доцент кафедры медиалогии, кандидат филологических наук, доцент

Высшее учебное заведение, которое окончила, специальность:Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского и русского языков и литератур.

Тема кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель:  «Семантическая и словообразовательная структура индивидуально-авторских неологизмов (на материале белорусских художественных произведений первой половины 20 века)», 2006 г.,  БГУ, научный руководитель – доцент  А.И. Кулеш.
Сфера научных интересов:  язык и дискурс белорусских сетевых СМИ, лингвоэкология и билингвизм, современный медиатекст (идиостилистика), лингвистическая экспертиза, методика контент-анализа СМИ, информационное право, авторское право в интернете. 

Какие курсы читает: «Основы творческого мастерства веб-журналиста», «Правовые основы журналистики», «Основы авторского права в книгоиздании»

Общее количество научных публикаций: свыше 30

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Монографии, учебники и учебные пособия
1. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапам. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2012. – 200 с. (в соавт.)
2. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапам. – 2-е выд., дап. і перапрац. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2012. – 216 с. (в соавт.)
3. Беларуская мова. Эканамічная лексіка: вучэб. дапам. – 3-е выд., стэрэатыпнае. – Мінск: Изд-во Гревцова, 2012. – 216 с. (в соавт.)
4. Практыкум па сучаснай беларускай мове: вучэбна-метад. дапам. для студ. спец. «Журналістыка (па напрамках)». – Мінск: Иппокрена, 2012. – 50 с.
5. Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Сацыяльна-гуманітарныя навукі: вучэб. дапам. – Мінск: РІВШ, 2015. – 260 с. (в соавт.).

Автореферат  кандидатской диссертации
1. Семантическая и словообразовательная структура индивидуально-авторских неологизмов (на материале белорусских художественных произведений первой половины 20 века) – Минск, 2006. –  20 с.
Статьи в научных изданиях
1. Да пытання фарміравання лексічнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы 20-х гадоў // Слова і час: Зб. навук. арт. – Гомель, 2003. –Ч. 1. – С. 50–54.
2. Індывідуальна-стылістычныя кампазіты-прыметнікі ў мове мастацкіх твораў першай паловы XXст. // Праблемы развіцця, функцыянавання і нармавання лексікі беларускай мовы: Зб. навук. арт. Гомель. – 2004. – С. 110–113.
3. Ветрасінь, чужыншчына, агнёвасць: Аўтарскія неалагізмы ў мастацкіх творах 1920–1930-х гг. // Роднае слова. – 2004. – № 6. – С. 28–30.
4. Семантычная характарыстыка індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў-прыметнікаў у мове мастацкіх твораў першай паловы XXст. // Веснік БДУ. Сер. 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. Псіхалогія. – 2005. – №  2.  –С. 101–106.
5.Адлюстроўваць, адлюстроўкі, летнік: З лексічнай спадчыны  1920-х гг. Роднае слова. – 2005. –  №  3. – С. 41.
6. Агнясталь, санцавей, шматструнне: Індывідуальна-аўтарскія назоўнікі-кампазіты ў мове мастацкіх твораў першай паловы XX ст. //  Роднае слова. – 2006. –  №  3. – С. 30–32.  
7. Індывідуальна-аўтарскія неалагізмы ў творчасці беларускіх пісьменнікаў // Беларуская мова і літаратура. –2006. – № 2. – С. 36–40.
8. Праблема выяўлення індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў (на матэрыяле беларускіх мастацкіх твораў першай паловы 20 ст.) // Беларускае слова на скрыжалях гісторыі: Матэр. навук. чытан., прысвеч. 100-годдзю з дня нарадж. праф. М. А. Жыдовіч, г. Мінск, 19 кастр. 2006 г. – Мінск, 2007. С. 41–43.
9. Аўтарскія новаўтварэнні ў мове перыядычных выданняў // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў (гал. рэд.). – Мінск: Иппокрена, 2009. – С. 30–35.
10. Па старонках гісторыі беларуская мовазнаўства: Пра кнігу «Гісторыя беларускага мовазнаўства (1918 – 1941)» С. Запрудсага, Г. Кулеш // Роднае слова. – 2009. – № 10. – С. 56. (в соавт.).
11. Роль творческой индивидуальности в развитии белорусского литературного языка начала ХХ века // ŽMOGUSKALBOSERDVĖJE: Периодическое издание научных статей Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета. – 2010. – № 6. – С. 217–223.
12. «Спыніцца, азірнуцца…» : слова ў мастацкім кантэксце абразкоў Б. В. Стральцова // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зб. навук. артык. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў (гал.рэд.). – Мінск: Иппокрена, 2010. – С. 11–20.
13. Асаблівасці публіцыстычнага стылю на сучасным этапе (на прыкладзе газетных жанраў) // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зб. навук. артык. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: В. А. Зразікава (гал. рэд.). – Мінск: Иппокрена, 2011. – С.24–27.
14. Спецыфіка двухмоўя ў Рэспубліцы Беларусь: сацыялінгвістычны аспект (на прыкладзе сучасных СМІ) // Иппокрена – 2014. – № 2. – С. 180–185.
15. К проблеме билингвизма в Республике Беларусь // ŽMOGUSKALBOSERDVĖJE: Периодическое издание научных статей Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета. – 2013. –  № 7.  –С. 307–313. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:/www.khf.vu.lt.images/stories/knygos/conference_proceedings_zke_2013_multiple – Дата доступа: 10.09.2013.
16. Семантычная класіфікацыя індывідуальна-аўтарскіх неалагізмаў // Беларускае слова: тэорыя і практыка: зб. арт. па матэрыялах навук. чытанняў, прысвечаных 75-годдзю з дня нараджэння прафесара Б.А. Плотнікава, г. Мінск, 15 снеж. 2015 г. – Мінск: РІВШ, 2016. – С. 47– 55. 
17. Рэцэнзія. Agnieszka Goral. Derywacja sufiksalna osobowych nazw subiektów czynności w języku białoruskim  //  Веснік БДУ. Серыя 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. –2016.  – № 1. – С. 122. 
18. Навуковец з душой паэта // Звязда. – 20 ліпеня 2016. – С. 4.

Материалы и тезисы научных конференций
1. Лексічныя рэсурсы паэтычных твораў У.Дубоўкі 1920-х гадоў Пісьменнік–мова–стыль: Матэр. II Міжнар. канф., Мінск, 15–16 лістапада 2001 г. – Мінск, 2002. – Ч. 1. – С. 117–121 (в соавт.).
2. Аўтарскія неалагізмы-назоўнікі ў творах В. Ластоўскага 20–30-х гадоў // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: Матэр. навук. канф. – Мінск: Права і эканоміка, 2004. С. 55–57.
3. Некаторыя выпадкі аказіянальнай дзеяслоўнай словатворчасці (на матэрыяле мастацкіх твораў 20–30-х гадоў XXст.) // Актуальныя праблемы функцыянавання і развіцця лексікі славянскіх моў: Матэр. міжнар. навук. канф., прысвеч. 60-годдзю ун-та, Мазыр, 7–8 кастрычніка 2004. – Мазыр, 2004. – С. 115–117.
4. Аўтарскія дзеяслоўныя ўтварэнні ў беларускіх мастацкіх творах 20–30-х гг. // Мовы Вялікага княства Літоўскага: Матэр. IVМіжнар. навук. канф., Брэст, 18–19 мая 2004 г. – Брэст, 2005. –С. 120–123.
5. Семантыка-словаўтваральныя асаблівасці простых аказіянальных прыметнікаў (на матэрыяле мастацкіх твораў першай паловы XXст.) // Надзённыя пытанні лінгвістыкі (да 75-годдзя праф. П. У. Сцяцко): Матэр. міжнар. навук. канф. – Гродна, 2005. – С. 321–324.
6. Індывідуальна-аўтарскія інавацыі як сродак экспрэсівізацыі газетна-публіцыстычнага тэксту // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы: Матэр. 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.). Вып. 11.  –   Мінск: БДУ, 2009. – С. 266–268.
7. Да праблемы фарміравання маўленчай кампетэнцыі ў студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцей // Теория и практика преподавания лингвистических дисциплин в вузах негуманитарного профиля: Междунар. научно-практич. – Горки, 2010. – С. 45–47.
8. Інтэртэкстуальная разнастайнасць газетных загалоўкаў // Журналістыка-2010: стан, праблемы і перспектывы  Матэр. 12-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8–9 сн. 2010 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.). Вып. 12. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 182–185.
9. Фразеалагічныя адзінкі ў моўнай тканіне абразкоў Барыса Стральцова // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ,  8-9 сн. 2011 г., Мінск / рэдкал.: С.В. Дубовік (адк.рэд.) – Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. –  С. 213 – 215.

Контакты: 

г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 322

тел. рабочий: +375-17-259-70-25

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Вверх