Жолнерович Петр Петрович / ЖАЎНЯРОВІЧ Пётр Пятровіч, кандидат филологических наук, доцент кафедры медиалингвистики и редактирования

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный университет, специальность «Белорусский и русский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы

Какие курсы читает: «Литературное редактирование», «Основы литературно-редакторской деятельности», «Введение в специальность», спецсеминар «Мастерство Владимира Короткевича - публициста», курс по профилю «Редактор-переводчик»

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: лингвистическая организация произведений Владимира Короткевича, дискурсивный анализ СМИ, проблемы редактирования журналистских текстов

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Публицистика Владимира Короткевича: языковой факт в определении жанра», 2006 г., БГУ, научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Виктор Иванович Ивченков

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: свыше 70

Монографии, учебники и учебные пособия:

 1. Асновы рэдагавання на беларускай мове: зборнік трэніровачных практыкаванняў і практычных работ: вучэбны дапаможнік. – Мазыр: Белы Вецер, 2005. – 49 с.
 2. Асновы рэдагавання тэкстаў службовай дакументацыі. – Мінск: Беларусь, 2006. – 174 с.
 3. Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча. – Мінск : РІВШ, 2011. – 244 с.
 4. Жаўняровіч, П. Даведнік па літаратурнай праўцы : арфаграфічны, пунктуацыйны, лексічны, граматычны, сінтаксічны, тэхнічны ўзроўні / П. Жаўняровіч; уст. слова В. Іўчанкава ; пад. рэд. В. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – 448 с.

 

Научно-методические публикации:

Тэорыя і практыка перакладу ў СМІ: вучэбная праграма. – Мінск: БДУ, 2009. – 12 с.
Майстэрства Уладзіміра Караткевіча – публіцыста: вучэбная праграма спецкурса. – Мінск: БДУ, 2009. – 16 с.

 

Основные публикации:

 1. Жаўняровіч, П. Сінтаксічныя канструкцыі з прыназоўнікам па: асаблівасці будовы і ўжывання / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 1998. – № 11. – С. 119–134.
 2. Жаўняровіч, П. Ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў: словаформы і сінтаксічныя сувязі / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2000. – № 8. – С. 73–76; № 10. – С. 30–32.
 3. Жаўняровіч, П. Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча: праблема жанру / П. Жаўняровіч // Слова ў кантэксце часу: матэрыялы Рэспублік. навук. чытанняў, прысвеч. памяці д-ра філал. навук, праф. А. І. Наркевіча: да 75-годдзя з дня нараджэння, Мінск, 10 сак. 2004 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак-т журналістыкі; рэдкал. : В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2004. – С. 44–46.
 4. Жаўняровіч, П. Парка ці парку? Асаблівасці семантыкі назоўнікаў мужчынскага роду і яе ўздзеянне на канчаткі роднага склону / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2004. – № 8. – С. 33–35; № 9. – С. 29–33.
 5. Жаўняровіч, П. Лексемы «краіна» і «рэспубліка» ў эсэ-нарысе У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі» / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2004: матэрыялы 6‑й Міжнар. навук.-практыч. канф., прысвеч. 60-годдзю факультэта журналістыкі, Мінск, 2–3 снеж. 2004 г. Вып. 6 / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. П. Вараб’ёў (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2004. – С. 133–135.
 6. Жаўняровіч, П. П. Ацэначнасць тропа маці ў публіцыстыцы У. Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Е. Ф. Карский и современное языкознание : материалы Х междунар. Карских чтений, Гродно, 16–17 мая 2005 г. В 2 ч. / Гродн. гос. ун-т ; отв. ред. М. И. Конюшкевич. – Гродно: ГрГУ, 2005. – Ч. 2. – С. 91–97.
 7. Жаўняровіч, П. Лексема велічны як паказчык размежавання публіцыстыкі і прозы Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Беларуская журналістыка 2005 : матэрыялы 62‑й навук.-практыч. канф. студэнтаў і аспірантаў, Мінск, 21 крас. 2005 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак-т журналістыкі; pэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2005. – С. 16–17.
 8. Жаўняровіч, П. Метафара сын як адзін з канцэптаў публіцыстыкі У. Караткевіча / П. Жаўняровіч // Национально-культурный компонент в тексте и языке : материалы докл. ІІІ Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7–9 апр. 2005 г. В 3 ч. / Белорус. гос. лингв. ун-т, Белорус. гос. ун-т, Белорус. респ. фонд фундам. иссл-ий; отв. ред. А. В. Зубов, С. М. Прохорова. – Минск: МГЛУ, 2005. – Ч. 2. – С. 177–179.
 9. Жаўняровіч, П. П. Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Беларуская мова і літаратура. – 2005. – № 3. – С. 51–53.
 10. Жаўняровіч, П. Рэканструяванне моўнай асобы У. Караткевіча на падставе функцыянавання лексем краіна і рэспубліка ў эсэ-нарысе «Зямля пад белымі крыламі» / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2005. – № 4. – С. 30–31.
 11. Жаўняровіч, П. П. Асаблівасці семантычнай кагезіі публіцыстычнага тэксту У. Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: материалы ІІІ Междунар. науч. конф., Мозырь, 12–13 мая 2005 г. В 2 ч. / Мозырский гос. пед. ун-т; отв. ред.: С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий. – Мозырь: МГПУ, 2005. – Ч. 1. – С. 7–8.
 12. Жаўняровіч, П. Дыскурсны аналіз публіцыстычнага тэксту Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2005. – № 8. – С. 64–65; № 9. – С. 51–53.
 13. Жолнерович, П. П. Белорусский Вальтер Скотт / П. П. Жолнерович // Русский язык в центре Европы 8. – Банска Бистрица: Ассоциация русистов Словакии, 2005. – С. 77–78.
 14. Жаўняровіч, П. Храм душы і зямлі / П. Жаўняровіч // Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду!: успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Г. Шаблінскай. – Мінск: Маст. літ., 2005. – С. 316–320.
 15. Жаўняровіч, П. «Абдуванчык на кромцы вады» як канцэптуалізацыя «безабароннасці прыроды» ў публіцыстычным тэксце Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2005: на скрыжаванні часу і прасторы: матэрыялы 7‑й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларус. радыё і 50-годдзю Беларус. тэлебачання, Мінск, 1–2 снеж. 2005 г. Вып. 7 / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2005. – С. 156–158.
 16. Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання на беларускай мове: зборнік трэніровачных практыкаванняў і практычных работ/ П. П. Жаўняровіч. – Мазыр: Белы Вецер, 2005. – 49 с.
 17. Жаўняровіч, П. П. Лексема «магчыма» ў публіцыстычных тэкстах Уладзіміра Караткевіча: персуазіўнасць, ацэначнасць, аўтарызацыя / П. П. Жаўняровіч // Народная асвета. – 2006. – № 2. – С. 27–29.
 18. Жаўняровіч, П. П. Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча: моўны факт у вызначэнні жанру: аўтарэф. дыс. … канд. філал. навук / П. П. Жаўняровіч. – Мінск, БДУ, 2006. – 21 с.
 19. Жаўняровіч, П. Рытарычнае пытанне ў публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2006: тэорыя, практыка, творчасць: матэрыялы 8‑й міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 1-2 сн. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэд. кал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2006. – С. 196–198.
 20. Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання тэкстаў службовай дакументацыі / П. П. Жаўняровіч. – Мінск: Беларусь, 2006. – 174 с.
 21. Жаўняровіч, П. Лексема прыўкрасны ў творчасці Уладзіміра Караткевіча: семантычная неабходнасць або неабгрунтаваная празмернасць / П. Жаўняровіч // Жыццём і словам прысягаючы...: зборнік навук. прац. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. – С. 103–107.
 22. Жолнерович, П. П. Заполнение семантических лакун в переводах произведений Владимира Короткевича / П. П. Жолнерович // Альманах современной науки и образования: языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии: межвузовский сборник науч. трудов. – Тамбов: Грамота, 2007. – Ч. І. – С. 111–113.
 23. Жаўняровіч, П. П. «Звязда» як эксперыментальная пляцоўка развіцця беларускай мовы / П. П. Жаўняровіч // Матэрыялы Рэспублік. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю газеты «Звязда» і 80-годдзю газеты «Советская Белоруссия», Мінск, 25 кастр. 2007 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак-т журналістыкі; pэд. кал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2007. – С. 34–38.
 24. Жаўняровіч, П. Лексема прыўкрасны: семантычная неабходнасць або неабгрунтаваная празмернасць / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2008 – № 5 – С. 26–27.
 25. Жаўняровіч, П. П. Размежаванне публіцыстыкі і прозы (на падставе частотнасці лексічных адзінак у творах Уладзіміра Караткевіча) / П. П. Жаўняровіч // Веснік БДУ. Серыя 4. – 2008. – № 3. – С. 41–45.
 26. Жаўняровіч, П. П. Сувязь парадыгматыкі і семантычнай кагезіі ў публіцыстычным тэксце Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Шостыя Танкаўскія чытанні. Да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка: зборнік навук. артыкулаў / рэдкал.: Г. Я. Адамовіч [і інш.]; адк. рэд. А. І. Лугоўскі. – Мінск: БДПУ, 2008. – С. 102–104.
 27. Жаўняровіч, П. Парны састаўны злучнік не толькі … але і і яго функцыянаванне ў журналісцкіх тэкстах / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы Х міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 11-12 сн. 2008 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 10. – Мінск: БДУ, 2008. – С. 257–260.
 28. Жаўняровіч, П. Семантычная кандэнсацыя – гутарковасць – журналісцкі тэкст / П. Жаўняровіч // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя д-ра філал. н., праф. А. І. Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. – С. 170–179.
 29. Жаўняровіч, П. П. Вобраз Янкі Купалы ў публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае: VІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні: матэрыялы VІІІ Міжнародных Купалаўскіх чытанняў, Мінск, 26–27 чэрвеня 2007 г. / рэдкал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2009. – С. 62–65.
 30. Жолнерович / П. П. Русизмы на страницах белорусской газеты «Звязда» как отражение языковой ситуации // П. П. Жолнерович // Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija. Konferencijos medžiaga / red. kol.: L. Plygavka (vyr. red.), V. D. Staričonak, G. Kundrotas, T. Baluš. – 2 dalis. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto liedykla, 2009. – P.122–126.
 31. Жаўняровіч, П. П. Рэдактарскі аналіз і рэдактарская праўка / П. П. Жаўняровіч // Журналісцкая адукацыя: зборнік навуковых і метадычных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. Вып. І / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 98–100.
 32. Жаўняровіч, П. Рэдактарская ацэнка і праўка антрапонімаў у журналісцкім тэксце / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы ХІ міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3-4 сн. 2009 г. / рэд. калегія: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 11. – Мінск: БДУ, 2009. – С. 257–260.
 33. Жаўняровіч, П. Канцэпт публіцыстычнага тэксту: на прыкладзе публіцыстыкі Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2010. – № 4. – С. 35–38.
 34. Жолнерович, П. Проблемы экологии в публицистических текстах Валентина Распутина и Владимира Короткевича / П.Жолнерович // Language and Culture: Scientific Peer Reviewed Journal (Kutaisi, Georgia). – 2010. – №  – С. 130–132.
 35. Жаўняровіч, П. П. Рэдактарскі аналіз фактычнага матэрыялу ў журналісцкім тэксце / П. П. Жаўняровіч // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зборнік навук. артыкулаў / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў [і інш.]. – Мінск: Иппокрена, 2010. – С. 74–81.
 36. Жаўняровіч, П. П. Аднародныя члены сказа ў журналісцкім тэксце: рэдактарскі аналіз і праўка / П. П. Жаўняровіч // Куляшоўскія чытанні: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч. 2. (29–30 крас. 2010 г.) / УА «МДУ імя А. А. Куляшова»; рэд. кал.: Л. Ц. Кілевая [і інш.]. – Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. – С. 234 – 240.
 37. Жаўняровіч, П. Новае ў публіцыстычнай спадчыне Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2010: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы ХІІ міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 сн. 2010 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 12. – Мінск: БДУ, 2010. – С. 174–177.
 38. Жаўняровіч, П. П. Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч; навук. рэд. В. І. Іўчанкаў. – Мінск: РІВШ, 2011. – 244 с.
 39. Жаўняровіч, П. П. Моўная палітра раённых газет // П. П. Жаўняровіч // Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы: матэрыялы Рэспубл. навук.-практ. семінара, 2–3 чэрв. 2011 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 162–168.
 40. Жолнерович, П. Диалогизация писательского публицистического дискурса / П.Жолнерович // Language and Culture: Scientific Peer Reviewed Journal (Kutaisi, Georgia). – 2011. – №  – С. 90–92.
 41. Жаўняровіч, П. Рэдактарскія змены загалоўкаў твораў Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы ХІІІ міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 сн. 2011 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2011. – С. 202–206.
 42. Жаўняровіч, П. Тэатразнаўчы дыскурс Жаны Лашкевіч / П. Жаўняровіч // Жыццём і словам прысягаючы...: зборнік навуковых прац. – Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 198–207.
 43. Жаўняровіч, П. Загаловак і рэдактар: На прыкладзе твораў Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2012. – № 4. – С. 35–37.
 44. Жолнерович, П. Районная пресса Беларуси: языковой аспект / П.Жолнерович // Language and Culture: Scientific Peer Reviewed Journal (Kutaisi, Georgia). – 2012. – №  – С. 111–113.
 45. Жаўняровіч, П. Акцэнтуацыі і правапіс: рэдактарскі аспект / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы ХIV міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6-7 сн. 2012 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 13. – Мінск: БДУ, 2012. – С. 239–243.
 46. Жаўняровіч, П. Ізамарфізм рускага элемента ў матэрыялах газеты «Звязда» / П. Жаўняровіч // Жыццём і словам прысягаючы. Культура маўлення журналіста: зб. навук. артыкулаў міжнар. навук-практ. канф., Мінск, Беларусь. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 13–23.
 47. Жаўняровіч, П. П. Рэцэнзіі Максіма Багдановіча ў аспекце лінгваперсаналогіі / П. П. Жаўняровіч // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. арт. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: В. Д. Старычонак, В. А. Вараб’ёва, І. М. Гоўзіч [і інш.]; адк. рэд. В. Д. Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2012. – С. 94–98.
 48. Жаўняровіч, П. Рэдактарскія змены ў аповесці Уладзіміра Караткевіча «Лісце каштанаў» / П. Жаўняровіч // Український інформаційний простір: науковий збірнік / Киïвський національний університет культури і мистецтв, Інститут журналістики та міжнародних відносин. – 2013. - № 1. – С. 61–67.
 49. Жаўняровіч, П. Інфармацыйны радок на тэлеэкране: віды, кантэнт, структура / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы ХV міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5-6 сн. 2013 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 14. – Мінск: БДУ, 2013. – С. 196–199.
 50. Жаўняровіч, П. П. Калькаваныя фраземы ў журналісцкім тэксце: рэдактарскі аналіз і праўка / П. П. Жаўняровіч // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя д-ра філал. н., праф. А. І. Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: БДУ, 2014. – Ч. 1.  – С. 491–500.
 51. Жаўняровіч, П. П. Дэканструкцыя нацыянальна-культурнага кампанента фразем у сучасных журналісцкіх тэкстах / П. П. Жаўняровіч // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А. І. Наркевіча : пленарныя даклады / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2014. – С. 55–64.
 52. Жаўняровіч, П. Праца рэдактара над дакладнасцю словаўжывання ў журналісцкім тэксце / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2014: стан, прабле-мы і перспектывы: матэрыялы 16-й між-нар. навук.-практ. канф., Мінск, 4-5 сн. 2014 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 16. – Мінск: БДУ, 2014. – С. 294–298.
 53. Жаўняровіч, П. П. Стылістыка дзелавога маўлення і рэдагаванне службовых дакуметаў : вучэб. дамаможнік / П. П. Жаўняровіч. – Мінск: РІПА, 2014. – 276 с.
 54. Жаўняровіч, П. Мілагучнасць аўтарскага матэрыялу: рэдактарскі аспект / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2015: стан, прабле-мы і перспектывы: матэрыялы 17-й між-нар. навук.-практ. канф., Мінск, 12-13 ліст. 2015 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 17. – Мінск: БДУ, 2015. – С. 271–274.
 55. Жолнерович, П. Цензура в военной газете 1960-х гг. (на примере публикаций Владимира Короткевича) / П. Жолнерович // Журналістыка-2016: стан, прабле-мы і перспектывы: матэрыялы 18-й між-нар. навук.-практ. канф., Мінск, 10-11 ліст. 2016 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 18. – Мінск: ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 279–282.
 56. Жолнерович, П. Сравнительный анализ пабликов «Лентач» и «Чай з малинавым варэннем» в социальной сети ВКонтакте / П. Жолнерович, Д. Спевак // Волжский вестник науки (г. Тольятти, Россия). – 2016. – № 3–4. – С. 23 – 26.
 57. Жаўняровіч, П. Фактычнага матэрыял у журналісцкім тэксце: рэдактарскі аспект / П. Жаўняровіч // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : матэрыялы IV Міжнар. навук.-практ. канф,, прысв. 95-годдзю заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, прафесара Міхася Яўгенавіча Цікоцкага. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 25–34.
 58. Жаўняровіч, П. Скарыніяна Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Літаратура і мастацтва. – 2017. – 10 лют. – С. 7.
 59. Жаўняровіч, П. Публіцыстычны вобраз Францыска Скарыны ў эсэ Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Стылістыка: мова, маўленне і тэкст : зборнік навуковых прац : да 95-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэспублікі Беларусь, д-ра філал. навук, прафесара Міхася Яўгенавіча Цікоцкага ; пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2017. – С. 266–273.
 60. Жаўняровіч, П. «Беларусь вытрымала экзамен перад Еўропай»: публіцыстычны вобраз Францыска Скарыны ў эсэ Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2017. – № 5. – С. 26 – 29.
 61. Жолнерович, П. П. Информационная строка на телевизионном экране // П. П. Жолнерович // Медиалингвистика. – 2017. – № 2. – С. 65–74.
 62. Жаўняровіч, П. Рэдактарскія змены ў «звяздоўскай» (1979 г.) публікацыі Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Медиапространство Беларуси: история и современность (к 100-летию газеты «Звязда» и 90-летию газеты «Советская Белоруссия») : материалы Междунар. науч.-практ. конф, Минск, 20 окт. 2017 г. / редкол. С. В. Дубовик (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2017. – С. 67–70.
 63. Жаўняровіч, П. Рэдактарскі аналіз балады з газеты «Літаратура і мастацтва» // П. Жаўняровіч // Журналістыка-2017: стан, прабле-мы і перспектывы: матэрыялы 19-й між-нар. навук.-практ. канф., Мінск, 16-17 ліст. 2017 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 19. – Мінск: ААТ «Паліграфкамбінат імя Я. Коласа», 2016. – С. 255–260.
 64. Жолнерович, П. П. Факт в Википедии и его интерпретация на сайтах (на примере персоналии «Короткевич,_Владимир_Семёнович») / П. П. Жолнерович // Мультимедийная журналистика : сб. науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 1–2 марта 2018 г. / под общ. ред. В. П. Воробьева. – Минск : Изд. центр БГУ, 2018. – С. 287–292.
 65. Жаўняровіч, П. Кампазіцыйныя і моўна-стылістычныя асаблівасці рэкамендацый Уладзіміра Караткевіча ў Саюз пісьменнікаў / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2018: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 20-й міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 15-16 ліст. 2018 г. / рэдкал.: В. М. Самусевіч (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск : БДУ, 2018. – С. 333–336.
 66. Жаўняровіч, П. Факт і яго вербальная прэзентацыя / П. Жаўняровіч // Роднае слова. – 2018. – № 11. – С. 33–34.

 

Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-12; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх