Мартысюк Павел Григорьевич, доцент, кандидат философских наук

Демьянова Ирина Николаевна, старший преподаватель

Бурдзялёва Ірына Аляксееўна

Дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук

Адукацыя: 1977г. – філалагічны факультэт БДУ.

Лекцыйныя курсы:«Беларуская літаратура 1920 –1970-х гг.», «Беларуская літаратура канца ХХ – пачатку ХХІ ст.»

Сферы навукі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХVІІІ –ХІХ стст., беларуская літаратура ХХ ст., мастацкія стылі беларускай літаратуры.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка:«Традыцыя сентыменталізму ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя», 2005 г., Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі, навук. кір. – кандыдат філалагічных навук, дацэнт П.В. Васючэнка.

Публікацыйная актыўнасць, навукаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

Агульная колькасць навуковых публікацый:каля 80 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі:

 1. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў: майстры, плыні, традыцыі : курс лекцый – Мінск: МДЛУ, 2009. – 167 с.
 2. Традиции бидермайеризма в творчестве Евы Фелинской // Бидермейер в славянском и европейском контексте: коллективная монография под ред. Т. Аникиной и Р.  Мниха / ColloquiaLitterariaSedlicensia– Sankt-Petersburg-Siedlice, 2016. – Т. 22– С. 113-127.
 3. Меладраматызм і традыцыі гатычнай прозы ў беларускай літаратуры ХХ ст. // Слова і сучаснасць: праблемы функцыянавання беларускай літаратуры ва ўмовах глабалізацыі, рынку, масавай культуры / П.В. Васючэнка, І.А. Бурдзялёва, і інш.: калект. манаграфія – Мінск: МДЛУ, 2017. – С. 59-92.
 4. Некаторыя аспекты перадрамантызму ў беларускай літаратуры // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып. 9. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2008. – С. 11—34.
 5. Гістарычны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2008. –№ 2 (32). – С. 179–187.
 6. Традыцыі гатычнага рамана ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // StudiaBialorusinistyczna. –Lublin: UMCS, 2010. – Т. 4. –S. 185–194.
 7. Вынікі мастацкіх пошукаў у кнізе-дзённіку М. Гарэцкага “Скарбы жыцця” //ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага. – Вып. 10 –Warszawa, 2010. – S. 38–49.
 8. Матыў загубленага Эдэму ў “Палескай хроніцы” І.Мележа і ў рамане “Неруш” В. Казько // Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 2 (63). – С. 95–103.
 9. Аўтабіяграфічная проза Евы Фялінскайу кантэксце жаночай мемуарыстыкі ХІХ стагоддзя / Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – – № 2. – С. 99–106.
 10. Трансфармацыя сядзібнага топасу ў літаратуры Беларусі XVIIІ–XIX стст. / ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: tradycjeinowatorstwo. – Warszawa , 2016. – № 16. –S. 38—49.

Кантакты: тел. +375-33-663-99-38 (Wel)

Губская Ольга Николаевна, доцент, кандидат филологических наук

Образование: 1997г. – филологический факультет БГУ.

Какие курсы читает: «Белорусская литература» .

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: литературоведение, массовая культура и журналистика, медиа-критика, языкознание.

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Роман Максима Горецкого “Виленские коммунары” в контексте белорусской прозы 1920-1930-х годов: жанровое новаторство», 2012 г., филологический  факультет БГУ , г.Минск, научный рук. –кандидат филологических наук, профессор Д.Я. Бугаев, научный консультант – доктор филологических наук, профессор Л.Д. Синькова.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: более 50 научных публикаций, более 40 публикаций в средствах массовой информации.

Основные публикации:

 1. Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы рамана “Віленская камунары” М. Гарэцкага.‒ . Мінск, 2016: РІВШ ‒ 108 с.
 2. Мировая литература.‒ О. Н. Губская, И. И. Шматкова, Минск, 2016: РИВШ ‒ 244/93с.
 3. Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў.‒ Л. Д. Сінькова, І. Ч. Часнок, А. У. Давыдава, В. М. Губская і інш.,. Мінск, 2016: БДУ.‒ 106/8с.
 4. Актуалізацыя архетыпа трыкстара ў рамане М. Гарэцкага “Віленскія камунары”. ‒ Миф-фольклор-литература: эстетическая проекция мира. Монография. Вроцлав: Русско-польский институт.  С. 183-200.
 5. Тэксты Максіма Гарэцкага на старонках “Нашай нівы” праз прызму ўспрыняцця журналістыкі. – Полымя, 2016. № 11. - С. 119-126.
 6. Топас “дому” ў аднайменным рамане Адама Глобуса / В.М. Губская // Bialorutenistyka Bialostocka. Том 9. Беласток.
 7. Рецепция литературного наследия М. Горецкого в контексте современной культуры/ О Губская // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188). – С. 74-80.

Лысова Наталья Богдановна, кандидат филологических наук, доцент

Вверх