Жолнерович Петр Петрович / ЖАЎНЯРОВІЧ Пётр Пятровіч, кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики и литературного редактирования

Вуз, который закончил, специальность: Белорусский государственный университет, специальность «Белорусский и русский язык и литература», квалификация – филолог, преподаватель белорусского и русского языка и литературы

Какие курсы читает: «Литературное редактирование», «Основы литературно-редакторской деятельности», «Введение в специальность», спецсеминар «Мастерство Владимира Короткевича - публициста», курс по профилю «Редактор-переводчик»

Сферы науки, в которых работает и может выступать в качестве эксперта, оппонента: лингвистическая организация произведений Владимира Короткевича, дискурсивный анализ СМИ, проблемы редактирования журналистских текстов

Тема кандидатской диссертации, год и место защиты, фамилия научного руководителя: «Публицистика Владимира Короткевича: языковой факт в определении жанра», 2006 г., БГУ, научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Виктор Иванович Ивченков

Публикационная активность, наукометрические показатели в Google Scholar Citations

Общее количество научных публикаций: свыше 30

Монографии, учебники и учебные пособия:
Асновы рэдагавання на беларускай мове: зборнік трэніровач¬ных практыкаванняў і прак¬тычных работ: вучэбны дапаможнік. – Мазыр: Белы Вецер, 2005. – 49 с.
Асновы рэдагавання на беларускай мове: вуч. дапаможнік. – Мінск: Беларусь, 2006. – 174 с.

Научно-методические публикации:
Тэорыя і практыка перакладу ў СМІ: вучэбная праграма. – Мінск: БДУ, 2009. – 12 с.
Майстэрства Уладзіміра Караткевіча – публіцыста: вучэбная праграма спецкурса. – Мінск: БДУ, 2009. – 16 с.

Основные публикации:

Жаўняровіч, П. Сінтаксічныя канструкцыі з прыназоўнікам па: асаблівасці будовы і ўжывання / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 1998. - № 11. - С. 119-134.
Жаўняровіч, П. Ступені параўнання прыметнікаў і прыслоўяў: словаформы і сінтаксічныя сувязі / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2000. - № 8. - С. 73-76; № 10. - С. 30-32.
Жаўняровіч, П. Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча: праблема жанру / П. Жаўняровіч // Слова ў кантэксце часу: матэрыялы Рэспублік. навук. чытанняў, прысвеч. памяці д-ра філал. навук, праф. А. І. Наркевіча: да 75-годдзя з дня нараджэння, Мінск, 10 сак. 2004 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак-т журналістыкі; рэдкал.: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2004. - С. 44-46.
Жаўняровіч, П. Парка ці парку? Асаблівасці семантыкі назоўнікаў мужчынскага роду і яе ўздзеянне на канчаткі роднага склону / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2004. - № 8. - С. 33-35; № 9. - С. 29-33.
Жаўняровіч, П. Лексемы «краіна» і «рэспубліка» ў эсэ-нарысе У. Караткевіча «Зямля пад белымі крыламі» / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2004: матэрыялы 6‑й Міжнар. навук.-практыч. канф., прысвеч. 60-годдзю факультэта журналістыкі, Мінск, 2-3 снеж. 2004 г. Вып. 6 / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: В. П. Вараб'ёў (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2004. - С. 133-135.
Жаўняровіч, П. П. Ацэначнасць тропа маці ў публіцыстыцы У. Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Е. Ф. Карский и современное языкознание: материалы Х междунар. Карских чтений, Гродно, 16-17 мая 2005 г. В 2 ч. / Гродн. гос. ун-т; отв. ред. М. И. Конюшкевич. - Гродно: ГрГУ, 2005. - Ч. 2. - С. 91-97.
Жаўняровіч, П. Лексема велічны як паказчык размежавання публіцыстыкі і прозы Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Беларуская журналістыка 2005: матэрыялы 62‑й навук.-практыч. канф. студэнтаў і аспірантаў, Мінск, 21 крас. 2005 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак-т журналістыкі; pэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2005. - С. 16-17.
Жаўняровіч, П. Метафара сын як адзін з канцэптаў публіцыстыкі У. Караткевіча / П. Жаўняровіч // Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы докл. ІІІ Междунар. науч. конф. под эгидой МАПРЯЛ, Минск, 7-9 апр. 2005 г. В 3 ч. / Белорус. гос. лингв. ун-т, Белорус. гос. ун-т, Белорус. респ. фонд фундам. иссл-ий; отв. ред. А. В. Зубов, С. М. Прохорова. - Минск: МГЛУ, 2005. - Ч. 2. - С. 177-179.
Жаўняровіч, П. П. Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Беларуская мова і літаратура. - 2005. - № 3. - С. 51-53.
Жаўняровіч, П. Рэканструяванне моўнай асобы У. Караткевіча на падставе функцыянавання лексем краіна і рэспубліка ў эсэ-нарысе «Зямля пад белымі крыламі» / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2005. - № 4. - С. 30-31.
Жаўняровіч, П. П. Асаблівасці семантычнай кагезіі публіцыстычнага тэксту У. Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Текст в лингвистической теории и в методике преподавания филологических дисциплин: материалы ІІІ Междунар. науч. конф., Мозырь, 12-13 мая 2005 г. В 2 ч. / Мозырский гос. пед. ун-т; отв. ред.: С. Б. Кураш, О. И. Ревуцкий, В. Ф. Русецкий. - Мозырь: МГПУ, 2005. - Ч. 1. - С. 7-8.
Жаўняровіч, П. Дыскурсны аналіз публіцыстычнага тэксту Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2005. - № 8. - С. 64-65; № 9. - С. 51-53.
Жолнерович, П. П. Белорусский Вальтер Скотт / П. П. Жолнерович // Русский язык в центре Европы 8. - Банска Бистрица: Ассоциация русистов Словакии, 2005. - С. 77-78.
Жаўняровіч, П. Храм душы і зямлі / П. Жаўняровіч // Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду!: успаміны, інтэрв'ю, эсэ / уклад. Г. Шаблінскай. - Мінск: Маст. літ., 2005. - С. 316-320.
Жаўняровіч, П. «Абдуванчык на кромцы вады» як канцэптуалізацыя «безабароннасці прыроды» ў публіцыстычным тэксце Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2005: на скрыжаванні часу і прасторы: матэрыялы 7‑й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвеч. 80-годдзю Беларус. радыё і 50-годдзю Беларус. тэлебачання, Мінск, 1-2 снеж. 2005 г. Вып. 7 / Беларус. дзярж. ун-т; рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2005. - С. 156-158.
Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання на беларускай мове: зборнік трэніровачных практыкаванняў і практычных работ/ П. П. Жаўняровіч. - Мазыр: Белы Вецер, 2005. - 49 с.
Жаўняровіч, П. П. Лексема «магчыма» ў публіцыстычных тэкстах Уладзіміра Караткевіча: персуазіўнасць, ацэначнасць, аўтарызацыя / П. П. Жаўняровіч // Народная асвета. - 2006. - № 2. - С. 27-29.
Жаўняровіч, П. П. Публіцыстыка Уладзіміра Караткевіча: моўны факт у вызначэнні жанру: аўтарэф. дыс. ... канд. філал. навук / П. П. Жаўняровіч. - Мінск, БДУ, 2006. - 21 с.
Жаўняровіч, П. Рытарычнае пытанне ў публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2006: тэорыя, практыка, творчасць: матэрыялы 8‑й міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 1-2 сн. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т; рэд. кал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск, БДУ, 2006. - С. 196-198.
Жаўняровіч, П. П. Асновы рэдагавання тэкстаў службовай дакументацыі / П. П. Жаўняровіч. - Мінск: Беларусь, 2006. - 174 с.
Жаўняровіч, П. Лексема прыўкрасны ў творчасці Уладзіміра Караткевіча: семантычная неабходнасць або неабгрунтаваная празмернасць / П. Жаўняровіч // Жыццём і словам прысягаючы...: зборнік навук. прац. - Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2007. - С. 103-107.
Жолнерович, П. П. Заполнение семантических лакун в переводах произведений Владимира Короткевича / П. П. Жолнерович // Альманах современной науки и образования: языкознание и литературоведение в синхронии и диахронии: межвузовский сборник науч. трудов. - Тамбов: Грамота, 2007. - Ч. І. - С. 111-113.
Жаўняровіч, П. П. «Звязда» як эксперыментальная пляцоўка развіцця беларускай мовы / П. П. Жаўняровіч // Мат-лы Рэспублік. навук.-практ. канф., прысвеч. 90-годдзю газеты «Звязда» і 80-годдзю газеты «Советская Белоруссия», Мінск, 25 кастр. 2007 г. / Беларус. дзярж. ун-т, фак-т журналістыкі; pэд. кал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск, 2007. - С. 34-38.
Жаўняровіч, П. Лексема прыўкрасны: семантычная неабходнасць або неабгрунтаваная празмернасць / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2008 - № 5 - С. 26-27.
Жаўняровіч, П. П. Размежаванне публіцыстыкі і прозы (на падставе частотнасці лексічных адзінак у творах Уладзіміра Караткевіча) / П. П. Жаўняровіч // Веснік БДУ. Серыя 4. - 2008. - № 3. - С. 41-45.
Жаўняровіч, П. П. Сувязь парадыгматыкі і семантычнай кагезіі ў публіцыстычным тэксце Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Шостыя Танкаўскія чытанні. Да 125-годдзя з дня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа і 95-годдзя з дня нараджэння Максіма Танка: зборнік навук. артыкулаў / рэдкал.: Г. Я. Адамовіч [і інш.]; адк. рэд. А. І. Лугоўскі. - Мінск: БДПУ, 2008. - С. 102-104.
Жаўняровіч, П. Парны састаўны злучнік не толькі ... але і і яго функцыянаванне ў журналісцкіх тэкстах / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы: мат-лы Х міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 11-12 сн. 2008 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 10. - Мінск: БДУ, 2008. - С. 257-260.
Жаўняровіч, П. Семантычная кандэнсацыя - гутарковасць - журналісцкі тэкст / П. Жаўняровіч // Слова ў кантэксце часу: да 80-годдзя д-ра філал. н., праф. А. І. Наркевіча: зб. навук. прац / пад агул. рэд. В. І. Іўчанкава. - Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2009. - С. 170-179.
Жаўняровіч, П. П. Вобраз Янкі Купалы ў публіцыстыцы Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч // Мастацкі свет Янкі Купалы: класічна-анталагічнае і непаўторна-індывідуальнае: VІІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні: матэрыялы VІІІ Міжнародных Купалаўскіх чытанняў, Мінск, 26-27 чэрвеня 2007 г. / рэдкал.: В. П. Рагойша (гал. рэд.) [і інш.]. - Мінск: ІВЦ Мінфіна, 2009. - С. 62-65.
Жолнерович / П. П. Русизмы на страницах белорусской газеты «Звязда» как отражение языковой ситуации // П. П. Жолнерович // Kalba ir tarpkultūrinė komunikacija. Konferencijos medžiaga / red. kol.: L. Plygavka (vyr. red.), V. D. Staričonak, G. Kundrotas, T. Baluš. - 2 dalis. - Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto liedykla, 2009. - P. 122-126.
Жаўняровіч, П. П. Рэдактарскі аналіз і рэдактарская праўка / П. П. Жаўняровіч // Журналісцкая адукацыя: зборнік навуковых і метадычных работ выкладчыкаў Інстытута журналістыкі БДУ. Вып. І / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк.рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2009. - С. 98-100.
Жаўняровіч, П. Рэдактарская ацэнка і праўка антрапонімаў у журналісцкім тэксце / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы: мат-лы ХІ міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 3-4 сн. 2009 г. / рэд. калегія: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 11. - Мінск: БДУ, 2009. - С. 257-260.
Жаўняровіч, П. Канцэпт публіцыстычнага тэксту: на прыкладзе публіцыстыкі Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2010. - № 4. - С. 35-38.
Жолнерович, П. Проблемы экологии в публицистических текстах Валентина Распутина и Владимира Короткевича / П. Жолнерович // Language and Culture: Scientific Peer Reviewed Journal (Kutaisi, Georgia). - 2010. - № 3. - С. 130-132.
Жаўняровіч, П. П. Рэдактарскі аналіз фактычнага матэрыялу ў журналісцкім тэксце / П. П. Жаўняровіч // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы: зборнік навук. артыкулаў / Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва; рэдкал.: А. Ф. Мяснікоў [і інш.]. - Мінск: Иппокрена, 2010. - С. 74-81.
Жаўняровіч, П. П. Аднародныя члены сказа ў журналісцкім тэксце: рэдактарскі аналіз і праўка / П. П. Жаўняровіч // Куляшоўскія чытанні: мат-лы Міжнар. навук.-практ. канф.: у 2 ч. Ч. 2. (29-30 крас. 2010 г.) / УА «МДУ імя А. А. Куляшова»; рэд. кал.: Л. Ц. Кілевая [і інш.]. - Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. - С. 234 - 240.
Жаўняровіч, П. Новае ў публіцыстычнай спадчыне Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2010: стан, праблемы і перспектывы: матэрыялы ХІІ міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 сн. 2010 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 12. - Мінск: БДУ, 2010. - С. 174-177.
Жаўняровіч, П. П. Публіцыстычны дыскурс Уладзіміра Караткевіча / П. П. Жаўняровіч; навук. рэд. В. І. Іўчанкаў. - Мінск: РІВШ, 2011. - 244 с.
Жаўняровіч, П. П. Моўная палітра раённых газет // П. П. Жаўняровіч // Рэгіянальныя СМІ ў сучаснай інфармацыйнай прасторы: мат-лы Рэспубл. навук.-практ. семінара, 2-3 чэрв. 2011 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Мінск: БДУ, 2011. - С. 162-168.
Жолнерович, П. Диалогизация писательского публицистического дискурса / П. Жолнерович // Language and Culture: Scientific Peer Reviewed Journal (Kutaisi, Georgia). - 2011. - № 6. - С. 90-92.
Жаўняровіч, П. Рэдактарскія змены загалоўкаў твораў Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы: мат-лы ХІІІ міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 сн. 2011 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 13. - Мінск: БДУ, 2011. - С. 202-206.
Жаўняровіч, П. Тэатразнаўчы дыскурс Жаны Лашкевіч / П. Жаўняровіч // Жыццём і словам прысягаючы...: зборнік навуковых прац. - Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2012. - С. 198-207.
Жаўняровіч, П. Загаловак і рэдактар: На прыкладзе твораў Уладзіміра Караткевіча / П. Жаўняровіч // Роднае слова. - 2012. - № 4. - С. 35-37.
Жолнерович, П. Районная пресса Беларуси: языковой аспект / П. Жолнерович // Language and Culture: Scientific Peer Reviewed Journal (Kutaisi, Georgia). - 2012. - № 8. - С. 111-113.
Жаўняровіч, П. Акцэнтуацыі і правапіс: рэдактарскі аспект / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы: мат-лы ХIV міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6-7 сн. 2012 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 13. - Мінск: БДУ, 2012. - С. 239-243.
Жаўняровіч, П. Ізамарфізм рускага элемента ў матэрыялах газеты «Звязда» / П. Жаўняровіч // Жыццём і словам прысягаючы. Культура маўлення журналіста: зб. навук. артыкулаў міжнар. навук-практ. канф., Мінск, Беларусь. - Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2012. - С. 13-23.
Жаўняровіч, П. Рэдактарскія змены ў аповесці Уладзіміра Караткевіча «Лісце каштанаў» / П. Жаўняровіч // Український інформаційний простір: науковий збірнік / Киïвський національний університет культури і мистецтв, Інститут журналістики та міжнародних відносин. - 2013. - № 1. - С. 61-67.
Жаўняровіч, П. Інфармацыйны радок на тэлеэкране: віды, кантэнт, структура / П. Жаўняровіч // Журналістыка-2013: стан, праблемы і перспектывы: мат-лы ХV міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 5-6 сн. 2013 г. / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. - Вып. 14. - Мінск: БДУ, 2013. - С. 196-199.

Контакт: тел. раб. +375-17-259-70-12; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Вверх