Часнок Ірына Чаславаўна, магістр філалагічных навук, выкладчык кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта па спецыяльнасці “Беларуская мова і літаратура” (2013 г.), магістратура БДУ па спецыяльнасці “Літаратуразнаўства” (2014 г.).

Навучаецца ў аспірантуры БДУ.

Прафесійная дзейнасць: працавала настаўнікам у ДУА “Сярэдняя школа № 161 г. Мінска”, малодшым навуковым супрацоўнікам філіяла Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры “Музей-дача Васіля Быкава”, выкладчыкам кафедры тэорыі і метадалогі журналістыкі ІЖ БДУ.

З 2017 г. – супрацоўніцтва з факультэтам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі БДУ.

Грамадская дзейнасць: Беларуская інтэлектуальная гульня.

Навуковыя зацікаўленні: беларуская проза ХХ стагоддзя, сучасная паэзія, нараталогія, структуралізм, семіётыка.

Дысцыпліны, якія выкладае:

“Беларуская літаратура ХІ-ХІХ стст.”;

“Беларуская літаратура к. ХІХ-20-х гг. ХХ стст.”;

“Беларуская літаратура 1920-1970-х гг.”;

“Сучасны літаратурны працэс”.

Узнагароды:

Лаўрэат ХХІ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў (Тэма даследавання: “Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ ст.”, 2014 г.);

Дыплом ХХ Рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў за работу першай катэгорыі “Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў творах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько”.

Атрымала грант Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь аспірантам на 2016 г. Тэма даследавання: «Наратыўныя стратэгіі ў творах М. Гарэцкага і К. Чорнага».

Уключана ў банк дадзеных адоранай моладзі.

Агульная колькасць навуковых публікацый: больш за 40.

Публікацыі ў часопісах, уключаных у пералік навуковых выданняў ВАК Беларусі, і замежных навуковых выданнях:

 1. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія ў аповесці «Ціхая плынь» Максіма Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 9. – С. 10-14.
 2. Часнок, І.Ч. Рэцэпцыя апавядальнай культуры Ф. М. Дастаеўскага ў рамане Кузьмы Чорнага «Сястра» / І. Ч. Часнок // Веснік БДУ – 2015. – № 2. – С. 20-24.
 3. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх апавяданнях Кузьмы Чорнага // Журнал Белорусского государственного университета. Филология, 2017, №1. – С. 24-29.
 4. Часнок, І.Ч. Наратыўная арганізацыя аповесці Кузьмы Чорнага «Люба Лук’янская» / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2017. – № 6. – С. 17-19.
 5. Часнок, І.Ч. Метанаратыўна акцэнтаваная наратыўная стратэгія ў рамане Кузьмы Чорнага «Пошукі будучыні» / І.Ч. Часнок // Полымя. – 2017. – №10. – С. 117-123.
 6. Часнок, І.Ч. Устаноўка на непрамое маўленне ў тэксце рамана Максіма Гарэцкага «Віленскія камунары» / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 13. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. – С. 345 – 352.
 7. Часнок, І.Ч. Унутраная падзейнасць у рамане «Сястра» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Białorutenistyka Białostocka, т. 5. – Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2013 – С. 319 – 330.
 8. Чеснок, И.Ч. Эволюция нарративной организации текста в белорусском романе ХХ в. (на примерах произведений Максима Горецкого, Кузьмы Черного, Виктора Козько). – Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. VI (168). – С. 324-331.
 9. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 17. – Т. VII (175). – С. 440-447.
 10. Часнок, І.Ч. Асаблівасці нарацыі ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / І.Ч. Часнок // Acta Albaruthenica. Tom 16. – Warszawa: Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – С. 47-55.
 11. Часнок, І.Ч. Вялікая Айчынная вайна ў наратыўнай будове твораў «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага, «У тумане» Васіля Быкава / І.Ч. Часнок // Роднае слова. – 2014. – № 6. – С. 16-20.

Навукова-метадычныя выданні:

 1. Часнок І.Ч. Семіятычная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 81-92.
 2. Часнок І.Ч. Фармальная школа // Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў: вучэб.-метад. матэрыялы для магістрантаў філал. фак. / Л.Д. Сінькова [і інш.]; пад рэд. Л.Д. Сіньковай. – Мінск: БДУ, 2016. – С. 60-70.

Артыкулы, тэзісы, матэрыялы канферэнцый:

 1. 14. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі тэксту рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 7. Часть 2. – Минск: Белорусский дом печати. – БГУ, 2013. – С. 187-190.
 2. Часнок, І.Ч. Пісьменнік – аўтар – апавядач у рамане М. Гарэцкага «Віленскія камунары» // Зборнік навук. прац «Слова ў кантэксце часу». – Мінск, БДУ, 2014. – С. 119-127.
 3. Часнок, І.Ч. Ацэнка ідэі паўстання ў рамане Алеся Наварыча «Літоўскі воўк» // Паўстанне 1863-1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 125-130.
 4. Часнок, І.Ч. Наратыўныя прыёмы ў рамане «Млечны Шлях» Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 8. Часть 2. – Минск: «ИВЦ Минфина», 2014. – С. 286-290.
 5. Часнок, І.Ч. Мадэрнізацыя нашаніўскага метанаратыву ў аповесці Максіма Гарэцкага «Ціхая плынь» / І. Ч. Часнок // Карповские научные чтения: Сборник научных статей. Выпуск 9. Часть – Минск: РИВШ, 2015. – С. 262-265.
 6. Часнок, І.Ч. Экспрэсіянісцкі дыскурс у «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага / Карповские научные чтения: сб. науч. ст. Вып. 10: в 2 ч. Ч. 2 / редкол.: А.И. Головня (отв. ред.) [и др.] – Минск: «ИВЦ Минфина», 2016. – С. 322-325.
 7. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў тэкстах М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько / І. Ч. Часнок // Мова і літаратура ў ХХІ 20 стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых вучоных, Мінск, 22 сак. 2013 г. / адк. рэд.: П. І. Навойчык; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск: БДУ, 2013. – Мінск: БДУ, 2013.
 8. Часнок, І.Ч. Раман М. Гарэцкага «Віленскія камунары» ў асэнсаванні даследчыкаў беларускай літаратуры // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 900-годдзя Кірыла Тураўскага і 200-годдзя Тараса Шаўчэнкі: матэрыялы ХІ Міжнар. навук. канф., Мінск, 24-26 кастр.2013 г. У 2 ч. Ч. 2 / пад рэд. Т.П. Казаковай. – Мінск: РІВШ, 2013. – С. 207-212.
 9. Часнок, І.Ч. Сучасны наратыў: іронія – сродак ад болю. (Раман Алеся Наварыча «Літоўскі воўк») / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы IV Междунар. науч. практ. конференции, Минск, 22 апреля 2013 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – С. 395- 402. (Электронны зборнік)
 10. Часнок, І.Ч. «Сястра» і «Зямля» Кузьмы Чорнага: адметнасці наратыўнай будовы // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студз. 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014.
 11. Часнок, І.Ч. Разбурэнне метанаратыву ў аповесці В. Быкава «У тумане» / І.Ч. Часнок // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы V Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2014 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том I. – Минск: БГУ, 2014. – С. 249-255.
 12. Часнок, І.Ч. Наратыўныя стратэгіі ў беларускай прозе ХХ стагоддзя (на прыкладзе твораў М. Гарэцкага, К. Чорнага, В. Казько) / І.Ч. Часнок // Молодежь в науке – 2013: прил. к журн. «Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». В 5 ч. Ч. 5. Серия гуманитарных наук. – Мінск: Беларуская навука, 2014. – С. 94-99.
 13. Чеснок, И.Ч. Реализм и постмодернизм: нарративная организация романов М. Горецкого «Виленские коммунары» и А. Наварича «Литовский волк» / Чеснок И.Ч. // [Электронны рэсурс] http://www.philol.msu.ru/~istlit2014/pdfs/chesnok.pdf – Дата доступу: 15.05.2014
 14. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў ранніх раманах Кузьмы Чорнага / І.Ч. Часнок // Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин: сборник научных статей Международной научно- практической конференции, посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова. 15-16 мая 2013 г. Могилев; МГУ им. А.А. Кулешова. – Могилев: МГУ имени А.А. Кулешова, 2013. – С. 329 – 331.
 15. Часнок, І.Ч. Наратыў Кузьмы Чорнага і Фёдара Дастаеўскага: узроўні рэцэпцыі. // Чацвёрты Міжнародны Кангрэс даследчыкаў Беларусі: Працоўныя матэрыялы. Том 4. – Kaunas, Lithuenia, 2015. – С. 186-190.
 16. Часнок, І.Ч. Дэструкцыя рамантычнага нацыянальнага метанаратыву ў рамане А. Наварыча «Літоўскі воўк» // Мова і літаратура ў ХХІ стагоддзі: актуальныя аспекты даследавання: матэрыялы ІІІ Рэсп. навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 272-276.
 17. Часнок, І.Ч. Ускладненне наратыву ў творы М. Гарэцкага «Лявоніус Задумекус» // Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць: (да 115-годдзя з дня нараджэння Гаўрылы Гарэцкага і 95-годдзя першага выдання «Гісторыі беларускай літаратуры» Максіма Гарэцкага): матэрыялы ХІІІ Гарэцкіх чытанняў, Мінск, 17 красавіка 2015 г. Дзярж. музей гісторыі бел. літ., Рэспубліканскі фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслаедав.бел. культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Р. Гарэцкі (адказны рэдактар). – Мінск, 2015. – С. 190-196.
 18. Часнок, І.Ч. Наратыў і метанаратыў у прэцэдэнтных творах беларускай літаратуры ХХ стагоддзя // Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2014» / редкол.: А.И. Жук (пред.) [и др.] – Минск: Изд. центр БГУ, 2015. – С. 433-436.
 19. Часнок, І.Ч. Падзейнасць у раманах К. Чорнага «Сястра» і «Зямля» // Мир языков: ракурс и перспектива: материалы VI Междунар. науч. практ. конф., Минск, 22 апреля 2015 г. / редкол.: Н.Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]. Том V. – Минск: БГУ, 2015. − С. 83-89.
 20. Часнок, І.Ч. Інтэрферэнцыя паэтычнага і наратыўнага ў «Скарбах жыцця» М. Гарэцкага // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: да 750- годдзя са дня нараджэння Дантэ Аліг’еры і Уладзіміра Караткевіча: матэрыялы ХІІ Міжнар. навук. канф. – РІВШ, 2016. – С. 91-98
 21. Часнок, І.Ч. Ацэнка рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» ў літаратуразнаўстве // Журналістыка-2016: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы 18-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 95-годдзю БДУ, 10- 11 літ. 2016 г. Мінск / рэдкал. С.В. Дубовік (адк. рэд.) [i iнш.] – Вып. 18. – Мінск: ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 429-432.
 22. Часнок, І.Ч. Дынаміка стылю Максіма Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія: жыццё і творчасць (да 95-годдзя з дня нараджэння Галіны Максімаўны Гарэцкай і 50-годдзя вяртання на Беларусь Гаўрылы Іванавіча Гарэцкага): матэрыялы ХХІV Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2016. – С. 238-243.
 23. Часнок, І.Ч. Наратыўная стратэгія «Камароўскай хронікі» М. Гарэцкага / Максім і Гаўрыла Гарэцкія. Жыццё і творчасць: матэрыялы ХХV Міжнародных Гарэцкіх чытанняў. Рэсп. фонд імя братоў Гарэцкіх, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі, Р. Гарэцкі (адк. рэд.) – Мінск, 2017. – С. 174-179.
 24. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў паэтычным зборніку Віктара Жыбуля “Стапеліі” // Русская и белорусская литературы на рубеже ХХ – ХХІ веков: сб. науч. ст. – Минск : РИВШ, 2014. – С. 299 – 302.
 25. Часнок, І.Ч. Матыў падзення ў сучаснай беларускай паэзіі (на матэрыяле зборнікаў В. Рыжкова, Н. Кудасавай, В. Жыбуля) ХІХ Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Журналістыка» – 2017. – С. 414-417.
 26. Часнок, І.Ч. Мастацкая вобразнасць у зборніку вершаў Віктара Жыбуля “Прыкры крык” (2001) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 9. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 76-78.
 27. Часнок, І.Ч. Нарацыя ў творах Віктара Казько (на прыкладзе рамана “Хроніка дзетдомаўскага саду” і аповесці “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”) / І.Ч. Часнок // Беларускае літаратуразнаўства: навукова-метадычны зборнік / гал. рэд. Л. Д. Сінькова. – Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 108-112.

E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Авдейчик Людмила Леонидовна – доцент кафедры литературно-художественной критики, кандидат филологических наук, доцент по специальности «Литературоведение»

Образование: окончила филологический факультет БГУ по специальности «Русская филология» (2003 г.), аспирантуру БГУ по специальности «Русская литература» (2006 г.).

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: кандидатская диссертация по теме «Образно-символическая система поэзии В.С. Соловьева», 2007 г., БГУ. Научный руководитель – И. С. Скоропанова. 

Преподавательская деятельность: с 2006 г. работала преподавателем кафедры белорусского и русского языков Белорусского государственного медицинского университета, где преподавала русский язык и литературу иностранным студентам; с 2013 г. работает доцентом кафедры литературно-художественной критики Института журналистики БГУ.

Какие курсы читает: «Русская литература ХIХ века», «Русская литература Серебряного века», «Русская литература 20-50-х гг. ХХ века» для студентов дневной и заочной форм обучения.

Основные направления научной деятельности: история русской литературы ХIХ века, история русской литературы Серебряного века, русская литература и христианская традиция, философско-поэтическое творчество В.С. Соловьева, анализ художественного текста, преподавание русского языка и литературы иностранным учащимся.

Публикационная активность: Автор более 30 публикаций, в числе которых одна монография, десятки научных статей, статьи в периодической печати, отзывы и рецензии. Внештатный корреспондент газеты «Воскресение».

Основные публикации

Научные монографии:

 1. Авдейчик Л.Л. Философская поэзия Владимира Соловьева. Минск: РИВШ, 2006. – 172 с.

Научные и научно-методические статьи:

 1. Природа в образно-символической системе Вл. Соловьева // Диалектика литературы и творческая эволюция писателя: сб. науч. тр. – Минск: Институт современных знаний, 2002. – С.31– 54.
 2. Ветхозаветные мотивы в поэтическом творчестве В.С. Соловьева  // Семинар студентов вузов РБ, посвященный 150-летию со Дня Рождения В.С. Соловьева: материалы. – Жировичи: Изд. «Ступени», 2004. – С. 141 – 147.
 3. Библейские образы и мотивы в поэзии Вл. Соловьева// Библия и национальная культура: Межвуз. сб. науч. ст. и сообщ. – Пермь: Изд. ПГУ, 2004. – С. 211 – 214.
 4. Деконструкция мифа о Вл. Соловьеве в книге Д.Е. Галковского «Бесконечный тупик» // Научные труды кафедры русской литературы БГУ. – Минск: Изд. БГУ, 2004. – С. 128 – 135.
 5. Синтез культурных традиций в поэтическом цикле Вл. Соловьева «Хвалы и моления Пресвятой Деве»// Слово в культуре: сб. науч. ст.: в 2ч. – Гомель: УО «ГГУ им. Ф. Скорины», 2004. – Ч. 2. – С. 164 – 169.
 6. Античные образы и сюжеты в поэзии Вл. Соловьева // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики: материалы Х междунар. науч. конф., Гродно, 19 – 20 сент. 2003 г.: в 2 ч.– Гродно: ГрГУ, 2005. – Ч.1. – С. 130 – 135.
 7. Метафизическая модель мира как основа предсимволистской поэзии В.С. Соловьева // Вес. Белорус. гос. ун-та: науч.-теоретич. журнал. Сер. 4. Филология. Журналистика. Педагогика. – Минск: БГУ, 2005. – № 2. – С. 80 – 85.
 8. Пророчества о Софии в поэзии В.С. Соловьева// Вес. Могил. гос. ун-та им. А.А. Кулешова: науч. и методич. журнал. – Могилев: МГУ им.А.А. Кулешова, 2005. – № 4 (22). – С. 81 – 86.
 9. Литературная метакритика Владимира Соловьева // Вес. Белорус. гос. ун-та: науч.-теоретич. журнал. Сер. 4. Филология. Журналистика. Педагогика. – Минск: Изд. БГУ, 2006.– № 1. – С. 19 –23.
 10. Историософия В. Соловьева: поэтический дискурс  Мистическая поэма В.С. Соловьева «Три свидания» // ХI Шешуковские чтения. Историософия в русской литературе ХХ – ХХI  веков: традиции и новый взгляд: материалы науч. конф. – Москва: МПГУ, 2007.– С. 88 – 95.
 11. Огненно-световая сфера природы в поэзии B.C. Соловьева // Вес. Рос. Ун-та дружбы народов. Сер. Литературоведение. Журналистика. – Москва: Изд. РУДН, 2007. – N 3-4. – С. 18 – 23.
 12. Мистическая поэма В.С. Соловьева «Три свидания» // Текст. Язык. Человек: Сб. научн. трудов: в 2 ч. – Мозырь: Изд. МГПУ им. И.П. Шамякина, 2007. – Ч.1. – С. 125 – 127.
 13. Границы и их преодоление в жизни и творчестве В.С. Соловьева // Уваровские чтения – VI: граница и пограничье в истории и культуре: материалы науч. конф. – Муром: Муром. Историко-худож. музей, 2008. – C. 343 – 346.
 14. Символико-эзотерическая интерпретация библейских образов

в поэзии В.С. Соловьева // Известия Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины: научный и производственно-практический журнал. – Гомель, Изд. ГГУ, 2008. – № 6. – Ч. 1. – С. 103 – 110.

 1. Символика водной стихии в поэзии В.С. Соловьева // Материалы Международной науч. конф. «Философия В.С. Соловьева в истории мысли и современных дискуссиях». – Иваново: Изд. ИГЭУ, 2008. – Выпуск 18. – С. 260 – 269.
 2. Способы вербализации духовного опыта в поэтических текстах В.С. Соловьева // Актуальные проблемы обучения русскому и белорусскому языкам в медицинском вузе (к 35-летию кафедры). – Минск: Изд. БГМУ, 2009. – Сб. научн. статей. – С. 97 – 103.
 3. Метафизика В.С. Соловьева и белорусская поэзия ХХ века // Язык – Литература – Культура: материалы VI Международной научной конференции: в 2 ч. – Минск: Изд. БГУ, 2011. – Ч. 2. – С. 187 – 192.
 4. Миф о Софии в философской поэзии В.С. Соловьева // Мировой литературный процесс: автор – жанр – стиль: Сб. научн. трудов – Брест: Изд. БрГУ, 2011. – С. 4 – 7.
 5. Электронный компьютерный учебник в современном образовательном процессе // Формирование языковой компетенции в процессе профессиональной подготовки специалистов: традиции, новации, опыт внедрения современных технологий обучения: материалы Междунар. научно-методич. конф., Минск, 24−25 марта 2011 г.: в 2 ч. –Минск: Изд. ВА РБ, 2011. – Ч.2. – С. 56-59.
 6. Использование компьютерных тестов в преподавании РКИ // Сб. материалов Шестых Карповских науч. чтений –Минск: Белорусский Дом печати, 2012. – Вып. 6. – Ч. 1. – С. 118 – 122.
 7. Сетевая литература как феномен современной культуры // Сб. материалов Международной научно-практич. конф. – Минск: Изд. БГУ, 2012 г. – С. 18 – 26.
 8. «Финский цикл» в поэзии В.С. Соловьева // Сб. науч. статей Междунар. научно-практич. конф., посвященной 100-летию МГУ им. А.А. Кулешова: Актуальные проблемы современной филологии и преподавания филологических дисциплин – Могилев: Изд-во МГУ, 2013 г. – C. 164 – 167.
 9. Софийная основа пейзажной лирики В.С. Соловьева // Язык и культура. Науч. Журнал. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, 2013 г. – Вып. 16. – Т. 1 (163) –С. 293 – 301.
 10. Финский период в поэтическом творчестве В.С. Соловьева // Соловьевские исследования. – Иваново: Изд-во ИГЭУ, 2013 г. – Вып. 4 (40) – С. 18 – 27.
 11. Культурный синтез в поэзии В.С. Соловьева // Вес. Рос. Ун-та дружбы народов. Сер. Литературоведение. Журналистика. – Москва: Изд-во РУДН, 2014 г. – № 1. – С. 35 – 43.
 12. Символика «небесной обители» в поэзии В.С. Соловьева // Сборник научных статей «В кругу проблем антропологии литературы. Топос Дома». Издательство Университета в Белостоке. Белосток, 2016. С. 65– 81.

Статьи в газетах:

 1. Святая Русь в творчестве и жизни Бориса Зайцева. Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 2 (175). Февраль 2014. С.7.
 2. Вера Анны Ахматовой. «Я научилась просто мудро жить…». Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 3 (200). Март 2016. С.12-13.
 3. Николай Гумилев о вечном. К 130-летию поэта. Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 4 (201). Апрель 2016. С.14.
 4. Традиции святочной прозы в русской литературе. Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 1 (198). Декабрь 2016. С.12.
 5. Мать Мария. Путь к монашеству. Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 5 (214). Май 2017. С.12 - 13.
 6. Мать Мария. Монашество в миру. Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 6 (215). Июнь 2017. С.12 - 13.
 7. Бескорыстный дар любви. К юбилею отца Павла Флоренского. Воскресение. Духовно-просветительская газета. № 12 (221). Декабрь 2017. С.10 - 11.

Рецензии:

 1. Авдейчик Л.Л. Рецензия на монографию С.Корычанковой «Лексико-семантическое оформление философски значимых образов в поэзии В.С.Соловьева» (Брно, 2013). Статья в журнале «Cоловьевские исследования» (рецензируемое издание), Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, Иваново, 2016 г. Номер 4 (52). Стр.172-179.

Контакты: тел. раб. +375-17-259-70-24

Губская Ольга Николаевна, доцент, кандидат филологических наук

Образование: 1997г. – филологический факультет БГУ.

Какие курсы читает: «Белорусская литература» .

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: литературоведение, массовая культура и журналистика, медиа-критика, языкознание.

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Роман Максима Горецкого “Виленские коммунары” в контексте белорусской прозы 1920-1930-х годов: жанровое новаторство», 2012 г., филологический  факультет БГУ , г.Минск, научный рук. –кандидат филологических наук, профессор Д.Я. Бугаев, научный консультант – доктор филологических наук, профессор Л.Д. Синькова.

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: более 50 научных публикаций, более 40 публикаций в средствах массовой информации.

Основные публикации:

 1. Класіка ХХ стагоддзя: прыхаваныя таямніцы рамана “Віленская камунары” М. Гарэцкага.‒ . Мінск, 2016: РІВШ ‒ 108 с.
 2. Мировая литература.‒ О. Н. Губская, И. И. Шматкова, Минск, 2016: РИВШ ‒ 244/93с.
 3. Метадалогія літаратуразнаўчых даследаванняў.‒ Л. Д. Сінькова, І. Ч. Часнок, А. У. Давыдава, В. М. Губская і інш.,. Мінск, 2016: БДУ.‒ 106/8с.
 4. Актуалізацыя архетыпа трыкстара ў рамане М. Гарэцкага “Віленскія камунары”. ‒ Миф-фольклор-литература: эстетическая проекция мира. Монография. Вроцлав: Русско-польский институт.  С. 183-200.
 5. Тэксты Максіма Гарэцкага на старонках “Нашай нівы” праз прызму ўспрыняцця журналістыкі. – Полымя, 2016. № 11. - С. 119-126.
 6. Топас “дому” ў аднайменным рамане Адама Глобуса / В.М. Губская // Bialorutenistyka Bialostocka. Том 9. Беласток.
 7. Рецепция литературного наследия М. Горецкого в контексте современной культуры/ О Губская // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. III (188). – С. 74-80.

Демьянова Ирина Николаевна, старший преподаватель

Бурдзялёва Ірына Аляксееўна

Дацэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук

Адукацыя: 1977г. – філалагічны факультэт БДУ.

Лекцыйныя курсы:«Беларуская літаратура 1920 –1970-х гг.», «Беларуская літаратура канца ХХ – пачатку ХХІ ст.»

Сферы навукі, у якіх працуе і можа выступаць у якасці эксперта, апанента: гісторыя беларускай літаратуры ХVІІІ –ХІХ стст., беларуская літаратура ХХ ст., мастацкія стылі беларускай літаратуры.

Тэма кандыдацкай дысертацыі, год і месца абароны, прозвішча навуковага кіраўніка:«Традыцыя сентыменталізму ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя», 2005 г., Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі, навук. кір. – кандыдат філалагічных навук, дацэнт П.В. Васючэнка.

Публікацыйная актыўнасць, навукаметрычныя паказчыкі ў Google Scholar Citations

Агульная колькасць навуковых публікацый:каля 80 навуковых публікацый.

Асноўныя публікацыі:

 1. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры ХІХ – пачатку ХХ стагоддзяў: майстры, плыні, традыцыі : курс лекцый – Мінск: МДЛУ, 2009. – 167 с.
 2. Традиции бидермайеризма в творчестве Евы Фелинской // Бидермейер в славянском и европейском контексте: коллективная монография под ред. Т. Аникиной и Р.  Мниха / ColloquiaLitterariaSedlicensia– Sankt-Petersburg-Siedlice, 2016. – Т. 22– С. 113-127.
 3. Меладраматызм і традыцыі гатычнай прозы ў беларускай літаратуры ХХ ст. // Слова і сучаснасць: праблемы функцыянавання беларускай літаратуры ва ўмовах глабалізацыі, рынку, масавай культуры / П.В. Васючэнка, І.А. Бурдзялёва, і інш.: калект. манаграфія – Мінск: МДЛУ, 2017. – С. 59-92.
 4. Некаторыя аспекты перадрамантызму ў беларускай літаратуры // Працы кафедры гісторыі беларускае літаратуры Белдзяржуніверсітэта. – Вып. 9. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2008. – С. 11—34.
 5. Гістарычны шлях Беларусі і сімволіка трыадзінства ў паэзіі Янкі Купалы//Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. –2008. –№ 2 (32). – С. 179–187.
 6. Традыцыі гатычнага рамана ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя // StudiaBialorusinistyczna. –Lublin: UMCS, 2010. – Т. 4. –S. 185–194.
 7. Вынікі мастацкіх пошукаў у кнізе-дзённіку М. Гарэцкага “Скарбы жыцця” //ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: Навуковы зборнік / Пад рэд. М. Хаўстовіча, А. Баршчэўскага. – Вып. 10 –Warszawa, 2010. – S. 38–49.
 8. Матыў загубленага Эдэму ў “Палескай хроніцы” І.Мележа і ў рамане “Неруш” В. Казько // Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – 2013. – № 2 (63). – С. 95–103.
 9. Аўтабіяграфічная проза Евы Фялінскайу кантэксце жаночай мемуарыстыкі ХІХ стагоддзя / Вестн. Минского гос. лингв. ун-та. Сер. 1, Филология. – – № 2. – С. 99–106.
 10. Трансфармацыя сядзібнага топасу ў літаратуры Беларусі XVIIІ–XIX стст. / ActaAlbaruthenika. Literatura, językikultura: tradycjeinowatorstwo. – Warszawa , 2016. – № 16. –S. 38—49.

Кантакты: тел. +375-33-663-99-38 (Wel)

Вверх