ДУБРОВСКИЙ Александр Владимирович / ДУБРОЎСКІ Аляксандр Уладзіміравіч, кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования
Высшее учебное заведение, которое закончил, специальность: Белорусский государственный университет, филологический факультет, специальность «Белорусский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского языка и литературы
Название кандидатской диссертации, год защиты, научный руководитель: «Поэтика Рыгора Бородулина: ритмическая организация стиха», 2003 г., научный руководитель – доктор филологических наук профессор Вячеслав Петрович Рагойша
Сфера научных интересов: теория литературы, стиховедение, стилистика художественной литературы и публицистического текста, теория редактирования
Какие курсы читает: «Редактирование», «Текстология», «Культура речи», «Редактирование художественно-публицистических материалов», «Редактирование стихотворного текста», «Редактирование в СМИ»
Награды: Диплом I степени Министерства образования и науки Республики Беларусь (1997); премия за лучшую научную работу студентов БГУ в области социальных и гуманитарных наук (1999); Почетная грамота издательства «Пачатковая школа» (2011), Почетная грамота РИУ «Выдавецкі дом “Звязда”» (2014).
Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations
Общее количество научных публикаций: более 40

Навуковыя публікацыі

Дуброўскі, А.У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша : аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.01 ; 10.01.08 / А.У. Дуброўскі ; Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, 2003. – 20 с.
Дуброўскі, А.У. Паэтыка Рыгора Барадуліна: рытмічная арганізацыя верша / А.У. Дуброўскі. – Мінск : Рэйплац, 2006. – 128 с.
Русская литература. Учебно-методическое пособие / сост. А.В. Дубровский. – Минск : ЗАО «Иппокрена», 2007. – 75 с.
Дуброўскі, А. Святое Пісьмо ў казаннях Кірылы Тураўскага / А. Дуброўскі // Першацвет. – 1995. – № 11. – С. 106–115.
Дуброўскі, А. Семантыка рытма-інтанацыйнай арганізацыі верша ў паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // На хвалях філалогіі: даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы : зб. арт. / пад рэд. Р.М. Кавалёвай. – Мінск : Бэстпрынт, 2002. – С. 22–28.
Дуброўскі, А. Слова стварае паэта: філасофія слоўнага вобраза ў творчасці Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // Першацвет. – 1997. – № 3. – С. 85–88.
Дуброўскі, А. Сучасны хрысціянскі фальклор / А. Дуброўскі // Першацвет. – 1995. – № 1. – С. 132–138.
Дуброўскі, А.У. Верлібр у творчасці Рыгора Барадуліна і еўрапейская традыцыя / А.У. Дуброўскі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы V Міжнар. навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Бел. дзярж. ун-та (Мінск, 16–18 кастр. 2001 г.) : у 3 ч. – Мінск : БДУ, 2001. – Ч. 2 : Теоретические проблемы литературоведения. Мировая литература: проблемы взаимодействия и взаимосвязей / рэдкал. : С.Я. Ганчарова-Грабоўская і інш. – С. 35–39.
Дуброўскі, А.У. Вобразастваральныя кампаненты паэтыкі Рыгора Барадуліна на ўзроўні эўфоніі / А.У. Дуброўскі // Язык. Поэтика. Перевод : сб. науч. ст. / под ред. А.Е. Супруна. – Минск : ООО ПП «Асобны дах», 1998. – С. 104–116.
Дуброўскі, А.У. Дольнік у паэзіі Рыгора Барадуліна / А.У. Дуброўскі // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2002. – № 2. – С. 12–16.
Дуброўскі, А.У. Рытміка Рыгора Барадуліна / А.У. Дуброўскі // Сборник работ 57-й научной конференции студентов и аспирантов Белгосуниверситета : В 3 ч. – Минск : БГУ, 2000. – Ч. 2. – С. 19–23.
Дуброўскі, А.У. Рытмічная арганізацыя верша як элемент паэтыкі / А.У. Дуброўскі // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі : навук. зб. – Мінск, 2002. – С. 119–129.
Дуброўскі, А.У. Семантыка і абумоўленасць метрыка-рытмічнай арганізацыі верша / А.У. Дуброўскі // Філалагічныя навукі: маладыя вучоныя ў пошуку : матэрыялы навук. канф., прысвеч. 80-годдзю Белдзяржуніверсітэта (20 красав. 2001 г.). – Мінск : ВТАА «Права і эканоміка», 2001. – С. 217–220.
Дуброўскі, А.У. Сілаба-танічны верш Рыгора Барадуліна / А.У. Дуброўскі // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2001. – № 2. – С. 55–59.
Дуброўскі, А.У. Сінтаксічныя аспекты рытму: пытанні семантыкі (на матэрыяле творчасці Р. Барадуліна) / А.У. Дуброўскі // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору : працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. Т.А. Марозава ; пад навук. рэд. В.П. Рагойшы. – Мінск : Бестпрынт, 2004. – С. 92–102.
Дуброўскі, А.У. Філасофія слоўнага вобраза ў творчасці Рыгора Барадуліна / А.У. Дуброўскі // Сборник научных работ студентов и аспирантов Белгосуниверситета : в 2 ч. – Минск : Белгосуниверситет, 1998. – Ч. 1. – С. 199–202.
Дуброўскі, А. Найскладанейшая простасць / А. Дуброўскі // ЛіМ. – 2005. – 22 крас. – С. 6.
Дуброўскі, А. Ідылія – і рэальнасць / А. Дуброўскі // ЛіМ. – 2005. – 4 ліст. – С. 6.
Дуброўскі, А.У. Семантыка рытмічнай арганізацыі ў паэтычнай творчасці (на матэрыяле паэзіі Р. Барадуліна) / А.У. Дуброўскі // Культура творчества: опыт, методология, рефлексия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. IV междунар. дню философии, проводимому под эгидой ЮНЕСКО, 17–18 ноября 2005 г. / Институт парламентаризма и предпринимательства, БИП – институт правоведения. – Минск : Акад. парламентаризма и предпринимательства, 2005. – С. 71–72.
Дуброўскі, А.У. Методыка семантычнага аналізу рытмічнай арганізацыі верша / А.У. Дуброўскі // Пятыя Танкаўскія чытанні : матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 10-годдзю з дня надання Бел. дзярж. пед. ун-ту імя Максіма Танка, г. Мінск, 10 кастр. 2005 г. – Мінск : БДПУ, 2005. – С. 27–30.
Дуброўскі, А. Семантыка метра ў мікракантэксце паэтычнага зборніка: пяцістопны харэй у кнізе Р. Барадуліна «Лісты ў Хельсінкі» / А. Дуброўскі // Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава : зборнік навуковых артыкулаў / рэдкал.: Л.В. Алейнік, З.І. Бадзевіч, У.В. Рагойша ; пад аг. рэд. Л.Дз. Сіньковай. – Мінск, 2005. – С. 183–189.
Дуброўскі, А. Методыка семантычнага аналізу рытмічнай арганізацыі верша : на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // Роднае слова. – 2007. – № 2. – С. 19–23.
Дуброўскі, А. Катэгорыя метра: расшыранае разуменне / А. Дуброўскі // Мова – Літаратура – Культура : матэрыялы V Міжнар. навук. канф. (да 80-годдзя праф. Л.М. Шакуна), Мінск, 16–17 ліст. 2006 г. / Бел. дзярж. ун-т ; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск : Права і эканоміка, 2007. – С. 520–523.
Дуброўскі, А. Сінтаксічныя аспекты вершаванага рытму: методыка семантычнага аналізу : на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна / А. Дуброўскі // Роднае слова. – 2007. – № 6. – С. 11–14.
Дуброўскі, А. Метрычная арганізацыя вершаванага тэксту : на матэрыяле паэзіі Рыгора Барадуліна // Роднае слова. – 2007. – № 10. – С. 19–21.
Дуброўскі, А.У. Вершазнаўства ў тэарэтыка-літаратурнай падрыхтоўцы студэнтаў-журналістаў / А.У. Дуброўскі // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы : зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва ; рэдкал. : А.Ф. Мяснікоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Иппокрена, 2009. – С. 25–29.
Дуброўскі, А.У. Параўнаўчы аналіз вершаваных твораў у практыцы выкладання беларускай і рускай літаратур у вышэйшай навучальнай установе / А.У. Дуброўскі // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай : матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філал. фак. Беларус. дзярж. ун-та, Мінск, 15–17 кастр. 2009 г. : у 2 ч. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2010. – Ч.1 / пад рэд. В.П. Рагойшы ; рэдкал. : В.П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. – С. 147–151.
Дуброўскі, А.У. Параўнаўчы аналіз вершаваных тэкстаў у практыцы выкладання літаратуры студэнтам-журналістам / А.У. Дуброўскі // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы : зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва ; рэдкал. : А.Ф. Мяснікоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Иппокрена, 2010. – С. 67–74.
Дуброўскі, А. Рэдактарскі аналіз рытмічнай арганізацыі вершаванага тэксту / А. Дуброўскі // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю БДУ, 8–9 сн. 2011 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 13. – Мінск : БДУ, 2011. – С. 199–202.
Дубровский, А.В. Статус религиозного стиля в системе функциональных стилей русского и белорусского языков в ситуации полилингвизма и поликонфессиональности / А.В. Дубровский // Религия и текст: от практики к теории : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 17–18 марта 2011 г. / под ред. С.Г. Карасевой, С.И. Шатравского. – Минск : Изд. центр БГУ, 2012. – С. 70–77.
Дуброўскі, А.У. Рэдагаванне вершаванага тэксту: метадалагічныя асновы выкладання / А.У. Дуброўскі // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы : зб. навук. арт. / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва ; рэдкал. : В.А. Зразікава (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Иппокрена, 2011. – С. 19–23.
Дуброўскі, А. Рэдактарскі аналіз вершаванага тэксту: сістэмы вершавання / А. Дуброўскі // Жыццём і словам прысягаючы… : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – С. 179–188.
Дуброўскі, А. Рэцэнзіі ў газеце «Літаратура і мастацтва»: праблемы стылістыкі і культуры маўлення / А. Дуброўскі // Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 14-й Міжнар. навук. канф., 6–7 сн. 2012 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.] – Вып. 14. – Мінск : БДУ, 2012. – С. 235–238.
Дубровский, А.В. Жанровая природа Евангелия от Иоанна / А.В. Дубровский // Иппокрена. – 2006. – № 1. – С. 124–132.
Дубровский, А. Человеческая идеология и любовь Божья: великие романы Ф.М. Достоевского / А. Дубровский // Благодать. – 2006. – № 3–4. – С. 38–40.
Дубровский, А.В. Конфессиональное сознание и религиозная пресса (на примере изданий Республиканского религиозного объединения «Союз христиан веры евангельской в республике Беларусь») / А.В. Дубровский // Современная журналистика: актуальные проблемы : сб. науч. ст. – Минск : Акад. парламентаризма и предпринимательства, 2006. – С. 45–63.
Дубровский, А. Жанровая природа Евангелия от Иоанна / А. Дубровский // Na pograniczu. Studia z filozofii religii / Białoruska Akademia Nauk w Mińsku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie ; redakcja naukowa : W. Słomski, И. Михеева. – Warszawa, 2011. – S. 257–267.
Дуброўскі, А.У. Рэцэнзіі на паэтычныя зборнікі ў газеце «Літаратура і мастацтва» / А.У. Дуброўскі // Жыццём і словам прысягаючы. Культура маўлення журналіста : зб. навук. артыкулаў міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, Беларусь. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2012. – С. 77–87.
Дуброўскі, А. Метадалагічныя асновы рэдагавання вершаванага тэксту: крытэрыі мастацкасці паэтычнага твора / А. Дуброўскі // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 15-й Міжнар. навук.-практ. канф., 5–6 сн. 2013 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 14. – Мінск : БДУ, 2013. – С. 193–195.
Культура маўлення / уклад. А.У. Дуброўскі ; пад рэд. Г.І. Басавай. – Мінск : БДУ, 2013. – 100 с.
Дуброўскі, А. Рэдактарскі аналіз вершаванага тэксту: крытэрыі мастацкасці паэтычнага твора і праблема літаратурных іерархій / А. Дуброўскі // Слова ў кантэксце часу: да 85-годдзя прафесара А.І. Наркевіча : зб. навук. прац : у 2 т. / пад агул. рэд. В.І. Іўчанкава. – Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2014. – Т. 1. – С. 480–491. – Дэп. у БДУ 16.05.2014, № 003816052014.
Дуброўскі, А. Філасофія медыямаўлення: фактары адмоўнага ўплыву тэкстаў публіцыстычнага стылю на нацыянальную мову / А. Дуброўскі // Журналістыка-2014: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 16-й Міжнар. навук.-практ. канф., 4–5 сн. 2014 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 16. – Мінск : БДУ, 2014. – С. 291–294.
Дуброўскі, А. Рэдактар і паэтычны твор: крытэрыі мастацкасці тэксту і праблема літаратурных іерархій / А. Дуброўскі // Маладосць. – 2015. – № 1. – С. 88–94.
Дуброўскі, А. Як «працуе» верш Барадуліна / А. Дуброўскі // Полымя. – 2015. – № 2. – С. 127–133.
Дуброўскі, А. Рыфма ў вершаваным творы / А. Дуброўскі // Маладосць. – 2015. – № 3. – С. 145–148.
Дуброўскі, А. Сучасныя пераклады Бібліі: семантыка-стылістычны аналіз / А. Дуброўскі // Журналістыка-2015: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 17-й Міжнар. навук.-практ. канф., 12–13 ліст. 2015 г., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 17. – Мінск : БДУ, 2015. – С. 268–270.
Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-12; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх