маліцкіМАЛИЦКИЙ Юрий Вячеславович / МАЛІЦКІ Юрый Вячаслававіч, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный  педагогический университет имени Максима Танка, факультет белорусской филологии и культуры, специальность «Белорусский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского языка и литературы.

Какие курсы читает: «Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі», «Русский язык как иностранный»

Сфера научных интересов: коммуникативная лингвистика, социолингвистика, диалектология, язык и стиль средств массовой коммуникации

Страница в Google Scholar Citation

Общее количество научных публикаций: более 50

Основные научные публикации:

Учебные пособия:

Маліцкі, Ю. В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тэксты для перакладу, абмеркавання і пераказу : дапаможнік / склад.: А.У. Андрэева, Ю.В. Маліцкі, В.А. Мяснікова; Беларус. дзярж. ун-т фіз. культуры. – Мінск: БДУФК, 2015. – 179 с.

Словари и хрестоматии:

 1. Хрэстаматыя па беларускай дыялекталогіі. Цэнтральная зона / НАН Беларусі, Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы; уклад. В.Д. Астрэйка [і інш.]; навук. рэд. Л.П. Кунцэвіч, В.М. Курцова. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 529 с. (в соавторстве).
 2. Слоўнік Сенненшчыны ў 3 т. Т. 1: А – К / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, філ. “Ін-т мовы і літ-ры імя Я. Коласа і Я. Купалы; уклад. Н.М. Бунько [і інш.]; рэд. В.М. Курцова, Л.П. Кунцэвіч. – Мінск: Бел. навука, 2013. – 519 с. (в соавторстве).
 3. Полацкія дыяменты: дыялектны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. “Інт-т мовазнаўства імя Я. Коласа” ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 116 с. (в соавторстве).

 

 

Автореферат кандидатской диссертации:
Маліцкі, Ю. В. Эмацыянальна-ацэначныя і экспрэсіўныя дзеясловы ў народна-дыялектнай мове: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук: 10.02.01 / Ю.В. Маліцкі; Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа Нац. акад. навук Беларусі. – Мінск, 2006. – 20 с.

Статьи, опубликованные в научных журналах:
1. Маліцкі, Ю. В. Эмацыянальна-ацэначны план значэння дзеясловаў / Ю.В. Маліцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2005. – №3. – С. 110 – 115.
2. Маліцкі, Ю. В. Эмацыйна-ацэначныя і экспрэсіўныя дзеясловы / Ю.В. Маліцкі // Роднае слова. – 2005.– №4. – С. 32 – 34.
3. Маліцкі, Ю. В. Семантычны тып выражэння эмацыйнай ацэнкі дзеясловаў / Ю.В. Маліцкі // Роднае слова. – 2006. – №3. – С. 37 – 39.
4. Маліцкі, Ю. В. Прагматыка дзеясловаў са значэннем вуснага маўлення / Ю.В. Маліцкі // Беларуская лінгвістыка. – 2009. – Вып. 63. – С. 39 – 45.

 1. Маліцкі, Ю. В. Анамасіялагічныя асаблівасці беларускай народнай іхтыялагічнай лексікі / Ю.В. Маліцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2011. – №1. – С. 99 – 103.
 2. Маліцкі, Ю. В. Ацэначныя дзеясловы як моўнае адлюстраванне агульнапрынятых уяўленняў аб паняццях “норма” – “не-норма” / Ю.В. Маліцкі // Adeptus [Электронны рэсурс]. – 2015. – Рэжым доступу: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/adeptus/article/view/a.2015.004/729. -- Дата доступу: 01.01.2019 (С. 71 – 79).
 3. Маліцкі, Ю. В. Рэдуплікацыя ў сучасным беларускім дыялектным маўленні: асаблівасці моўнай рэалізацыі і семантыкі / Ю.В. Маліцкі // Весці НАН Беларусі. Сер. гуманіт. навук. – 2018. – Том 63. №2. С. 206 – 210.

Статьи, опубликованные в научных сборниках и других научных изданиях:
1. Маліцкі, Ю. В. Значэнне дэфектнасці дзеяння як падстава для ўзнікнення эмацыянальна-ацэначнага зместу дзеясловаў / Ю.В. Маліцкі // Народныя скарбы: Дыялекталагічны зборнік (Да 80-годдзя А.А. Крывіцкага) / рэд. Л.П. Кунцэвіч; Ін-т мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2008. – С. 218 – 221.

 1. Маліцкі, Ю. В. Беларуская народная іхтыялагічная лексіка: аб’ектны тып матывацыйных адносін / Ю.В. Маліцкі // Грані роднага слова: зб. мовазнаўч. навук. арт. (да 80-год. Праф. П.У. Сцяцко) / ГрДУ імя Я. Купалы; рэдкал.: М.А. Даніловіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна: ГрДУ, 2010. С. 191 – 196.
 2. Маліцкі, Ю. В. Беларускія народныя назвы рыб: Метафарычны тып матывацыйных адносін / Ю.В. Маліцкі // Нацыянальная мова і нацыянальная культура: аспекты ўзаемадзеяння: навуковы зборнік да да 60-годдзя П.А. Міхайлава / рэд. кал. А.В. Барысевіч, Д.В. Дзятко, Н.П. Лобань [і інш.]; адк. рэд. Д.В. Дзятко. – Мінск: Права і эканоміка, 2010. – С. 156 – 160.
 3. Маліцкі, Ю. В. Русізмы як сродак рэалізацыі суб’ектыўнай інтэнцыі ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Усходнеславянскія мовы ў сучаснай лексікаграфіі : зб. навук. арт. / рэдкал. : Д. В. Дзятко [і інш.] ; навук. рэд. Д. В. Дзятко, адк. рэд. В. В. Урбан. – Мінск : БДПУ, 2015. – С. 178 – 181.
 4. Маліцкі, Ю. В. Іншамоўныя лексічныя элементы як сродкі фарміравання тэкставай дамінанты беларускага дыялектнага выказвання / Ю.В. Маліцкі // Актуальныя праблемы мовазнаўства і лінгвадыдактыкі (да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Г.М. Малажай) : зб. навук. арт. : у 2 ч. / Брэсц. дзярж. ун-т імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: В. М. Касцючык [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2018. – Ч. 2. С. 19 – 22.

Тезисы и материалы конференций:

 1. Маліцкі, Ю. В. Кніжныя словы і клішэ як сродкі рэалізацыі маўленчых паводзін ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Семантика и прагматика языковых единиц: тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 11 – 12 мая 2015 г. / редкол. : А. М. Горлатов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2015. – С. 210 –211.
 2. Маліцкі, Ю. В. Паўтор як сродак рэалізацыі прагматычнага зместу ў сучасным беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі : асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А. І. Падлужнага) : Зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 28-29 кастрычніка 2015 года / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – С. 226 – 230.
 3. Маліцкі, Ю. В. Пранамінацыя ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Моўная адзінка ў кантэксце часу : зб. матэрыялаў ІІ Рэспубл. навук.-практ. канф., Брэст, 18 лістапада 2016 г. / Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна ; рэдкал.: Л. В. Леванцэвіч [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 83 – 86.
 4. Маліцкі, Ю. В. Неграфічныя паралінгвістычныя сродкі маўлення: моўнае афармленне і функцыя / Ю.В. Маліцкі // Эксплицитное и имплицитное в языке и речи : тезисы докл. Междунар. науч. конф., Минск, 10–11 мая 2017 г./ редкол. Л. М. Лещева (отв. ред.) [и др.]. – Минск : МГЛУ, 2017. – С. 211 – 212.
 5. Маліцкі, Ю. В. Русізмы кніжнага паходжання як сродак вылучэння стылявой тэкставай дамінанты ў беларускім гутарковым маўленні / Ю.В. Маліцкі // Параўнанне сістэм беларускай і рускай моў і даследаванне асаблівасцей іх функцыянавання ў сучасным грамадстве : матэрыялы дакладаў Рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысв. 40-годдзю аддзела бел.-рус. моўных сувязей (Мінск, 16 чэрвеня 2017 г.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ. мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; пад агул. рэд. А. А. Лукашанца. – Мінск : Чатыры чвэрці, 2017. – С. 135 – 138.

Контакт:
• тел. раб. +375-17-259-70-12;
• e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.