая проза і публіцыстыка А. Адамовіча // Беларуская мова і літаратура. – 2007. – №2. 
7. Асоба аўтара і вобраз часу як вызначальныя катэгорыі публіцыстычнага твора // Журналістыка–2008. Матэрыялы 10-й Міжнар. навук.-практ. канф. Мінск, 11-12 снежня 2008 г. Вып. 10. – Мінск, 2008. 
8. Антивоенная и антифашистская публицистика: современные тенденции // Журналистика в 2008 году :общественная повестка дня и коммуникативные практики СМИ. Сб. материалов Всероссийской науч.-практ. конф. - М., МГУ, 2009. 
9. Личность автора и образ времени в публицистике Светланы Алексиевич // Средства массовой информации в современном мире : Петербургские чтения : тезисы межвуз. науч.-практ. конф. - Спб., 2009. 

Контакты: 
+375 (29) 556 71 72.

Е-mail: 
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх