Дата создания: 29 октября 1969 г.

Количество преподавателей: 17 (штатных и внештатных), из них профессоров – 1, доцентов – 10.

Групы кафедры ў сацыяльных сетках: УКантакце, Facebook.
Канал кафедры ў Telegram

Электронныя адрасы супрацоўнікаў кафедры медыялінгвістыкі і рэдагавання

Агульная інфармацыя:

Кафедра медыялінгвістыкі і рэдагавання (да 2019 г. – стылістыкі і літаратурнага рэдагавання) – адно са старэйшых навукова-метадычных вучэбных падраздзяленняў журфака. Створаная ў 1969 годзе, праз два гады як факультэт журналістыкі атрымаў самастойнасць, яна вырозніваецца традыцыямі і ўласным падыходам да навучання студэнтаў, слухачоў адукацыйных праграм павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.

Вынікам больш як пяцідзесяцігадовай дзейнасці кафедры стала выданне звыш васьмі дзясяткаў падручнікаў і дапаможнікаў, каля ста манаграфій, тысяч артыкулаў. Кафедра шмат зрабіла для развіцця айчыннага і рускага мовазнаўства, станаўлення культуры маўлення. З яе веснічак атрымала жыццё беларуская стылістыка.

Плёнам вылучаецца навуковая праца кафедры. Акрамя выканання кафедральных тэм, вучоныя актыўна ўдзельнічаюць у конкурсах праектаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Беларускага рэспубліканскага фонда фундаментальных даследаванняў. Так, за апошнія гады кафедра выканала НДР «Беларускі правапіс: традыцыі, пераемнасць і перспектывы. Рэалізацыя Закона Рэспублікі Беларусь “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі” ў пераходны перыяд (2010–2013 гг.)», «Медыядыскурс сучаснасці: стылістычныя прыярытэты і экстралінгвістычныя фактары» (2016–2018 гг.). З 2014 г. прафесар В. І. Іўчанкаў з’яўляецца членам экспертнага савета аддзялення гуманітарных навук БРФФД.

Актыўна выдаюцца навуковыя манаграфіі («Інтэртэкст у публіцыстычным маўленні», дацэнт С. В. Зелянко; «Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча», дацэнт П. П. Жаўняровіч і інш.).

Імёны вучоных кафедры добра вядомы сярод калег МДУ імя Ламаносава, СПбДУ, КНУ імя Тараса Шаўчэнкі і іншых навуковых цэнтраў блізкага і далёкага замежжа. Так, беларуская школа медыялінгвістаў прадстаўлена на сайтах Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта ў праекце «Медыялінгвістыка – ХХІ стагоддзе», Стылістычнай камісіі пры Міжнародным камітэце славістаў (Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя М. В.Ламаносава) і інш.

Навуковы і творчы патэнцыял кафедры дазваляе з поспехам вырашаць надзённасці медыялінгвістычнай, рэдактарскай падрыхтоўкі будучых спецыялістаў у галіне масавай камунікацыі. Чытаць далей.

Научные направления: изучение языка и стиля СМИ; генезис публицистической речи; проблемы лексики, фонетики, грамматики, стилистики; дивергенция и конвергенция в условиях билингвизма; проблемы речевой коммуникации; дискурсный анализ СМИ.

Важнай падзеяй у жыцці кафедры стала адкрыццё ў 1998 годзе спецыяльнасці «Літаратурная работа (рэдагаванне)» з прысваеннем выпускнікам кваліфікацыі «Літаратурны рэдактар. Журналіст».

Презентация специальности "Литературная работа (редактирование)":

Loading...

 

Преподаватели кафедры:

  1. Абрамова Евгения Ильинична – кандидат филологических наук, доцент
  2. Бердник Сергей Константинович – кандидат филологических наук, доцент
  3. Горбач Ольга Александровна – кандидат филологических наук, доцент
  4. Груздева Мария Александровна – преподаватель
  5. Жолнерович Петр Петрович – кандидат филологических наук, доцент
  6. Зеленко Сергей Викторович – кандидат филологических наук, доцент
  7. Мясникова Ольга Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент
  8. Перзашкевич Анна Олеговна – преподаватель
  9. Тикоцкий Александр Михайлович – кандидат филологических наук, доцент
  10. Трухан Юлия Николаевна – старший преподаватель
  11. Хромченко Альбина Ришардовна – кандидат филологических наук, доцент
  12. Шестернева Лилия Георгиевна – кандидат филологических наук, доцент

Преподаватели-совместители кафедры

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай медыялінгвістыкі і рэдагавання

УВАГА! ПРАГРАМА ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНУ для спецыяльнасці 1-23 01 10 Літаратурная работа (па напрамках) для напрамку спецыяльнасці 1-23 01 10-02 Літаратурная работа (рэдагаванне)

УВАГА! Апісанні дысцыплін, замацаваных за супрацоўнікамі кафедры

 

Спецыяльнасць “Літаратурная работа”. Накірунак “Літаратурная работа (рэдагаванне)”. Код накірунка 1-23 01 10-02

Тыпавы план 2013

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 1-4. Культура маўлення

Семестр 2. Асновы літаратурна-рэдактарскай дзейнасці

Семестр 3-4. Методыка рэдагавання

Семестр 3-4. Асновы творчай дзейнасці рэдактара

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 4-6. Стылістыка

Семестр 5. Тэорыя і практыка перакладу

Семестр 5. Тэкст: рэдактарскія методыкі

Семестр 5. Тэкст: лінгвістычная арганізацыя

Семестр 5. Рэдагаванне аналітычных і рэкламных матэрыялаў

Семестр 5. Агульнае рэдагаванне і літаратурная апрацоўка даведачных матэрыялаў

Семестр 5. Практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі. Закон РБ “Аб правілах беларускай арфаграфіі і пукнтуацыі”

Семестр 5. Книгоиздание: проблемы и перспективы

Семестр 5. Рэдактарскае майстэрства Якуба Коласа

Семестр 6. Методыка рэдагавання навуковай і афіцыйнай літаратуры

Семестр 6. Методыка рэдагавання інфармацыйных і мастацка-публіцыстычных матэрыялаў

Семестр 6. Параграфеміка

Семестр 6. Рэдактарскае майстэрства

Семестр 6. Літаратурнае рэдагаванне ў СМІ

Семестр 6. Прафесійнае майстэрства

Семестр 6. Теория текста

Семестр 7. Тэксталогія

Семестр 7. Медыярыторыка

Семестр 7. Дыскурс СМІ

Семестр 7. Рэдактар рэкламы

Семестр 7. Методыка рэдагавання асобных відаў літаратуры

Семестр 7. Кнігавыдавецтва: праблемы і перспектывы

Спецыяльнасць “Літаратурная работа”. Накірунак “Літаратурная работа (творчасць)”. Код накірунка 1-23 01 10-03

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 3-4. Методыка рэдагавання

Семестр 4-6. Стылістыка

Семестр 5. Тэорыя і практыка перакладу

Семестр 7. Медыярыторыка

Семестр 7. Дыскурс СМІ

Семестр 7. Маўленчы ўплыў у тэкстах арт-журналістыкі

 

Спецыяльнасць Журналістыка. Накірунак Журналістыка (друкаваныя СМІ). Код накірунка 1-23 01 08-01

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Трэвэл-медыятэкст

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (менеджмент СМІ)". Код накірунка 1-23 01 08-04

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Трэвэл-медыятэкст

Семестр 6. Лингвистические ресурсы менеджмента

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (вэб-журналістыка)". Код накірунка 1-23 01 08-03

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка (аўдыявізуальная)". Код накірунка 1-23 01 08-02

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Інфармацыя і камунікацыя (тэхналогіі камунікацыі)". Код накірунка 1-23 01 07-01

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5. Рэдагаванне

Семестр 5. Речевая коммуникация

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка". Накірунак "Журналістыка міжнародная". Код накірунка 1-23 01 09

Семестр 1. Сучасная беларуская мова

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 3. Рэдагаванне

Семестр 4. Міжкультурная камунікацыя і СМІ

Семестр 4. Невербальная камунікацыя ў журналістыцы

Семестр 5-6. Культура русской речи

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Спецыяльнасць "Журналістыка (замежнае аддзяленне)"

Семестр 1. Актуальная лексика русского языка

Семестр 1-3. Мова і стыль сродкаў масавай камунікацыі

Семестр 1-4. Русский язык как иностранный

Семестр 3. Рэдагаванне

Семестр 7. Медыярыторыка

 

Методическое сопровождение учебного процесса:

 
Основные учебные пособия, разработанные на кафедре:
Цікоцкі М.Я. Сугучнасць слоў жывых... - Мн.: Выд-ва БДУ, 1981. - 191 с.
Наркевіч А.І. Практычны курс сучаснай беларускай мовы. - Мн.: Універсітэцкае, 1992. - 320 с.
Цікоцкі М.Я. Стылістыка беларускай мовы. - Мн.: Універсітэцкае, 1995. - 294 с.
Руденко А.А. Современный русский язык: УМК: В 2 ч. Ч. 1. - Мн.: БГУ, 2002. - 124 с.
Цікоцкі М.Я. Стылістыка тэксту. - Мн.: Бел. навука, 2002. - 223 с.
Ивченков В.И. Лингвистическая организация текста: В творческой лаборатории В.Короткевича. - Мн.:БГУ, 2002. - 211 с.
Басава Г.І., Іўчанкаў В.І., Сінькова Л.Д. Святло слова. - Мн.: Адукацыя і выхаванне, 2002. - 142 с.
Ивченков В.И. Лингвостилистика тропов Ю. Казакова. - Мн.: УП ""Ред. науч.-метод. журн. ""Пачатковая школа"", 2002. - 112 с.
Руденко А.А. Современный русский язык: УМК: В 2 ч. Ч. 2. - Мн.: БГУ, 2003. - 228 с.
Хромчанка А.Р. Паўночна-мастоўскія гаворкі: арэальная, генетычная і тыпалагічная характарыстыка. - Мн.: БДУ, 2004. - 147 с.

 

Наша история:

Вялікая Айчынная ў біяграфіі прафесара М.Я.Цікоцкага

 

Контакт: г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 406, тел. +375-17-259-70-12

Лаборант: Гахович Виктория Алексеевна
Заведующий кафедрой: 
ул. Кальварийская, 9, комн. 30_, тел. 259-70-__